Nye bilder

Nei til fjorddrap!

Raudt Sogn og Fjordane har meir enn ein gong teke til orde mot bruk av Førdefjorden til deponi for dei enorme overskotsmassane frå ei eventuell gruvedrift i Vevring. Landsmøtet vårt gjekk inn for forbod mot sjødeponi.

FrP-/Høgre-regjeringa er som forventa ikkje stort meir oppteken av miljø enn den raudgrøne regjeringa. Det ligg vel i korta at denne regjeringa er meir interessert i økonomisk vekst, dvs. profitt, enn naturlandskap og reine fjordar.

Sommartur til Stardalen

Som tidlegare har Førde Røde Kors Besøksteneste også i år arrangert busstur og spandert middag på brukarar av Helsetunet.

Kvinnekampen må styrkast!

Raudt meiner mykje tyder på at kvinnepolitikken vil få eit tilbakeslag med FrP-/Høgre-regjeringa. Kutt i fedrekvoten og mogleg oppheving av sexkjøp-lova tyder på det. Desse og andre kvinnefiendtlege tiltak må møtast med offensive krav – ikkje krav som er avgrensa til status quo. Kvinnene var nemleg ikkje frigjorde og likestilte under AP-SP-SV-regjeringa heller.

Lærarane og arbeidstidsavtale

På eit skuleår skal lærarane arbeide 1687,5 timar. Det er eit vanleg årsverk. Desse timane skal i skulen utførast på 38 veker med elevar og ei planleggingsveke utan elevar; altså i snitt 43,2 timar kvar veke. Streiken no gjeld ikkje pengar. KS vil endre arbeidstidsavtalen. Og vil endre den så drastisk at 73 prosent av lærarane sa nei til endringa som vart utsend til uravrøysting.

Frustrasjon over år

Den siste boka til Kjartan Hatløy

Ingrid Margrete Thorvaldsen hadde ei fin omtale av Kjartan Hatløy si siste bok. Fint med litt anna enn sport og annonsar i Firda av og til.

Skal du leva deg inn i Kjartan si verd må du våge å ta steg frå klårtekst, prosadikt og poesi og inn i biletkunsten.

No må lærarane slutte å syte……..,

var min tanke då dei fyrste skulane vart tekne ut i streik i byrjinga av sumaren. Kan ikkje lærarane vere på jobb 7,5 timar kvar dag, slik som så mange andre?

Det måtte mognast litt, men etter å ha sett seg litt grundigare inn i saka har lærarane mi fulle støtte og tillit, noko eg trur dei har hos mange ”ikkje-lærarar”- om dei set seg inn i saka.

For defensivt!

Eg blir provosert av at ordføraren i Askvoll som kommentar til raset i Eidsfjorden håpar det skal gå færre ras i framtida. Det mest sannsynlege, veit vi, er at det vil gå fleire ras. Når ikkje kommunestyret i Askvoll var villige til å oppretthalde skulen i Stongfjorden, bør dei og ordføraren gjere alt dei kan for å beskytte ungar og andre vegfarande, spesielt ved kjende raspunkt. Og kvar blir det av muligheitene for omkøyring ved ras i Heilevang når det også ramlar steinar i Eidsfjorden??

Inntil for ca 10 år sidan hadde Statens Vegvesen lokalberedskap i Askvoll som sørga for regelmessig tilsyn og vedlikehald. Gjennom den nye organiseringa av vegvedlikehaldet opplever vi som innbyggarar at dette er mykje meir sesongprega og tilfeldig. Då må vi kunne setje vår lit til at kommunestyre og ordførar gjer ALT dei kan for å beskytte sine innbyggarar, og ikkje overlet initiativ og ansvar til fylkespolitikarar – som består av lokalpolitikarar med same rasutfordringar som Askvollsamfunnet har.

Gode elevar og foreldre!

I dag skulle vi ha stått i klasserommet, møtt elevane våre til nytt skuleår, gått vidare med det viktige arbeidet det er å gje elevar undervisning, formidle kunnskap og kompetanse. Vi skulle så gjerne ha gjort det. I staden streikar vi. Kvifor gjer vi det?

