Viser arkivet for stikkord kommunestyre

Skal Fossedalen bli utan fossar?

Fossedalen på nordsida av Dalsfjorden er igjen truga av kraftutbygging. Det same er området sør for Rørvika ved Førdefjorden, ein kjend oppgang til det kjende turmålet Blægja. For mange vil tapet bli stort om kvalitetane i så viktige og kjære landskapselement vert borte.

Forum for natur og friluftsliv i lag med Sogn og Fjordane Turlag og Naturvernforbundet går sterkt imot desse utbyggingsplanane. I Askvoll, Førde og Naustdal er det 12 utbyggingssøknader med i den “pakken” som NVE har sendt på høyring. Vi held på å misse fosselandskapa i store område.

Kommunestyra i Askvoll og Fjaler har tidlegare gått mot kraftverk i Fossedalen. Mange ordførarar deltok med entusiasme i opninga av Friluftsåret 2015. Den levande naturen er det viktigaste grunnlaget for friluftslivet.

Turstiane frå Ottersteinen til Fløyen, Fossevika, Fossedalen og Nipebu er nå rydda og merka som ein del av Kystarvstiprosjektet. Bruken har nærast eksplodert etter at det kom bru over Dalsfjorden. Fossedalen har eit rikt, historisk landskap etter tidlegare busetting oppe i dalen og nede ved sjøen.

Av dei tre hovudrutene til turlagshytta Nipebu, er dei to frå Rivedal og Markavatnet alt no prega av kraftutbygging. Ruta via Fossevika/Fossedalen er den einaste som er fri for slike inngrep. Vi ønskjer at den ruta framleis skal vere inngrepsfri.

Ein utbygging i Fossedalen vil råke to svært vakre fossar, ein i Nedre Fossedalen og så Vikafossen. Både i Fylkesdelplanen for småkraftverk og i OED sine retningslinjer for små vannkraftverk er det vektlagt å ta spesielle omsyn til fossar som er viktige landskapselement. Fossar i fjordlandskap, som Vikafossen, har spesielt stor verdi.

Vi håper at Fjaler kommune held fast ved sitt tidlegare vedtak om å gå mot utbygging av Fossedalselva. Med dei nye turstiane har vassdraget fått enda større verdi enn før for friluftsliv, reiseliv, trivsel og folkehelse

Rørvika kraftverk er ei anna svært konfliktfylt utbygging. Grunnen er først og fremst dei negative konsekvensane for landskapet og friluftslivet. Stien frå Rørvika og oppover langs elva er truleg den viktigaste fotturruta til Blægja. Ho har vore brukt i årevis. På slutten av 1930-åra reiste folk med motorbåt frå Florø til Rørvika for å gå på Blægja. Det vert sagt at dei gjekk opp om kvelden og natta og hadde ei oppleving som dei hugsa og fortalde om lenge etter.

Den strie Rørvikelva med fossar og stryk er ein viktig del av naturopplevinga på denne turen. Elva er også viktig for livet i landskapet. Frå før er så mange fossar lagde under jorda både i Askvoll og andre kommunar ved dei to fjordane at det nå står om restane.

2015 er Friluftslivets År med mål om å gje varige resultat i form av auka deltaking i friluftsliv i alle delar av folket. Turar i naturen har positive effektar for både folkehelsa og kommuneøkonomien.

Ron Overdevest
Sogn og Fjordane Turlag

Erik Solheim
Naturverforbundet i Sogn og Fjordane

Elisabeth Dahle
Fylkeskoordinator Forum for Natur og Friluftsliv

Film Fossedalen:
https://www.youtube.com/watch?v=EJdENm22Atg&feature=youtu.be

Ope brev til olje og energiministeren

I samband med høyringa om trase for 420 kV-linja gjennom Naustedalen meinte mindretalet i Naustdal kommunestyre at det var viktig å gje signal til NVE og OED at det vert gjennomført synfaring før det vert teke avgjer i saka. Fordi utan synfaring kan avgjerda bli teken på sviktande grunnlag.
Som ein del av mindretalet og som forslagsstillar blir ein noko oppgitt av den manglande debatten i kommunestyret i Naustdal. Forslaget om å invitere til synfaring vart nedstemt av Ap og H, utan eit einaste argument frå talarstolen om kvifor dei var imot forslaget. Ein kan spørje seg om dei er redd ei synfaring med departementet vil undergrave deras eigne argument i saka.
Difor har Naustdal Sp på eige initiativ sendt ei oppfordring til Olje- og energiminister Ola Borten Moe om å ta ei slik synfaring.

Eg gjengir ordlyden i brevet til ministeren her:

”Naustdal Senterparti er med dette så fri å melde at vi forventar at Olje- og energidepartementet tek ei grundig synfaring av traseane for 420 kV-lina som berører Naustdal og nabokommunane på strekninga Moskog – Endestad.

Naustdal Senterparti viser til høyringsuttalen frå Naustdal kommune. Der eit knapt fleirtal i kommunestyret med 11 mot 10 røyster gjekk inn for alt. 1.18 – 2.16.
Etter senterpartiet sitt syn så er begge traseane svært konfliktfylte. Derfor meinar vi det er avgjerande viktig at før Olje- og energidepartementet fattar vedtak om linjetrase så må det gjennomførast ei grundig synfaring.

I Naustdal kommunestyret fremja senterpartigruppa ved Viggo Leikanger slikt forslag til høyringsuttalen, som vart nedstemt med 10 mot 11 røyster:
“Med bakgrunn i store negative samfunnsmessige konsekvensar krev Naustdal kommunestyre at det vert lagt opp til synfaring av OED, og at det vert lagt til rette for grundige prosessar om avbøtande tiltak mellom tiltakshavar, kommune og berørte partar”.

Naustdal Senterparti beklagar at fleirtalet i kommunestyret ved Høgre og Arbeidarpartiet med sitt vedtak signaliserer at dei ikkje ynskjer at ministeren skal utføre synfaring før det vert fatta vedtak i ei så konfliktfylt sak både lokalt og nasjonalt. Noko som vil vere heilt nødvendig for å sikre ein god demokratisk prosess.
I tillegg så er det heller ikkje kjent om fylkesutvalet i Sogn og Fjordane har gjennomført synfaring av det nye trasealternativet, 1.18 – 2.0/2.16 oppe i dalen før ein gjev uttale i saka.”

For Naustdal SP
Viggo Leikanger