Nye bilder

Ja til frivillig kommunesamanslåing i Sunnfjord

Per dags dato har vi fire kommunar som diskuteras om å kunne slås saman. Det er Naustdal, Førde, Jølster og Gaular. Vi har hørt mange argumenter både for og imot for å drive kommunesamanslåing.

Så kvifor bør vi gjøre det i Sunnfjord?

Bodskap til vår tid

Jesus sa: ”Vit hva som er foran deres ansikt, og det som er skjult, skal bli åpenbart for dere. For det er ingenting skjult som ikke skal åpenbares” (Tomasevangeliet)

Nyleg las eg boka ”Pistis Maria – Arven etter Maria Magdalena”, med førord av Helge Hognestad. Vi lever i dag i avsløringane si tid, og denne boka er eit sterkt bidrag til det. Magdalena har denne gongen valgt forfattaren Anne Gjeitanger som sin kanal. Ho lever i økolandsbyen Damanhur i Nord- Italia. Pistis er i den greske mytologien ei personifisering av tillit og pålitelegheit.

CO2 sin evne til å påverke klima.

Når så mange i dag er engstelege for klima, kan det vere grunn til å sjå på det fysiske grunnlaget for CO2 sin påverknad på klimaet. Eg vil ta for meg berre eit moment der CO2-gassen påverkar temperaturen. Mange trur at det er ein lineær samanheng mellom CO2-innhald i atmosfæren og temperaturen. Altså at ein auke av CO2 alltid vil gje ein viss konstant auke i temperaturen. Slik er det ikkje. Drivhuseffekten til ein gass er definert som gassen si evne til å absorbere utgåande varmestråling frå Jorda. Evna til å absorbere varmestråling aukar med logaritmen til konsentrasjonen. Det betyr at til høgre CO2 innhaldet er frå før, til mindre vert temperaturauken.

For å gjere dette forståeleg for folk flest, så kan vi gjere eit tanke-eksperiment der vi startar med ein atmosfære med konsentrasjon av CO2 på null. Aukar vi konsentrasjonen til 20 ppm får vi ein kraftig auke i temperaturen. Aukar vi til 40 ppm vil også få ein kraftig temperaturauke, men mindre enn dei første 20 ppm. Aukar vi vidare til 60 ppm, får vi ein langt mindre temperaturauke enn frå 20 til 40 ppm. Før eller seinare vert temperaturauken knøtt liten om vi aukar med nye 20 ppm. Den vert nesten ikkje målbar. På det nivået vi er no med, ein CO2-konsentrasjon på 385 ppm, har vi brukt opp 99,7 % av den mogelege temperaturstiginga. Om vi doblar mengda av CO2 i atmosfæren, kan vi på noverande stadi berre oppnå å auke temperaturen med 0,3%! Her er det sanneleg ikkje mykje å drive klimapolitikk på! Vi er komne til eit stadium der CO2 ikkje lenger har nokon påverknad på klimaet. Det er ikkje vitskapleg grunnlag for å påstå at det finst menneskeskapte klimaendringar. Det er ingen grunn for klimatiltak og det er ingen grunn til å engste seg for at vi endrar klimaet om vi køyrer bil eller om vi syklar. Auka CO2 i atmosfæren har berre ein positiv verknad. Det er at vi får ein høgre matproduksjon. Alt på 60-talet tok dei til å fylle drivhusa med CO2 der konsentrasjonen er 3-4 gonger større enn i atmosfæren.

Avstemminga på Firda nett 23. juli

Spørsmålet til lesarane på firda.no denne dagen var: ”Bør kommunen din busetje fleire flyktningar?” Av dei 658 som stemde var det 18,4% ja, og 81,6% nei.

Kanskje trudde redaksjonen i Firda at når dette spørsmålet vart stilt dagen etter treårsmarkeringa for terroraksjonen den 22. juli, ville resultatet verte noko annleis? Omkvedet i media heile denne dagen i høve markeringa av terroren den 22. juli 2011 var at no skulle haldningane bak takast på alvor og konfronterast. Det var ikkje til å misforstå at no skulle vi som ønskjer ein strengare innvandringspolitikk råkast og få nye skyllebytte med ”Breivik-gørr” over oss – så ubehaget for å ytre seg skal verte enno større.

