Viser arkivet for stikkord sprengningsstøv

«Kunnskapen manglar om gruveverknader»

Dette skriv Universitetslektor Agnar Kvellestad i Firda 21.02.14 om gruvedeponiet i Førdefjorden. Han meiner skadeverknader på livet i fjorden frå oppvirvla partiklar er undervurderte. Me har tidligare fått vite at det er svake straumar i djupna der deponiet skal vere. Det som desse straummålingane ikkje tek med, er at når ein fyller ned 11 tonn masse i minuttet, må tilsvarande mengd vatn opp frå djupet. Dette vil føre til at straumføringa opp frå deponiet vil verte omfattande då sirkulasjonen her vil bli større enn 11 tonn i minuttet, grunna medvirkningsstraumar. Det er ikkje vanskelig å forstå at dette sprengsteinsstøvet tilsett kjemikaliar vil vere skadeleg for alt liv som skal puste i sjøen. Og når me no skal innføre EU sitt vassdirektiv, som også omfattar vatnet i fjordar og kyst, så er det heilt uforståeleg at det går an å lage planar som skal forureine ein fjord i 50 år framover. Kystpartiet meiner at skal det drivast gruvedrift, må det også lagast planar som viser økologisk og berekraftig bruk og lagring av overskotsmassane.

Asbjørn Massnes, Kystpartiet Sogn og Fjordane