Viser arkivet for stikkord frp

"Fengsel" er ein dum idé

*Med Frp i regjering skal du jammen passe deg godt for å hamne i ein situasjon der du må søkje asyl. Det blir nemlig sett på som kriminelt, og du kan risikere å bli sperra inne. *

Frp har gjentatt gongar argumentert for at asylmottaka i landet må lukkast. Dei meiner det er naudsynt å sperre asylsøkjarar inne for å ivareta tryggleiken til tilsette ved mottak, og for at dei ikkje skal stikke av og gjere kriminelle handlingar.

Skal ein ta Frp på alvor i denne saka, meiner dei at asylsøkjarar er menneske som nordmenn bør frykte fordi dei er for farlege til å gå fritt i Noreg. Norsk Folkehjelp har drifta asylmottak i over 20 år og har brei erfaring innan flyktning- og integreringsarbeid. Så langt har vi ikkje erfart noko som skulle tilsei at det er naudsynt å gjere opne mottak om til fengsel. Tvert imot.

I dag er det 126 asylmottak i Noreg, inkludert transitt og forsterkande mottak. Ved desse mottaka bur det mellom 15 000 og 16 000 personar. Norsk Folkehjelp driv i dag ni av desse mottaka med til saman 1600 plassar. Vår erfaring er at forholda på mottaka stort sett er rolege og fredelege – trass den vanskelege situasjonen mange av våre bebuarar befinn seg imens dei ventar på ei avklaring av sine søknadar.

Norsk Folkehjelp er imot lukka mottak fordi det er i strid med grunnleggjande menneskerettar. Å setje folk som ikkje har gjort noko galt i fengsel vil bidra til ytterligare pasifisering og mistenkeleggjering av ei allereie sårbar gruppe.

Frp viser til at mange asylsøkjarar kjem til Noreg utan ID-papir. Det har dei heilt rett i. Frp meiner at så lenge dei ikkje har ein fødselsattest eller eit pass å vise til, må dei sperrast inne. Underforstått at menneske utan ID-papir er skumle og mogleg har ein kriminell bakgrunn dei forsøker å skjule.

Det finnast millionar av menneske i verda i dag som manglar personlege ID-papir. Dei vanlegaste grunnane til dette er at mange land manglar eit fungerande apparat for å kunne tilby sine borgarar formelle ID-papir. Mange flyktar frå land der infrastruktur og landet sin administrasjon er bomba i stykk og ligg nede på grunn av krig og konflikt.

Kunn fem prosent av dei som kjem til Noreg har ID-papir. Å mangle ID-papir er ikkje kriminelt – ei ingen fordel, spesielt for dei som manglar. Derfor samarbeider over 90 prosent av dei det gjeld med norske myndigheiter for å få skaffa formelle opplysningar om sin identitet (ifølgje UDI), sånn at dei kan få ein så rettferdig avgjerd som mogleg på sin søknad. Det er også naivt å tru at ein løyser alt berre ein veit kven folk er, eller rettare sagt berre har eit pass.

Frp vil forhindre kriminalitet i det norske samfunnet, og det deler vi med dei. Vi er imidlertid sterkt ueinig i metoden for å oppnå mindre uro og kriminalitet. Folk blir ikkje greie av å få sin fridom frarøvd utan grunn. Folk blir heller ikkje greie av å bli mistenksamgjort eller pasifisert.

Lukka mottak vil forverre situasjonen for asylsøkjarar. I staden meiner Norsk Folkehjelp at det norske samfunn vil vere betre tent med å leggje betre til rette for at asylsøkjarar – uavhengig om dei har fått opphald eller ikkje – kan bidra i samfunnet. Norsk Folkehjelp meiner at dei bør kunne jobbe frå dag éin og ha betre moglegheiter til å lære seg norsk medan dei sitt på mottak. Dette er både betre integreringspolitikk og returpolitikk for dei som skal returnere til sine heimland.

Frp referera til Hellas sin asylpolitikk- og praksis. Hellas set asylsøkjarar i lukka mottak i den grad det finnast mottak der i det heile. Det er under 1000 mottaksplassar i eit samfunn kor det sannsynlegvis befinn seg fleire hundre tusen asylsøkjarar.

Norsk Folkehjelp såg sjølv stablane med søknadar i helsedepartementet i Aten over sårbare flyktningar som trengte tak over hovudet på eit besøk i 2010. Dei kunne berre hjelpe ein brøkdel og sidan då har situasjonen blitt endå verre. I 2011 vedtok den europeiske menneskerettsdomstolen at forholda i Hellas var umenneskelege og uverdige for asylsøkjarar.

Samtidig er kriminalitet og uro ein stor utfordring for myndigheitene i Hellas. Likevel anser Frp Hellas sin asylpraksis som ein rollemodell for det norske samfunnet. Dette må berre kvile på arroganse eller manglande kunnskap hos Frp.

Vår erfaring er at dei aller fleste som kjem til Noreg ynskjer å bidra aktivt i det samfunnet dei kjem til. Dei færraste vil vere sosialklientar. Når asylsøkjarar ikkje har lov å jobbe, blir kvardagen fort prega av passivitet og fortviling. Dette kjem i tillegg til ei busituasjon på mottaka der bemanninga er lav, standaren er svært enkel og der bebuarane befinner seg i ein uavklart situasjon ofte over urimeleg land tid.

I dag får ikkje asylsøkjarar jobbe. Denne lovgivinga meiner vi hemmar ein god integrering. Asylsøkjarar som ventar på ei avklaring på søknaden sin bør få moglegheit til å arbeide og klare seg sjølv. Arbeid er motiverande både for dei som får opphald eller må returnere.

Norsk Folkehjelp meiner at integreringa bør starte i mottak, og eit av dei viktigaste midlane er arbeid.

Til slutt vil vi minne om at det ikkje er ulovleg å søkje asyl. Ein er heller ikkje ulovleg innvandrar etter eit avslag på søknaden. Flesteparten som kjem hit for å søkje asyl er redelige og fredelige menneske som har flykta frå diktatur og land i krig og konflikt. Dei flyktar for å finne fridom og tryggleik.

Å setje desse menneska i eit «fengsel» er for oss heilt uhøyrt.

Liv Tørres – Generalsekretær i Norsk Folkehjelp
Grete Apelseth – Mottaksleiar Jølster Mottak, Norsk Folkehjelp

Alkoholpolitikk i valkampen.

Kvifor er det ikkje meir alkoholpolitikk i valkampen? Eg meiner det er eit viktig tema. Uheldig bruk av alkohol er årsak til mange sosiale og helsemessige problem. Årsak til vald, ulukker og kriminalitet. Årsak til sjukdom og for tidleg død. Dette må vi ta på alvor. Alkoholinntaket auker i den norske befolkninga.

Slik det ser ut på meiningsmålingane no, ligg det an til at vi får ein meir liberal alkoholpolitikk etter valet. Høgre vil gjere alkoholen letteare tilgjengeleg ved å utvide opningstidene. Dei vil at det skal kunne seljast alkohol i butikk til kl. 22 på kvardagar og laurdag. Og dei vil opprette ei ordning med pol i butikk i område der det ikkje er vinmonopolutsal. Dei vil og tillate avgrensa alkoholsal direkte frå produsent.

Frp skil seg klart ut. Partiet har den mest liberale alkoholpolitikken av alle partia som er representert på Stortinget. I partiprogrammet sitt seier dei: “Fremskrittspartiet tror en mer liberal alkoholpolitikk vil føre til et mer avslappet forhold til alkohol og til sunnere drikkevaner, samt få omsetning av alkohol inn i lovlige former.” Mon det. Dette er i direkte strid med forsking, som seier klart at tilgang har direkte samanheng med alkoholkonsum. Frp vil fjerne monopolet for omsetjing av alkoholhaldige drikker. Dei vil senke avgiftsnivået på alkohol slik at avgiftene kjem på linje med nabolanda.

Venstre, som og kan kome i regjering, har og ein liberal alkoholpolitikk. Dei vil tillate lokal produksjon og omsetjing av alkoholhaldige drikker. Venstre vil ikkje at staten skal bestemme tidene for salg og skjenking i kommunane. Dette vil dei overlate til det lokale sjølvstyret. Eg er redd det betyr vidare opningstider. Dei aller fleste kommunane ligg i dag på det som er maksimaltidene i alkohollova. I tillegg vil Venstre at det skal bli lov å selje øl og vin i daglegvarebutikkane.

Greier KrF å demme opp mot dette? Eg har mine tvil om det. Dersom vi får eit regjeringsskifte etter valet 09.september kjem landet til å få ein meir liberal alkoholpolitikk. Eg trur det er ei god oppskrift på fleire alkoholrelaterte problem. Eg er i alle fall overbevist om at det betyr at det totale alkoholkonsumet kjem til å gå opp.

