Viser arkivet for stikkord myrvang

Engebø prosjektet og den nye regjeringa - kap. 1

“Det er eit spennande prosjekt som kan bety store moglegheiter i forhold til verdiskaping og arbeidsplassar lokalt, seier Lae Solberg.” Firda 09.11.2013

Sjølvsagt tykkjer han det. Alle som vert framlagt eit slikt glansbilete som ordføraren i Naustdal og Nordic Mining brukar framstille dette prosjektet som, ville vel tykkje det?

Problemet med Engebøprosjektet, slik Myrvang og Nordic Mining framstiller det, er at der er ingen problem….. Alt er problemfritt, bileta viser born som smiler og held kvarandre i hendene, og alt er berre heilt fantastisk. Naustdal, sunnfjord og Noreg skal tene seg rike på mineral, utan nokon negative konsekvensar. ”Det mest miljøvenlege gruveprosjektet nokon gong”, seier Myrvang. Vi berre slepp alt i sjøen, so går det so bra. 11tonn kjemikaliblanda støv, silt og sand i minuttet. Fisken bryr seg ikkje, han berre passar seg litt so han ikkje får stein i hovudet, slapp av han kjem straks att. ?????? Kvar er realismen?

Dei utgreiingane som no vert gjort, er ein konsekvens av at saka er for dårleg utgreia i utgangspunktet, og då ikkje berre på konsekvensar av eit evt deponi. Myrvang har heile tida hevda det motsette. Framleis framstiller han prosjektet som klarert og nærast so godt som oppstarta. “Vi må berre vente til utgreiingane er ferdige, so forventar vi klarsignal kjappast mogeleg”. Men kva med utgreiingane då Myrvang, kva om dei seier at ikkje alt går bra?

Eg har stor forståing for at NHD ynskjer å setje seg inn i saka, men dei kan trygt byrje i andre enden. Saksgangen kommunalt, og i MD viser tydeleg korleis denne saka har vore handtert, og kva som er problema med prosjektet. Her er mykje som må rettast opp i om eit positivt vedtak skulle kunne fattast.

Eg tolkar Lae Solberg som at NHD kjem til å handtere denne saka profesjonelt, og med den respekten den fortener, det er eg glad for. NHD ynskjer å kome attende å møte alle sider i saka, og sjå kva verdiar som står på spel. Det skal vi syte føre at let seg gjennomføre.

Eg og mange med meg har vore skeptiske til kva som ville hende om dei raudgrøne ikkje fekk handtere Engebøsaka heilt til endeleg vedtak. Men eg har stor tru på at og den nye regjeringa vil sjå kva saka eigentleg omhandlar, ikkje Nordic Mining og deira aksjonærar eller ein laber kommuneøkonomi, men naturen, eksisterande næringar og verdiane som ligg her for framtidige generasjonar.

Eg trur ikkje den nye regjeringa er meir villeg til å risikere dei enorme verdiane i Førdefjorden, enn dei raudgrøne. Dei må berre få sjå heile biletet, slik rett er. Som der står å lese i “Sundvollen erklæringa”: “Regjeringen vil bygge sin politikk på forvalteransvaret og føre-var-prinsippet. Den kloden vi skal overlate til våre barn skal være i minst like god stand som vi overtok den fra våre forfedre.”

Klima, natur og miljø foredlast, vernast og vidareførast med kunnskap…kunnskap og kunnskap….ikkje ynskjetenking!

Illusjonisten Håkon Myrvang

I Firda 09.09.2011 tek ordførar Håkon Myrvang seg friheita å kritisere to av sine kanskje argaste konkurentar i ordførarkampen i Naustdal, Sp sin Viggo Leikanger og SV sin Ole Erik Thingnes(underteikna). I sin iver etter å undergrave sine meddebattantar, og politiske motstandarar tek han ufine middel i bruk. Det han kjem med her vekker ikkje “undring” hjå meg, det vekker oppsikt. Dette er direkte feilinformasjon, Illusjonisme på sitt verste.

