Nye bilder

Å tenkje våre tankar ut

Den norske diktaren og filosofen Arne Garborg var ein tenkjar på mange felt. Og han streva heile sitt liv med vanskelege tankar. Alt 28 år gamal i 1879 formulerte han ei grunnhaldning: Tanken gjev uro, tanken gjev sut; endaa må me tenkja vaare tankar ut. Denne grunnhaldninga er like sentral i vår tid, og kan brukast på alle felt.

Gud som skaparen av alt

Født til frihet

De fleste synes det er trist å se inn på et dyr i bur. Tenk deg hvor trist det er for dyret å se ut gjennom buret.

Enten det er rev, mink, kanin, fugl eller andre dyr er friheten høyt verdsatt. Pelsdyroppdrett avvikles nå i stadig flere land. Vi ønsker ikke å se aktive rovdyr bak gitter. Men vi ønsker heller ikke at familiedyr skal leve slik.

*Demokratisk ?*

Planutvalet har talt, men kva skal veljarane med det som kallast demokrati, men som ikkje fungerer demokratisk? Det er med stor skuffelse eg ser kva fleirtalet av politikarane våre vel å gjere: Å trakke over et stort fleirtal av sine eigne veljarar. Kva skal vi med politikarar som gjer det motsette av kva eit folkefleirtal vil? Manglar dei respekt for eigne veljarar – har dei ikkje tru på at folk kjenner til dei dårlege erfaringane frå mange andre byar og forstår saker som angår Førde sentrum? Heldigvis er det val til hausten !

Ulovleg ulvejakt i Naustdal.

I Firda fredag 15. mai kjem underteikna med påstand om at det vart utført ulovleg ulvejakt i Naustdal på Espeland tysdag 16. desember 2014. Underteikna er kommen til at eg ikkje har dekning for å hevde at det vart utført ulovleg ulvejakt. Derfor orsakar eg påstanden og trekker den med dette tilbake. Eg trur jaktlaget var i god tru om at dei hadde løyve til søk og jakt på ulven som vart felt same dag.

Helsing

NHO og kommunekartet

NHO direktør Stang har publisert ein interessant artikkel om kommunestruktur. Men det skurrar litt, når han teiknar kartet.

Når han nemner at ein stor del av utviklinga av næringslivet er knytt til forvaltninga av naturresursar, serleg langs kysten,—så synest det rart at kysten er fordelt på tre av i alt fem kommunar her i fylket.

Boikott

Oppmodar folk i Kvammen-området om å vise avsky mot den miljøfientlege, og avfallsforkjempande, Frida Melvær (H) ved å boikotte hennar 17.mai-tale ved Gjelsvik Skule

Væpna med kunnskap ?

Sjukepleiarar og spesialsjukepleiar er væpna med den kompetansen som trengs for å møte kvar og ein sin trong for generell og profesjonell hjelp. Intensivsjukepleiaren er ekspert på det vanskelege i livet, når livet treng akutt hjelp. Helsesøster er ekspert på den sårbare tida for barn, unge og foreldre. Jordmødrene er ekspert på det største i livet , det å hjelpe til at nytt liv kan førast fram. Heimesjukepleiaren er ekspert på tryggleik, med sin kompetanse kan han lindre di smerte og din usikre situasjon, og setje deg i stand til å leve eit godt og trygt liv.

Sjukepleiaren du møter er være væpna med den ekspertkompetanse som nettopp ivaretek din livs- og sjukdomssituasjon. Ansvaret for at du som pasient møter eit kompetent helsevesen ligg hjå eigar.

"Har vi ikkje prest?"

Den norske kyrkja er skild frå staten. Men ho er likevel teken inn i Grunnlova av Stortinget. Det er å forstå slik at Stortinget meiner det er viktig at vi framleis skal ha ei landsdekkande folkekyrkje.

For Stortinget står det att å lage ei ny kyrkjelov og å bestemme korleis folkekyrkja skal finasierast. Kulturminister Widvey frå Høgre har så langt gjeve uttrykk for at ho ønskjer ei kortfatta rammelov for alle trussamfunn, og at kyrkja (og dei andre) skal vere finansierte med eiga «livssynsavgift», kravd inn over skattesetelen.

Avduking av byste av major Oliver H. Langeland

Det har vore arbeidd for å reise eit minnesmerke over major Oliver H. Langeland for hans innsats i motstandsarbeidet under krigen. Etter litt vinglange svar avslo departementet å gje offentleg støtte til ei statue. Initiativtakarane reduserte så frå statue til byste og starta kronerulling i 2014. Dei ønskte offentleg representasjon ved avdukinga 27. juni på Nordfjordeid. Først var svaret positivt; Generalinspektøren for Heimevernet ville stille. Men så kom der kontrabeskjed: ”Forsvaret anerkjenner og hedrer Langelands krigsinnsats, men ser samtidig at det hersker svært ulike oppfatninger rundt Langelands person og hans virke. Forsvaret ønsker ikke å ta stilling til de ulike oppfatningene gjennom offisiell deltakelse i avdukingen.”