SV si rolle i ei ny raudgrøn regjering

Etter å ha lese reportasjen om “gruve-utolmod” hjå Sp i Sogn og Fjordane og i Naustdal Sp, er eg ikkje i tvil om kva som er ei av dei viktigaste rollene SV vil ha i ei ny raudgrøn regjering. SV er rett og slett den sosialistiske og rettferdige miljøvaktbikkja. Verken Ap eller Sp står for eit miljøsyn som er eigna til å stå aleine, det kjem ikkje minst til uttrykk i den nemde reportasjen. Men saman med SV ser alt mykje betre ut.

Høgre og Frp i fylket har og flagga eit skremjande syn i denne saka, at nye pendlar-arbeidsplassar(les: utanlandske) og Nordic Mining sin aksjekurs er viktigare enn omsynet til eigne innbyggarar, Førdefjorden og framtida til eksisterande næringar.

Dette viser i alle høve at SV ikkje er gått ut på dato. Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell er ein av dei tøffaste og mest uredde politikarane eg veit om. At han klarte å få med seg resten av regjeringa på det som vart det foreløpige svaret til gruveselskapet vert ståande som ein miljømilepæl i denne saka. Etter 4års sakshandsaming var det endeleg nokon som tok seg tid til å lese sakspapira, og som høyrde på dei kritiske røystene. 95% er ikkje berre andelen av fjellet som skal dumpast som slam og støv i Førdefjorden, det er også prosenten av negative innspel i den kommunale prosessen. Miljøvernministeren og SV gjorde det som resten av kobbelet ikkje hadde ryggrad til, å spyrje seg om det kanskje kunne vere noko i det når alle faglege råd gjekk imot til dømes sjødeponi.

For meg som kjenner saka betre enn eg eigentleg skulle ynskje, som har vore med gjennom heile prosessen og prosessane som har vore tidlegare, er det rimeleg surrealistisk å lese og høyre kva enkelte politikarar får seg til å kome med. Førdefjorden er ikkje noko “eksperimentell leikeplass” for storkapital og avfallsdumping. Mineralindustrien har ikkje nokon unik rett til å kunne forsøple matfatet vårt, og ruinere eksisterande næringar til lands og til vanns. Eg forventar at lokale politikarar i Naustdal og Sogn og Fjordane forøvrig evnar å sjå andre enn sine eigne behov, og evnar å sjå det store bilete. Rutilen på Engebø reiser ingen stader, i alle fall ikkje i havet om SV har noko dei skulle sagt. Teknologisk og kunnskapsbasert næringsutvikling og miljøvern er ikkje motsettingar, men 2 sider av same sak. Det eine overlev ikkje utan det andre.

Sjølvsagt skal vi take vare på miljøet seier dei alle som ein. Korleis då? Korleis vil de ta vare på miljøet når de ikkje ein gong har tolmod til å vente på utgreiingar som i det minste kan gje eit lite innblikk i forutsettingane for tiltaket? Eg trur nesten eg no er so pass frampå at eg forlangar eit konkret svar.

Lat mineralet ligge til det er forsvarleg å hente det ut. Naustdal kommune treng å bruke energien sin på tiltak som faktisk gavnar innbyggarane og kommuneøkonomien, det er og har vore mitt viktigaste argument. Naustdal er på god veg til å verte ein av sunnfjords bustadpærler, draumen midt mellom Førde og Florø. Det einaste som manglar er ein fornuftig og edrueleg, men ekspansiv og framtidsretta næringspoltikk. Hovudet framoverlent, men begge føtene godt planta på landjorda.

SV ynskjer å fortsetje i regjering, med Sp og Ap, nettopp fordi vi betyr ein forskjel. Ap, Sp og SV utgjer eit fullstendig og komplett politisk bilete, med god politikk på mange områder. At SV ikkje får betalt for alle sigrane i regjering er noko som fyljer med eit slikt samarbeid, men det betyr ikkje at vi har mista funskjonen vår. SV er miljøalibiet til den raudgrøne regjeringa. Og vi trengast i aller høgaste grad framleis. Dersom du meiner miljø og rettferd er viktig, treng du ikkje vere i tvil om kva parti du skal stemme 09.09.13.

SV i regjering er naudsynt for å få Noreg gjennom miljønålauget. Godt val.

Intern usemje i Frp om landbrukspolitikken.

I det alternative budsjettet sitt ville Framstegspartiet kutte 5,5 milliardar kroner i overføringar til landbruket. Dette provoserer no mange internt i partiet. I Nationen 23.05.13 kan vi lese at åtte fylkeslag har samla seg om eit resolusjonsframlegg til Frp sitt landsmøte kommande helg, der dei ber om ei meir gradvis omlegging av landbrukspolitikken. Det er mykje landbruk i Sogn og Fjordane. Er Sogn og Fjordane Frp med i denne gruppa som meiner at det er for drastisk å kutte 5,5 milliardar kroner i ein eingong?

Høgre og landbrukspolitikken.

Leiraren i Sogn og Fjordane bondelag ser mørkt på framtida dersom det vert regjeringsskifte i 2013. Eg er einig med han. Det er all grunn til uro for bøndene i fylket dersom Høgre og Frp får regjeringsmakt.

Høgre sin mann på Stortinget meiner derimot at det er feil av oss å dømme partiet sin landbrukspolitikk nord og ned før den har blitt prøvd ut i praksis. Men trur du ikkje vi kan lese, Lødemel? Eg har kikka litt på den landbruksmeldinga som Høgre har laga. Lødemel var nemleg svært lite konkret når han uttala seg i Firda 15/10.

Alt i innleiinga ser ein kva veg dette ber. Her er det stort fokus på konkurranse. Sitat: “Målet må være økt og mer effektiv produksjon som kan gi forbedret lønnsomhet og økt konkurransekraft for aktørene.” Dette er ein politikk for sterk sentralisering av det norske landbruket. Berre bønder i område av landet der tilhøva ligg svært godt til rette for å produsere mat vil kunne overleve med ein slik politikk. Sogn og Fjordane høyrer derimot til i eit område av landet der det er både dyrt og utfordrande å produsere mat.

Høgre vil til dømes fjerne reguleringane på samdrifter. Det skal ikkje vere noko tak for kor store samdriftene skal kunne vere dersom Høgre får bestemme. Her er det stordrift og konkurranse som gjeld. Vil bøndene i Sogn og Fjordane ha den aller minste sjanse til å greie å konkurrere med industrilandbruket i Europa? Det er grenser for kor store gardane i fylket vårt kan bli.

Høgre er nemleg og skeptiske til det tollvernet vi har i dag. Høgre vil ha ein ny WTO-avtale. Meir frihandel. Dei vil gjere norsk landbruk robust nok til å kunne møte krava i ein ny WTO-avtale. Igjen, vil bøndene i Sogn og Fjordane makte dette? Vil vestlandsjordbruket overleve i ein slik konkurranse? Det meiner eg det er god grunn til å tvile på. Fordi det er utfordrande å produsere mat på Vestlandet.

Korleis tenkjer FrP, partiet som Høgre har planar om å samarbeide med, i landbrukspolitikken? Dei tenkjer i same baner. Større gardar. Meir konkurranse. Meir marknadsstyring. Men dei vil gå endå hardare til verks enn det Høgre vil. Marknadsliberalisme er religion i Frp.

Oppslutnaden om Høgre er rekordstor om dagen. Saman med FrP har Høgre fleirtal på Stortinget dersom vi ser på meiningsmålingene. Det er altså god grunn til å rope ut eit varsku.

Odd Frantzen
Naustdal

FrP og alkoholpolitikk.

I Firda 4/9 hissar FrP sin mann i Naustdal, Marius Reiakvam, seg kraftig opp over at nokon kan meine at det kan vere fornuftig å leggje seg på normaltidene for sal av øl i butikk etter alkohollova. Det er ikkje så rart. Veit du kva som er FrP sin alkoholpolitikk?

På nettsida til FrP ligg det eit hefte som handlar om partiet sin ungdomspolitikk. Der står det at FrP vil “Redusere særavgifter på eksempelvis bil, alkohol, snus, tobakk og strøm.” Det vil vere ei kraftig liberalisering av norsk alkoholpolitikk! Vidare står det at FrP vil “Avvikle vinmonopolet og samle salg av øl, vin og sprit i dagligvarebutikken.” Dette er altså ein del av FrP sin ungdomspolitikk. Forstår du?

Heldigvis er FrP heilt åleine om å meine at avgiftskutt og avvikling av vinmonopolet er fornuftig ruspolitikk.

Dessutan, Reiakvam tek feil. Det å redusere tilgjenge til alkohol er ikkje symbolpolitikk. Det er tvert i mot det tiltaket som har aller best rusførebyggjande effekt. Reiakvam vil heller styrke rusomsorga. Men vil det ikkje vere betre å førebyggje rusmisbruk, i staden for å reparere skaden etterpå?