Viktigere å fjerne dokument avgiften enn arveavgiften

Regjeringen har fjernet arveavgiften, men vil ikke fjerne dokument avgiften, arveavgiften har ingen innflytelse på boligprisene,i tillegg må søsken fremdeles kjøpe ut søsken og ikke alle har råd til det.Dokumentavgiften er på 2,5 %,, koster boligen 3 mill. utgjør 2,5 % nesten 100 000 kr.Og det kommer i tillegg til budet som leiligheten blir kjøpt for.

*Enkelte steder i Bergen må en betale over 3. mill.for en bolig. *

Ut med KS!

Lærarane sin tillit til KS er brukt opp. Derfor sa 3 av 4 lærarar nei til det framforhandla resultatet i tariffoppgjeret, og streiken var eit faktum.

Forhandlingsleiar i KS, Per Kristian Sundnes, har i media prøvd å forenkle biletet med at lærarane må vere meir til stades på arbeidsplassen, men dette handlar om mykje meir enn kravet om binding av 7,5 timar på skulen.

Homo economicus feirar grunnlovsjubileet

– Det er ein skandale om ikkje arbeidet på Ørskog-Fardal-lina snarast kjem i gang att, seier NHO-direktør Jan Atle Stang i Sogn og Fjordane.

Vikenhuset - berre litt utanfrå

Svært mange vil truleg meine at det no har vore snakka nok om Vikenhuset. At det er ein lokal verkebyll som har verka lenge nok, og at ein no må komme vidare. Det kan ein forstå. Ingen ønskjer seg vondt blod i ei bygd eller ein kommune. Ein kan også forstå at mange vil synast at det er ein uting at folk som oppheld seg i Oslo størstedelen av året skal leggje seg opp i ei slik sak.

Underteikna bur rett nok i hovudstaden, men har opphalde seg i Jølster, i kortare eller lengre tid, kvar einaste sommar, i nærmare seksti år. I eit elles omflakkande liv, har Jølster vore det fastaste punktet i tilværet, noko som har samanheng med at morfar min voks opp i Jølster, kom seinare att som prest, og fekk endå seinare sett opp ei hytte her, der han budde kvar sommar så lenge han levde. No ligg han då også gravlagd på Helgheim kyrkjegard. Dette gir meg sjølvsagt ingen spesiell rett til å uttale meg om Vikenhuset, men det gir meg iallfall lyst.

Ligg unna krigen mellom stormaktene!

Ingrid Heggø, AP si fiskeripolitiske talskvinne, vil at EU skal kjøpe meir fisk frå Noreg. Bakgrunnen er tap av norske eksportinntekter når Russland straffar oss for å støtte USA og EU sine sanksjonar mot landet. EU sin solidaritet med det ukrainske folket og Noreg strekkjer seg neppe så langt som Heggø let til å tru.

Norske sentralstyresmakter sin utanrikspolitiske dobbeltmoral vil ingen ende ta. Dei nektar å møte Dalai Lama fordi det kan gå ut over norsk eksport til Kina. Men gjennom si støtte til USAs og EUs sanksjonar mot Russland har regjeringa allereie oppnådd å øydelegge ein av Noregs største eksportmarknader for fisk og sjømat.

Viktigheten av å få bygd studentbustander i Sogn og Fjordane og Norge

Så er vi tilbake til august, og tida då dyktige studentar skal studere rundt omkring i landet og ikkje minst finne ein stad å bu. Som 5 års student har eg vært heldig å få studentbustad og dermed slepp å finne privat eller komme i bustad kø. I følgje Sisof Direktøren er det likevel 150 som står i kø i Sogndal og i fjor stod det i følgje Nso (Norges student organisasjon) over 14500 studentar i bustad kø på landsbasis.

Så lurer du sikkert på kvifor studentbustander er viktig for den jamne innbyggjar i Sogn og Fjordane. I følgje ein undersøking frå Høgskulen i Volda så blir ein såpass stor grad av studentar igjen i fylket etter studietid. Dette kan i stor grad overførast til HISF (Høgskulen i Sogn og Fjordane) som er flinke til å rekruttere studentar frå andre deler av landet. Vi veit at mange studentar utan bustad eller svært dyre husleige skader omdømme til studieplassen og svekker muligheitene for at studentar trives eller enda verre styrker muligheitene for at kompetente studentar slutter ved studiet.

