Viser arkivet for stikkord hafs

Ein HAFS-kommune, kva bør han heite?

Med Dalsfjordbrua kjem nok debatten om kommunesamanslåing i gang att. Det blir mykje å forhandle om, og kommunenamnet er eitt tema. Å kalle kommunen for HAFS, etter Hyllestad, Askvoll, Fjaler og Solund (dersom det vert ei samling av desse kommunane), vil kanskje skape minst krangel, men er det eit godt namn?

_ Les meir…

Ta heile Sogn og Fjordane i bruk

Sogn og Fjordane fylkeskommune må legge til rette for at heile fylket vert teke i bruk. Då må alle regionane få sjanse til utvikling, og ungdom i alle delar av fylket få høve til å ta grunnutdanning i sitt eige område. Dette kravet gjeld rettferdig fordeling av goda. Minstekravet må vere minst ein vidaregåande skule i kvar region. HAFS er ein eigen region, og Dale vgs er einaste vidaregåande skulen i HAFS. Alle dei andre regionane har fleire skular.

Senterpartiet i HAFS-kommunane og Gulen ser det som sjølvsagt at fylkeskommunen tek vare på og styrkar den einaste fylkeskommunale institusjonen vi har i heile HAFS-området – Dale vgs (om vi ser vekk frå tannhelsetenesta). Vi har ingen fylkeskommunale kulturinstitusjonar. Vi var sist i fylket med å få ein vidaregåande skule, og det vil vere heilt uakseptabelt om vi skulle bli fråtekne dette tilbodet. Dette bør rett og slett vere politisk umogleg.

Senterpartilaga i HAFS og Gulen meiner at dersom fylkeskommunen vil vere ein regional utviklingsaktør også for HAFS-regionen i åra framover, vil samarbeid om vidareutvikling av Dale vgs vere ein av dei viktigaste nøklane til suksess. I eit tett samarbeid med det nye HAFS Karrieresenter og regionen sitt spreidde men mangfaldige næringsliv, vil skulen kunne spele ei avgjerande rolle for utnytting av verdiskapingspotensialet på kysten (energi, oppdrett, offshoraktivitet, skipsbygging m.m.). I Hordaland har dei vedteke å legge ned bygg- og anleggslinja ved Austrheim vidaregåande skule. Denne skulen vert mellom anna nytta av elevar frå Solund og Gulen – Hordalandsavtalen. Det betyr at ved eit vedtak om nedlegging av Dale vgs vil det ikkje eksistere eit slikt tilbod mellom Knarvik og Førde. Dette forsterkar vanskane for rekruttering til bygg- og anleggsbransjen ytterlegare.

Med Dalsfjordbrua på plass og etablering av omfattande industriaktivitet på Lutelandet i framtida, ser vi føre oss at nye rutemønster i ytre delar av Dalsfjorden og Solund vil presse seg fram. Her vil skulen kunne bli ein aktiv part for å sikre at elevar frå delar av Solund og dei ytste øyane i Askvoll kan få akseptabel dagpendleavstand til vidaregåande skule i framtida.

Solund og Gulen har i dag spesielle utfordringar i høve kommunikasjon til eige fylke, og vi ser det som svært viktig for desse kommunane å framleis kunne ha eit tilbod om dagpendling til vidaregåande skule i Hordaland. Senterpartilaga i HAFS og Gulen ber om at Hordalandsavtalen vert vidareført som ein del av skulebruksplanen for fylket. Vi vil også presisere at Hordalandsavtalen er med på å skape eit større bu- og arbeidsområde for kommunane. Dette vert endå meir aktuelt med planlagt auka industrisatsing i Gulen og Nordhordalandsområdet.

Det er viktig for lokalmiljøet å ha ungdomane i bygda når dei er i alderen 16-19 år. Då er det også større sjanse for at dei vender tilbake til staden etter ferdig utdanning. Ungdomane i denne alderen er viktige for det frivillige organisasjonslivet og som ekstrahjelpar i mellom anna helseteneste og butikkar. Dale vgs er ein stor og viktig arbeidsplass, nedlegging vil føre til fråflytting.