GAZA’S ARK

Gaza har 1.8 millionar innbyggjarar på eit område på 360 km2. Under noverande tilhøve er 80 prosent av innbyggjarane avhengige av gåver frå det internasjonale samfunn. Dei ønskjer seg arbeid for å kunne brødfø seg sjølve. I 1967 vart Gaza okkupert av Israel. I 1994 tok palestinske sjølvstyresmakter over administrasjonen, men Israel kontrollerte framleis luftromet, vassforsyningar og tilgang til hamner. Kontrollen over ressursar ut frå og inn til Gaza var praktisk tala total. Då Hamas vann valet til sjølvstyresmakter i 2006 med 74 av 132 sete i Gaza, skjerpa Israel blokaden yttarlegare.

Å bryte isolasjonen

Mens graset gror står kua inne

Hvordan står det til med den oppskrytte dyrevelferden i Norge? Vi ser lite av den i praksis, i det hele tatt ser vi lite til dyrene.

TINE bruker flittig kyr på sommerbeite i reklamen for melkeprodukt. Men virkeligheten mange steder er beiter som gror igjen mens dyrene fortsatt står inne.

Eit fantastisk klima med den nye regjeringa.

Alle som er litt oppegåande har vel fått med seg at klima er politisk styrt av Storting og regjering. Den raudgrøne regjeringa var mest interessert i å få ned temperaturen og vi fekk mykje regn og dårlege somrar. Med den nye regjeringa har vi fått ein fantastisk sommar med rekordvarme. Spådomen om varmare, våtare og villare var nok ikkje heilt sann. Med varmare ver vert det ikkje våtare og villare, men rolegare og mindre nedbør slik vi har hatt i sommar. Med FrP og Høgre i regjering kan vi vente oss like fin sommar neste år også. Spesielt bøndene må vere godt nøgde med ein landbruksminister frå FrP, for i år blir det rekordavlingar og kjempeinntekter. I framtida vil nok fleire bønder stemme FrP for å få eit betre klima framover. MDG og SV er eksponentar for dritver der isbreane veks og avlingane vert dårlege og vil nok tape oppslutnad på at folk har fått smaken på eit varmare og eit meir behageleg klima, som desse partia har kjempa imot i mange år. Neste val kan bli eit klima-val.

Magne Dvergsdal.

KrF: Viktig med likeverdige tenester

Det er tenestetilbodet til innbyggarane det handlar om når fylkesøkonomien vert gjennomgått og vekta på nytt. Det offentlege tilbodet innanfor vidaregåande skular, samferdsle, kultur, tannhelse og næringsutvikling vil merke at de blir kravd kutt opp mot 250 mill (full verknad etter 5 år).

Debatten i etterkant om kven som ikkje har gjort jobben sin kan vere «underhaldande», men hjelper lite. Alle gjer vel sitt beste, men vi er alle del av ein partiorganisasjon og må ta omsyn til fleirtalsvedtak der. Når Høgre skuldar Sp for ikkje å tatt grep før, så er det tåpeleg. Sp gjorde det dei kunne i regjering for distrikt som Sogn og Fjordane. Og dei klarte å utsette, men ikkje endre, eit nytt inntektssystem. Like lite tillitsvekkande er V og Sp si klappjakt på Lødemel. Han er Høgre sin mann i kommunalkomiteen, og har difor lite handlingsrom utad til å gjere anna enn å lose gjennom regjeringa sin politikk. Det er inga overrasking at H og FrP har større omsut for bynære vekstkommunar enn for jordbruksbygder med minkande folketal. Men H og FrP skal ha ros for å fremje merknad om at overføringane til NSB skal sjåast i samanheng med inntektssystemet.

Statsterrorisme

Når Ingunn Kandal klagar einaste demokratietiet i Midt-Austen for statstrrrorisme, vil eg be om at ho les “Goldstone-rapporten” og får med konklusjonen til oberst Richard Kemp.

I tillegg vil eg spørje korleis Ingunn vurderar den norske statsterrorismen? Vi har bomba på Balkan, i Libya, i Irak og Afghanistan. Er det forsvarskrigar?

Legg press på Israel!

Vi skal ikkje bruke mange ord på å referere kva som skjer i Midt-Austen no for tida. Det er tapte menneskeliv på begge sider. Men hendingane den siste tida er i hovudsak israelsk statsterrorisme som har resultert i tap av eit stort tal palestinske menneskeliv. Dei israelske angrepa går stort sett ut over sivile – særleg kvinner og barn. Dette er såleis ingen krig i rettsleg forstand, men langt på veg folkemord etter at 65 000 israelske soldatar no har invadert Gaza.

