Viser arkivet for stikkord vekst

Vekst i Sogn og Fjordane

En av de viktigste artiklene som er skrevet i Firda de siste årene er den som viste stor mangel på vekst i Sogn og Fjordane. Dette får ganske mange uheldige konsekvenser for innbyggerne i fylket, f.eks. nedleggelse av skoler, svak økonomi, mindre innflytelse på Stortinget, osv. At veksten har vært så svak de siste 50 årene er noe vi alle burde reflektere over, vi bør komme til erkjennelsen om at noe har blitt gjort feil, vi har tatt en del dårlige beslutninger.

I Sogn og Fjordane finnes det tre byer, Florø, Førde og Sogndal. Alle disse har hatt OK vekst, det er i de mindre kommunene og i de små bygdene at veksten mangler, og mange steder er truet av fraflytting. Sogndal og Førde har vokst på grunn av politiske vedtak og bedret infrastruktur mens Florø har vokst fordi dette er en by i nærheten av fylkets store naturressurser.

For å finne ut hva som er gjort feil de siste 50 årene trenger man bare ta en kikk på kartet over kysten av Norge. Se på Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, og Sogn og Fjordane. Rogaland har for lengst satset på gode veiforbindelser, og havner i og rundt byene på kysten, dvs Stavanger, Sandnes og Haugesund. Hordaland har satset på Bergen, og også lagt til rette for ilandføringsprosjekter, Møre og Romsdal har gjort det samme, det er gode havner og gode veiforbindelser langs kysten. Dette har de fått til med veimidler fra staten og fylkets egne midler, dette er beslutninger som er tatt av fylkets politikere. Vi kan også si at fylket har hatt fornuftige velgere som har valgt fornuftige politikere.
I Hordaland har de f.eks. ikke satset på god veiforbindelser mellom Odda og Norheimsund, fordi de forstår at det finnes ikke ubegrensede midler til veier, de må velge bort noe.

Hva har man satset på i Sogn og Fjordane de siste 20 årene. Jo vi har fått verdens lengste tunnel mellom Aurland og Lærdal, til over 20 mrd, aller lengst øst i fylket. Vi har satset mye penger på god veiforbindelse mellom Sogndal og Førde. Kjell Opseth sørget for tunnelen lengst øst i fylket i en gigantisk hestehandel, som det er vanskelig å se fordelen for dette fylket i. Selv i dag regnes ikke dette som hovedveiforbindelse mellom Oslo og Bergen. I tillegg har vi hatt sterke politikere som Liv Signe Navarsete som har bidratt til at vi har fått midler til å opprettholde en kommunestruktur med mange små kommuner som alle har en brukbar økonomi. Disse to er de store høvdingene fra fylket de siste årene, vi vet i dag at ingen av disse har skapt vekst i fylket.

Helge Johnsen i Firda har skrevet om behovet for demninger som hindrer fraflytting, her nevner han Førde og Sogndal som gode eksempler. Her har han rett, selv om bruker av ordet demning ikke klinger så godt i mine ører, det blir litt som Øst-Europa på 80-tallet. Det vi trenger i dette fylket er gode grunner for folk til å bli værende i fylket de er født i, og at andre vil flytte hit fordi det er gode muligheter her. Selv er jeg kjerringa mot strømmen her, jeg er en gründer som har valgt å flytte fra Østlandet til Sogn og Fjordane. Dette har jeg ikke angret på, men jeg var ikke forberedt på at den nærmeste videregående skolen var i fare for å bli nedlagt.

Når vi ser så tydelig hva som er gjort feil, hva skal vi da gjøre fremover? For det første, hvis dette fylket var en privat virksomhet ville man gjort strategiske grep for lengst, og også gitt sparken til lederne som skaper så dårlige resultater. Det vi bør gjøre fremover er det vi burde gjort for lengst, nemlig å satse på kysten. Dette er blitt en floskel som mange sier at man burde gjøre, men vi kan ikke se at det er mange som setter handling bak disse ordene. Vi må bli klar over at når dette fylket skal få overføringer fra staten, og når politikere fra dette fylket ber om noe fra resten av landet, er det ikke ubegrenset hva man er villige til å overføre. For å si det enkelt, vi får ikke alt. Vi ber om midler til tunneler langt inn i fylket, vi ber om økte overføringer til våre mange kommuner, samtidig som noen få politikere ber om midler til veier langs kysten. Dette fylket har blitt hørt, men vi har ikke bedt om det vi burde ha bedt om.