Odd Frantzen
Naustdal

Fremskrittspartiets politikk for unge.

Fristilling og likebehandling av landbruket

I år vil landbruksministar Lars Peder Brekk gje 900 millionar til norske bønder. Dette beløpet har reist ein voldsom debatt, og subsidiane sitt omfang blir tilsynelatande tatt som ei sjølvfølgje av norsk presse og kommentatorar. Det spørsmålet som derimot ikkje blir stilt, er om landbruket i det heile fortener, eller treng, slike subsidiar.

Kva er det som gjer at landbruksnæringa står i ein særposisjon i forhold til alle andre næringar, og blir både verna, subsidiert og regulert? Det er nemleg stor forskjell på landbruket og andre bransjar. For medan dei aller fleste andre næringar gjev konkrete gevinstar som blant anna auka skatteinntekter, sysselsetjing, produktivitet, vekst og velstand, så er derimot gevinstane ved å halde landbruket kunstig i live i beste fall vage.

Vil det bli færre bønder med FrPs politikk? Svaret er kanskje. Det vi imidlertid veit, er at med dagens regjering beståande av Arbeidarpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, så forsvinner det mellom to og tre tusen produksjonsgardar kvart einsate år.

Norske bønder blir i dag tynga ned av eit rigid regelverk som blant anna set begrensingar på produksjonsmengda. FrP har fremja ei rekkje forslag som styrker bonden sin næringsfridom, som til dømes å mjuke opp produksjons- og marknadsreguleringar som begrensar eller hindrar konkurranse. Prisane på varene bøndene sel blir fastsett av staten. Vi vil la bøndene prise varene sine sjølv. FrP meiner det eksisterande sosialistiske jordbruksavtalesystemet, der produsentane blir styrte av utdaterte tilskots- og reguleringsordningar, skal erstattast av eit marknadsbasert konkurransesystem. Det vil seie eit tilsvarande system som vi vil underleggje alle andre næringar.

Dersom det norske folk etterspør norsk mat, så vil ikkje eit eventuelt fråfall forekomme. Og det er mykje som tyder på at denne etterspurnaden er til stades. Blant anna blir det for tida lagt stor vekt på å marknadsføre norskprodusert mat, i tillegg til at fleirtalet vel å stemme på parti som subsidierar landbruket med dei same veljarane si lommebok. Vi vil ikkje fråta desse veljarane eller andre nordmenn moglegheita til å fortsette denne subsidieringa. Men vi vil at dei skal gjere det frivillig og at dei skal gjere det over disken.
 
 
Marius Reiakvam
Fungerande formann i Sogn og Fjordane FpU

 

Private ildsjeler

I Norge skal det være likt, det er et selvfølge at gode skal være fordelt i verdens beste land, der alle får likt, der alle får det andre får, alle er enige i det, men hvor hemmende er det til tider? De som er rike, er jo selvsakt rike, og det kan vi ikke gjøre noe med, bortsett fra å føle en like skattebetaling, der de som har lite og mye penger betaler likt, her er første hemming: Hva om de som har lite penger ikke har råd å betale den skatten? Mens de rike kan betale det og fremdeles ha penger igjen. Kor er rettferdigheten i det?

Den neste hemmingen med at staten skal ha en jern neve over dette er private organisasjoner, privat person og bedrifter, de som faktisk har en så god kapital at de kan bruke det på noe godt, starte sitt eget selskap, blomstre fram blant flere offentlige bedrifter? Framtiden ligger i det private, ikke det offentlige, som vist når Høgre var i regjering så sank helsekøen med 70 000 personer, på grunn av privat klinikker. Selvsakt er det urettferdig at de som har penger kan betale seg fram i køen, men denne løsningen gjorde slik at tallet gikk ned, så kom Stoltenberg regjeringen, og tallet har økt opp fra 200 000 til 250 000 personer i helsekø, sier det litt om offentlig løsning? “Ja, men her kommer du med fordeler for de rike” tenker dere sikkert, men nei, her er det dobbeltsidig fordeler, for når de rike går til private klinikker for å få orden på sine problemer, så går køene på offentlige sykehus automatisk ned, og er ikke det denne regjeringen, den forrige, alle som har vært og de som skal bli vil ha? Så hvorfor er denne regjeringen så redde for private selskap?

Svaret ligger i kontroll, Jens Stoltenberg og hans er etter å kontrollere og begrense alle mulig ressurser og bedrifter her i landet, fordi de er ikke villig til å ta den muligheten som står rett foran dem, å holde bedriftene på topp i Norge, og det trenger vi.

Private bedrifter er villige til å tøye sine egne grenser, og ikke følge regjeringens regel bok til punkt og prikke, det er dette som gjør slik at de private vil lykkes mer enn de offentlige, fordi de tar større risker, finner ut mer, gjør ting som faktisk er bra for pengefondet i Norge, jeg sier ikke at den vil nødvendigvis gå oppover, men vil stabilisere seg.

Positive ting kan tas fra f.eks. private klinikker, se korleis det hjalp helsekøen, selvsakt så er det for de som har penger, men tenk kor mange liv kan bli spart ved at de rike betaler mer for å komme seg ut av helsekøen, dra til de private klinikker, få problema sine ordnet, og la de som har litt mindre penger komme seg fortere inn på de offentlige sykehusene. Det høres mer ut som et vinn-vinn tilfelle enn noe annet. Og som Høyre har sagt før: Det offentlige har godt av litt konkurranse. Hvorfor det? Fordi konkurranse kan presse offentlige til å tøye sine grenser litt mer, og da skaper det litt mer enn det som alt har blitt skapt.

"Røyka har skylda!" men hvem har skylda for røyka?

I en artikkel av Jacob Nødseth, så framhever han et forslag i Flora om røykefritt inngangsparti, igjennom hele artikkelen skrives det om helseskader og risiko for ikke-røykere og de som ikke vil røyke. Men jeg ser ikke at Nødseth kommer med alternativer.

Vi kan alle være enig med at de som ikke vil røyke, de som vil slutte å røyke og de som ikke tåler røyk, av helsemessige årsaker, skal få la være å drive med det som er kalt “passivt” røyking, og i et forslag for Flora har det kommet fram forslag om røykefritt inngangsparti for kommunale bygg. Men så kommer det ikke fram noe tanke om at det har blitt tenkt igjennom alternative plasser evt. rom røykere kan gå til for å nyte seg en røyk, uansett om du er nytter av bygget eller ansatt, for inngangspartiet er der vi liker å stå, for der er det tak og kjappeste måten å komme seg rett inn på, for du kan ta meg på mitt ord; ingen røykere vil gå noe lengre.

Igjennom tilleggs artikler av blandt annet Frank Willy Djupvik, bystyrerepresentant i Flora og aspirerande stortingsrepresentant for FrP, så står det og at noen synes at røykere bør gå vekk fra inngangspartiet på Sentralsykehuset i Førde pga pasientene som blant annet er lunge syke, kreft syke, betennelse i halsen eller brukket et ben, men Sentralsykehuset har allerede løst et sånt problem, for til venstre for inngangspartiet når du kommer ut, så er det en rad med benker bortover parkeringsplassen mot buss stoppet, og her går røykerne fordi det er tak og ikke langt unna for å komme seg inn igjen, uten at de står direkte ved inngangen. Et alternativt forslag ville ha vært å fått laget noe sånt, for faktum er at det finnes utrolig mange røykere i landet, og det vil det være uansett hva som skjer.

Jeg sier ikke at forslaget er dårlig, tvert imot, jeg kan forstå bekymringen fra helse- og sosialutvalget om helsen til disse menneskene som ikke røyker eller vil slutte å røyke, men av erfaring og tidligere artikler i både VG og Dagbladet, så vil jeg ta side med Djupvik og si at det føles som at noen prøver å sette i gang en heksejakt på røykere. Jeg kan ta fram et eksemplar av VG som daterer noen måneder siden og vise til en artikkel der det sto “Norge SKAL være røykfritt innen 2017”, og videre nedover står det tiltak, alt fra innstramning av røykeloven som blant annet inneholder at det blir forbudt å røyke i private heim, og her går de i den øvre makta for langt i privat livet til det norske folk. Viss jeg, en bonde, en banksjef, en embetsmann eller statsministeren vil røyke i sin egen heim, så er det noe vi selv bestemmer, og ikke loven.