Når det gjeld val av trassè for 420kv kraftline kan vi takke Naustdal Ap for at ikkje Naustdal har gått samla mot og krevd sjøkabel/kabling. Myrvang har gjennom heile prosessen argumentert og jobba FOR 420kv line gjennom Naustdal. Dette harmonerar dårleg med “illusjonisten” Håkon Myrvang sine påstandar, og no krav om kompensasjon.

I angrepet på meg og SV, hevdar ordføraren at Naustdal SV stemde for Engebø prosjektet og sjødeponi…..? Ikkje at eg bekymrar meg for effekten, eg trur SV sine standpunkt og meinigar i denne saka er viden kjendt og heva over ein kvar tvil. Det som er oppsiktsvekkande her er Myrvang sin evne til å snu på fakta og henge ut andre utan rot i verkelegheit. Den saka Myrvang refererar til frå juni 2010 var vedtaket om å sende saka ut til 2.gangshøyring. Kan ordføraren forklare meg kvifor SV skulle stemme mot å sende saka på høyring? Naustdal SV har gjennom heile perioden kjempa for at alle skulle verte høyrde, og at saka so skulle debaterast mellom dei folkevalde.

Her er eit utklipp frå sakshandsaminga i planutvalet i juni 2010:

Utval for plansaker har ikkje teke stilling til om kommunen bør gå inn for det omsøkte
tiltaket. Reguleringsplanen består av konsekvensutgreiing, risiko- og sårbarheitsanalyse,
plankart og reguleringsføresegner. Planen vert lagt ut til offentleg ettersyn for å hente inn
innspel og merknader til alle delane av reguleringsplanen, medrekna om tiltaket bør
gjennomførast eller ikkje.

So kjem Myrvang med illusjon nummer 3. Han hevdar at kommunestyret har hatt fleire politiske dagar, der vi har debattert saka, m.a i oktober 2010. Kvar har du dette frå Håkon, og kvifor har ikkje nokon av dei andre i kommunestyret vore invitert til desse debattane?

Næringsinnvikling i Naustdal

Det einaste eg kan realitetsberekne utifrå dette luftslottet du beskriv i innlegget ditt om “Næringsutvikling på Engebø” Myrvang, er nokre tal på arbeidsplassar og bedrifter du vil jobbe for at skal “oppstå” på Engebø. Men den raude tråden i dette innlegget er ein beskrivande mangel på verkelegheitsoppfatting og realisme, noko som kan forklare mykje av Djupvik sine ankepunkt i Ap si økonomistyring av Naustdal kommune dei siste 4åra.

For det fyrste:
“Mineralprosjektet på Engebø vil gje kommunen mange ettertrakta og sårt trengte arbeidsplasser”

Kva legg du i dette? Sjølvsagt er det viktig å jobbe for nye arbeidplassar i kommunen, og syte føre utviklingsmogelegheiter for dei vi allerede har. Sjølvsagt er det viktig at innbyggarane i Naustdal har ein jobb å gå til, men kan du venlegast utdjupe kva du meiner med ettertrakta og sårt tiltrengde?
Sogn&Fjordane har den lavaste arbeidsløysa i landet, som i tillegg er rekordlåg i eit lenger tidsperspektiv. Og kvar ligg Naustdal på denne statistikken, jau vi ligg på “botnen” i landsgjennomsnittet på arbeidsløyse. Arbeidsløysa i fylket låg 1.juli på 1,7%, og Naustdal kunne skilte med 1,2%. Korleis skal vi då tolke “sårt tiltrengde”?

Skal Naustdal “vekse” monaleg, og skape ein slik vekst som du beskriv her, vert det på bekostning av nærliggande etablerte arbeids- og næringssenter. Er dette realistisk? Hadde du sagt at Førde og Florø får ein mogelegheit til å skape 10 nye bedrifter dei neste 4åra, som ein konsekvens av at Engebøprosjektet får klarsignal, ville eg stilt meg undrande til kva desse bedriftene skulle drive med. Men å tru at 10 bedrifter skal etablere seg på Engebø, dei neste 4åra??? Og kvar på Engebø skulle dette skje, alt areal på Engebø vert nedbygd av NM.

