Viser arkivet for stikkord arbeidsplassar

Miljøkriminalitet med fjorddeponi!

Gruveselskapet Nordic Mining (NM) har søkt om å utvinne ca 3% rutil frå Engbøfjellet og utslepp av kjemikalieblanda gruveavfallet til fjorddeponi. I løpet av 50 år vil Førdefjorden vere 150m mindre djup og Engebøfjellet “ligge” på fjordens bunn.

Gruveprosjektet er eit testprosjekt for utvinning av fargepigmentet Titaniumdioksyd. Verken oppmaling eller utnyttingsgrad av malmen er kjent på førehand og ei heller kjemikaliebruken, sidan produksjonsprosessen ikkje tidlegare er utprøvd i stor skala. Jo finare oppmaling av malmen jo meir kjemikaliebruk og jo meir forureining. Ca 90% av Titaniumdioksyd blir brukt som “matsminke” og har ingen helsemessig eller ernæringsmessig verdi, men har vist seg å vere skadeleg i nanopartikkelform. Om titan er livsviktig kvifor bruke det som unyttig “matsminke”?

Utifrå konsekvensutredninga (KU) vil kvar dag ca.15000 tonn gruveavfall iblanda minst 7000 l kjemikalier ende i Førdefjorden. Estimert netto ferskvannsforbruk er 800 000 liter per time. Kanskje 2600 tonn av dagleg gruveavfall er finfraksjon med enorm spredningspotensiale utafor deponiområdet.

På årleg basis utgjere utsleppa tonnevis med bioakkumulerandes tungmetall og 3000 tonn nanopartiklar som er skadeleg for organismar. Flotasjonskjemikalia utgjere ca 2632 tonn per år der 20% er ikkje biologisk nedbrytbare. KU oppererar med LC50 grenseverdiar for bla flotasjonskjemikalia (50% av forsøksdyr dør ved denne konsentrasjonen). I tillegg utslepp av 10-90 tonn Magnafloc 155 med giftig Akrylamid. Kjemikalia, finfraksjon, nanopartiklar og tungmettals påverknad på fjordøkosystemet over tid er ikkje utreda av KU.

Havforskningsinstituttet (HI) og Niva er ueinige om andel finfraksjon og spredningspotensiale av finfraksjonen og synkehastigheit av partiklar. Dei er ueinige om kjemikalia og finfraksjonens påverknad på gytefelt, fiskeyngel, laks, kysttorsk, koraller, raudlistearter som blålange, pigghå, elvemusling og ål. DNV har funne at strømforholda er 2-3 gongar sterkare enn KU seier og dermed større spredningspotensiale.

Overvåkingsprogram “overvåker” ikkje langtidseffektar av gruveslam i ein fjord. Det overvåka kun nokre store alger og fisk. Men dei minste organismane som er avhengig av å filtrere reint vatn for å leve dør først av forureining. Når fiskematen dør kva skal då fisken leve av? Gruveslam?

Førdefjorden er ein rein og artsrik nasjonal laksefjord med 3 lakseelvar og verna med orda “formålet med nasjonale laksevassdrag og laksefjorder er å gi et utval av dei viktigaste laksebestandene i Norge en særlig beskyttelse mot skadelige inngrep og aktiviteter i vassdragene og mot oppdrettsvirksomhet, forurensning og munningsinngrep i de nærliggende fjord og kystområdene”. Andre miljølover som skal beskytte fjordar er bla forurensningslova, havressurslova, naturmangfaldslova, vannforskrifta og allmannaretten. I følge ballastforskriften er det ulovleg å sleppe ballastvatn i fjordar fordi mikrober frå andre farvann kan forstyrre det naturlege fjordmiljøet. Føre var prinsippet skal anvendes ved mangelfull kunnskap. NM’s planlagde deponi i Førdefjorden oppfyller kravet 100% for kunnskapsmangelen står i «kø».