Røykere er ikke så populære som de var før 90-tallet, for da var det reklamer over alt for røyk, men starter du å røyke så er det noe du må ta på din egen kappe, for røyking er en fristelse, og klarer du ikke å motstå den fristelsen, så får du prøve å gjøre det beste du kan for å komme deg ut av den. Jeg kan ta opp et uttrykk “Fylla har skylda” heter det med alkohol, men så kommer kontra spørsmålet “Hvem har skylda for fylla?”, og det går parallelt med røyking, røykinga har kanskje skylda for sykdommer, det står advarsler på pakka, vi ser dokumentarer om hva som kan skje med deg om du røyker, men det kommer til syvende og sist ned på om du selv skal røyke eller ikke: “Røyka har skylda!” kan man si når det kommer til sykdommer og lidelser, men så kommer argumentet igjen “Hvem har skylda for Røyka?”

Hysterisk detaljstyring

Tysdag 17.april behandla Fylkestinget i Sogn og Fjordane spørsmålet om fritt skuleval. Etter framlegg frå FrP, der vi gjekk inn for at elevane sjølv skal få definere si eiga framtid og følgje draumane sine, vart det ein debatt som tydeleg synte forskjellen på dei raudgrøne og Framstegspartiet. For der AP sine styringskåte politikarar, som berre er redd for å miste si eiga makt, talte varmt for elevstyring der dei kunne definere både innhald og kor elevane skulle gå på skule, fronta Framstegspartiet eit prinsipp om at og elevar er i stand til fatte val på eigne vegne, og at elevane sjølv klarer å tenkje utan å få hjelp frå Kristin Halvorsen. Det var faktisk ein politikar frå AP som klarte å uttale at elevane kunne ikkje ta eigne val, fordi dei ikkje var i stand til å fatte konsekvensane av valet. Vel, eg trur den eleven heller vil ta konsekvensen av sitt eige val enn av AP-politikaren sitt val.

Jens Stoltenberg og raudgrøne politikarar på veljarjakt snakkar ofte om dei fryktelege marknadskreftene og kor gale alt kjem til å gå viss marknaden får styre. Jens Stoltenberg har sågar uttalt at «Marknaden er ein god tenar, men ein dårleg herre». Vel, i denne samanhengen var marknaden elvane. Så det Stoltenberg faktisk sa, var at «Elevane er ein god tenar, men ein dårleg herre». Eg veit ikkje kva Stoltenberg trur om seg sjølv, men det må være ganske mykje. Gud gav menneske fri vilje, og eg trur ikkje han hadde tenkt at Stoltenberg skulle ta den tilbake. Kjære Statsminister, forskjellen på meg og deg er at der du ynskjer å være herre, å styre elevane, så meiner eg at det er elevane som er herre og du som er tenaren. Viss ein som politikar ikkje skjønner at ein er vald for å tene innbyggjarane så har ein ikkje noko som Statsminister å gjere.

Når Stoltenberg spring rundt å snakkar nedsettande om marknaden så er det han eigentleg gjer å snakke nedsettande om sine eigne innbyggjarar. For det er innbyggjarane som er marknaden, det er me som er kundar og brukarar av det offentlege tenestetilbodet. Når han seier at marknaden ikkje kan styre i eldreomsorga, så seier han faktisk at Olga på 93 og Olav på 87 er for dumme til å fatte eigne val. Når han seier at ein ikkje kan ha marknadstenking i skulen, så seier han at han veit betre kva som er best for meg og andre elevar, enn det me veit sjølv. Korleis er det muleg å verte Statsminister når du har ein så låge tankar om innbyggjarane dine?

Og dersom marknaden, altså me som er brukarar av dei offentlege tenestene, skal ha høve til å fatte våre val, då kan vi ikkje ha ein monopolsituasjon på tilbodssida. Dersom me gjennom våre val skal kunne definere kva tilbod som er bra, og kva tilbod som er dårleg, og kva tilbod vi ynskjer å bruke, og ikkje bruke, så er me avhengige av at vi faktisk har noko å velje i. Men slik det er i dag så har AP tatt på seg å både definere tilbudet på vegne av det offentlege, og jammen har dei ikkje tatt på seg å bestemme kva brukarane, anten det er dei eldre eller elevane, skal velje blant desse tilboda også.

Eg har aldri engasjert meg i politikk fordi eg ynskjer å styre eller definere korleis andre skal leggje opp livet sitt. Eg har valgt å engasjere meg i FrP fordi eg ynskjer å leggje til rette for at folk sjølv skal få høve til å ta eigne val, følgje draumane sine, og definere si eiga framtid. Både elevar og andre er fullt ut i stand til å tenkje sjølv, dei treng ikkje hjelp av verken Jens Stoltenberg, Kristin Halvorsen eller Liv Signe Navarsete. Eg håpar derfor at dei raudgrøne kan gi opp denne hysteriske detaljstyringa av norske borgarar, og halde dei klamme fingrane sine for seg sjølv.

Skulestruktur i Naustdal - Kvifor vi stemte som vi stemte.

Det er nok mange naustedølar som ikkje er fornøgde etter kommunestyret i Naustdal 16.02, kor det vart vedtatt å legge ned Horstad skule, endre krinsgrenser, samt flytte elevane i 5-7 klasse frå Vevring til skulen i Naustdal. Dette skjønnar Framstegspartiet svært godt, og vi vil greie ut kva vi meiner, kva vi har gjort og kvifor vi stemte som vi gjorde.

Når Framstegspartiet vart spurt i valkampen om vi ynskja å gjere noko med skulestrukturen sa vi at så lenge det er pedagogisk forsvarleg ynskjer vi å halde på dagens struktur. Dersom vi gjer betydelege kutt ved bruk av ‘ostehøvelprinsippet’ på ein skule som allereie har lite resurrsar, meinar ikkje vi at dette er pedagogisk forsvarleg. Fleire valgte å stemme i mot tilrådninga utan å ha eit alternativ, men dette valgte vi ikkje å gjere, då økonomien ville ha blitt hardt ramma, og som konsekvens ville gått ut over kvaliteten i skulen og andre kommunale kjærneoppgaver.

Framstegspartiet har gjennom heile prosessen signalisert at vi meinar at tilrådinga ikkje er den beste løysinga for skulane i Naustdal. Både Vevring og Horstad har svært gode resultat, gode skulemiljø og er viktige for kvar sine lokalsamfunn. Framstegspartiet har tidlegare foreslått å sjå på konkurranseutsetting og å legge ut kommunale tenester på anbod. Dette er ikkje noko som har fått støtte for i kommunestyret. Vi har også vert i kontakt med NHO Service fleire gangar for å få utgreid kva kommunen har å spare ved ei slik løysing, noko vi ikkje har fått til grunna kapasitetsproblem i NHO, samt at Naustdal er ein liten kommune og ikkje vil bli prioritert.

Framstegspartiet kunne valgt å fremma eit forslag om konkurranseutsetting, som ikkje ville fått noko støtte frå dei andre representantane. Vi valgte ikkje å gjere dette, då vi er meir opptatt av at vi skulle få eit vedtak som kunne gangne flest mogleg av innbyggarane, istaden for å ‘proteststemme’. Vi konkluderte også med at dette var ein billeg måte å ‘score’ politiske poeng på, og ein måte på å kunne skrive fra oss ansvar. Istadenfor prøvde vi å komme fram til eit samlandevedtak som gagna fleire, men her lukkast vi ikkje.

Framstegspartiet tok første initiativ til ei alternativ løysing 5. Januar, 2012, då vi sendte ut e-post til gruppeleiarar i SP, SV, KRF, Venstre og Raudt. Vi sendte då ut ein e-post som innhaldt blant anna :

«Det i overkant av ein månad til skulesaka skal endelig vedtakast i kommunestyret. På forgje kommunestyremøte tolka eg det slik som at ingen av oss var særleg nøgd med forslaget, og ynskjer å komme fram til ei betre løysing. Vi i Framstegspartiet foreslår at gruppeleiarane i dei forskjellige parti sett oss ned, og diskuterar problemstillinga vi står framfor. Er det interesse for dette hjå dei andre partia?
(I tilfelle nokon ikkje har fått med seg matten, så har vi fleirtal dersom vi vert samde om noko.)»

Framstegspartiet fikk kun svar frå Venstre og Raudt om at dei var villige til å disktutere seg fram til ei løysing. Vi fekk også ei tilbakemelding frå Senterpartiet sin gruppeleiar om at han ynskja telefonnummeret mitt så vi kunne ta ein prat, men eg høyrte aldri noko meir. SV og KRF har vi ikkje høyrt noko frå. Vi tolka det som at det ikkje finnast politiskvilje til å redde utkantskulane, men det var kun eit politisk spel. Likevel gikk vi inn i møtet 16.02, med ei innstilling på at vi var med på å finne alternativ og inngå kompromiss, sjølv om vi var svært skeptisk på om dette var mogleg under debatten før vedtak, grunna svært kort tid til å finne ut noko forsvarleg. Dette ville krevd forarbeid, som det ikkje var politiskvilje for.

