Nye bilder

NIVA motseier seg sjølve

Hevdar partikkelskadar var «svært begrenset», endå 30% av fisken døydde

Min kronikk «Feil bruk av forsking» vart 14. august publisert i Bergens Tidende. Der hevda eg at rappportar om fjorddeponering av gruveavfall inneheld feil og undervurderer skadeverknader frå sevepartiklar på livet i sjøen. NIVA v/Trine Dale med fleire svarar i BT 10. september under tittelen «Tvilsom kritikk av forskningsrapporter» og i Firda 16. september under tittelen «Tvilsam rapportkritikk», men utan å tilbakevise kritikken min.

Er Norge ein totalitær stat i klimaspørsmålet?

Det er ingen nolevande menneske her på Jorda som kan seie med sikkerheit kva klima vi vil ha i slutten av dette hundreåret, eller om 15 år for den saks skuld. Men det blir framsett påstandar om dramatiske klimaendringar som alle går ut på at det skal bli ein kraftig temperatur-auke, kanskje opp imot 6 grader fram til 2100. Alt på grunn av oppgang i CO2-innhaldet i atmosfæren. Historisk har CO2 aldri hatt slik innverknad på klima. I den førre mellomistida for 125 000 år sidan sto havet kanskje 5-6 meter høgre enn i dag. For å få få havet opp på det nivå, må det smelte enorme mengder is. Vi kan vel trygt seie at på den tid var det ikkje snakk om togradersmålet og det fanst heller ikkje ansvarlege politikarar til å styre klimaet.

Her må det ha vore mykje høgre temperaturar utan klimautslepp. Her var det ikkje CO2 som førte til det varme klima og det var heller ikkje noko tipping point, for etterpå kom ei ny istid. Norske forskarar har elles funne ut at det under siste istid var fleire brå og store endringar av temperaturen opp mot 10 grader. Ingen av desse klima-endringane skuldast CO2.

Survival of the fittest

Darwin, og også andre i hans tid, tok til å forstå at livet på jorda alltid hadde endra seg. Kyrkja, som studerte Bibelen og ikkje naturen, kunne også her med sedvanleg autoritet slå fast at naturen ikkje endra seg, men tvert imot til evig tid er, var og vere skal akkurat slik Gud hadde skapt alt, inkludert alt liv, for grovt rekna 6000 år sidan.

”The fittest”

Kva bestemmer konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren?

Dagleg høyrer vi på TV og i radio om klimautslepp og om at dette er skadeleg for klimaet. Er dette reelt eller er det berre tøv som baserer seg på minimal kunnskap om CO2 og om klima. Det er langt tilbake at forskarar fann ut at det var ein plass mellom 18 000 og 22000 gonger så mykje CO2 lagra i havet åleine som i atmosfæren. Likevel vert det påstått at våre utslepp skal gjere havet surt. Om havet tok opp all CO2 frå atmosfæren, så ville det ikkje ha innverknad på ph i havet. Spørsmålet er om vi tilfører så mykje CO2 at havet og planteriket ikkje kan ta opp desse såkalla klimautsleppa og om dei kan verte lagra i atmosfæren og føre til auka CO2-konsentrasjon slik det no vert framstilt av Stoltenberg og FN.

Henrys lov om stor evne til oppløysing av CO2 i vatn gjer det vanskeleg å tru på teorien om menneskeskapte klimaendringar. Havet si evne til å oppta CO2 er avhengig av temperaturen i havet. Kaldt vatn tek opp CO2. Når vatnet vert oppvarma avgjer det CO2. Det ser vi igjen i iskjerner frå Grønland og frå Antarktis. Når Jorda gjekk inn i varmare periodar tok det nokre hundre år før havet vart oppvarma og frigjorde CO2 til atmosfæren. Men det tok minst like lang tid å redusere konsentrasjonen av CO2 når Jorda gjekk inn i ein kaldare periode. Havet skulle nedkjølast før det var i stand til å ta opp meir CO2 frå atmosfæren. Det er årleg ein utveksling av CO2 mellom hav og grøne plantar og atmosfære som er mykje større enn enn våre klimautslepp. Om vi prøver å lagre CO2 for å redde klima, så kjempar vi mot naturen. Det vi tek vekk av CO2 vil havet fylle på for å opprette balansen. Derfor var Mongstadprosjektet galmannsverk og det er også alle klimatiltak som går ut på å redusere utslepp av CO2. Aukar vi utsleppa, vil havet oppta meir CO2 for å skape jamvekt i systemet. Atmosfæren er berre eit mellomlager av CO2. 3/4 av våre utslepp kjem frå den nordlege halvkule der det er mest landområde. Men det er same konsentrasjon på den sørlege halvkule der det er mest berre hav. Er det havet som styrer CO2- konsentrasjonen eller er det våre utslepp?

