Viser arkivet for stikkord posttenestedirektivet

Bruk reservasjonsretten: Nei til posttenestedirektivet!

Postenestene er ein viktig del av vår infrastruktur for å oppretthalde busetting og næringsliv i heile landet, og posten har framleis einerett til å få brev under 50 gram til alle postkasser i Noreg seks dagar i veka.
Denne eineretten har gjort det mogleg å oppretthalde den såkalla ” einskapsportoen”, som gjer at det t.d kostar like mykje å sende brev frå Førde til Oslo som mellom to ulike bydelar i Oslo. Portoen for distribusjon av lønsame sentrale strøk ”subsidierer” på den måten portoen for distribusjon til og frå distrikta.
I dag er det i praksis dei store postutsendarane i næringslivet i sentrale strøk som subsidierar portoutgiftene til bedrifter, kommunar og folk i distrikts-Noreg.

Men, dette kan det bli slutt på når EU sitt 3. posttenestedirektivet blir innført frå og med 1. januar 2011, som i praksis betyr fri konkurranse på postmarknaden dersom Storting og regjering vel å følgje dette direktivet. 11 landa i EU har kravd utsetting, men i Noreg har debatten om dette enno ikkje starta.

SV har tydeleg signalisert at dei vil gå imot ei slik innføring. Senterpartiet vurderer å gjere det same. Samferdsleminister Liv Signe Navarseter (Sp) har enno ikkje bestemt seg. Arbeidarpartiet er førebels i tenkjeboksen.
Det som er sikkert er at saka kjem til å kome opp i regjering og storting etter valet som utan tvil kjem til å bli eit verdival. Vi kan ikkje rekne med at høgresida kjem stoppe dette direktivet.

For folk og næringsliv kan ei slik innføring av direktivet føre til dyrare og dårlegare posttenester særleg hardast for distrikta.

Konkurranse i dei store byane vil redusere Posten sine moglegheiter for overskot. Posten vil ikkje kunne oppretthalde ein langsdekkande distribusjon 6 dagar i veka til same pris som konkurrentane i aukande grad ”skummar fløyten” der det er lønsamt.
Det er ingen tvil om at dette vil sette ordninga med einskapsportoen i fare fordi det vil svekke Posten sine økonomiske resultat i fare i kampen med konkurrerande firma.
I så fall for å kunne oppretthalde eit langsdekkande posttilbod tilbod av gode, likeverdige og rimelege posttenester utan høve til å dekke dette av overskotet frå einerettsområde, eller gje økonomisk kompensasjon via løyvingar over statsbudsjett.
Følgjene vil vere at med EU sin liberaliseringspolitikk må posten finansierast gjennom auka skattar eller mindre pengar til dømes helse, kultur, skule etc.
Verknadane av liberaliseringa og konkurranseutsettinga vil også råk arbeidstakarane direkte. Posten i lang tid har vore gjennom effektivisering og omorganisering, og ein kan også risikere at nye aktørar i postmarknaden, som undergrev eksisterande tariffavtalar, fører til sosial dumping.
Det er ikkje utan grunn at dei posttilsette, gjennom deira forbund Postkom, protesterar mot dette.

Postteneste med god kvalitet og til lik pris i heile landet, er viktig for å sikre eit mangfaldig næringsliv og busetnad i distrikta.
Om EU sitt 3. postdirektiv blir norsk lov gjennom EØS, vil dette føre til full liberalisering av den norske postmarknaden.

Dette kan vi ikkje akseptere, at posten som samfunnsbyggjande institusjon skal pulveriserast til fordel for marknaden.

Vi i SV krev at regjeringa og stortingsfleirtalet brukar reservasjonsretten i EØS-avtalen for å stoppe EU si avgjerd om å liberalisere postmarknaden, posttenestedirektivet.

Du kan vere med på påvekerke utfallet av denne saka det kan vere ved folkleg engasjement og å bruke røysteretten ved årets stortingsval.
Røyst gjerne SV.

Sigbjørn Løland Torpe, leiar i Førde SV.