Under kommunestyretmøtet såg det også ut som Framstegspartiet kom i vippeposisjon. Som vi uttrykte då ville vi støtte det forslaget som kom flest til gode, så lenge det var økonomisk forsvarleg, samt det ikkje ødela kvaliteten i dei kommunale kjærneoppgavene. Desverre viste deg seg at det var ikkje tilfelle at Framstegspartiet kom i den posisjonen vi trudde, då AP sine utbrytarar kom til å stemme for både eige framlegg, samt tilrådning. Som ein konsekvens klarte vi klarte ikkje å endre tilrådninga til det minimumet vi innleia med (Verne vidare struktur i Dalen, og reversere endringar ved Vevring dersom det vart gruvedrift på Engebø).

Vi har komme med forslag til alternative utgreiingar, vi har forsøkt å samle eit fleirtal for å jobbe med denne saka sidan rett over nyttår og vi har forsøkte i kommunestyret å nytte ein vippeposisjon vi ikkje hadde for å få endra tilrådninga til å gagne mest mogleg. Vi lukkast desverre ikkje i nokon av tilfellene. Framstegspartiet har bere ein representant og har begrensa makt, dersom vi ikkje kjem i ein vippeposisjon, men det sit derimot 20 andre politikarar i kommunestyret. Framstegspartiet føler vi har gjort det vi kunne gjere i denne saka, og påpeikte at vi meinte at tilrådninga ikkje var det beste alternativet for Naustdal (Sjå protokolltilførsel som kjem med referat). Vi måtte tilslutt velje mellom to ‘onder’; Entan å kutte i struktur eller å stemme i mot forslaget, då det ikkje var noko alternativ, noko som vi tolkar som kutt i kvalitet. Vi kunne også velje å fremme eit eige forslag som ikkje ville fått støtte. Vi valgte å kutte i struktur.

Går Førde framover?

Onsdag kveld hadde eg gleda av å delta på sluttmerkeringa for prosjektet Førde Framover, på Sunnfjord Hotell. 60 personar frå næringsliv, kulturliv, organisasjonar og det politiske miljøet var møtt opp for å markere avsluttninga på prosjektet som vart starta i 2008.

Det var ikkje mangel på festtalar, skryt, godord og beundring. Både Ordføraren i Førde, Fylkesordføraren og Fylkesbanksjefen skrytte av prosjektet og det dei har prestert dei siste 2,5 åra. Forskingsleiar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, Georg Arnestad, var også full av godord om målsettingane prosjektgruppene hadde komme opp med, men var meir usikker på om visjonen: “Ei drivkraft med menneska i sentrum” var rett for Førde.

Også underteikna er svært imponert over det arbeidet som har vorte lagt ned av dei rundt 20 personane som har delteke i dei forskjellige arbeidsgruppene i prosjektet. Ikkje minst fordi dette var eit initiativ som oppsto og vart drive utanfor dei politiske systema. Dette var eigentleg eit prov på at det folkelege initiativet ikkje kan vedtakast, slik Fylkesordførar Nils R. Sandal i si tid prøvde på med sin berømte “tenketank”. Det “upolitiske” initiativet må komme av eit reelt ønske av å gjere noko med sitt eige lokalsamfunn, og ei drivkraft som handler om meir enn politiske partiprogram og økonomiske bindingar.

Og sjølv om det “upolitiske” i prosjektet har vore den største styrken til Førde Framover, er det også den største utfordringa for dei målsettingane som prosjektet har kommt fram med. Målsettingane er nemleg ikkje forankra i dei politiske partia som i stor grad må føre arbeidet til prosjektet vidare gjennom kommunale vedtak og verkemidlar for å oppnå måla. Dette kan føre til at det meste av det arbeidet Førde Framover har gjort, vert lagt i ei skuff eller i ei mappe, og i liten grad vert brukt av politikarane både i Førde og Sogn og Fjordane som det fantastiske måldokumentet det er.

Dei gode orda Onsdag kveld sat laust hos Ordførar, Nils Gjerland. Og det skulle dei også gjere med tanke på at ordføraren har slike ressurspersonar i kommunen, som viser eit ekte engasjement for utviklinga, som fortener all den ære og skryt som dei kan få. Men ordføraren veit også at det er store politiske og økonomiske utfordringar i fleire av dei måla som visjonsgruppa i Førde Framover har lagt fram. Ordføraren må i mange samanhengar endre kurs på den politikken som kommunen fører idag. Skal Førde kommune auke den årlege folketalsveksten, så er vi avhengige av å fortsatt være ein attraktiv kommune for folk å flytte til, spesielt for unge i etablerarfasen.

I dag slit Førde kommune med eit svært høgt kostnadsnivå på boligar, svært høge kommunale skattar og avgifter i forhold til landssnittet, ein pleie – og omsorgssektor som er i ferd med å verte overbelasta og ein oppvekstsektor som er avhengig av auka løyvingar for å kunne opprettholde den høge kvaliteten vi har idag. Det er ikkje lenger slik at innbyggjarar frå nabokommunane flyttar inn til Førde slik dei gjorde på 70- og 80-talet, og hvis ikkje Førde kommune gjer noko vil ein kunne oppleve at flyttestraumen snur, og folk vel å arbeide i Førde men bu i nabokommunane. Dette veit Ordførar Nils Gjerland svært godt, men det er ikkje enkelt å gjere dei politiske vedtaka som endrar denne situasjonen, omstrukturering, nedskjæringar og endra prioriteringar er sjeldan populært.

Fylkesordførar, Nils R. Sandal, er verdsmeister i å være positiv, og på ein slik kveld er ikkje det ein negativ eigenskap. Men også Fylkesordføraren veit at det er svært langt frå det han sa i si helsing til Førde Framover, og den politikken Fylkeskommunen fører. Nils R. sa at “når Førde går framover, går fylket framover”, “vår oppgåve er å legge til rette for å styrkje senterutviklinga, gjennom blant anna gode kommunikasjonar”. Her brukte han eksempelet med rv5 mellom Florø og Førde, der fylkeskommunen ikkje har bidrege med ei einaste krone.

For dei styrande partia på Fylkestinget, Senterpartiet og Arbeidarpartiet, gjer ikkje særleg mykje for å styrkje senterutviklinga i Førde, verken med tilførselsvegar eller andre verkemiddel. I Fylkevegplanen for 2010-2019 vart det nesten ikkje lagt inn eit einaste prosjekt som bidreg til å styrkje Førde som senter. Samferdslekronene vert ikkje brukt for å betre kommunikasjonane mot Førde, men dei vert brukt på lokale vegar i HAFS og Nordfjord.

Då Fylkestinget i vår behandla planprogrammet for den nye Fylkesplanen gjekk Fylkesvaraordførar, Åshild Kjelsnes, så langt som å sei at vi ikkje treng fleire folk i Sogn og Fjordane, og at folketalsvekst ikkje skulle være målet. Og det eine partiet etter det andre uttrykte stor negativitet til at ein skulle fokusere på senterutvikling, så lenge senterutvikling inneber sterke region- eller fylkessenter. Nils R. Sandal er flink til å få folk med seg i sine positive og fengande festtalar, men innhaldet legg han frå seg når han passerer kommunegrensa.

Alt i alt var det ein positiv kveld på Sunnfjord Hotell, og atter ein gong må eg applaudere det engasjementet som Førde Framover har visst dei siste 2,5 åra. Berre framtida vil vise om Førde kommune og Sogn og Fjordane Fylkeskommune vil gjere det som er naudsynt for å fornye det politiske tankegodset, som ikkje har vore endra dei siste 20 åra.

Dei Farlege Forenklarane

Uttryket har eg lånt frå ein klok mann,- og har adoptert da som motmedisin i ein fordummande valkamp.

Eg lurer på: Har eg blitt klokare? Neppe, men kvifor skjønar eg då plutseleg politikk?
Frp sine 101 kjørereglar for Norge, gjnnomført på 100 dagar står heilt klåre for meg.
Likevel vert eg engsteleg når eg forstår alt.

Før Frp-tenke-systemet inntok meg, stolte eg på at endringar og beslutningar skjedde på grunnlag av bl.a. forsking, ekspertise og politisk kløkt og avstemming på Stortinget. Og på da grunnlag vart velferdsstaten forma.

No er da visst Frp sine kløktige småkongar og bygdeorginalar som skal kle ministerpostar, rådgjevingsposisjonar og verte komitèleiarar.
Mange burde bli skremt no!

Dei Farlege Forenklarane fekk styre i USA under fleire Bush-regimer og på Island fekk dei eiga seddelpresse.

- I Norge, vil Frp ha asylmottak i Afrika. Eg trudde faktisk ei stund at politisk asyl søkte ein frå eit anna land enn det ein rømte i frå. Asylsøkarane har visst eit intellektuelt forsprang på Frp her.
Men dette må være partiet sitt bidrag i utenrikspolitikken.

- Eg skal få kjøre så fort eg vil på vegane, noko som for øvrig passar meg bra.

