Viser arkivet for stikkord kraftlinja

Ope brev til olje og energiministeren

I samband med høyringa om trase for 420 kV-linja gjennom Naustedalen meinte mindretalet i Naustdal kommunestyre at det var viktig å gje signal til NVE og OED at det vert gjennomført synfaring før det vert teke avgjer i saka. Fordi utan synfaring kan avgjerda bli teken på sviktande grunnlag.
Som ein del av mindretalet og som forslagsstillar blir ein noko oppgitt av den manglande debatten i kommunestyret i Naustdal. Forslaget om å invitere til synfaring vart nedstemt av Ap og H, utan eit einaste argument frå talarstolen om kvifor dei var imot forslaget. Ein kan spørje seg om dei er redd ei synfaring med departementet vil undergrave deras eigne argument i saka.
Difor har Naustdal Sp på eige initiativ sendt ei oppfordring til Olje- og energiminister Ola Borten Moe om å ta ei slik synfaring.

Eg gjengir ordlyden i brevet til ministeren her:

”Naustdal Senterparti er med dette så fri å melde at vi forventar at Olje- og energidepartementet tek ei grundig synfaring av traseane for 420 kV-lina som berører Naustdal og nabokommunane på strekninga Moskog – Endestad.

Naustdal Senterparti viser til høyringsuttalen frå Naustdal kommune. Der eit knapt fleirtal i kommunestyret med 11 mot 10 røyster gjekk inn for alt. 1.18 – 2.16.
Etter senterpartiet sitt syn så er begge traseane svært konfliktfylte. Derfor meinar vi det er avgjerande viktig at før Olje- og energidepartementet fattar vedtak om linjetrase så må det gjennomførast ei grundig synfaring.

I Naustdal kommunestyret fremja senterpartigruppa ved Viggo Leikanger slikt forslag til høyringsuttalen, som vart nedstemt med 10 mot 11 røyster:
“Med bakgrunn i store negative samfunnsmessige konsekvensar krev Naustdal kommunestyre at det vert lagt opp til synfaring av OED, og at det vert lagt til rette for grundige prosessar om avbøtande tiltak mellom tiltakshavar, kommune og berørte partar”.

Naustdal Senterparti beklagar at fleirtalet i kommunestyret ved Høgre og Arbeidarpartiet med sitt vedtak signaliserer at dei ikkje ynskjer at ministeren skal utføre synfaring før det vert fatta vedtak i ei så konfliktfylt sak både lokalt og nasjonalt. Noko som vil vere heilt nødvendig for å sikre ein god demokratisk prosess.
I tillegg så er det heller ikkje kjent om fylkesutvalet i Sogn og Fjordane har gjennomført synfaring av det nye trasealternativet, 1.18 – 2.0/2.16 oppe i dalen før ein gjev uttale i saka.”

For Naustdal SP
Viggo Leikanger