Viser arkivet for stikkord sjødeponi

Arbeidsplassar og miljø, ikkje enten eller!

Nordic Mining har kome med utgreiingane Miljøverndepartementet, og miljøvernminister Bård Vegard Solhjell kravde i 2013. Eller har dei det?

Eg har lese meg gjennom den enorme mengda med dokument og underlagsrapportar som Nordic Mining(NM) har lagt fram. Og sit med ein lei følelse av at: “Dette har eg sett før”.

Les meir…

Er Haltbrekken truverdig?

Lars Haltbrekken i Natuvernforbundet er ein kunnskapsrik mann. Men når han skriv om deponering i Førdefjorden i Firda 26.6, er eg redd han set truverdet sitt i fare.

Det er sjølvsagt berre retorikk når Haltbrekken skriv om å «ofre Førdefjorden». Han prøver å skape eit bilete av dei negative konsekvensane som ikkje harmonerer med røynda. Han smør tjukt på, heilt bevisst. Men det er altså ikkje sant det han skriv. Dersom dette prosjektet verkeleg kunne true heile Førdefjorden så ville ikkje ein einaste politikar sagt ja til dette.

Så til eit anna begrep som motstandarane av dette verdiskapingsprosjektet brukar konstant. Dei elskar å skrive at det skal dumpast gift i Førdefjorden. Men kva er gift? Ein skal hugse på at det saltet du har på middagsbordet, natriumklorid, faktisk og er giftig om mengdene du får i deg er store nok. Akrylamid får du i deg via kaffikoppen kvar einaste dag. Når Haltbrekken listar opp ei rekkje kjemikalier, og mengden av desse, får ein inntrykk av at det er store tal. Men når kjemikaliene kjem ut i fjorden og blir blanda med svært store mengder sjøvatn, blir konsentrasjonen av kjemikaliene så små at dei ikkje blir skadelege. Syrer og basar vil bli nøytralisert i store mengder sjøvatn. Kor mange tonn sjøvatn passerer Vevring i minuttet? I tillegg er dei fleste kjemikaliene biologisk nedbrytbare, slik såpene dine er det, slik at dei ikkje utgjer nokon stor fare for livet i Førdefjorden.

Vi skal hugse at Haltbrekken har ein agenda i denne saka. Derfor gir han oss ikkje heile biletet.

Røyst for havet!

Årets tema på Forskingsdagane som blir arrangert av Universiteta og Høgskulane kring om i landet (18-29 september), tek for seg hav og vatn, som dekker 70 % av jordoverflata. Den er grunnlag for alt liv, med den fengande tittelen: «Eit hav av moglegheiter». Det kan høyrast optimistisk ut. Fokuset vert å syne fram korleis forskarar ved dei ulike utdanningsinstitusjonane driv aktiv forsking av havet med det biologiske mangfaldet og synleggjer kva potensial forskinga har til å utvide kunnskapen om det biologiske mangfaldet, om påverknaden på miljøet og ikkje minst klimaet. Slike emne er ikkje berre til pynt.
Les meir…

Skatten i Engebøfjellet.

Journalist i Firda, Ivar Longvastøl, etterlyser fleire politikarar sine meiningar om Engebøprosjektet i Firda 06.09.2010.

Mitt syn på dette er at Naustdal no har ein unik mulegheit for viktig verdiskaping. Vi sit på ein stor naturressurs. Greier vi å utvinne rutilen utan for stor skade på samfunn, naturressursar og miljø, vil Engebøprosjektet få stor positiv betydning for kommunen vår. Verdiskaping er grunnlaget for å skape god velferd. Naustdal treng sårt fleire arbeidsplassar og meir verdiskaping for å kunne gi innbyggjarane gode kommunale tenester i framtida.

Industri vil ofte ha visse negative verknader på natur og miljø. Det vi må ta stilling til i denne saka, er om dette prosjektet har verknader som er uakseptable.

Det som har kome fram under konsekvensutgreiinga viser at det ikkje er muleg å påvise at sjødeponiet vil ha store negative konsekvensar for miljøet i fjorden utanfor området for sjølve deponiet. Rett nok har Havforskningsinstituttet sterke innvendingar mot prosjektet, men eg registrerer at heller ikkje dei kan sei klart at dumpinga av stein i fjorden vil ha negative konsekvensar for fisken. Dei seier at partiklar kan ha ein negativ konsekvens for mellom anna kysttorsken. Slik eg oppfattar dei, vil dei at vi skal bruke føre var prinsippet i denne saka. Fordi vi ikkje veit.

NIVA er klare på at ein aldri vil få ein konsentrasjon av partikar, i ein viss avstand frå deponiet, som er til skade for fisken. Dessutan hevdar dei at fisk faktisk taklar ein del partiklar. Og det må eg sei høyres rimeleg ut, med tanke på at det skjer eit naturleg utslepp av sand og partiklar i Førdefjorden kontinuerleg. Når Longvastøl skriv at Firda har rekna ut at det skal dumpast 767 lastebil-lass i døgnet, 365 dagar i året, dei neste 50 åra, hadde det vore interessant å samanlikne med dei mengdene med sand og partiklar som naturleg blir ”dumpa” i fjorden av elvane.

Det at livet på fjordbotnen vil ta seg opp att når dumpinga blir avslutta, betyr at vi her snakkar om eit reversibelt naturinngrep. Naturen vil restituere seg sjølv. Det vil vere daudt på fjordbotnen i dei 50 åra dumpinga skjer. Men 50 år er ikkje ein gong ein mannsalder, og må vel kunne betraktast som ein kort periode i naturen.

Det vil vere ein diskusjon kor ofte ein skal ta i bruk føre var prinsippet. Er vi for restriktive vil vi få problem med å etablere industri i Norge. I dette prosjektet er det hovudsakleg heilt vanleg stein, grus og mindre partiklar det er snakk om.

Slik eg ser det er det fleire gode argument for å realisere dette prosjektet enn det er argument mot. Alt i alt vil ikkje verknadane på natur og miljø vere spesielt dramatiske. Eg forstår sjølvsagt at prosjektet til ein viss grad vil vere negativt for lokalsamfunnet i Vevring, men dette meiner eg må vegast opp mot dei positive verknadane prosjektet vil kunne ha for heile Naustdal kommune. Kan det ikkje og tenkjast at prosjektet vil bety mykje positivt for samfunnet i Vevring?

Odd Frantzen
Kommunestyrerepresentat Ap