- Å få kjøpe vinen min på coopen høyres også forlokkande ut og kan forøvrig harmonere bra med eit småskalalandbruk, om klimaet endrer seg. Men sa eg coopen? Det var ein glipp, det vert nok ein Rimi-Hagen-butikk.

- Levrandørar av helsetenester skal nærast overby kvarandre for å få deg som “kunde”. Men dei seier lite om at “du får betale for tenestene du brukar”.
Ta det berre med ro. Ei god forsikring vil hjelpe på angsten for å bli sjuk.

Forenklarane seier sjølvsagt ikkje at systemet vil verte slik, men kvar vil dei ta pengane frå?
Pensjonsfondet (oljefondet)?
Ja, det er akkurat pensjonsfondet som skal få gjemmomgå. Det er det som skal betale hundredagarsfesten.

Det er eit dilemma med det heile.
Vi er ikkje nok folk i dette landet til denne festen.

Vi er heilt avhengige av innvandring for å gjennomføre Forenklarane sin politikk.

For medan vi andre skal kjøre rundt i 101 km/t, fråtse for dei pengane vi ikkje skal betale i skattar og avgifter og samtidig, med rikeleg tilgang på vin frå døgnopne butikkar. Då treng vi flittige innvandrar som kan jobbe for oss i alle sektorar.

Innvandring er heilt nødvendig for at Siv Jensen skal kunne sette politikken sin ut i livet.
Og så stemmer veljarane på henne fordi dei trur da motsatte!
Det får vel være grenser for å føre veljarane sine bak lyset, eller sagt med andre ord; forstå konsekvensane av sin eigen politikk.

Dei Farlege Forenklarane vil nok finne groboten i alle dei politiske partia våre.
Frp har ikkje eineretten på dei, men i eit parti med ultraliberal holdning til da meste vil forenklingspolitikk ha god grobotn.

Det er viktig å være på vakt, for når noko er for godt til å være sant, så er det ikkje sant.
Vegen frå ideologi til politisk klovneri er ikkje lang.

Dette vert spennande, jammen er eg heldig som endeleg har forstått politikk!

No kjem muslimane og tek oss

I Sogn og Fjordane bur det etter kvart mange truande muslimar. Etter Unge Venstre sitt syn er det heilt naturleg og flott at desse ytrar ynskje om eit eige gudshus.

I si nye valavis til husstandane i Sogn og Fjordane, går Framstegspartiet ut og lovar at dei vil «hindre byggjing av moskéar i bygdene våre». Korleis dei skal klare dette er ei interessant problemstilling. Nei, forresten, det er det eigentleg ikkje. For dersom reguleringsplanar og anna opnar for oppføring av gudshus, og nokon ynskjer å byggje ein moské, kan eit kommunestyre vanskeleg hindre dette utan å gå på tvers av grunnleggjande menneskerettar som religionsfridom og retten til ikkje-diskriminering. Ei nekting av byggjeløyve vil såleis truleg vere i strid med både Grunnlova og menneskerettslova.

Det mest interessante spørsmålet er difor kva som ligg bak eit slikt utspel frå Frp. Etter mitt og Unge Venstres syn kan der berre vere tre moglege forklaringar:
1: Åge Starheim og Frp kan ingenting om grunnleggjande menneskerettar.
2: Åge Starheim og Frp bryr seg ikkje om grunnleggjande menneskerettar.
3: Åge Starheim og Frp veit at utspelet er meiningslaust og utan politisk innhald, men spelar medvite på frykt, fordomar og grumsete haldningar for å skape oppslutnad kring eige parti.

Personleg er eg redd forklaring nr. 3 er mest sannsynleg. Utspelet føyer seg nemleg inn i ei rekkje av saker, der det tydelegvis ikkje er grenser for kor langt Frp vil gå i å trampe på religionsfridomen for å sanke veljarar. Eit anna døme på dette er Frp i Oslo, som viljug røystar for oppstartsløyve til kristne privatskular, men som – utan vidare grunngjeving – set foten ned for muslimske privatskular. Dette er inkonsekvent og diskriminerande. Eg går ut frå at Frp ikkje vil hindre byggjing av kristne kyrkjer i «bygdene våre»?

For meg og Unge Venstre er religionsfridom heilt avgjerande for eit moderne samfunn. Difor ser vi med glede på at muslimar i Noreg ynskjer å dyrke religionen sin, på same måte som vi ser med glede på at kristne, jødar og katolikkar gjer det same. Omsynet til religionsfridom er også ein av grunnane til at vi går inn for eit fullt skilje av stat og kyrkje. Det er nemleg noko grunnleggjande feil med eit samfunn der Trond Giske har vetorett over kven som skal vere leiarar i eit religiøst trudomssamfunn. På same måte vil det vere grunnleggjande feil om Åge Starheim skal ha vetorett over kven som skal få byggje gudshus.

Sogn og Fjordane er eit moderne fylke, og vi er eit fylke som vert jamt meir multikulturelt. Dette tykkjer Unge Venstre er grunnleggjande positivt. Likevel er nok ikkje sjansen særleg stor for at vi ser ein byggje-boom i moské-bransjen med det aller første. Om nokon likevel skulle ynskje å byggje ein moské i Sogn og Fjordane, slik som det mellom anna er planar om i Førde, skal ein vere bra religionsfiendtleg for å sjå dette som negativt. Eg trur derimot dette vil vere eit heidersmerke for fylket vårt! Sogn og Fjordane er ein del av ei moderne verd og ein moderne nasjon, ein nasjon som har rom for personar med ulik bakgrunn og religion. Då er det viktig at vi held fast på religionsfridomen som ein av våre mest grunnleggjande menneskerettar. Det ynskjer vi i Unge Venstre å gjere, og vi sel ikkje unna vår menneskerettslege integritet for å kapre veljarar.

No kan det sjølvsagt tenkjast at Åge Starheim og Frp eigentleg berre vil fjerne årsakene til at det oppstår trong for moskéar i Sogn og Fjordane. Men så vondt vil eg ikkje tru om dei.

Av Sveinung Rotevatn, Nordfjordeid, sentralstyremedlem i Noregs Unge Venstre

Framstegspartiets menneskesyn

I eit lenger innlegg i Firda laurdag 15. august kjem firdaredaktør Stang med påstand om at eit FrP-styrt Norge vil innebere uverdige tilhøve for menneskeverdet. Ein slik påstand er alt for dryg til å stå uimotsagt. Framstegspartiet er eit liberalistisk parti som set einskildmennesket sine rettar som det høgaste i politikken. Det grunnleggjande for Framstegspartiet sin politikk er at alle menneskjer har ukrenkelege rettar som det er staten si oppgåve å beskytte. Blant desse er retten til liv, fridom og eigedom. Fleire av desse rettane er staten i dag ein direkte trussel mot.

Til dømes er Framstegspartiet motstandarar av verneplanar og jordvern. Dette er direkte overtramp mot eigedomsretten fordi det tek ifrå grunneigarane råderetten over eigen grunn. Framstegspartiet meinar at grunneigarar skal få gjere som dei vil med sin eigen eigedom so lenge det ikkje medfører vesentlege ulemper for andre sine grunnleggande rettar.

Framstegspartiet kjempar for å gje borgarane størst mogleg valfridom innan offentleg tenesteyting. Dette inneber friast mogleg brukarval. Kristin Halvorsen uttalte for litt tid sidan at det ikkje var noko krav frå norsk skule om private alternativ innan skulesektoren, og med bakgrunn i dette skal det ikkje opnast for private alternativ. Dette kallar eg eit forkvakla menneskesyn! Her syner ein null toleranse for folk som ikkje finn seg til rette i den offentlege skulen. Framstegspartiet vil at alle skal få moglegheita til sjølv å velje skule gjennom eit stykkprissystem. I dag er det berre dei rikaste som har denne valfridomen. Vi vil at alle skal ha den.

Når Jonas Gahr-Støre samanlikna ein avisredaktør som hadde trykt teikningar av profeten Muhammed i avisa si med valdlege pøblar i Midtausten stod FrP fast på at ytringsfridomen var viktigare enn å blidgjere religiøse fanatikarar.

Dei raudgrøne forfektar eit menneskesyn der einskildindividet er underlagt staten. Dette kjem til uttrykk gjennom til dømes bu- og driveplikta. Her vert individet redusert til ein reiskap i statens jarnneve i kampen mot fråflytting frå distrikta. Dette er ikkje berre dårleg distriktspolitikk, men og moralsk forkasteleg!

Vi meinar og at staten skal ta vare på dei som ikkje har moglegheita til å ta vare på seg sjølv, men vaksne og arbeidsføre menn og kvinner bør so langt som råd finansiere sitt eige livsopphald. Dette er bakgrunnen for at vi vil styrke eldreomsorga og helsevesenet, samstundes som vi meinar at kunstnarar og avisredaktørar bør klare seg utan statsstøtte.