For det andre:

“I dag har vi ei konsekvensutgreiing som viser eit framtidsretta og bærekraftig industriprosjekt”

Kvar i KU hentar du denne konklusjonen? Og er dette eit kvalitetssikra dokument, og kven har i sofall kvalitetssikra det?

For det 3’de:

“Engebøprosjekt utan sjødeponi er umulig.”

Seier kven? Nordic Mining? Har Naustdal utfordra dei på dette? Har vi krevd utreda andre alternativ? Var det ikkje du som uttalte 05.05.2011, og brukar for alt det er verd, at dersom Naustdal ynskja utreda andre alternativ, so måtte vi har gjort det i planprogrammet i 2007? Stemmer ikkje dette heller, og burde ikkje uansett det då vore eit tema i 2007? Naustdal SV stemde for ordensskuld mot planprogrammet, nettopp grunna mangel på breidde i KU.

Og for det 4’de:

“Ein stopp i Engebøprosjektet betyr at 170 direkte og 200 indirekte arbeidsplassar går tapt, innkjøp av service og vedlikehald i kommunen og regionen for 150 millionar kroner kvart år går tap, inkubatoren og nye bedrifter med utgangspunkt i denne går tapt, forsking mot nye og miljøvennlige prosesser for vidareforedling av rutil går tapt. Dette betyr i praksis at nye inntekter til kommunen for å kunne yte betre velferdstilbod til innbyggarane går tapt.”

Dette er antekne tal, og visjonar utan verkelegheits tilhøyrigheit. Men gjeve at dette var kvalitetssikra tal og realistiske berekningar basert på andre eksisterande tiltak av same dimensjon og med tilsvarande utprøvd prosess(t.d eit nytt smelteverk eller ein oljebase sett i forhald til ein eksisterande lokalitet i drift), kven kan vi i sofall takke for at prosjektet vert skrinlagd? Er det SV som jobbar for å gjere prosjektet miljømessig akseptabelt? Er det fiskeri og havbruksnæringa som kjempar for eksisterande arbeidsplassar? Er det lokalbefolkinga som nektar å verte tvangsflytt frå gard og grunn, eller er redd for sine eksisterande arbeidsplassar? Er det NM som har levert eit for dårleg prosjekt? Eller er det kommunestyret i Naustdal og deg Myrvang, som ikkje har stilt krav til prosjektet, og sytt føre at løysingane og utgreiingane er gode nok til at Regjering og departement kan gå med på det?

Om vekst og utvikling i Naustdal

Det er flott at ordføraren i Naustdal endeleg har byrja nytte sosialt aksepterte medier til å hevde sine meiningar i Engebøsaka. Denne, som mange andre saker til handsaming i Naustdal inneverande periode har ikkje vore plagsamt mykje debattert og utgreia polistisk. Dette tilskriv eg ordførar Haakon Myrvang det heile og fulle ansvaret for.

Når det er sagt, skal eg ta meg den friheita å vurdere innlegget til Myrvang opp mot mi eiga realitetsforståing som kommunestyrerepresentant for SV i Naustdal. Ordføraren konkluderar i dette innlegget, som han har gjort sidan 2007, med at dei samfunnsmessige positive ringverknadane overstig dei negative. Utifrå kva grunnlag trekk du desse sluttningane ordførar? Kan du sei meg kva reèlle tiltak du viser til med desse påstandane? Deretter seier du at “vi som politikarar må leggje til grunn kva som er til det beste for heile kommunen”. Ja, er det det vi har gjort meiner du? Har vi handla heilt korrekt på vegne av alle innbyggarane i kommunen? Var vedtaket vi fatta 11.05 lovleg i det heile? Kva eg legg i det, kjem vi attende til……i løp av veka.

So kjem eit hjertesukk: Du seier at eit nei frå MD til sjødeponi, vil sei eit nei til Engebøprosjektet, og vil igjen sei ein ny og alvorleg situasjon for Nordic Mining. Har du ikkje forstått det før no? Kor mange gongar har ikkje SV brukt dette som grunn for at Naustdal burde krevje andre løysingar?!!! Kva om MD seier nei, har ikkje Naustdal tenkt på det før no?