Fridom - løyndom: ein skrivekonkurranse.

Sogn og Fjordane skrivelag fyller 30 år i 2015, og i det høve arrangerer laget ein skrivekonkurranse i haust. Leiar i Skrivelaget, Anne Marie Baugstø-Hartvigsen, lokkar med både pengepremiar og publisering av dei beste tekstane i ein antologi. Tema er fridom eller løyndom, og sjangeren er novelle. Konkurransen er for folk som bur i, eller har tilknyting til Sogn og Fjordane. Teksten skal vere på norsk, og det vert oppmoda om å bruke nynorsk.

Vi håpar å nå ut til fleire skrivelystne i Sogn og Fjordane, seier Anne Marie. Vi trur det er mange som gjerne vil utforske skrivinga, og som kan ha glede av å gjere det i eit fellesskap som Sogn og Fjordane skrivelag. Ho legg ikkje skjul på at litt av intensjonen med skrivekonkurransen er å rekruttere nye medlemmer til Skrivelaget. Kjekt om mange ungdommar tek utfordringa og sender inn tekstar. Laget har kring 30 aktive medlemmer, frå unge forfattarspirer til heiltids forfattarar i alderen 20 til nesten 90 år. På skrivekursa har det vore deltakarar heilt ned i ungdomsskulealder.

Politisk havari i kraftbransjen

Vindkraftplanane syg pengar ut av kraftselskapa. På fire år har dei sju største kraftselskapa på Vestlandet tapt ein kvart milliard kroner, melder NRK. BKK har fått nok og gjev opp vindkraft, men Vestavind Kraft seier eigarane vil satse vidare.

Største eigaren i Vestavind er Sogn og Fjordane Energi, med 56 prosent. Tafjord kraftproduksjon har 34 prosent og Sognekraft 10 prosent. Vestavind har inntekter av nesten 700 GWh vasskraft i Svelgen, men resultata før skatt har kvart år vore negative. Selskapet betaler altså ikkje skatt.

Talentutvikling

Jan Tore Jåstad ved Fotballkretsen kjem i eit tilsvar til mitt innlegg om talentlaus forballutvikling i SUNNFJORD med ei rekke utgreiingar som ikkje var tema for mitt innspel (flink 14 åring frå Vikane, jentefotball , flinke spelarar frå klubbar i Nordfjord og Sogn, storleiken på Førde Fotball og mykje meir). Ser det difor berre naudsynt å kommentere nokre punkt som er relevante i høve mitt innlegg.

Kretsen vil gje foreldre og trenarar eit meir nyansert bilde, skriv Jåstad. Noko av bakgrunnen for mitt innspel var pågang, over tid, frå mange av desse desse om å ta opp dette temaet. Over femti postitve tilbakemeldingar på mitt innlegg tyder på at ein del kjenner seg igjen i mi framstilling.

Har den «sunnfjordske skepsisen» innhentet østlendingen Roy Sævik?

En har i de siste dager kunne lese at undertegnede er beskrevet som en pessimist både på sosiale medier, i nettavisen til Firda og i senest i papirutgaven av Firda 12.09.2014.

Bakgrunnen er at undertegnede ved et ærend i nærbutikken i Stongfjorden traff på en ivrig Firda journalist som ville intervjue tilfeldige kunder om deres syn på nedleggingen av butikken i Stongfjorden.

Gaza; militærdoktrinen og menneska

Ein militærdoktrine uttrykkjer den strategiske tenkinga for kva denne militærmakta vil oppnå, og korleis oppnå dette. Den som er sterk vil ha ein annan doktrine enn den som er svak. Eit velkjent døme: Hitler ville tvinge Storbritannia til å inngå ein avtale i 1940 ved å bombe britiske byar. Men han hadde ikkje bombekapasitet nok. Seinare i krigen hadde Storbritannia og USA bygt opp bombeflykapasitet til å bombe tyske byar nok. I begge tilfella var tenkinga lik: å påføre sivilbefolkninga store lidingar med fullt overlegg for å skremme dei frå å yte motstand. Begge mislukkast, for folket kjempa vidare.