På den nyskipa nettstaden kulturkampen.no, ei støtteside for dei raudgrøne, kan vi lese at kultureliten kjem med følgjande påstand: ”Folk flest vet ikke best, det har vi aldri gjort og kommer aldri til å gjøre.” Eg kjenner meg trygg på at det er Framstegspartiet, og ikkje dei raudgrøne, som står på den moralske høggrunnen og har det beste menneskesynet.

Oddvar Reiakvam
Ungdomskandidat
Sogn og Fjordane FrP

Meir om studiefinansiering

Magne Aardal i SV har no funne løysinga på den dårlege servicen til Lånekassen; Auke bemanninga. Det kunne vore ein god idè om det ikkje hadde vore for det at det er stort sett kring skulestart at kapasiteten er for dårleg. Dette vil vere ei særdeles dårleg løysing, fordi det stort sett er ein månads tid på seinsumaren at kapasiteten er alt for dårleg.

Nettsidene til Lånekassen er slett ikkje spesiellt gode som Aardal hevder. Som student veit eg godt korleis Lånekassen fungerar, og servicen, både på nett og pr. telefon kan ikkje måle seg med den servicen eg opplever i komersielle bankar som til dømes Sparebanken Sogn og Fjordane

Vidare fryktar Årdal at Framstegspartiet sitt alternativ med garantiordning vil bli for byråkratisk. Det vil den ikkje bli. Den einaste forskjellen er at staten overfører pengane til private bankar direkte i staden for gjennom Lånekassen. Ein vil då få konkurranse om studentane. Konkurranse fører til at aktørane, det vil seie bankane, heile tida må prøve å bli betre for å beholde kundane og få nye. Det betyr igjen betre betingelsar for kundane, og at bankane vil tene pengar. Men desse profitten kjem ikkje av høgare prisar til studentane. Det kjem av produktivitetsvekst. Eit offentleg monopol har ingen grunn til å bli meir effektivt. Det har private bedrifter. Berre sjå på kva som har skjedd etter at telemonopolet vart oppheva. Prisane har falle kraftig og tenestene har blitt betre. Det same vil skje med studiefinansieringa om Framstegspartiet kjem til makta.

Oddvar Reiakvam
Ungdomskandidat
Sogn og Fjordane FrP

Kulturkampen held fram

Kultureliten ligg ikkje på latsida om dagen. Nettstaden kulturkampen.no er lansert for å hindre at Framstegspartiet skal komme til makta. Her har fleire hundre kulturutøvarar gått saman og laga eit opprop for å få behalde privilegia sine som dei no ser er truga. Sida inneheld mange sitat om kultur og kulturpolitikk. Nokre er gode, medan andre avslørar at det er mykje særinteresser inne i bildet. Men fyrst og fremst er kulturkampen ein viktig ideologisk kamp for FrP om kva rolle staten skal ha i samfunnet.

Det mest graverande dømet på særinteresser er artisten Noora Noor som seier at ”FrP tar fra meg muligheten til å være den jeg er. Hvem er det som vil gjøre noe sånt med meg?” Ho legg med andre ord ikkje skjul på at ho er imot Framstegspartiet sin kulturpolitikk fordi ho meinar at skattebetalarane har ei plikt til å finansiere hennar eiga sjølvrealisering. Har du hørt maken til frekkheit? Folk skal sjølvsagt ikkje arbeide og betale skatt for å finansiere arbeidsføre og ressurssterke menneske si sjølvrealisering! Det er tydeleg at mange i norsk kulturliv har blitt alt for godt vande med romslege offentlege ordningar. Framstegspartiet meinar at vaksne, arbeidsføre og ressurssterke personar som desse kulturutøvarane er, bør og skal finansiere si eiga sjølvrealisering, ikkje få den subsidiert av skattebetalarane. Kulturutøvarane og resten av det politiske Noreg meinar at skatteytarane skal finansiere dette.

Vårt alternativ til det beståande er at vi vil kutte i kulturstøtta, og gje skattelette til folk flest slik at dei sjølv kan bestemme kva kulturtilbod dei vil ha. Størsteparten av kulturlivet er i dag organisert etter marknadsøkonomiske prinsipp, og vi ynskjer å overføre dette til større delar av kulturlivet. Kulturkampen er ikkje berre ein kamp mellom Framstegspartiet og kunstnarar. Det er ein kamp mellom individualisme og elitisme. Skal den enkelte sjølv få meir makt over kva kulturtilbod han vil ha, eller skal staten bestemme? Framstegspartiet går for den individualistiske. Kultureliten og dei raudgrøne vil at staten skal bestemme. Kva vil du?

Oddvar Reiakvam
Ungdomskandidat
Sogn og Fjordane FrP

Olden - Innvik har utspilt sin rolle i samfunnet ...

Etter å ha hørt utspillet til Per Sandberg i FrP i dag på lokalnyhetene, så må jeg si at jeg er helt forskrekket over hans politikk. Jeg har tidligere hatt gode relasjoner til FrPs samferdelspolitikk, men dette gjør meg rett og slett forbannet.
Han sier rett ut at han vil overkjøre lokaldemokratiet i Sogn og Fjordane, og få stoppet byggingen av Dalsfjordbrua. Han mener at han vet bedre, og at han vil gjøre det han mener er til det beste for dette fylket. Hva vet vel han, som knapt vet hvor Sogn og Fjordane ligger på kartet.

I motsetning til regionene Nordfjord og Sogn, har Sunnfjord fått lite midler til vei de siste 40 årene. Det kan man telle i antall meter med gul midtstripe for eksempel. Spesielt lite har det kommet til HAFS, og Askvoll kommune har bare en veiforbindelse ut av kommunen, som kun eksisterer fordi private personer har betalt den – derav navnet “Folkelånsvegen”.
Folk utenfor HAFS evner ikke å se Dalsfjordbrua i en større sammenheng enn en dyr vei mellom to små kommuner. De ser ikke at den nå pågående kampanjen for en kystvei faktisk inkluderer Dalsfjordbrua, for å få en sammenhengende trafikkåre på kysten, fra Ålesund til Bergen – og det måtte da være i FrPs ånd at kommuner som Fjaler og Askvoll kan knytte seg sammen, og eventuelt slå seg sammen til større enheter – slik politikken deres tilsier? Videre driver fortsatt folk med misvisende fakta, som at brua alene skal koste en milliard, og garantert blir dyrere og at den bare er for knappe 60 biler i døgnet. Faktum er at brua bare koster halvparten av en milliard, hele prosjektet under et koster en milliard, og da kommer 200 millioner av de pengene fra rassikringsprosjektet til Nishammaren, så brua med vei fra Ottersteinen til Eikenes er “bare” 800 millioner kroner. Videre har SINTEF ved to anledninger, med flere år i mellom, beregnet trafikkgrunnlaget til å være 750 biler i døgnet. Det er jo fordi flere vil velge å kjøre en vei det tar 4 minutter å passere, fremfor en ferje som bruker 25 minutter og bare går en gang annen hver time. Videre er trafikkgrunnlaget da basert på dagens trafikale situasjon i regionen, og tar ikke høyde for den økte trafikkmengden når brua skal knytte sammen Ålesund – Måløy – Florø – Bergen.

Hva har så dette med overskriften å gjøre? Jo, Per Sandberg ønsker å stanse “millardsløsingen” og flytte pengene til Olden – Innvik. Dette mener jeg blir helt gal prioritering. Olden – Innvik har utspilt sin rolle i samfunnet, og er blitt en kulturinstitusjon.
Dagens E39 er ca. 14 mil lang fra Førde til Volda. Den går så langt inn som til Våtedalen – til tross for tilnavnet “Kyststamveien”, og inkluderer to ferjer. Når kvivsvegen er ferdig bygget, vil man flytte E39 om denne, for å slippe Stigedalen og en ferje. Jeg mener at om man da også flytter E39 fra Skei via Stardalen/Briksdalen og inn på Kvivsvegen den veien, så har man fjernet 95 % av all biltrafikk over Olden – Innvik, man har fjernet ALLE ferjer på E39 mellom Førde og Volda og man har kortet inn igjen de ekstra milene det vil bli å legge veien fra Nordfjordeid via Grodås. Da kan man satse på Olden – Innvik som en turistattraksjon, og vise frem “Norges verste vei” for det den er verd.

Hvem er så jeg, og hvorfor har jeg noe å si i denne sammenhengen? Vel, jeg kjører 50’000 kilometer i året i mitt arbeid. Jeg dekker hele fylket fra Hoddevika i nordvest til Østerbø fjellstove i sørøst, fra Mjømna i sørvest og til Hjelledalen i nordøst. Jeg har kjørt en del VEI kan man vel trygt si. Det er mange veier som er langt verre enn Olden – Innvik, og jeg har ingen problemer med å møte en buss eller semitrailer på det strekket. Da er det ti ganger verre å møte noe slikt i Gulen, Hyllestad og Solund. Dessuten vil en vei igjennom Stardalen ta bort all trafikk som utgjør et problem på den strekningen.

