Viser arkivet for stikkord norge

Vakker mandag i Hyllestad. Nydelig påskevær.

Ein særs dårleg tildeling av ein fredspris

Den norske Nobelkomiteen har nok ein gong kome med eit absurd vetak om tildeling av fredspris. EU fortener så klart ikkje å få ein fredspris.

Eg er samd med LO-sekretær Kristian Tangen, som i eit intervju med frifagbevegelse.no kallar denne tildelinga for ein “skandale”.

Kva er det EU får prisen for? Dei stadig oftare tilfella av grov politivald mot demonstrantar i EU-land? Den aukande sosiale uroen som følgjer av kraftige auka i sosial ulikheit og arbeidsløyse? At fleire folkevalde organ vert satt til side til fordel for toppbyråkratar og teknokratar? At EU er ein militær allianse? Alle krigane og okkupasjonane som fleire EU-land har vore med på i nyare tid?

EU-landa står nå, ifølgje aftenposten.no for 32 prosent av all våpeneksport i verda. EU har dessutan bygd opp eit eige militærapparat med eigne institusjonar og eigne avdelingar. EU har vedteke at dette militærapparatet skal kunne bli satt inn kor som helst i verda, med eller utan FN-mandat. EU pålegg medlemslanda til å ruste opp militært. I Lisboa-traktaten står det at “Medlemsstatene forplikter seg til gradvis å forbedre deres militære kapasitet” (artikkel 42.3)

Ei undersøking som Respons Analyse har gjort for Aftenposten syner at berre 1 av 4 nordmenn meiner at det var riktig å gi EU denne prisen. Akkurat som den politiske eliten i EU er Nobelkomiteen i utakt med folk flest.

Tildelinga av fredsprisen til EU er den verste tildelinga sidan den vanvittige tildelinga til presidenten i USA, Barack Obama, og det var den verste tildelinga sidan tildelinga til Henry Kissinger. Alfred Nobel sitt testamente har vorte dratt så mange gangar ned i søla no at det er på høg tid at nokon andre tek over. Den norske Nobelkomiteen er openbart ikkje kompetent. Eg seier at Sverige må få oppgåva med å dele ut denne prisen. Så slipper i alle fall vi å verte gjort til latter på denne måten.

Anders Hamre Sveen
Vara til landsstyret i Raudt
Stryn

Nei til EU og EØS

Eit overveldande fleirtal er motstandarar av at Noreg skal melde seg inn i EU. Det er bra. Det er ønskeleg at euroen og EU, med alle EU sine institusjonar, vert kasta på historia si skraphaug.

Noreg er heldigvis ikkje medlem av EU. Dessverre har vi ein del skadelege bindingar til EU-systemet, og den aller skadelegaste er EØS-avtalen. EØS-avtalen er ein sjølvpålagd husmannskontrakt, som gjer at særs mange av vedtaka som vert gjort i EU-systemet òg vert norsk lov.

Det eine EU-direktivet meir skadeleg enn det andre vert banka igjennom av eit EU-lojalt fleirtal på Stortinget. Gjennom datalagringsdirektivet har vi fått eit svekka personvern. Gjennom tenestedirektivet og vikarbyrådirektivet har dei som arbeidar for å dumpe løn- og arbeidsvilkår i Noreg fått auka makt. Gjennom matsminkedirektivet har vi fått ein større del av direkte helseskadelege stoffar i maten. Og så bortetter. Fleire skadelege EU-direktiv kjem rett rundt hjørnet.

Det er viktig at den skadelege EØS-avtalen vert sagt opp, jo før jo heller. Det er òg viktig å trekke Noreg heilt ut av EU sitt militærapparat, Schengen og Frontex, i tillegg til å seie opp veterinæravtalen med EU.

Anders Hamre Sveen
Vara til landsstyret i Raudt
Stryn

Ingen religion er perfekte.

I det siste har det dukket opp flere diskusjoner, eller mer eller mindre, krangling på nettforumet angående religion, muslimer, islam osv. Folk sier at den religion er fæl, den og den får spesial behandling av NAV og stat, kvinner blir behandlet elendig, koranen styrer livene deres, og jeg kan nevne enda flere argumenter og utsagn om det temaet. Men skal vi bare peke på en religion og si at den er værst, den er værre og den er definitivt den værste av sin sort? Er vi i posisjon til det?

