Viser arkivet for stikkord gruve

Arbeidsplassar og miljø, ikkje enten eller!

Nordic Mining har kome med utgreiingane Miljøverndepartementet, og miljøvernminister Bård Vegard Solhjell kravde i 2013. Eller har dei det?

Eg har lese meg gjennom den enorme mengda med dokument og underlagsrapportar som Nordic Mining(NM) har lagt fram. Og sit med ein lei følelse av at: “Dette har eg sett før”.

Les meir…

Litt skal vi tåle – men kor mykje tåler fjorden?

Det har vore ein jamn straum i det siste – av personar som har argumentert for gruvedrift i Vevring. Først var det Bodil Kidøy Lunde i Førde høgre som sa at dette må vi satse på – berre det ikkje går ut over miljøet ”Men det skal sjølvsagt gå utover miljøet. Vi må stole på fagfolka…” ”Skjer det noko uventa, kan anlegget stoppast og tiltak setjast inn, seier Kidøy, som meiner det ikkje vil vere noko fare for miljøet” (Firda 02.02.) Ho vil høyre på fagfolka frå NIVA som er engasjert av Nordic Mining, men kvifor ikkje fagfolka frå Havforskingsinstituttet og Fiskeridirektoratet som åtvarar sterkt mot prosjektet? Og korleis vil Kidøy Lunde sleppe 20 tonn slam pr minutt i fjorden utan at det skal gå utover miljøet?

14.02.(Firda) frontar Aps fylkesleiar Støyva gruvedrifta ”..og seier m.a. at Norge skal vere eit føregangsland i miljøpolitikken” Dei fleste land har forbod mot sjødeponi. Og om vi skal vere eit føregangsland i miljøpolitikken – då skyt vi ikkje ned eit fjell og slepp kring 95 % av det i fjorden – då plasserar vi oss i den andre enden av skalaen i lag Papua Nu Guinea og eit par land til som har sjødeponi. PNG vurderer faktisk no å slutte med sjødeponi. Så vi stiller oss bakerst og ikkje fremst i miljøarbeidet på dette feltet. 99,6% av alle gruver i verda slepp ikkje gruveslam sjøen i følgje FNs maritime organisasjon (IMO) i rapport frå november 2012

Så kjem Lødemel på bana (Firda nett 25.02)som beklagar at Nordic Mining må leve i uvisse så lenge – og at det er heilt uhaldbart. Har har vore i Vevring i snakka med folket der om den uvissa dei lever i? Han vil gje prosjektet 10 års prøvetid – Er det det Lødemel meiner er forutsigbarhet næringspolitikk? Og kor ille skal det sjå ut om Høgre vil stoppe dette. Skal vi ha 10 år til med ny uvisse? Og kva sit ein då att med når lyset er slått av og mykje av fjorden er øydelagd. Lødemel sa i september at han måtte ha meir fakta om gruvesaka før han kunne ta stilling – no har han bestemt seg – kva ny informasjon har han fått – kva er det han veit som KLIF ikkje veit, som ber om nye utgreiingar. KLIF er inga miljørørsle – i følge tidlegare oppslag så har alle som har søkt KLIF om utsleppsløyve siste 6 åra fått ja – om lag 360 søknader – no ber KLIF om meir kunnskap!

Så kjem Nordic Mining sjefen Ivar Fossum på bana, og dei 170 arbeidsplassane med omkringliggande verknader som det før var snakka om, er no stege til 1000! Ikkje rart at han aukar i bodrunda – selskapet måtte nyleg få tilført ny kapital. Om eg ikkje ikkje hugsar feil – så mangla ein 900 industriarbeidarar i Trivselsfylket – så såleis skulle vel vi tåle 1000 til.

Dernest ivrar Wiggo Leikanker frå Naustdal på årsmøtet i Sogn og Fjordane SP for månelandskap i Førdefjorden(Firda nett 02.03.) Han meiner at når Førde hatt fått månelandskap – så bør Naustdal også få det. Han meiner kyrne på Brulandsvellene produserte fleire tonn mjølk – enn tonn produksjon av fisk der deponiet skal kome. Spørsmålet er om ein berre skal sjå på der deponiet er tenkt plassert – eller der småstøvet og giftstoffa faktisk kan spreie seg. Han viser vidare til at for sjøen sin del – så er det i hovedsak snakk om rekreasjonsområdet. Fiskerinæringa i Førdefjorden er skepiske til gruveprosjektet – ei næring som i 2010 hadde ei omsetning på 284,5 millionar – så då talar vi vel om meir enn rekreasjon. Spredningsfaren for dei minste partiklane er ein svært usikker på – ei dagros på rømmen er råd å fange innatt – småpartiklar i fri flyt i fjorden kan det bli verre å få kontroll på.

Så melder Liv Signe seg på i bodrunda og meiner at vi må tåle inngrep(nrk.sf. 05.03) – det sa partifellene hennar også då vi protesterte mot monstermastene. Vi såg korleis det gjekk.

Dei fleste viser til overvakingsprogram, at utsleppa vert overvaka – og såleis ikkje noko å uroe seg over. Overvakinga er ikkje noko verktøy for å ivareta miljøet i fjorden.
Spørsmålet vert kva konsekvens ein tek av den informasjonen som denne overvakinga gjev. Og når ein ikkje vil ta åtvaringane på alvor på førehand – om den kunnskapen ein har – og all uvissa som er knytt til prosjektet – så spørst det kva ein vil og kan gjere med informasjonen ein får når produksjonen er i gang og investeringane er gjort.

Vi har nok av eksempel i dag på miljøutfordringar som krev endringar av oss – vi har såleis rikeleg å rydde opp i – om vi ikkje skal starte opp endå eit utsleppsprosjekt. Jaudå Liv Signe – litt skal vi tåle – men kor mykje fjorden tåler, er det meir uvisse om.

