Viser arkivet for stikkord vikarbyrådirektivet

Nei til EU og EØS

Eit overveldande fleirtal er motstandarar av at Noreg skal melde seg inn i EU. Det er bra. Det er ønskeleg at euroen og EU, med alle EU sine institusjonar, vert kasta på historia si skraphaug.

Noreg er heldigvis ikkje medlem av EU. Dessverre har vi ein del skadelege bindingar til EU-systemet, og den aller skadelegaste er EØS-avtalen. EØS-avtalen er ein sjølvpålagd husmannskontrakt, som gjer at særs mange av vedtaka som vert gjort i EU-systemet òg vert norsk lov.

Det eine EU-direktivet meir skadeleg enn det andre vert banka igjennom av eit EU-lojalt fleirtal på Stortinget. Gjennom datalagringsdirektivet har vi fått eit svekka personvern. Gjennom tenestedirektivet og vikarbyrådirektivet har dei som arbeidar for å dumpe løn- og arbeidsvilkår i Noreg fått auka makt. Gjennom matsminkedirektivet har vi fått ein større del av direkte helseskadelege stoffar i maten. Og så bortetter. Fleire skadelege EU-direktiv kjem rett rundt hjørnet.

Det er viktig at den skadelege EØS-avtalen vert sagt opp, jo før jo heller. Det er òg viktig å trekke Noreg heilt ut av EU sitt militærapparat, Schengen og Frontex, i tillegg til å seie opp veterinæravtalen med EU.

Anders Hamre Sveen
Vara til landsstyret i Raudt
Stryn

Krev veto mot vikarbyrådirektivet

Årsmøtet i Raudt Høyanger støttar kravet om at Noreg må bruke reservasjonsretten for å hindre at EU sitt vikarbyrådirektiv vert innført i Noreg. Dette direktivet vil føre til endå meir oppsplitting på arbeidsplassane og meir sosial dumping.

Arbeidsmiljølova (AML) er på mange måtar arbeidslivet si grunnlov. Vikarbyrådirektivet utfordrar denne lova på eit viktig punkt, knytta til bemanning og tilsetjingar. Eit viktig trekk ved AML er faste tilsjingar. Bruk av (eigne) mellombels tilsette, innleige frå bemanningsbedrifter og bruk av sjølvstendige oppdragstakarar vert sett på som unntak eller “avvik” som er avgrensa gjennom ulike restriksjonar. Konsekvensen vil også verte ulike arbeidsgjevarar på ein og same arbeidsplass.

Direktivet utfordrar norma om innleie som et unntak/nødvendig vonde, og dei regler som avgrensar innleie, særleg § 14-12 i AML. NHO har varsla at dei vil prøve å bruke EU-systemet for å bli kvitt denne paragrafen.

Om restriksjonane for innleige frå bemanningsbedriftene blir fjerna som følgje av direktivet, endrar ein normene for kva som er vanlege tilsetjingar i norsk arbeidsliv og ein vil få fleire innleigde og ein auke i omsetninga i bemanningsbedriftene. Vikarbyrådirektivet vil føre til ein større vikarbyråbransje. Det er ikkje ønskeleg. Derfor må så mange som mogleg no krevje veto mot vikarbyrådirektivet.