Når jeg leser alt det om religion som har blitt skrevet i det siste så går jeg tilbake og tenker på det folk har sagt, jeg kommer på en paragraf i grunnloven, jeg kommer på hva mitt syn på religion er, muslimer, islam, kristendommen, buddhismen osv. Selv kan jeg påtale meg selv om å være en ikke troende, religion læreren min hadde et så fint ord på det men jeg kommer ikke på det, men for å beskrive det kort så tror jeg at alt må ha hatt en begynnelse, om det så er en Gud eller noe vitenskapelig som er årsaken, det har jeg ikke noe å si om.

Men jeg kan si meg enig i det som ble skrevet for en stund sida som vakte stor kritikk mot forfatteren, at jeg ikke liker religion så godt, respekt for hver enkel religion, det har jeg, men jeg liker ikke korleis den kontrollerer folks liv. Men om du er jøde, om du er muslim, om du er hinduist, buddhist eller kristen, så er det greit for meg, du er et menneske fordiom, uansett religion du holder deg til, det jeg ikke liker er ekstremisme, der de følger koranen, bibelen, skriftene til punkt og prikke. Jeg liker ikke forskjellstillingen mellom menn og kvinner, sosiale rang osv. For meg er alle mennesker like, ekstremister er og mennesker, men det er mennesker jeg ikke liker så godt, og spesielt deres måte å fremme ut sin religion på, eller sitt hat mot andre religioner fra Vesten, den måten er simpel: Kaboom .

Men er religionen vår noe perfekt? Er vår tro noe bedre enn alle andre sine? De fleste i Norge tror på Gud, noen tror på profeten og Allah, noen tror på Buddha, andre tror på Tor, Odin og de Norrøne. Alle vil fremheve sin religion og sin tro, men bør ikke alle da ha respekt for hver enkel? Uansett hvilken tidsalder du er i? Se tilbake på korstogene, før det tredje korstoget var Jerusalem styrt av en kristen korstog stat, under ledelse av den unge kongen Baldwin, og som alle vet, korstogsfarene var ikke snille mot den religion som de såg på som uverdig, men godeste Baldwin lot jøder, muslimer, sarasenere og andre type religioner be sine bønner, ha sine messer og ha sine gudstjenester, hvorfor? Fordi det var på deres eget land.

Men er vi i Norge for snille med innvandrerne? Ja, i noen tilfeller er vi det, jeg sier ikke at vi skal fjerne innvandrere, for all del, de som kan intrigere seg, de som kommer til landet med en gyldig grunn, ikke er kriminelle og har et rent rulleblad er velkommen for min del, men de som kommer hit for å stjele, få penger, utnytte trygde prinsippet vårt, har tidligere vært terrorister (sikter spesielt til Krekar) eller kriminelle og nekter å intrigere seg skal ikke slippes inn her i Norge som jeg og flere av oss er så glad i.

Men ærlig talt, slutt med den diskusjonen som har blusset opp i det siste, religion er religion, lov er lov, det er det som er forskjellen som mange som nekter å intrigere seg ikke forstår, i Islamske land er det lov å være slem, gjerne direkte grusom mot sin kone, det må vi skjønne, og det kan vi ikke gjøre noe med, men det vi kan gjøre noe med er å få de som bur her i vårt land og vil bli norske statsborgere til å skjønne at Norge har andre lover enn det de har, det er forskjell fra her og der, og at viss de bryter VÅRE lover, så blir de straffet, selv om de ikke ville ha blitt straffet i sitt land.

Hovedpunktet med selve overskriften var for å se om dette får litt oppmerksomhet, for hva andre folk tror på kan vi ikke gjøre noe med og det vil jeg få fram, men selv vi er ikke et perfekt eksemplar om vi er i deres land, der må vi følge lovene deres og vise respekt, ikke alle nordmenn gjør det. Religion er ikke perfekt, hverken vår eller andres, men vi må respektere det, de er mennesker, om vi liker dem eller ikke, de kan tro på hva de vil i sitt land, så lenge de ikke trykker det ned på andre.