All erfaring med gruvedrift med fjorddeponi viser at når gruveselskap først får “startsignal” så kan dei gjere som dei vil, for Klima- og Forureiningsdirektoratet (Klif) kan “endre villkåra i en tillatelse (utsleppstillatelse) dersom de fordeler forurensaren får er vesentleg større enn de skader eller ulemper det vil føre til for miljøet". Sagt på godt norsk betyr dette at “økonomisk vekst og utvikling" er viktigare for Klif enn forureining?

Minst like mange arbeidsplassar som NM skapar via å forureine Førdefjorden kan forsvinne i bla oppdrettsnæringa, turistnæringa, sjømatnæringa og laksefiske. Fiskarlaget, fiskeoppdrettarane, småbrukarlaget, miljøorganisasjonar, Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet, HI med fleire frarådar fjorddeponi. Det er mogeleg å drive gruvedrift utan fjorddeponi. HI er landets fremste vitenskaplege fagfolk på hav og fjord og burde lyttast til!

Framtidas utfordring er rein og nok mat, reint vatn og rein natur som vi kan oppnå via bærekraftige lokalsamfunn som tar vare på naturen utan å utnytte den via rovdrift som fjorddeponi. Vi kan ikkje leve av “økonomisk vekst og utvikling”. Gruvedrift med fjorddeponi som avfallsplass strider mot miljølovene og er miljøkriminalitet! Eg håpar vore folkevalgte følger Norges lover og seier “NEI” til fjorddeponi i Førdefjorden som er til det beste for framtidas generasjonar!

Set ”ikkje fornybare” arbeidsplassar framfor alt

Ei samla miljørørsle varslar enorme konsekvensar om Nordic Mining skulle få løyve til prosjektet sitt på Engebø. Dei fleste faglege råd går imot, og nye og eksisterande næringsinteresser står mot kvarandre.

Men nokre lokale politikarar raslar no med sablane i media og krev snarleg avgjerd. Eg forstår det slik at ein gjerne vil ha æra for desse ”ikkje fornybare arbeidsplassane” for ein kvar pris, men kva er det som hastar? Og kven er desse arbeidsplassane for? Er det slik at vi skal byte ut eksisterande arbeidsplassar for å få dette til? Ser ein på dei store linjene so er det ikkje nye risikoarbeidsplassar Noreg treng, men arbeidskraft. Vi må arbeide for å trygge dei arbeidsplassane vi har, og legge til rette for at eksisterande bedrifter kan få utvikle seg og vekse bærekraftig. Nye arbeidsplassar må og skapast, sjølvsagt. Men her og må vi tenke og handle bærekraftig. SV ynskjer ei satsing på fornybare ressursar og grøne arbeidsplassar. Tida er ikkje moden for å starte eit mineraleventyr utan sidestykke eller omsut for samfunn og miljø.

Noregs befolkning har valt eit storting til m.a. å forvalte naturressursane vi har til rådvelde. Dette skal dei gjere til beste for folk, natur, dyreliv og miljø. Kan vi leve med at nokre få kortsiktige arbeidsplassar og Nordic Mining si botnlinje er viktigare enn langsiktige skadeverknader av prosjektet? Eg har ikkje noko forståing for det valdsame politiske engasjementet for Nordic Mining. Selskapet har teke ein risiko, og den får dei stå inne for. For Noreg er det heilskapen som må ligge på vektskåla, ikkje kortsiktig økonomisk vinning og populisme.

Dersom Ap og Sp “skjer igjennom” i regjering, handlar dette om noko heilt anna enn miljø og arbeidsplassar. Sintef sin rapport på inntektspotensiale, bestilt av Sunnfjord Næringsutvikling tek ikkje stilling til nokon av dei store spørsmåla knytt til dette prosjektet, heller ikkje til nokon av kostnadssidene ved ei eventuell utbygging. Eg har vanskar med å sjå kva denne rapporten eigentleg er tenkt brukt til.