Dahiya-doktrinen

TALENTLAUS FOTBALLUTVIKLING I SUNNFJORD

Må få takke for 47 positive tilbakemeldingar, via mellom anna nett, FB og mobil (så langt) på mitt innspel under denne tittelen i Firda

Asylmottak i Høyanger

Liv Kirsten Ølmheim hadde eit innlegg i Firda 11.september.

El-bilen sin klimaeffekt.

I sin Nobelpristale i 2007 sa Al Gore at om 7 år ville all is i arktisk farvatn vere borte om sommaren grunna klimaendringar. Slik gjekk det ikkje. Det danske meteorologiske institutt har funne ut at farvatn med meir enn 30% is om sommaren har auka med 63% på dei siste 2 åra i Arktis. Då er vi tilbake på tilstandar vi hadde på 70-talet.

Både mellom politikarar og i media herskar den oppfatninga at det er vi menneske som styrer klima med våre utslepp av CO2. Kva klimatiltak har vi gjort dei siste åra som fører til meir is på Nordpolen? Jau, vi køyrer el-bil i kollektivfelt for å redde klimaet og no ser vi effekten. Men dersom klimaeffekten av el-bilen vert så dramatisk i åra framover, så er vel faren at el-bilen kan utløyse ei ny istid.

Arven frå AP - privatiserte asylmottak

FrP-/H-regjeringa vil redusere offentlege løyvingar til oppvekst, kultur og omsorg. Dei gjer det for å gje skattelette til dei rikaste frå før. Utlendingsdirektoratet (UDI), som er ein av den same regjeringa sine mange underleverandørar, dyttar derimot auka utgifter på kommunane utan at staten aukar dei økonomiske tilbakeføringane som er nødvendige. Høyanger kommune er ein av dei kommunane som får eit asylmottak mot eigen vilje.

Nei, Raudt har ikkje skifta standpunkt. Vi er for at Noreg skal ta mot fleire asylsøkjarar. Landet vårt tek mot langt under 1 promille av verdas flyktningar. Raudt er for at landet vårt og kommunen vår skal hjelpe rømlingar frå krig og naud. Noreg bør faktisk ta mot fleire asylsøkjarar og flyktningar enn statar som er dårlegare økonomiske stilte enn den norske oljestaten.

Bygda vår er i forfall.

Dette var hovudsaka i Firda 9 september, der Thomas Karlsen var avbilda på framsida og teksten lydde: Butikken i Stongfjorden lagt ned- No rauk skulen og håpet om setjefiskanlegget ser ut til å være ute. Det er ikkje mykje att her. Bygda vår er i forfall.

Underteikna og vi vil tru mange andre Stongfjordingar ser ikkje so svart på framtida som Thomas Karlsen og Roy Sævik gir uttrykk for i Firda. Vi synes sjølvsagt det er svært trasig at det ser ut til at butikkdrifta ikkje vert vidareført av nye drivarar. Vi veit butikken er viktig både for oss fastbuande, næringsliv og turistar og ikkje minst er butikken i ei grend som Stongfjorden viktig som møteplass. Spesielt vanskeleg kan det verte for dei som sjølv ikkje kan køyre eigen bil til Kvammen eller Askvoll for å handle og er prisgitt det busstilbodet vi har.

Unge i politikken

Om 1 år vil vi atter ein gong ha kommuneval i heile landet og nye personar vil representere veljarane i kommunar landet rundt. I den anledning vil dette innlegget snakke om viktigheita av å få folk under 30 år inn i politikken og være med å påverke lokaldemokratiet i sine kommunar.

I neste kommuneperiode vil man sannsynlegvis gå gjennom ein kommunereform, som vil påverke tenester og tilboda i kommunar, og som vil påverke tilboda til framtidige generasjonar og kva kommunar man høyrer til. I denne prosessen vil det være ein styrke for lokaldemokratiet om befolkninga som sitter i kommunestyret/ fylkestinget representerer heile befolkninga.

Ta imot asylsøkjarane på best mogleg måte.