Hybellivet høver ikkje for alle, og bør difor vere frivillig. Ei nedlegging av Dale vgs og ein Hordalandsavtale som ikkje blir vidareført, fører til at store elevgrupper vert tvinga ut i eit ufrivillig hybelliv, og vil stå i uforståeleg kontrast til dei samferdsletiltaka som gjennom dei siste åra har vorte gjennomførte for å skape felles bu- og arbeidsområde på kysten.

I dag kan ein stor del av elevane i HAFS dagpendle til skulen. Dersom skulen forsvinn, vil det verte omlag 100 nye hybelbuarar som må bu ute av HAFS. Vi meiner at dei som har gode arbeidsvanar og er ressurssterke gjerne kan greie seg på hybel, men vi må også hugse alle dei som treng motivasjonen heimanfrå for å få gjort leksene og som også treng dei faste rammene som heimen representerer. Desse ser ein ofte bort frå.

Senterpartilaga i HAFS og Gulen meiner det er viktig med ein god og nær oppfølging av elevar med særskilte behov. Dale vgs har ei eiga spesialpedagogisk avdeling og eigen spes.ped.koordinator som legg til rette for elevar med fysisk og/eller psykisk utviklingshemming, slik at dei kan ha eit fullverdig og godt læringsmiljø på skulen. Dale vgs har eit utstrekt samarbeid med alle ungdomsskulane i regionen og sikrar såleis ei trygg overføring frå ungdomsskule til vidaregåande skule. Vi kan vanskeleg sjå korleis mange av desse svakaste gruppene skal få eit fullgodt tilbod ved ei sentralisering der dei vil miste eit viktig nettverk. Senterpartilaga i HAFS og Gulen vil halde fram med å støtte opp om desse verdisyna, og kjempe mot sentralisering og nedbygging av distrikta.

Fjaler Senterparti
Askvoll Senterparti
Hyllestad Senterparti
Solund Senterparti
Gulen Senterparti

HAFS, skulebruksplanen og "själva livet".

Til fylkespolitikarane i Sogn og Fjordane – HAFS, april månad 2013

«Alle dessa dagar som kom och gick, inte visste jag at det var själva livet.»

Det er kanskje vågalt å starte ei fråsegn i ein debatt om skulestruktur med eit svensk sitat, men dei heller få dagane fram til de skal ta endeleg avgjerd til framtidig struktur kan bokstavleg talt vise seg å vere «själva livet» for nokre av dei vidaregåande skuletilboda i fylket vårt. Dette gjeld m.a. skulen i vår region, Dale vidaregåande skule, og skuletilbodet som er etablert i nabofylket vårt gjennom Hordalandsavtalen.

Meir vesentleg er likevel dei store fylgjene ei nedlegging av desse skuletilboda kan føre til for regionen vår over tid.

Med dette som bakteppe ynskjer FAU (foreldra sine arbeidsutval) ved samtlege grunnskular i HAFS-regionen å gje til kjenne nokre synspunkt i høve skulebruksplanen, synspunkt som vi vonar de vil ta med dykk i dei vanskelege avvegingar de står over for den næraste tida.

Les meir ….

Olden - Innvik har utspilt sin rolle i samfunnet ...

Etter å ha hørt utspillet til Per Sandberg i FrP i dag på lokalnyhetene, så må jeg si at jeg er helt forskrekket over hans politikk. Jeg har tidligere hatt gode relasjoner til FrPs samferdelspolitikk, men dette gjør meg rett og slett forbannet.
Han sier rett ut at han vil overkjøre lokaldemokratiet i Sogn og Fjordane, og få stoppet byggingen av Dalsfjordbrua. Han mener at han vet bedre, og at han vil gjøre det han mener er til det beste for dette fylket. Hva vet vel han, som knapt vet hvor Sogn og Fjordane ligger på kartet.