Nordic Mining sine planar for mineralutvinning på Engebø er framleis ikkje noko bærekraftig prosjekt, og vert ikkje betre av at lokale politikarar prøvar å koke saka ned til eit spørsmål om arbeidsplassar og inntekt. Dersom Noreg skal satse vidare på mineralnæring, so må dette gjerast med eit ressursøkonomisk generasjonsperspektiv. Minerala skal ikkje berre kome “oss” til gode, men og framtidige generasjonar. Vi kan ikkje fortsetje med kortsiktig gevinst på eingongsressursar. Arbeidsplassar og økonomisk vinning må vere sekundært, miljø og ressursforvalting primært. Kva hjelp det med arbeid i dag, om du ikkje finn mat i morgon?

Signert
Ole Erik Thingnes
Miljøpolitisk talsmann
Sogn og Fjordane SV

Næringsinnvikling i Naustdal

Det einaste eg kan realitetsberekne utifrå dette luftslottet du beskriv i innlegget ditt om “Næringsutvikling på Engebø” Myrvang, er nokre tal på arbeidsplassar og bedrifter du vil jobbe for at skal “oppstå” på Engebø. Men den raude tråden i dette innlegget er ein beskrivande mangel på verkelegheitsoppfatting og realisme, noko som kan forklare mykje av Djupvik sine ankepunkt i Ap si økonomistyring av Naustdal kommune dei siste 4åra.

For det fyrste:
“Mineralprosjektet på Engebø vil gje kommunen mange ettertrakta og sårt trengte arbeidsplasser”

Kva legg du i dette? Sjølvsagt er det viktig å jobbe for nye arbeidplassar i kommunen, og syte føre utviklingsmogelegheiter for dei vi allerede har. Sjølvsagt er det viktig at innbyggarane i Naustdal har ein jobb å gå til, men kan du venlegast utdjupe kva du meiner med ettertrakta og sårt tiltrengde?
Sogn&Fjordane har den lavaste arbeidsløysa i landet, som i tillegg er rekordlåg i eit lenger tidsperspektiv. Og kvar ligg Naustdal på denne statistikken, jau vi ligg på “botnen” i landsgjennomsnittet på arbeidsløyse. Arbeidsløysa i fylket låg 1.juli på 1,7%, og Naustdal kunne skilte med 1,2%. Korleis skal vi då tolke “sårt tiltrengde”?

Skal Naustdal “vekse” monaleg, og skape ein slik vekst som du beskriv her, vert det på bekostning av nærliggande etablerte arbeids- og næringssenter. Er dette realistisk? Hadde du sagt at Førde og Florø får ein mogelegheit til å skape 10 nye bedrifter dei neste 4åra, som ein konsekvens av at Engebøprosjektet får klarsignal, ville eg stilt meg undrande til kva desse bedriftene skulle drive med. Men å tru at 10 bedrifter skal etablere seg på Engebø, dei neste 4åra??? Og kvar på Engebø skulle dette skje, alt areal på Engebø vert nedbygd av NM.

For det andre:

“I dag har vi ei konsekvensutgreiing som viser eit framtidsretta og bærekraftig industriprosjekt”

Kvar i KU hentar du denne konklusjonen? Og er dette eit kvalitetssikra dokument, og kven har i sofall kvalitetssikra det?

For det 3’de:

“Engebøprosjekt utan sjødeponi er umulig.”

Seier kven? Nordic Mining? Har Naustdal utfordra dei på dette? Har vi krevd utreda andre alternativ? Var det ikkje du som uttalte 05.05.2011, og brukar for alt det er verd, at dersom Naustdal ynskja utreda andre alternativ, so måtte vi har gjort det i planprogrammet i 2007? Stemmer ikkje dette heller, og burde ikkje uansett det då vore eit tema i 2007? Naustdal SV stemde for ordensskuld mot planprogrammet, nettopp grunna mangel på breidde i KU.

Og for det 4’de:

“Ein stopp i Engebøprosjektet betyr at 170 direkte og 200 indirekte arbeidsplassar går tapt, innkjøp av service og vedlikehald i kommunen og regionen for 150 millionar kroner kvart år går tap, inkubatoren og nye bedrifter med utgangspunkt i denne går tapt, forsking mot nye og miljøvennlige prosesser for vidareforedling av rutil går tapt. Dette betyr i praksis at nye inntekter til kommunen for å kunne yte betre velferdstilbod til innbyggarane går tapt.”