Jeg sier ikke at jeg ikke vil unne Olden – Innvik å bli oppgradert. Jeg står gjerne på barrikadene når den tid kommer at de faktisk ligger først i de lokale prioriteringene, men et demokrati er et demokrati. Vårt lokale demokrati har sagt at nå er det HAFS sin tur sammen med Bremanger II, etter det kommer Olden – Innvik. La oss ta prioriteringene i den rekkefølgen vi har bestemt, og la oss slutte å stå på hvert vårt nes og rope “Han skal ikke få om ikke vi får først” – det er bare derfor Sogn og Fjordane er det annerledes fylket det er, og det er bare derfor vi ikke får til noe som helst annet enn fogderistrid i dette fylket.
Spaden til Dalsfjordbrua går i jorda i mars 2010 – når den står ferdig skal jeg så gjerne stå sammen med folk i indre Nordfjord om både Stardalen/Briksdalen og Olden-Innvik … Men vent på tur, slik vi har gjort i 40 år nå!

FrP må flagge EU-standpunkt

På firda.no og nrk.no kan ein lese at FrP sine Stortingskandidatar nektar å flagge EU-standpunkt. Det er rett fram uærleg oppførsel. EU-standpunkt er viktig, sjølv om ikkje medlemskapsdebatten er her akkurat no. (Denne går og til AP sin Ingrid Heggø, som burde skamme seg.)

Det er viktig at stortingskandidatane flaggar EU-standpunkt, for EU-medlemskap er ikkje det einaste stridsområdet i høve EU. Som det kjem fram i artikkelen på nrk.no skal det handsamast endringsforslag til Grunnlova, ein situasjon det er særs viktig at ein har nei-folk på Stortinget! Ikkje nok med det, men tenk og på alle direktiva som kjem tikkande frå EU som skal takast stilling til. Ikkje eit har ein klart å stogge, fordi det er fleirtal i Stortinget for å ta i mot alt som kjem frå det haldet.

Det er uærlig og feigt av FrP sine kandidatar å ikkje flagge standpunkt. Vi fortener å vite kva haldningar til EU som stiller til val.

SV sin Stortingskandidat er eit klart nei til EU, vil stogge det nye posttenestedirektivet, og vil i alle fall ikkje endre Grunnlova til fordel for EU-medlemskap. Styrk SV i regjering for å ta opp kampen med AP!

Slutt og tøys, stem Heidi Grande Røys :)

Frode Grimelid
4. kandidat
Sogn og Fjordane SV

Marknaden fungerar

Om ein let den få sjansen. Dessverre har dei raudgrøne stått på for å forhindre dette dei åra dei har sete i regjering. I onsdagens Firda kunne vi lese at Senterpartiets Jenny Følling vil vekk frå ”marknadstenkinga” i sjukehusdrifta, som ho hevdar ikkje har vore nokon suksess. Eg skal vere samd med Følling i at det er mykje å rette på i norsk helsevesen, men for mykje marknadstenking er slett ikkje noko problem. Tvert om.

Eg skal gje Følling rett i at vi har noko å lære av skottane. Føretaksmodellen er neppe ein ideell måte å organisere sjukehusa på, men å byte dei ut med ein nasjonal helsetzar eller helsekommisar er ikkje vegen å gå. Ein av grunnane til at økonomien i helseføretaka ikkje fungerar er mangel på marknadstenking i helsepolitikken.

I dag vert norske sjukehus finansiert gjennom rammetilskot og innsatsstyrd finansiering (ISF). 60 prosent av pengane kjem som rammetilskot, medan dei resterande 40 kjem som ISF. I dei åra Bondevik 2-regjeringa og Framstegspartiet inngjekk budsjettforlik i førre stortingsperiode fekk FrP gjennomslag for at andelane skulle snuast, slik at 60 prosent av inntektene kom i form av ISF. Dette fungerte godt. Kvart einaste år vart ventelistene kortare. Det eine året Bondevik 2 inngjekk budsjettforlik med Arbeidarpartiet, vart dei samde om at berre 40 prosent av inntektene skulle vere innsatsstyrd. Og kva skjedde det budsjettåret? Jau, ventelistene auka! Det same har skjedd etter at dei raudgrøne inntok regjeringskontora. ISF-andelen har vore 40 prosent heile tida, og kvart einaste år har ventelistene vorte lenger. No har dei raudgrøne teke mål av seg å forlenge ventelistene ytterligare, ved å redusere ISF-andelen til 20 prosent, og kommunane skal trø til med dei siste 20.

Dei raudgrøne sitt framlegg til ny finansieringsmodell er dømt til å feile. Ganske enkelt fordi den legg uoppnåelege føresetnader til grunn. Den føreset nemleg at når Stortinget og kommunestyra rundt om i landet vedtek neste års budsjett veit kor mange som skal verte sjuke i året som står for døra. Det seier seg sjølv at både Stortinget og kommunestyra vil handle i blinde. Resultatet av Regjeringa sin helsepolitikk kan umogleg verte noko anna enn ein ny episode av det tilsynelatande evigvarande freakshowet ”Staten gjer ting den ikkje kan”. Skal vi klare å stable eit helsevesen på beina som tilbyr dei tenestene som folk etterspør so klarar vi ikkje det gjennom den ”ovanfrå og ned”-haldninga som dei raudgrøne står for. Det er lækjarane og pasientane, ikkje politikarar og byråkratar, som veit kva tenester som trengs. Det er berre gjennom ein monaleg større andel innsatsstyrd finansiering at sjukehusa kan justere tilbodet sitt i takt med at folk sine behov for helsetenester endrar seg.

Heldigvis skal ikkje forverringa av finansieringssystemet for helsevesenet setjast i verk før i 2012, so eit regjeringsskifte til hausten vil kunne stoppe det raudgrøne feilskjeret.

Oddvar Reiakvam
Ungdomskandidat
Sogn og Fjordane FrP

Venstre har gode sjansar i fylket

I sitt lesarinnlegg i Firda den 27. juni slår Alf Kollsete uttrykkjeleg fast at «[i] Sogn og Fjordane er Venstre sine sjansar til å få eit mandat lik null!». Eg veit ikkje kva Kollsete tenkjer å røyste den 14. september, men han kan vere viss på at ei røyst på Venstre slett ikkje vil vere fånyttes. Snarare tvert imot.

Onsdag 1. juli publiserte Sunnmørsposten ei mandatutrekning for fylket vårt basert på gjennomsnittet av alle meiningsmålingar i juni. Med andre ord er bakgrunnsmaterialet solid. Utrekninga syner at Venstre kaprar sistemandatet i Sogn og Fjordane, slik vi også gjorde det ved sist val. Når ein i tillegg har med seg at Venstre tradisjonelt gjer det betre ettersom valet nærmar seg, bør såleis sjansane våre vere gode. Våren før sist stortingsval låg Venstre så langt nede som 2-3 prosent på målingane, men fekk eit valresultat på 5,9 prosent. Denne våren har Venstre i gjennomsnitt hatt ca. 6 prosent på målingane, og har vore heilt oppe og snusa på 9-talet, noko som er målsetnaden vår både i fylket og på nasjonalt plan denne hausten. Alt borgar såleis for eit godt resultat for Venstre den 14. september.

Eg oppfattar det likevel slik at Kollsete er mest uroa for at eit stort Venstre vil hindre at Frp kjem til makta. Dette er heilt riktig. Venstre er ein garantist mot ekstreme fløyparti i regjering, anten dei heiter SV eller Frp. Vi trur det er betre for landet å få ei mindretalsregjering der den politiske avstanden er overkomeleg, heller enn ei kunstig oppstilt fleirtalsregjering der den politiske avstanden er så stor at ein i realiteten vert handlingslamma. Dagens raudgrøne fleirtalsregjering er eit godt døme på det siste, ei ny sentrum-høgre-regjering vil vere eit godt døme på det første.

Eg kan i alle høve garantere Kollsete éin ting: Nærast uansett valresultat vil Venstre spele ei avgjerande rolle som parti på vippen i Stortinget. Dette vil vonleg resultere i stort gjennomslag for våre kjernesaker: Å fornye velferdssamfunnet, å ta steget over i kunnskapssamfunnet og å setje klima og miljø som prioritet nummer éin. Er ein samd i desse sakene er ei røyst på Venstre det tryggaste valet denne hausten. Også i Sogn og Fjordane.

Gunvald Ludvigsen, stortingsrepresentant og 1. kandidat for Sogn og Fjordane Venstre