Vi treng ny industri og arbeidsplassar som spelar meir på lag med naturen enn dette prosjektet gjer. Engebøfjellet inneheld verdiar – men er verdiane så store som det vert påstått – så finst det nok bedre metode i framtida enn dette. Verdiane ligg i Engebøfjellet – ikkje i aksjepostane til Nordic Mining.

Lunde, Engebø og Frammover.

John Helge Lunde går i Firda 6. mai til angrep på Førdepolitikarane som går imot gruvedrift i Engebøfjellet og dumping av masse i Førdefjorden. Full støtte til politikarane, men eg er noko undrande til argumentasjonen frå Lunde.

Han viser til arbeidet i Førde Framover som har hatt mykje fokus på identitet og trivsel med miljø som ein viktig moment. Men at det ikkje går på å verne alt rundt oss, medrekna ein fjord som vi knapt ser! Lunde er oppteken av trivsel i Førde, har han tenkt kva auka trivsel gruveprosjektet vil skape for dei fleste som bur i Vevring? Trur han at gruvedrifta slik den no er planlagt vil auke identiteten til bygda? Og uvissa kring deponiet i fjorden er stort – har han tenkt at det kan gjere noko for trivselen? Om Lunde knapt ser fjorden – som han uttaler det – , så kan han då ikkje vere likegyldig til miljøet i fjorden. Ein må då kunne sjå og ta omsyn lenger enn nasa rekk!

Vidare bagatelliserer han utfylling av stein(støv)massar i fjorden, fordi stein og grus elles fylles naturleg ned i fjorden. Har han kanskje same syn på nytt kloakkrenseanlegg i Førde? Er det ikkje så nøye, sidan fisken drit i fjorden må vel fjorden tåle litt ekstra skit frå land?

Han viser fleire gonger til sitt arbeid i Førde frammover, det han presenterer her er etter mi vurdering ikkje mykje ”framovertenking”. Viss ein skal satse på gruvedrift i regionen så må ein satse langsiktig og berekraftig, i samspel med miljøet. Og ikkje slik som dette prosjektet, som er prega av kortsiktig tenking med kjapp gevinst og store naturøydingar. Kva skal neste generasjon satse på når fjellet er tømt og fjorden er tilslamma? Gjennvinning?

Det har vore ein del debatt i det siste om kommunane burde få bedre betalt, og det er eit reelt spørsmål. Men er det råd å måle alt i pengar, er det råd å setje ein prislapp på fjord og fjell? Og fjorden skal faktisk utbyggar bruke utan ei krone i vederlag! Denne har vore ein avgjerande livsnerve for alt liv langs fjorden, er det råd å sei ja til eit slikt prosjekt. I tillegg til det ein veit av inngrep, så rår det stor uvisse om konsekvensane. Verken administrasjon eller politikarar treng prøve å gøyme seg bak at det er grundig utgreidd. Ein kan ikkje måle kunnskap i papirmengde, men i fakta.

I handsaminga i Teknisk utval i Askvoll vart det sagt (Firda 30.04) ”Det er ingen som no kan svare på korleis eit deponi vil påverke.” Likavel går utvalet samrøystes inn for prosjektet. Vidare vert det sagt i møtet at ”Vi føreset at krava vert følgde.” I nyhendebrev frå Klif www.klif.no 02.05.11. står det ”Nær seks av ti virksomheter bryter forurensingsregelverket.” Saka var heller ikkje før møtet vore handsama i partigruppene, sjølv om utvalet er samde om dette er kanskje den største saka for området på fleire generasjonar! Er det dette Håkon Myrvang har i tankane når han uttalar at saka er grundig handsama?

Førde bystyre sitt nei til fjorddeponi er å sjå frammover! Kva med også eit nei frå kommunestyra i Askvoll og Naustdal? Eit nei til dette prosjektet er eit ja til å tenke frammover.

Lunde seier ”Vi må stikke fingeren i jorda og ikkje hove i sanden.” Eit meir passande uttrykk i sådan stund kunne vel neppe Lunde ha funne, Eg må berre berre sei meg samd, om enn litt bearbeidd; Bedre med fingeren i jorda, enn hove sand og slam!

Stopp ødeleggelsen av Førdefjorden

Miljøpartiet De Grønne ber Regjeringen gripe inn for å stoppe gruveplanene i Vevring i Sogn og Fjordane. 200 millioner tonn støv dumpet i Førdefjorden vil føre til kollaps i økosystemet. Det er uakseptabelt.

Nordic Mining vil utvinne rutil fra Engebøfjellet. Mange i lokalsamfunnet frykter konsekvensene, med støv, støy og fraflytting, og havforsker Jan Helge Fosså mener det vil være katastrofalt for økosystemet i Førdefjorden, en nasjonal laksefjord. Gruvedriften vil gi arbeidsplasser på kort sikt, men hensynet til fremtidige generasjoner må veie tyngre enn kortsiktig profitt. Rutilutvinningen skaper store økologiske problemer, og det hele blir ganske absurd når vi vet at rutil blir brukt til å gi hvitfarge til ulike produkter. Hvithet er ikke viktigere enn økologi.

Miljøpartiet De Grønne etterlyser engasjement fra miljøvernminister Erik Solheim og resten av regjeringen: Vi kan ikke tillate slike naturødeleggelser. Erfaringene fra Jøssingfjord og Oslofjorden viser at avfallsdumping i fjordene ikke er en god løsning. Nordic Minings prosjekt i Vevring må bli stoppet.

Unni Underdal, stortingskandidat Miljøpartiet De Grønne i Sogn og Fjordane, og Sondre Båtstrand, nasjonal talsperson Miljøpartiet De Grønne