Det er meir krig og «elende» i verda enn nokon gong. Difor aukar og antallet asylsøkjarar og flyktningar. Det skulle berre mangle om ikkje Norge som eit av dei rikaste landa i verda tek sin del av desse det gjeld også Høyanger. Fram til no har Norge teke under ein promille, ikkje mykje å skryte av. Nokre av dei mange som er einige i dette vegrar seg likevel når det kjem til spørsmålet om asylmottak i eige nærområde eller i eigen kommune som i dette tilfellet Høyanger. Alt er greitt så lenge ein sjølv slepp å dele.

Ein skulle tru at det var omsynet til asylsøkjarane/flyktningane som tel mest når ein skal ta imot dei og evt busetje dei seinare. Det ser diverre ikkje ut til å vere tilfellet i denne saka. Her er det slik som ordførar Petter Sortland har forklart :

Arbeidsliv på arbeidstakarane sine premissar

Raudt meiner at arbeidstakarane/fagforeiningane i Sogn og Fjordane må ta initiativ til og støtte opp om protestar mot FrP-/Høgre-regjeringa sine foreslåtte endringar i arbeidsmiljølova. Endringane går m.a. på at det skal bli vanskelegare å få fast jobb og at det skal bli fleire helseskadelege arbeidstidsordningar.

Dette var kort sagt og treng ei nærmare forklaring. Det blir opplagt vanskelegare å få fast jobb når regjeringa vil utvide arbeidskraftkjøparane sin rett til å gjere mellombelse tilsetjingar. Det er rein logikk som høgrepartia prøver å bortforklare.

Kven eig kroppen til Fridtjof Urdal?

Eig Bergens Tidende Fridtjof Urdal, kroppen hans og helsa hans?

Ja, ser det ut til at redaktøren i Bergens Tidende meiner, og han får til overmål støtte av Frp-politikar Frank Willy Djuvik.

Ope brev til Førde kommune

Som utflytta student ser eg med aukande frustrasjon på at historia held på å gjenta seg. Etablering av store bilbaserte kjøpesenter representerer alltid ei flytting av marknad og pengar, frå sentrum til eit vegkryss. Denne gongen er det til Brulandsvellene. Det er mange privatpersonar og næringsdrivande i Førde og omland som er imot utbygginga. Dette er ei stemme frå ein av dei mange studentane frå Førde.

I planprogrammet for Områderegulering Brulandsvellene blir handelsparken stadig referert til som nødvendig, transporteffektiviserande og miljøvennleg. Denne informasjonen er spekulativ og umogleg å feste lit til, om den ikkje blir følgd opp med forsking som kan stadfeste dette.

Lærarane vann!

Raudt gratulerer lærarane med sigeren. Den var fortent. KS måtte gi seg på fleire sentrale punkt, og dette viser at det nyttar å kjempe for rettvise krav.

Det punktet som skapte størst harme blant lærarane og som var med på å utløyse streiken, var kravet om å vere på skulen 7,5 time kvar dag og rektor sin styringsrett over denne tida. KS prøvde å framstille lærarane som sære og vanskelege. Svært mange utanfor skuleverket har ei arbeidstid tilsvarande dette, men dei er ferdige med arbeidsdagen når dei går heim. Det er ikkje lærarane. Dei skal både rette og førebu seg, ha samtalar og kontakt med elevar og foreldre og vere klare til ein ny skuledag. Derfor er det viktig at det er den tidlegare avtalen frå 2004 som skal liggje i botn for lærarane si arbeidstid.

Parasittar på Brulandsvellene

Spåkonepropagandaen frå Asplan Viak for gigantbutikkar på Brulandsvellene har ikkje mykje å bli klok av. Det meste ser ut til å byggje på spekulasjonar meir enn på kunnskap.

Prosjektleiar Olav Eikland i Asplan Viak vil til Firda ikkje kommentere rapporten som fortel at ti av elleve bysentrum har tapt handel i konkurranse med kjøpesenter utanfor byen. I staden viser han til unnataket, Arendal, der hans eige selskap var arkitekt for eit nytt kjøpesenter som fekk folk til å handle meir – ei kort tid. På Brulandsvellene ser Eikland for seg ei gradvis utvikling gjennom 15-20 år. Tala for Arendal viser at om det var oppgang i 2008, hadde dette snudd til nedgang i 2013.