Som Sv sa i planutvalsmøte før mekling med Fiskeridirektoratet i nettopp denne saka, og som vi gjentok til Nrk i eit intervju rett etter møtet: Naustdal har ingen plan B. Dette var basert på at Naustdal legg alt inn på at MD skal godkjenne planane, noko eg nektar å tru at dei kjem til å gjere.

Det viktigaste vi gjer for framtida, er å leggje tilrette for gode arbeidsplassar, gode velferdstilbod, gode bu- og oppvekstvilkår for innbyggarane i kommunen, samtidig som vi tek ivare natur og miljø for komande generasjonar. Men ikkje slik som dette Haakon. Ikkje utan å setje krav til noko som helst, ikkje ved å gje vekk arven på vegne av alle som kjem etter oss, ikkje utan å tore krevje det beste for Naustdal. Eg ville frykta for den partipolitiske framtida for Ap i Naustdal om eg var deg, nettopp med tanke på kva de har oppnådd i denne saka her. Der står eit kommuneval for døra, og det som går føre seg i kommunestyret er ikkje spesielt godt “valstoff” for alle partia, for å seie det slik.

Alle vi andre i kommunen har vorte tvinga til å ta stilling til kva vi vil med bygdene og kommunen i framtida, med eller utan Engebø. Har vi vorte ført bak lyset? Eksisterar der ikkje eit alternativ utan Engebø, eller utan sjødeponi?

Mitt spørsmål til deg Haakon vert som fyljer: Kva er plan B i Naustdal?

Mvh
Ole Erik Thingnes
Naustdal SV

Nordic Mining svarar Naustdal SV

Det er prisverdig at Nordic Mining ser seg nødde til å svare Naustdal SV, etter ein reportasje i Firda 12.04.2011. Dette viser i beste fall at dei finn krava vi har sett fram relevante.
Problemet er berre at det er Nordic Mining som tek på seg det politiske ansvaret ved å svare.
Bakgrunnen for reportasjen er at Naustdal SV har formulert nokre krav til den politiske handsaminga av saka, krava var ikkje meint som ei direkte oppfordring til svar frå utbyggar, i media.
Vi har gjennom ein lang prosess(Nordic Mining meldte si interesse i 2006) aktivt bidrege til å skape debatt om prosjektet, og desse krava har vekse fram hjå oss under denne prosessen.
Krava har materialisert seg utifrå enrome mender dokument, folkemøter, planprogram, konsekvensutgreiing/reguleringsplan, og lange diskusjonar innad i partiet samt i dei nemde folkemøter.

Det som heilt klart er eit problem med handsaminga av den potensielt største saka i nyare tid(iallefall i vår kommune), er at kommunestyret i Naustdal framleis ikkje har debattert saka.
Dei folkevalde har ikkje ein gong vore på Engebø og synfere området som er omsøkt regulert til “stor industri”. Kvifor er det slik?
Med so store konsekvensar og so store utfordringar som denne saka har vist seg å by på, er det vel å forvente at dei folkevalde har gjort seg grundig føre før ein går til vetak?
Men å gå til vedtak 11.05.2011 etter nær 4 års sakshandsaming, utan å ha diskutert saka i kommunestyresalen ein einaste gong, kan vel få dei fleste til å lure på kva det er vi har drive med.

Eg har stor forståing for at debattane som har rast i media, der debattantane vert sett opp mot kvarandre og meiningane kraftig “polarisert”, vert litt for mykje for “mannen i gata”.
Men slik vert det når dei folkevalde ikkje får diskutere sakene i kommunestyret, då vert media einaste talerøret.

Alle gongane Naustdal SV har prøvd å få saka på bordet til dei folkevalde, har ordførar Haakon Myrvang avist dette med at “…vi skal handtere dette når administrasjonen har kome med si tilråding”.
Ordførar Haakon Myrvang har klart det kunststykket å føre denne saka fram til handsaming utan politisk debatt og utan synfaring. Er dette ein “inkluderande prosess” ordførar?