Open og sakleg diskusjon

"Flyktninghjelpen"

.

En representant for den såkalte flyktninghjelpen uttalte seg på dagsnytt radio den 30. april 2015 om Norges og Europas ansvar for flyktninger fra Midt-Østen.

Svar til Djupvik sin tale på landsmøte i FRP

Eg er enig med Djupvik i at vi må bli flinkare til å satse på private arbeidsplassar og få folk til å investere i fylket. Samstundes synest eg det blir merkeleg å høyre at han i staden meiner Høgre er eit av partiane som syt og klager?

Usanningar frå Naustdal Venstre.

Venstre i Naustdal har starta valkampen. Det er bra. Vi veljarar set pris på at kommunepartia viser seg fram. I eit innlegg i Firda 4.mai skuldar Venstre ordføraren og varaordføraren i Naustdal for å ha skapt ein isfront mot Førde. Det er ikkje så bra. Det kan absolutt diskuterast kva som har skapt ein eventuell isfront. Dersom det er ein isfront der er det like naturleg å peike på politikarane i Førde. Det er vanskeleg å forstå at politikarane i Førde brukar så mykje krefter på å få stoppa eit prosjekt som er så viktig for Naustdal og for heile regionen. Miljøkonsekvensane er grundig utgreia.

Så er det er absolutt ikkje bra at vi har politikarar i Naustdal som aktivt spreier usanningar. Venstre-politikarane i Naustdal karakteriserer sjødeponiet i Førdefjorden som “den største planlagte forurensningskatastrofen i Norge på mange år”. Det er direkte usant.

Til Ungdommen. Sivil ulydighet pga. ivaretakelse av miljøet?

Er ungdommen som nå blir lokket til å bli kriminelle pga et sjødeponi av rene avgangsmasser fra et gruveselskap ved navn Nordic Mining, som skal utvinne Rutil i en gruve inne i Engebøfjellet, klar over hvorfor de har det så godt de har det?

Dere kalles ofte for “oljebarna”. Regner med at dere er klar over hvorfor den betegnelsen blir brukt?

Under halvparten er ikkje godt nok

Prøv å sjå for deg Førde. Sjå handelshusa med store opne sår, og Førde Torg delt i to. Sjå heile Øyrane ligg jamna med jorda, og Førdehuset som ein einaste stor ruin. Sjå for deg vegane som flyt over av byggningsrestar, øydelagde bilar og vit at det kan ligge snikskyttarar kvar som helst. Prøv å innbill deg frykta ein familieforsørgar har. Sanitæranlegga er øydelagde av alle eksplosjonane, drikkevatn og kloakk blandar seg fleire stadar. Det er lite mat å få og at det er desperate tilstander for å få tak i mat. Kjenn på frykta. Kanskje er nokon som står deg nær i motstandsbevegelsen. Vit at andre i motstandsbevegelsen som vart avslørt har mista både armar og hovud. 
Denne situasjonen liknar mykje på situasjonen i Libya, landet Noreg var med å bombe i 2011.

Eg tykkjer det er vanskeleg å sette seg inn i korleis det er å oppleve krig i heimlandet som ein sivilist. Når eg prøver å sjå det for meg her i Førde, endar det med at eg ristar på hovudet. Det blir liksom for dumt, slike ting skjer jo ikkje. Det er der eg lurer meg sjølv. Dei skjer! Nett no! Det er heilt villt å tenkje på, men akkurat no, medan du sit trygt i stova di, flyktar mange frå nettopp slike tilhøver. Tilhøver som vi ristar på hovudet over fordi det er så usannsynleg.

Sats på auka matproduksjon i distriktsnorge

Sats på auka matproduksjon i distriktsnorge

Verda treng meir mat og Norske bønder står klare til å auke matproduksjonen. Meir Norsk mat, produsert på Norske resursar er avgjerande for å få ein berekraftig matproduksjon inn i framtida. Skal vi greie dette må vi auke matproduksjonen i distrikta. I Sogn og Fjordane er det allereie 100 000 dekar slåttemark og beite som har gått ut av produksjon. Her går samfunnet glipp av verdifull matproduksjon, samtidig som resten av arealet blir pressa for å oppretthalde store avlingar. Dette arealet bør vi greie å få nytta i framtida.

alle skal få

Det betyr at alle får hvis du ber om det. Du har noke å gjør. Ingen har noko å krangle om.

