Viser arkivet for stikkord marine

Bygda vår er i forfall.

Dette var hovudsaka i Firda 9 september, der Thomas Karlsen var avbilda på framsida og teksten lydde: Butikken i Stongfjorden lagt ned- No rauk skulen og håpet om setjefiskanlegget ser ut til å være ute. Det er ikkje mykje att her. Bygda vår er i forfall.

Underteikna og vi vil tru mange andre Stongfjordingar ser ikkje so svart på framtida som Thomas Karlsen og Roy Sævik gir uttrykk for i Firda. Vi synes sjølvsagt det er svært trasig at det ser ut til at butikkdrifta ikkje vert vidareført av nye drivarar. Vi veit butikken er viktig både for oss fastbuande, næringsliv og turistar og ikkje minst er butikken i ei grend som Stongfjorden viktig som møteplass. Spesielt vanskeleg kan det verte for dei som sjølv ikkje kan køyre eigen bil til Kvammen eller Askvoll for å handle og er prisgitt det busstilbodet vi har.
Når det no dessverre ser ut til at butikkdrift ikkje vert vidareført er vi glade for den store innsatsen til hovudaksjonær i selskapet som eig bygget, Helge Myklebust har gjort med å få laga til kafe/pub-lokale i «butikk»bygget. Vi håpar inderleg at han lykkast med å få nye leigetakarar som greier å utnytte potensialet og skape ein møteplass både på dag og kveldstid, kvardag og helg.
Når det gjeld Marine Harvest sitt setjefiskanlegg hevdar Karlsen at dette er torpedert (det var so mange som gjekk mot det at det ser ikkje ut til å bli noko av). Reguleringsplanen vart stadfesta/ godkjent sist veke. Fylkesmanne opplyser 9 september at dei ikkje har behandla søknaden om utsleppsløyve. Dei seier at dei har vore i kontakt med Marine Harvest og bedt dei vurdere å utgreie et alternativt utsleppspunkt før søknaden vert endeleg behandla. Pr d.d. hadde ikkje Fylkesmannen motteke nokon tilbakemelding frå Marine Harvest, på kva dei ville gjere. Anten få søknaden behandla slik den ligg føre eller gjere tilleggsutgreiing. I samtale med Marine Harvest 9 september vert uttalen frå Fylkesmannen stadfesta og dei seier vidare at dei pr d.d ikkje har sendt inn ny/korrigert søknad. Dei har ikkje tatt stilling til kva dei vil gjere. Marine Harvest opplyser at dei hadde hastverk med å få større kapasitet på setjefiskanlegga då dei starta arbeidet med framlegg til privat reguleringsplan i Stongfjorden. Men sidan reguleringsarbeidet tok tid og dei i mellomtida har fått utvida/ nye anlegg andre stadar i landet, er ikkje behovet i dag prekært. Andre faktorar som no er vel so viktige for realisering av anlegget i Stongfjorden er finansiering. Marine Harvest sin representant delte ikkje framstillinga i Firda, men han trudde det ville ta litt lenger tid en først tenkt å få bygt setjefiskanlegget.
Elles vil vi hevde at investeringane som er gjort i primærnæringane siste åra i Stongfjorden viser eit bilde av stor optimisme og er langt frå påstandane som kjem fram i Firda. Utan at vi sit med konkrete tal, meiner vi at vi ikkje tek for mykje i om ein seier det er investert for om lag 25 mill siste 2-3 år.
Personleg har vi fått regulert eit område for fritidsleilegheiter i fjøresteinane på eigendommen vår. Vi har nett gjennomført et forprosjekt for å greie ut kva marknaden vil ha av slike tilbod, noko som enda med etablering av Nesavika Fritid.
Vi delar IKKJE pessimismen til Thomas Karlsen og Roy Sævik og ser heller optimistisk på framtida med tanke på utsiktene til utvikling og fornying både i bygda og elles kringom i kommunen Vi har tru på at vi skal få realisert vårt prosjekt og håpar andre lykkast med sine planar.

Liv og Gisle Stafsnes

(11.09.2014)