Det finst ein innanrikspolitisk opposisjon i Israel mot staten si rasedyrking og aggressive militarisme. Denne opposisjonen har til no ikkje blitt sterk nok til å få fram eit systemskifte over til ein sekulær stat med likt rom for palestinarar, jødar og arabarar. Det finst heller ikkje eit tilstrekkeleg hardt nok internasjonalt press mot staten Israel sin aggresjon.

Sosial dumping aukar i transportbransjen

I løpet av våren og sommaren har det vore ei rekkje medieoppslag om sosial dumping og kriminalitet i arbeidslivet. Siste veka har vi sett stygge eksempel på yrkessjåførar frå Aust Europa som bur permanent på Svinesund og køyrer på oppdrag i Norge med ei månadsløn på 5000 kroner. Dette er sosial dumping på sitt verste og kan ikkje aksepterast.

Arbeidstilsynet har definert sosial dumping på følgjande måte: “Med sosial dumping menes særlig at utenlandske arbeidstakere som utfører arbeid i Norge får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere.” Det vi har sett siste månadane er sosial dumping av verste sort som må stoppast. Bakgrunnen for oppslaga er ein intervjurunde fagforeininga gjorde med 500 yrkessjåførar på Svinesund. Gjennom samtalane med sjåførane kom det fram at dei bur på Svinesund og køyrer transportoppdrag i Noreg. Løna viste seg å vere 5000 kroner som berre ein brøkdel av ein norsk sjåfør tener. Sjåførane køyer fleire månader i strekk utan fritid. Dei overnattar i bilane sine og et mat som dei har med frå heimlandet sitt.

Nei, til OL i Oslo!

Nyleg vart vi på Dagsrevyen orienterte om kor “billeg” eit OL i Oslo 2022 ville verte. Framstillinga frå Idrettforbundet var ei utruleg tunn suppe som eg håpar dei bevilgande styresmakter avviser.

Ingrid Heggø og svartmålingskosten – eit underhaldande syn

Gode Ingrid Heggø, eg viser til ”synderegisteret” ditt i Ytre Sogn fredag 11.juli. Det fyrste eg vil anbefale, er at du legg frå deg svartmålingskosten med ein gong, og at når du fyrst skal male, vel andre sanne fargar.

Det er eit faktum at Heggø før og under valkampen skreiv fleire innlegg med rein løgn for å skremme veljarane vekk frå den borgarlege sida. Det kan diskuterast om ho oppnådde noko særleg med det, med tanke på den fantastiske og historiske oppslutnaden dei borgarlege partia fekk. Det merkast òg i hennar eigen heimkommune, Høyanger, der Høgre vart nest største parti og gjekk fram nærmast sju prosentpoeng.

Den velsigne drivhuseffekten.

Endeleg har vi fått drivhuseffekten til Vestlandet! Er det ikkje herleg? No merkar vi den globale oppvarminga etter mange dårlege somrar. Men det er berre så syrgjeleg at om nokre år skal det regne så forferdeleg mykje, dersom vi skal tru det vi får høyre dersom vi vitjar Norsk Bre Museum. Ei melding på BBC i år 2040 fortel at fjell og dalsider i Europa er ustabile på grunn av store nedbørsmengder. Det høyrest nifst ut, men er det realistisk? Gjev høgre temperaturar vesentleg større nedbørsmengder? Neppe.

Men det må ha vore kraftig drivhuseffekt tidlegare også utan enorme nedbørsmengder. For 9 600 år sidan smelta Folgefonna og Svartisen heilt bort. Først 2 000 år seinare forsvann Hardangerjøkulen og Jostedalsbreen. På den tida var det omlag 3 grader varmare enn i dag. Men det må også ha vore klimakaos på Svalbard lenge før den franske ministeren dukka opp. For 7 000-8 000 år sidan var mesteparten eller alle breane der oppe smelta bort. På den tid var temperaturen omlag 4 grader høgre enn i dag. Polhavet var truleg isfritt om sommaren på den tid.