Dette er antekne tal, og visjonar utan verkelegheits tilhøyrigheit. Men gjeve at dette var kvalitetssikra tal og realistiske berekningar basert på andre eksisterande tiltak av same dimensjon og med tilsvarande utprøvd prosess(t.d eit nytt smelteverk eller ein oljebase sett i forhald til ein eksisterande lokalitet i drift), kven kan vi i sofall takke for at prosjektet vert skrinlagd? Er det SV som jobbar for å gjere prosjektet miljømessig akseptabelt? Er det fiskeri og havbruksnæringa som kjempar for eksisterande arbeidsplassar? Er det lokalbefolkinga som nektar å verte tvangsflytt frå gard og grunn, eller er redd for sine eksisterande arbeidsplassar? Er det NM som har levert eit for dårleg prosjekt? Eller er det kommunestyret i Naustdal og deg Myrvang, som ikkje har stilt krav til prosjektet, og sytt føre at løysingane og utgreiingane er gode nok til at Regjering og departement kan gå med på det?

Høgre`s Janusansikt

Arbeid for alle er og blir jobb nr ein for Arbeidarpartiet . Omstillingsmidlar og verktøy i verktøykassa står sentralt for oss for å opprettholde og skape nye arbeidsplassar.
Arbeidarpartiet stilte bla krav om omstillingsmidlar på 100 millionar til Høyanger og Årdal samfunna då vi inngjekk budsjettforlik med Høgre,Krf og V i 04 . I mange valkampar har Høgre prøvd å teke æra for at desse midlande kom på plass. Det var desse midlane som vart brukt til å etablere bla Dooria fabrikken. Det har vore ein arbeidsplass for om lag 30 personar i fleire år. Arbeidsplassar som Høgre no meinar ikkje skulle vore der.
I nrk Sogn og Fjordane gjekk Lødemel , Høgre, hardt ut mot det han kalla vekkasta midlar , og feilslått politikk frå Arbeidarpartiet , vedrørande omstillingsmidlane som var brukt til Dooria fabrikken i Årdal.
Dette er same person som i valkampen i 2009 prøvde å ta æra for omstillingsmidlane som kom til Årdal og Høyanger. Når ein så ikkje lykkast med alt som ein har satsa på, ja så er det gale og feilslått næringspolitikk frå AP si side. Vi veit hermed kva politikk vi vil få viss Høgre får makta att, slutt på statleg risikokapital og omstillingsmidlar, tom verktøykasse igjen. Per Kristian Foss sin negative uttale om aluminiumsindustrien i Norge som ikkje hadde ei framtid, det var Høgre sitt sanne ansikt. Høgre var heller ikkje med på at Stortinget via eigarskapsmeldinga, skulle stille krav til Hydro om investeringsplanar i Norge.
Eg har jobba mykje med grundere i dei siste åra, og korleis greie å skape nye arbeidsplassar. Gjennomgangstonen er eit stort behov for risikovillig kapital, og kor viktig innovasjon Norge, Siva og andre offentlege ordninger er for å få bedrifter opp å gå. Så lykkast ein sjølvsagt ikkje alltid. Høgre si hovering over at ei bedrift som staten har komme med omstillings midlar til , har lagt ned, er å vise sitt sanne ansikt. Dei ønsker ikkje verktøy i verktøykassen for å lage nye arbeidsplassar, men skal tilbake til næringsnøytralitet vedr tilskot til bedrifter, dvs pølseboda og ein ny solcellefabrikk skal behandlast likt. Arbeidarpartiet har ein aktiv næringspolitikk og har fylt opp med verkemiddel. Fasiten er klar med Høgre i regjering vart det skapt 20.000 arbeidsplassar, Arbeidarpartiet har frå 2005 skapt 250.000 arbeidsplassar. Dette er klasseskildnad.
Kjære velgar, det vert sagt at ein får dei politikarane ein fortjener. Du fortjenar betre enn å få Høgre bak roret. Høgre sin retorikk er lagt om, men så kjem sanninga fram som i eksempla ovanfor her. Politikken er ikkje lagt om. Omstillingsmidlar og risikokapital er dei imot, fordi ein ikkje alltid lykkast. Meinar du som eg at arbeid for alle er jobb nr ein, for å skape eit trygt og godt liv og ivareta den norske velferdsmodellen, ja, så vil Arbeidarpartiet vera det trygge valet. Vår retorikk og reell politikk går hand i hand både i opposisjon og i posisjon.
Ingrid Heggø
Stortingsrepresentant AP