Høgre`s Janusansikt

Arbeid for alle er og blir jobb nr ein for Arbeidarpartiet . Omstillingsmidlar og verktøy i verktøykassa står sentralt for oss for å opprettholde og skape nye arbeidsplassar.
Arbeidarpartiet stilte bla krav om omstillingsmidlar på 100 millionar til Høyanger og Årdal samfunna då vi inngjekk budsjettforlik med Høgre,Krf og V i 04 . I mange valkampar har Høgre prøvd å teke æra for at desse midlande kom på plass. Det var desse midlane som vart brukt til å etablere bla Dooria fabrikken. Det har vore ein arbeidsplass for om lag 30 personar i fleire år. Arbeidsplassar som Høgre no meinar ikkje skulle vore der.
I nrk Sogn og Fjordane gjekk Lødemel , Høgre, hardt ut mot det han kalla vekkasta midlar , og feilslått politikk frå Arbeidarpartiet , vedrørande omstillingsmidlane som var brukt til Dooria fabrikken i Årdal.
Dette er same person som i valkampen i 2009 prøvde å ta æra for omstillingsmidlane som kom til Årdal og Høyanger. Når ein så ikkje lykkast med alt som ein har satsa på, ja så er det gale og feilslått næringspolitikk frå AP si side. Vi veit hermed kva politikk vi vil få viss Høgre får makta att, slutt på statleg risikokapital og omstillingsmidlar, tom verktøykasse igjen. Per Kristian Foss sin negative uttale om aluminiumsindustrien i Norge som ikkje hadde ei framtid, det var Høgre sitt sanne ansikt. Høgre var heller ikkje med på at Stortinget via eigarskapsmeldinga, skulle stille krav til Hydro om investeringsplanar i Norge.
Eg har jobba mykje med grundere i dei siste åra, og korleis greie å skape nye arbeidsplassar. Gjennomgangstonen er eit stort behov for risikovillig kapital, og kor viktig innovasjon Norge, Siva og andre offentlege ordninger er for å få bedrifter opp å gå. Så lykkast ein sjølvsagt ikkje alltid. Høgre si hovering over at ei bedrift som staten har komme med omstillings midlar til , har lagt ned, er å vise sitt sanne ansikt. Dei ønsker ikkje verktøy i verktøykassen for å lage nye arbeidsplassar, men skal tilbake til næringsnøytralitet vedr tilskot til bedrifter, dvs pølseboda og ein ny solcellefabrikk skal behandlast likt. Arbeidarpartiet har ein aktiv næringspolitikk og har fylt opp med verkemiddel. Fasiten er klar med Høgre i regjering vart det skapt 20.000 arbeidsplassar, Arbeidarpartiet har frå 2005 skapt 250.000 arbeidsplassar. Dette er klasseskildnad.
Kjære velgar, det vert sagt at ein får dei politikarane ein fortjener. Du fortjenar betre enn å få Høgre bak roret. Høgre sin retorikk er lagt om, men så kjem sanninga fram som i eksempla ovanfor her. Politikken er ikkje lagt om. Omstillingsmidlar og risikokapital er dei imot, fordi ein ikkje alltid lykkast. Meinar du som eg at arbeid for alle er jobb nr ein, for å skape eit trygt og godt liv og ivareta den norske velferdsmodellen, ja, så vil Arbeidarpartiet vera det trygge valet. Vår retorikk og reell politikk går hand i hand både i opposisjon og i posisjon.
Ingrid Heggø
Stortingsrepresentant AP

Gratulerar Fjord Norge

Reiseliv er eit satsingsområde for den raud/grøne regjeringa.I desember 2007 la vi fram ein nasjonal strategi for reiselivsnæringa . I år bevilga næringsdep 235 mill til reiseliv via Inovasjon Norge.Det fins fleire sterke reiselivsklynger i Norge, og eg er stolt over at Fjord Norge er valt som norsk ekspertsenter.NCE Fjordturisme er eit veldig spanande prosjekt. Med status som ekspertsenter vil dette næringsmiljøet verta tilført resursar som kan bidra til ytterligare næringsutvikling. Dette er viktig både for regional og nasjonal verdiskapning.
Fjordregionen har lange samarbeidstradisjonar og eit godt rykte nasjonalt og internasjonalt. Målet til denne klynga er å styrke reiselivsnæringa strukturelt,miljømessig og økonomisk gjennom ein koordinert produkt- og markedsstrategi,med attraktive målgrupper i fokus.Eg ønsker NCE fjordturisme lykke til som NCEog ser fram til å følge med på den vidare utviklinga av både denne og dei andre ekspertsentra.