Naustdal og Strutsesyndromet

Ein ting skal du no ha, du skjuler ikkje mangelen på forståing for argument og poeng Odd. Men eg vel å tolke innlegget ditt i Firda 08.07(som tilsvar til mitt) dertil at du gjerne framviser kva som gjekk gale i den kommunale handsaminga av Engebøprosjektet. Dersom du sit att med minnet om at eg sidan starten har argumentert mot saka, forstår eg litt meir av posisjonen din. Men er dette korrekt? Dagens situasjon, med den kunnskapen vi no sit med, ville derimot gjeve meg full tillit for eit slikt utgangspunkt. Saka har vist seg som ein tverrpolitisk verkebyll av dimensjonar. Det som no er det største problemet, er at regjeringa må handtere eit lokaldemokratisk fatta vedtak som i utgangspunktet burde vere nesten proforma opp gjennom systemet, men som viser seg totalt blotta for fornuft og reell politisk handsaming. Det er nok ikkje enkelt for dei.

Men kva var det eg argumenterte mot Odd? Kva er det eg har ”svartmåla”? Eg stemde imot planprogrammet i 2007, av den enkle grunn at eg fann grunnlaget for tynt og for smalt. For eksempel skulle ein berre utgreie sjødeponi, sjølv om ordføraren bedyra at andre løysingar kunne kome til, noko han har teke 100% avstand frå i ettertid. Samstundes meinte eg at det var galskap å setje bukken til å konsekvensutgreie havresekken. Sidan 2007 las eg meg opp på alt som kom frå Nordic Mining og NIVA, all anna relevant informasjon og kunnskap eg kunne kome over som omhandla gruvedrift og ikkje minst sjødeponi. Samt erfaringar frå eksisterande og tidlegare bruk av sjødeponi. Alt peika i same retning, sjødeponi var ei utdatert form for avfallshandtering.

Framtidig eksport av elektrisk kraft til Europa.

Det var interessant å lese Karl Løken sine visjonar om framtidig eksport av straum til kontinentet i eit avisinnlegg i Firda Tidend måndag 07.072014. Her i landet trur vi at vi har verdas billegaste straum, men det kan vise seg å vere heilt feil. No er det slik at eg har bygd meg eit hus på Kreta der eg hadde planer om å bygge ut med solcellepanel på taket og kople meg på nettet og selje elektrisk straum. Kreta har meir enn 300 soldagar så alt ligg til rette for å produsere grøn energi og tene pengar på sikt. Dersom du ikkje kan produsere elektrisk kraft med solcellepanel på Kreta til fornuftig pris, så er det ingen grunn til å sjå lyst på framtida for grøn energi. Skuffelsen var stor då eg fekk vite at det var over-produksjon av elektrisk kraft på Kreta og at det ikkje lenger var lov å kople seg på nettet med kraft frå solcellepanel. Vidare var det 26% skatt på den produksjone som gjekk ut på nettet. Men ikkje nok med det, prisen til forbrukar var 2 cent pr kilowatttime d.v.s. omlag 16 øre. På Kreta er det ikkje nettleige. Her i Sogn og Fjordane er det også overproduksjon av straum, men vi må vel rekne med å betale kanskje 90 øre for straum inkludert nettleige. Altså må vi forbrukarar i trivselsfylket, som er storprodusentar av elektrisk kraft, betale 5-6 gonger meir for vår billege kraft enn det dei betaler på Kreta. Mesteparten av kraftproduksjonen på Kreta er nok basert på olje. Det er vel heller ikkje realistisk å konkurrere med kraft basert på billeg kol importert frå USA i eit land som Tyskland.

Det må vere på tide å diskutere korleis vi legg opp energiproduksjonen her til lands. For meg ser det ut til at dei store kraftprodusentane skvisar ut dei små ved å halde låg straumpris og så ta inntekta på nettleiga som dei har monopol på. Å bygge ut enormt dyre kraftlinjer ut av fylket og ut av landet og så late dei norske forbrukarane sitte igjen med rekninga, det er ein politikk som eg set liten pris på. Men dei norske forbrukarane har hatt lite dei skulle ha sagt i diskusjonen om framtidig energiproduksjon. Ein ting er heilt sikkert:Vår elektriske kraft er alt for dyr og skuldast dårleg energipolitikk!

Når skal vi våkne?