Må arbeidsplasser betales med gruveslam?

Hovedargumentet for gruveindustri medførende gruveslam i fjorden er at det kan skape arbeidsplasser, mellom 150 og 300 arbeidsplasser har det vært snakka om.

Står det så mange mennesker og venter på gruvearbeidsplasser i Naustdal?

Flyktninger

De av våre europeiske forfedre som ikke godtok slit i fattige kår ble lykkejegere i Amerika. De slakta ned og forviste de innfødte til områder våre forfedre ikke ville ha. De stjal mennesker fra Afrika og brukte dem som slaver. De bygde et samfunn av den sterkestes rett og skrev “Gott mit uns”, nei det var på beltespennene i Hitlertyskland. I Amerika skrev de “In God we trust” på pengene sine.

Begge gjengene ville ha Gud på sin side.

Skal kommunane prioritere flyktningar framfor eldreomsorg?

Flyktningstraumen til Europa aukar no enormt. Krig og naud i mange afrikanske land har gjeve mafia mogelegheiter til å tene enormt på å organisere innvandring til Europa. Kan Europa ta imot alle desse flyktningane utan at det får konsekvensar for innbyggjarane som har bygd opp velferdsstaten? Kan vi både ta imot flyktningar og gje våre eldre ei verdig omsorg? Kommunane har 5000 flyktningar på vent og så skal det pressast inn 10 000 nye flyktningar i tillegg. Vi som veljarar har lite oversikt over konsekvensane av ein slik politikk. Kva vert kostnadane og kva må velferdsstaten redusere i andre velferdsytingar for å få rekneskapen til å gå opp? Det er på høg tid at vi ser nærmare på vår flyktning og innvandringspolitikk.

Skulestrukturen i Fjaler

Sjølv om eg per dags dato er utflyttar, kjem eg ikkje unna det faktum at eg forblir ein flekking uansett kvar eg bur, difor må eg engasjere meg i skuledebatten som nok ein gong går i Fjaler.

Gjennom arrangement som HAFS-treffet og framtidsfylket si messe har ein klart å skape ei positiv stemning og kjensle av tilhøyr til heimfylket. Men som det uunngåelege må diverre kommunane spare pengar, dermed må skulestrukturen nok ein gong under lupa. Denne gong er det Flekke og Guddal skule som blir vurdert for framtidig drift.

Kor mykje er 300 millionar tonn?

Nordic Mining har søkt om å dumpe inntil 6 millionar tonn avgangsmasse i Førdefjorden i 50 år framover. (totalt ca. 300 milionar tonn) Det vil sei ca. 11,5 tonn kvart minutt. Det er eit godt lastebillass. Dersom ein tenkjer seg desse lassa tippa etter vegen med 2,5 meter mellom kvart lass (senter/senter) vil det på berre eit år tilsvare ein avstand på 1314 km.

Når blir flagget misbrukt?

Asbjørn Steen meiner i Firda i dag 21. april at flagget blei misbrukt i samband med motstanden mot fjorddeponi. Dersom det er tilfelle, blir sanneleg flagget misbrukt ofte elles og.

Flagget blir brukt overalt. Det er å finne på klede, puter, vesker osv. i lange baner. I samband med idrettsarrangement til dømes, malar ein gjerne flagget i ansiktet, og ein tullar seg inn i flagget. Idrettsutøvarar viser seg med flagget, og slenger det respektlaust frå seg når dei er ferdige med det, men det er kanskje ikkje så nøye når det gjeld idrett? Nei, då blir det langt verre når folk heiser flagget på halv stang for i vise si sorg over fjorden og vedtaket som vart gjort. Forstå logikken den som kan.

Høgre driv billigsal

Ordføraren i Askvoll jublar for utsleppsløyvet i Førdefjorden og averterer arbeidsrute over fjorden frå Kvammen. Ein svær kompensasjon for at regjeringa gir grønt lys for eit giganteksperiment med naturen vår! Miljøinteresser og eksisterande næringar over eit stort område blir sett på spel. Det minste vi burde forlange er ny giv for Kystvegen, med bru over det 290 meter smale Ålesundet ytst i Førdefjorden. Og kor skal hovudkontoret til dette selskapet – Nordic Mining – ligge??

Dette begynnar å likne eit miljørøveri.

Firda

Følgt av 1449 medlemmar.

» Reglar for debatt i Firda

» Nytt debattinnlegg (Rettleiing)

Dersom du i tillegg kryssar av for «Publiser med ropert», så vert bidraget synleg på fylkessona Fjordaglimt.no, og du får maksimal merksemd kring det du har på hjartet. Meir om sona

Origo Firda er ei sone på Origo. Les meir
Annonse