utkant eigendommar

Eg har i det siste registrert at det er mange som er på jakt etter småbruk og andre tilsvarande landbrukseigendommar , men det viser seg at dette kan vere vanskeleg å få tak i fordi dei som eiger desse vel å sitte på dei istaden for å selje dei , ein av grunnane til dette, er at der desse eigendommane er , og som i si tid egentleg var ei perle , no er heilt øydelagt reint prismessig og på andre måtar , ein av grunnane er utplanting av granskog på 60 og 70 tallet , desse trea er no blitt store og har fjerna alt som heiter idyll og trivsel med å bo på nettopp sånne plassar , eg ser at naboen min prøver å selge eiendomen sin , men dette viser seg å vere svert vanskeleg på grunn av at skogen står rundt som ei ugjennomtrengeleg vegg , eg og kunne tenkt meg å selge her som eg bor , men det blir så lavt taksert at eg ser ingen hensikt .
spårsmålet mitt er derfor , kvifor er det ingen i kommunane som prøver å engasjere seg i dette ? dei snakkar so fint om at dei vil få tak i fleire innbyggarar ? korleis skal dei klare det når dei plassane folk kunne tenke seg å bu på er heilt nedgrodd ? her som eg bor på Furset er gjennomsnittsalderen 50+ , om ti femten år kjem det til å stå masse tomme hus her som ingen ser fordi dei er nedgrodd , det er mykje produtivt areal her, med potensiale til både jordbruk fiske og turisme ja alle slag aktiviteter , men det er vel også sånn i Fjaler som i andre tilsvarande kommunar , at det som ikkje er i kommunensenteret da gir me blaffen i ? for folk e vel ikkje så dumme at dei vil bu i ein utkant ? eg veit at mange av desse som eig skogen som står sånn og ødelegger for mange , egentleg har lyst til å få den hoggd ned , men på grunn av ekstremt dårlege prisar blir den heller ståande , noko som og smittar over på taksereinga av eigenommane som er i samme området , i si tid når desse trea vart planta skulle det jo vere arvesølvet til kommande generasjoner ? men i staden har dei arva eit stort problem som øydelegger for mange , burde ikkje politikarane snart sjå på om det gjekk an å få til ei kompensasjons ordning sånn at dei kan fjerne denne skogen ? eller håpar dei at desse brysomme bygdene skal bli avfolka ? for i deira auge er vi vel egentleg berre skatteintekt til kommunen? men også desverre ein utgiftspost .

Innvandringspress på kommunane

Kommunane mottar stadig oppmoding frå Integrerings- og mangfolddirektoratet (IMDI) om å busetje fleire asylsøkjarar/flyktningar. I fjor var det 38 prosent av asylsøkjarane som fekk innvilga flyktningestatus. Resten av søkjarane som fekk opphaldsløyve fekk dette på såkalla ”subsidiær beskyttelse” , eller opphald på humanitært grunnlag. Innbyggjarane i kommunane vert såleis feilinformerte ved at desse innvandrarane vert omtala som flyktningar av media, Utlendingsdirektoratet (UDI) osv.

I dag ser vi at veksten i innvandrarbefolkninga, særleg av muslimar aukar, og ei destabilisering av vårt tradisjonelt fredelege samfunn er i emning, særleg i byane, utan at vi løyser nokon av problema i konfliktområda. I mange kommunar har spørsmålet om oppretting av asylmottak og mottak av innvandrarar gjennom asylinstituttet utløyst ein heftig debatt på nettet, særleg innan sosiale media. Alle meiningsmålingar syner at den førde innvandringspolitikken ikkje har støtte i det breie lag av folket. Kommunestyra fattar som oftast likevel vedtak om mottak på trass av at dei manglar støtte hos fleirtalet av kommunens innbyggjarar. I viktige saker som er av stor betyding for framtida hadde det vore naturleg å spurt innbyggjarane om råd gjennom ei folkeavrøysting etter den sveitsiske modellen. I følgje ein SSB- rapport i mars i år er kvar tredje mottakar av sosialhjelp i Norge ein innvandrar. Det er stor skilnad i prosentandelen i dei ulike kommunane.

Firda

Følgt av 1425 medlemmar.

» Reglar for debatt i Firda

» Arrangement til Det skjer (Rettleiing)

» Nytt debattinnlegg (Rettleiing)

» Last opp lesarbilete

Dersom du i tillegg kryssar av for «Publiser med ropert», så vert bidraget synleg på fylkessona Fjordaglimt.no, og du får maksimal merksemd kring det du har på hjartet. Meir om sona

Origo Firda er ei sone på Origo. Les meir
Annonse