KrF vil framleis ha friskular

I helga har SV hatt landsmøte i Bergen. Det vedtaket som fekk mest merksemd var deira forslag om å avvikle alle former for private skular. SV viser her sitt sanne ansikt. Dei ønskjer ikkje at det skal finnast alternativ til den offentlege skulen. Alle barn og unge skal kvernast gjennom same kverna for å bli gode borgarar av staten. SV ønskjer med dette å ta bort foreldra sin rett til å velje andre alternativ for sine born. Er det verkeleg slik at SV veit betre enn foreldra kva som er best for borna? Det verkar ikkje som om SV er spesielt opptekne av at dette bryt med menneskerettighetar og norske lover, og sist med privatskuleforliket. Det er under fire år sidan Øystein Djupedal fekk æra for å ha laga eit forlik om privatskulane. Regjeringspartia og KrF var samde om å lage forutsigbare rammer for privatskulane. Dette forliket har tydeligvis SV gløymt no.

Prinsipielt er det mange problemstillingar med dette vedtaket. I tillegg dukkar ein del lokale problemstilingar opp. Etter kvart som kommunane legg ned grendeskular veks det fram private initiativ frå foreldre som ikkje vil miste hjartet i lokalsamfunnet. SV ønskjer ikkje at desse grendeskulane skal ha livets rett.

I Sogn og Fjordane har vi berre ein privat vidaregåande skule, Sygna vgs i Balestrand. På denne skulen er det om lag 150 elevar, noko som svarar til rundt 3,5 % av elevane i Sogn og Fjordane. Sygna rekrutterer frå heile landet, og kan vanskeleg sjåast på som noko trugsmål mot dei andre vidaregåande skulane i fylket.

Ei SV-ønskja nedlegging av Sygna vil ikkje ha noko særleg positiv effekt på dei andre vidaregåande skulane i fylket. Det kan derfor ikkje seiast at nedlegging av Sygna styrker den offentlege skulen. Kva andre implikasjonar vil nedlegging av Sygna ha?
• Balestrand kommune misser om lag 50 kompetansearbeidsplassar
• Kommunen vil vidare miste om lag 100 innbyggarar ettersom det ikkje er andre arbeidsplassar for denne gruppa i kommunen
• Næringslivet i kommunen vil merke at tilsette med familie, samt 150 elevar ikkje er i Balestrand lenger. Butikkar, kino og andre aktørar vil få eit redusert driftsgrunnlag
• Balestrand kommune vil misse ei rekke vikarar og deltidstilsette inn mot helsetenestene
• Kulturliv og idrettslag vil merke ein nedgang i tal leiarar og deltakarar

Balestrand KrF er sterkt kritisk til SV sitt landsmøtevedtak. Totalitære haldningar der ein ønskjer å leggje ned forbod mot alt ein er usamd i, er ein dårleg måte å skape mangfald og toleranse. Vi vil framleis ha friskular i landet vårt som byggjer på alternative pedagogiske og religiøse standpunkt. Balestrand KrF ser og at dette vedtaket vil ha store lokale implikasjonar i Balestrand. Vi kan ikkje tru at innbyggarane i kommunen og omegn er samde i dette. Kanskje vi skal bruke vår demokratiske rett og fortelje SV kva vi meiner om dette i stortingsvalet til hausten?