Nrk gjorde i ein reportasje eit poeng utav at Naustdal Ap og Naustdal Høgre har fleirtal i kommunestyret om dei stemmer samla. Er det dette ordføraren har kalkulert utifrå?
Treng han ikkje legge til rette for debatt fordi han kjenner avstemmingsresultatet?
Eg har større tiltru til dei folkevalde i Naustdal enn dette. Eg trur at i ei sak med so store og langvarige rammer som her(50-100år?), so treng vi vissheit om at det vi vedtek er det rette.
Dei folkevalde treng å stille kvarandre spørsmål, diskutere ope og kanskje endåtil kome fram til betre løysingar. Det har vi ingen mogelegheit til under handsaminga av rådmannen si tilråding 11.05.2011.

Dei folkevalde i Naustdal har krav på ein betre prosess enn dette her. Vi skal handtere den sannsynleg største saka vi nokon gong kjem til å ta del i 11.05. Har ordføraren tenkt at dette skal vere møtet der vi gjer endeleg vedtak?
Har vi stilt dei rette krava til utbyggar, har vi fått på bordet gode nok avtalar, er vi trygge på konsekvensane, og har vi fått svar på det vi treng vite for å gjere våre val?
Det vert ein dårleg dag for Naustdal, og ikkje minst velgjarane som ga oss vårt mandat for 4 år sidan, om ordføraren får det vedtaket han seier i media at han vil ha.

Mandag 18.04.2011 kom rådmannen si tilråding, samt framforhandla avtalar med Nordic Mining på bordet. Er vi nøgd? Ein forhandlings situasjon, er eit spørsmål om makt. Har Naustdal stilt polistisk makt bak krava?

Naustdal SV fastheld sine krav.

For Naustdal SV
Ole Erik Thingnes

Bønder og framtidstru

Viser til innlegg i Firda 2 juni frå Elin Haugen

Først av alt må vi få seie at det er ei utrulig ringakt for bøndene i Naustdal som kjem til uttrykk når den tillitsvalde i Bondelaget seier at eigne medlemmar må trekke opp nisselua/fjøslua , inneforstått ikkje skjønar kva dei snakkar om. I motsetning til Haugen så lyttar vi i AP til kva bøndene seier, og vi trur at dei som har skoen på veit best kvar den trykker.
Innlegget ber og preg av det motsette til dialog, noko som ein organisasjon bør ha med alle politiske parti. Vi vill legge til her at AP har hatt eit godt samarbeid med Bondeorganisasjonane .

Bønder frå Naustdal har tydeleg gitt tilkjenne at situasjonen for dei no er slik at dei vurderer å legge ned drifta. Dei vil heller ikkje tilrå etterkommarane å satse på bondeyrket.
Dette skjer sjølv om det i etterkant av jordbruksoppgjer kjem positive signal om utviklinga framover.
Realiteten er at vi må løfte blikket og ta tak i dei utfordringane landbruket har. Viss ikkje vil det fortsatt verte nedlegging av bruk i stor skala. Wto/internasjonale avtaler viser og at vi står framfor store utfordringar.

Målet til Ap med ei ny landbruksmelding er å setja fokus på bøndene sine kår, ha seminar, høyringar, tenkeloft, belyse forskjellige problemstillingar og landbrukets multifunksjonalitet. Lønsemda i landbruket må være slik at ungdommen også vel dette yrket. Ei opptrapping av inntekta må på plass.

Viss det vert nytt fleirtal etter valet, så vil det ikkje komme noko landbruksmelding.
Borgarlege parti vil avpolitisere landbruket.

Når det gjeld ei regjering så står den last og brast på alle bevilgningar også jordbruksoppgjeret. Regjeringa står samla bak kor mykje som kjem til NTP, til kommunane, til helse , justis osv. Det er ikkje slik at AP kun prioriterar eigne ministere, eller at SP eller SV gjer det. Så må eg tilstå utan forkleinelse for våre regjeringspartnere at AP med sine 61 representantar så å seie alltid har fleire som er interessert i ei sak enn våre regjjeringspartnere som har 11 og 15 representantar. Slik også når det gjeld landbrukspolitikk og landbruksoppgjeret, og dei fleste på stortinget kjem frå bygder ikkje byar.

Ingrid Heggø og Håkon Myrvang