Tiden er nå inne for å gjøre noe annerledes, prøve noe vi ikke har prøvd før. Noe som er på høy tid å forsøke er å gi muligheten til politikere fra Florø. Det er Florø som bør være motoren fra dette fylket, det er her den store veksten kan komme. Da trenger vi gode veiforbindelser til Florø, vi trenger gode forbindelser mellom Førde og Florø, mellom Florø og Askvoll og mellom Florø og Måløy. Dette ville blitt en dramatisk forbedring, ikke bare for Florø, men for hele fylket. Florø og tettstedene langs kysten trenger ikke bare gode veier, de trenger også havner. Det som er ekstra interessant er at i dette valget i år er det en reell mulighet for dette fylkets innbyggere til å ta en beslutning som bidrar til vekst for fylket. Dette valget er å stemme på Bjørn Hollevik fra Florø, en stemme på han er en stemme for vekst i fylket. Høyre med Bjørn Lødemel og Bjørn Hollevik vil sørge for økt satsning på veier, noe dette fylket sårt trenger.

Rolf Ivar Skår, Fjaler Høyre

Om vekst og utvikling i Naustdal

Det er flott at ordføraren i Naustdal endeleg har byrja nytte sosialt aksepterte medier til å hevde sine meiningar i Engebøsaka. Denne, som mange andre saker til handsaming i Naustdal inneverande periode har ikkje vore plagsamt mykje debattert og utgreia polistisk. Dette tilskriv eg ordførar Haakon Myrvang det heile og fulle ansvaret for.

Når det er sagt, skal eg ta meg den friheita å vurdere innlegget til Myrvang opp mot mi eiga realitetsforståing som kommunestyrerepresentant for SV i Naustdal. Ordføraren konkluderar i dette innlegget, som han har gjort sidan 2007, med at dei samfunnsmessige positive ringverknadane overstig dei negative. Utifrå kva grunnlag trekk du desse sluttningane ordførar? Kan du sei meg kva reèlle tiltak du viser til med desse påstandane? Deretter seier du at “vi som politikarar må leggje til grunn kva som er til det beste for heile kommunen”. Ja, er det det vi har gjort meiner du? Har vi handla heilt korrekt på vegne av alle innbyggarane i kommunen? Var vedtaket vi fatta 11.05 lovleg i det heile? Kva eg legg i det, kjem vi attende til……i løp av veka.

So kjem eit hjertesukk: Du seier at eit nei frå MD til sjødeponi, vil sei eit nei til Engebøprosjektet, og vil igjen sei ein ny og alvorleg situasjon for Nordic Mining. Har du ikkje forstått det før no? Kor mange gongar har ikkje SV brukt dette som grunn for at Naustdal burde krevje andre løysingar?!!! Kva om MD seier nei, har ikkje Naustdal tenkt på det før no?

Som Sv sa i planutvalsmøte før mekling med Fiskeridirektoratet i nettopp denne saka, og som vi gjentok til Nrk i eit intervju rett etter møtet: Naustdal har ingen plan B. Dette var basert på at Naustdal legg alt inn på at MD skal godkjenne planane, noko eg nektar å tru at dei kjem til å gjere.

Det viktigaste vi gjer for framtida, er å leggje tilrette for gode arbeidsplassar, gode velferdstilbod, gode bu- og oppvekstvilkår for innbyggarane i kommunen, samtidig som vi tek ivare natur og miljø for komande generasjonar. Men ikkje slik som dette Haakon. Ikkje utan å setje krav til noko som helst, ikkje ved å gje vekk arven på vegne av alle som kjem etter oss, ikkje utan å tore krevje det beste for Naustdal. Eg ville frykta for den partipolitiske framtida for Ap i Naustdal om eg var deg, nettopp med tanke på kva de har oppnådd i denne saka her. Der står eit kommuneval for døra, og det som går føre seg i kommunestyret er ikkje spesielt godt “valstoff” for alle partia, for å seie det slik.

Alle vi andre i kommunen har vorte tvinga til å ta stilling til kva vi vil med bygdene og kommunen i framtida, med eller utan Engebø. Har vi vorte ført bak lyset? Eksisterar der ikkje eit alternativ utan Engebø, eller utan sjødeponi?

Mitt spørsmål til deg Haakon vert som fyljer: Kva er plan B i Naustdal?

Mvh
Ole Erik Thingnes
Naustdal SV