I motsetning til regionene Nordfjord og Sogn, har Sunnfjord fått lite midler til vei de siste 40 årene. Det kan man telle i antall meter med gul midtstripe for eksempel. Spesielt lite har det kommet til HAFS, og Askvoll kommune har bare en veiforbindelse ut av kommunen, som kun eksisterer fordi private personer har betalt den – derav navnet “Folkelånsvegen”.
Folk utenfor HAFS evner ikke å se Dalsfjordbrua i en større sammenheng enn en dyr vei mellom to små kommuner. De ser ikke at den nå pågående kampanjen for en kystvei faktisk inkluderer Dalsfjordbrua, for å få en sammenhengende trafikkåre på kysten, fra Ålesund til Bergen – og det måtte da være i FrPs ånd at kommuner som Fjaler og Askvoll kan knytte seg sammen, og eventuelt slå seg sammen til større enheter – slik politikken deres tilsier? Videre driver fortsatt folk med misvisende fakta, som at brua alene skal koste en milliard, og garantert blir dyrere og at den bare er for knappe 60 biler i døgnet. Faktum er at brua bare koster halvparten av en milliard, hele prosjektet under et koster en milliard, og da kommer 200 millioner av de pengene fra rassikringsprosjektet til Nishammaren, så brua med vei fra Ottersteinen til Eikenes er “bare” 800 millioner kroner. Videre har SINTEF ved to anledninger, med flere år i mellom, beregnet trafikkgrunnlaget til å være 750 biler i døgnet. Det er jo fordi flere vil velge å kjøre en vei det tar 4 minutter å passere, fremfor en ferje som bruker 25 minutter og bare går en gang annen hver time. Videre er trafikkgrunnlaget da basert på dagens trafikale situasjon i regionen, og tar ikke høyde for den økte trafikkmengden når brua skal knytte sammen Ålesund – Måløy – Florø – Bergen.

Hva har så dette med overskriften å gjøre? Jo, Per Sandberg ønsker å stanse “millardsløsingen” og flytte pengene til Olden – Innvik. Dette mener jeg blir helt gal prioritering. Olden – Innvik har utspilt sin rolle i samfunnet, og er blitt en kulturinstitusjon.
Dagens E39 er ca. 14 mil lang fra Førde til Volda. Den går så langt inn som til Våtedalen – til tross for tilnavnet “Kyststamveien”, og inkluderer to ferjer. Når kvivsvegen er ferdig bygget, vil man flytte E39 om denne, for å slippe Stigedalen og en ferje. Jeg mener at om man da også flytter E39 fra Skei via Stardalen/Briksdalen og inn på Kvivsvegen den veien, så har man fjernet 95 % av all biltrafikk over Olden – Innvik, man har fjernet ALLE ferjer på E39 mellom Førde og Volda og man har kortet inn igjen de ekstra milene det vil bli å legge veien fra Nordfjordeid via Grodås. Da kan man satse på Olden – Innvik som en turistattraksjon, og vise frem “Norges verste vei” for det den er verd.

Hvem er så jeg, og hvorfor har jeg noe å si i denne sammenhengen? Vel, jeg kjører 50’000 kilometer i året i mitt arbeid. Jeg dekker hele fylket fra Hoddevika i nordvest til Østerbø fjellstove i sørøst, fra Mjømna i sørvest og til Hjelledalen i nordøst. Jeg har kjørt en del VEI kan man vel trygt si. Det er mange veier som er langt verre enn Olden – Innvik, og jeg har ingen problemer med å møte en buss eller semitrailer på det strekket. Da er det ti ganger verre å møte noe slikt i Gulen, Hyllestad og Solund. Dessuten vil en vei igjennom Stardalen ta bort all trafikk som utgjør et problem på den strekningen.

Jeg sier ikke at jeg ikke vil unne Olden – Innvik å bli oppgradert. Jeg står gjerne på barrikadene når den tid kommer at de faktisk ligger først i de lokale prioriteringene, men et demokrati er et demokrati. Vårt lokale demokrati har sagt at nå er det HAFS sin tur sammen med Bremanger II, etter det kommer Olden – Innvik. La oss ta prioriteringene i den rekkefølgen vi har bestemt, og la oss slutte å stå på hvert vårt nes og rope “Han skal ikke få om ikke vi får først” – det er bare derfor Sogn og Fjordane er det annerledes fylket det er, og det er bare derfor vi ikke får til noe som helst annet enn fogderistrid i dette fylket.
Spaden til Dalsfjordbrua går i jorda i mars 2010 – når den står ferdig skal jeg så gjerne stå sammen med folk i indre Nordfjord om både Stardalen/Briksdalen og Olden-Innvik … Men vent på tur, slik vi har gjort i 40 år nå!