Det er midtsommer og en fantastisk tid for mennesker og dyr. Vi ser kyr og kalver som vasser i grønne beiter og sauer med lekende lam – et glansbilde av landbruket, slik vi ønsker det skal være for alle dyr.

Kamp for norsk sjølvstyre

Vi feirar i år 200-årsjubileum for den norske grunnlova. Danmark- Noreg hadde hatt eit kongedøme der kongen var eineveldig sidan 1660. Omkring 1800 var demokratiet på frammarsj; Demokratiske grunnlover vart laga i fleire land; i Noreg altså i 1814. I Noreg skulle det norske folket styre.

Union med Sverige

Fleire med hovudet i sanden.

Ole Erik Thingnes seier i Firda 4/7 at eg er ramma av “strutsesyndromet”. Eg vil hevde at syndromet rammar breiare. Naustdal SV argumenterte jo klart mot dette prosjektet i kommunestyret lenge før vi visste noko som helst om konsekvensane. Partiet tok standpunkt i denne saka før det var utført konsekvensutgreiing. Er ikkje det og å stikke hovudet i sanden? Er ikkje det å nekte å ta inn over seg kunnskap og fakta?

Det er reagerer mest på er retorikken og svartmalinga som motstandarane kjem med. Den er det ikkje faktagrunnlag for. Dei eventuelle negative konsekvensane blir sterkt overdrive, medan dei positive konsekvensane for kommunen og for regionen blir bagatelliserte. Vi må prøve å sjå heile bildet. Thingnes veljer, truleg heilt bevisst, å sjå heilt vekk frå at det ligg til grunn ei svært grundig konsekvensutgreiing som er utarbeida av eit anna renommert fagmiljø i Noreg, og som konkluderer med at dei negative konsekvensane mest sannsynleg blir små og mellombelse.

Sentralisering, avfolking og privatisering

Nei, det er ei kommunereform, skriv kommunal- og regionalminister Jan Tore Sanner i lesarinnlegg i avisene. Han skriv at å slå saman kommunar er ”en av de største velferdsreformene på 50 år”. Men er det slik?

Undersøkingar tyder på at innbyggjarar i små kommunar jamt over er meir fornøgde med dei kommunale velferdstenestene enn innbyggjarar i større kommunar. Korleis kan då innlemming av småkommunar i større kommunar vere ei velferdsreform?

Haltbrekken truverdig? Kvifor ikkje?

Det er ganske imponerande korleis enkelte klarar å omgå realitetar når det gjeld eigne interesser. Haltbrekken truverdig? Havforskingsinstituttet fer med løgn, Klif handlar mot betdre viten, motstandarane svartmålar, miljøvernministeren er kriminell…..det er likso ikkje grenser for kva nokre får seg til å kome med når nokon talar dei imot.

Innlegget til Odd Frantzen i firda 01.07.2014 er kanskje litt av forklaringa på kva som gjekk gale under Naustdal kommune si handsaming av saka i 2011. Eg trur eg vel å kalle det “Strutsesyndromet”.

Politisk styrt klima.

Ein ny forskingsrapport slår fast at for 400 000 år sidan var det så varmt at isbreane på den sørlege delen av Grønland smelta bort. Det igjen førte til stigning av havnivået med meir enn 5 meter. Dette var vel på den tid Fred Flintston køyrde rundt med sterkt forurensande bil. Då var det ingen som hadde tenkt på CO2-avgifter. Det fanst heller ikkje glupe politikarar som lagde klimaforlik på Stortinget. Derfor gjekk det som det måtte gå: det vart ei klimakrise av dimensjoner.

OPE BREV TIL NRK

Dette opne brevet b lei sendt til fleire aviser, og kringkastingssjefen vart beden om å svare i dei samme avisene som prenta brevet.

Dessverre ser det ut for at FIRDA er så venstrevridd at red. ikkje vil trykke brevet. Trist, for brevet var i høgste grad leseverdig og brennaktuelt.

Firda

Følgt av 1421 medlemmar.

» Reglar for debatt i Firda

» Arrangement til Det skjer (Rettleiing)

» Nytt debattinnlegg (Rettleiing)

» Last opp lesarbilete

Dersom du i tillegg kryssar av for «Publiser med ropert», så vert bidraget synleg på fylkessona Fjordaglimt.no, og du får maksimal merksemd kring det du har på hjartet. Meir om sona

Origo Firda er ei sone på Origo. Les meir
Annonse