Viser arkivet for stikkord friluftsliv

Skal Fossedalen bli utan fossar?

Fossedalen på nordsida av Dalsfjorden er igjen truga av kraftutbygging. Det same er området sør for Rørvika ved Førdefjorden, ein kjend oppgang til det kjende turmålet Blægja. For mange vil tapet bli stort om kvalitetane i så viktige og kjære landskapselement vert borte.

Forum for natur og friluftsliv i lag med Sogn og Fjordane Turlag og Naturvernforbundet går sterkt imot desse utbyggingsplanane. I Askvoll, Førde og Naustdal er det 12 utbyggingssøknader med i den “pakken” som NVE har sendt på høyring. Vi held på å misse fosselandskapa i store område.

Kommunestyra i Askvoll og Fjaler har tidlegare gått mot kraftverk i Fossedalen. Mange ordførarar deltok med entusiasme i opninga av Friluftsåret 2015. Den levande naturen er det viktigaste grunnlaget for friluftslivet.

Turstiane frå Ottersteinen til Fløyen, Fossevika, Fossedalen og Nipebu er nå rydda og merka som ein del av Kystarvstiprosjektet. Bruken har nærast eksplodert etter at det kom bru over Dalsfjorden. Fossedalen har eit rikt, historisk landskap etter tidlegare busetting oppe i dalen og nede ved sjøen.

Av dei tre hovudrutene til turlagshytta Nipebu, er dei to frå Rivedal og Markavatnet alt no prega av kraftutbygging. Ruta via Fossevika/Fossedalen er den einaste som er fri for slike inngrep. Vi ønskjer at den ruta framleis skal vere inngrepsfri.

Ein utbygging i Fossedalen vil råke to svært vakre fossar, ein i Nedre Fossedalen og så Vikafossen. Både i Fylkesdelplanen for småkraftverk og i OED sine retningslinjer for små vannkraftverk er det vektlagt å ta spesielle omsyn til fossar som er viktige landskapselement. Fossar i fjordlandskap, som Vikafossen, har spesielt stor verdi.

Vi håper at Fjaler kommune held fast ved sitt tidlegare vedtak om å gå mot utbygging av Fossedalselva. Med dei nye turstiane har vassdraget fått enda større verdi enn før for friluftsliv, reiseliv, trivsel og folkehelse

Rørvika kraftverk er ei anna svært konfliktfylt utbygging. Grunnen er først og fremst dei negative konsekvensane for landskapet og friluftslivet. Stien frå Rørvika og oppover langs elva er truleg den viktigaste fotturruta til Blægja. Ho har vore brukt i årevis. På slutten av 1930-åra reiste folk med motorbåt frå Florø til Rørvika for å gå på Blægja. Det vert sagt at dei gjekk opp om kvelden og natta og hadde ei oppleving som dei hugsa og fortalde om lenge etter.

Den strie Rørvikelva med fossar og stryk er ein viktig del av naturopplevinga på denne turen. Elva er også viktig for livet i landskapet. Frå før er så mange fossar lagde under jorda både i Askvoll og andre kommunar ved dei to fjordane at det nå står om restane.

2015 er Friluftslivets År med mål om å gje varige resultat i form av auka deltaking i friluftsliv i alle delar av folket. Turar i naturen har positive effektar for både folkehelsa og kommuneøkonomien.

Ron Overdevest
Sogn og Fjordane Turlag

Erik Solheim
Naturverforbundet i Sogn og Fjordane

Elisabeth Dahle
Fylkeskoordinator Forum for Natur og Friluftsliv

Film Fossedalen:
https://www.youtube.com/watch?v=EJdENm22Atg&feature=youtu.be

Norsk straumkrise?

Vi har tilgang til nok energi i Norge og det er eit stort uutnytta potensial i energieffektivisering og energiattvinning. Det er naivt å tru at vi kan vera Europa sitt grøne batteri. Norge kan ikkje på langt nær bidra med så mykje grøn energi som kraftbransjen og styresmaktene gir inntrykk av. Sjølv om vi eksporterar heile vår produksjon av elektrisk kraft vil dette berre dekkje rundt ein halv prosent av Europa sitt behov for energi.
Alternative måtar å løyse energi- og effektproblem vert ikkje seriøst vurderte, heller ikkje potensialet for energieffektivisering. Nye utbyggingsprosjekt ser ut til å vera det einaste tiltaket..

Store deler av norsk natur er i ferd med å bli rasert. Mange vakre naturperler har alt gått tapt. Viss alle dei omsøkte planene for vindkraft i Sogn og Fjordane blir godkjente, vil hurtigruta, verdas vakraste sjøreise, berre få 15 minuttar utsikt fri for store naturinngrep i fylket!
Skal vi vera Europa sitt grøne batteri eller Europa si grøne lunge?
Sogn og Fjordane fylke planlegg, i tråd med vedteken reislivsplan, ei satsing på berekraftig turisme. Samtidig er ein viljug til å godta ei kraftig nedbygging av naturen i fylket. Dette er motstridande mål som ikkje let seg sameine.
Den storstila kraftutbygginga som pågår er å setja inn klimatiltak som øydelegg den naturen vi eigentleg vil ta vare på. Vi krev difor at det i samband med energitiltak vert teke større omsyn til natur, landskap og friluftsliv. Norsk natur er alt i stor grad prega av naturinngrep knytt til kraftproduksjon og -distribusjon. I tillegg er nye store tiltak planlagde som også vil krevja nye store naturinngrep. Til og med villmarksprega område vert tekne i bruk.
Alt dette er politikk du kan vera med å styre ved valet!.

Forum for natur og friluftsliv Naturvernforbundet Sogn og Fjordane Turlag
Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane
Einar Skram Husabø Thorleif Jakobsen Marino Ask