Viser arkivet for stikkord partier

Er valet pest eller kolera?

Dette er eit spørsmål me som arbeider for Kystpartiet sin politikk stiller oss. Me opplever at dei fleste veljarane er einige i Kystpartiet sitt program, men at dei føler seg pressa til å stemme raudgrønt for å hindre høgresida i å få regjeringsmakt eller dei må stemma Høgre for å få vekk dei raudgrøne som held på å legge ned næringslivet med eigedoms- og formueskatt, bompengar og CO2-avgifter. Dei raserer jordbruk, skogbruk og distrikta samt naturen med monsterlinjer, gruveavfallsdumping i fjordane, vindmølleparkar og oljeboring i dei beste oppvekstområda for fisk. Dei brøyter seg gjennom verna naturreservat med monsterlinjer og verna vassdrag. Desse vil ein no bygge ut for å hindre ei oppkonstruert klimakrise.
Å rette opp att miljøskadane ein har påført naturen ved kunnskapsløyse er ikkje aktuelt for Høgre eller Arbeidarpartiet. Dei er stort sett einige om det meste som er nemnt ovanfor. Desse to partia er også einige om at Noreg skal inn i EU. Og har innført noko dei kallar for handlingsregelen som går ut på at det ikkje må brukast oljepengar til å bygge vegar og infrastruktur i distrikta. Å velje mellom ei Arbeidarparti- eller Høgre-dominert regjering ville for oss vera å velje mellom pest eller kolera. At ikkje bøndene ser at dei blir nedlagde uansett kve alternativ dei vel, forundrar oss. At heller ikkje dei som vil verne naturen mot unødvendige inngrep ser at å demonstrere er heilt nyttelaust mot desse to partia, er og underleg. Det einaste AP og Høgre forstår, er at dersom fleire samlar seg i eit parti vil det vera ein trussel mot arrogansemakta dei no kan utøve overfor folket som ved to avstemmingar har sagt NEI til medlemsskap i EU, og arrogansen som blir vist overfor monsterlinjemotstandane og steindumpingane i fjordane. Kystpartiet er starta for å ivareta folket sitt NEI til EU og oppretthalde distrikta med eit berekraftig jordbruk, industri, næringsliv og kultur samt ein natur i økologisk balanse. Ver med oss og få dette til. Me treng veljarar og medlemmer som står for desse verdiane og er villige til å gjere ein innsats. Ditt bidrag er avgjerande. Ingenting kjem av seg sjølv. Godt val.
Kystpartiet Sogn og Fjordane, v/Leiar Asbjørn Massnes
Kystpartiet Hordaland, v/Kristin Brennhaug