Stopp bombinga og blokaden av Gaza!

Innan vestleg filosofi (særleg etter dualismens far, René Descartes) og religion, har mennesket ei sjel, til skilnad frå den utamme og døde naturen, som det levande mennesket er sett til å herske over. Parallellen til Israel-Palestina-konflikten er slåande:

Då jødane kom dit i 1882 var faktisk ikkje Palestina eit okkupert land for zionistane, men snarare eit tomt område: Palestinarane som budde her var stort sett usynlege for dei eller dei var ein del av den døde naturen som måtte erobrast og flyttast. Ingenting, verken steinar eller Palestinarar, skulle stå i vegen for den nasjonale innløysinga av landet som den zionistiske rørsla kravde. I dag ser vi klart og tydeleg at palestinarane er den lidande part i den zionistiske maktarrogansen.

Våre politisk pygmeer redder verden?

Viser til Per Sandberg sin uttalelse i morgensending på radio, den 30.07.2014 om norske utenriksministre som påtar seg å ordne opp i alle verdens konflikter og kriger.

Rasestaten Israel må isolerast!

Døgeret som ligg bak oss har i følgje NRK kosta 32 palestinarar livet. Av desse heldt 20 til på ein FN-skule. Det er omtrent berre FrP og den reaksjonære ”Med Israel for Fred” som forvarar folkemordet. Sjølv USA og fredsprisvinnaren Obama tek til ein viss grad verbal avstand frå staten Israel.

Ja til frivillig kommunesamanslåing i Sunnfjord

Per dags dato har vi fire kommunar som diskuteras om å kunne slås saman. Det er Naustdal, Førde, Jølster og Gaular. Vi har hørt mange argumenter både for og imot for å drive kommunesamanslåing.

Så kvifor bør vi gjøre det i Sunnfjord?

Bodskap til vår tid

Jesus sa: ”Vit hva som er foran deres ansikt, og det som er skjult, skal bli åpenbart for dere. For det er ingenting skjult som ikke skal åpenbares” (Tomasevangeliet)

Nyleg las eg boka ”Pistis Maria – Arven etter Maria Magdalena”, med førord av Helge Hognestad. Vi lever i dag i avsløringane si tid, og denne boka er eit sterkt bidrag til det. Magdalena har denne gongen valgt forfattaren Anne Gjeitanger som sin kanal. Ho lever i økolandsbyen Damanhur i Nord- Italia. Pistis er i den greske mytologien ei personifisering av tillit og pålitelegheit.

CO2 sin evne til å påverke klima.

Når så mange i dag er engstelege for klima, kan det vere grunn til å sjå på det fysiske grunnlaget for CO2 sin påverknad på klimaet. Eg vil ta for meg berre eit moment der CO2-gassen påverkar temperaturen. Mange trur at det er ein lineær samanheng mellom CO2-innhald i atmosfæren og temperaturen. Altså at ein auke av CO2 alltid vil gje ein viss konstant auke i temperaturen. Slik er det ikkje. Drivhuseffekten til ein gass er definert som gassen si evne til å absorbere utgåande varmestråling frå Jorda. Evna til å absorbere varmestråling aukar med logaritmen til konsentrasjonen. Det betyr at til høgre CO2 innhaldet er frå før, til mindre vert temperaturauken.

For å gjere dette forståeleg for folk flest, så kan vi gjere eit tanke-eksperiment der vi startar med ein atmosfære med konsentrasjon av CO2 på null. Aukar vi konsentrasjonen til 20 ppm får vi ein kraftig auke i temperaturen. Aukar vi til 40 ppm vil også få ein kraftig temperaturauke, men mindre enn dei første 20 ppm. Aukar vi vidare til 60 ppm, får vi ein langt mindre temperaturauke enn frå 20 til 40 ppm. Før eller seinare vert temperaturauken knøtt liten om vi aukar med nye 20 ppm. Den vert nesten ikkje målbar. På det nivået vi er no med, ein CO2-konsentrasjon på 385 ppm, har vi brukt opp 99,7 % av den mogelege temperaturstiginga. Om vi doblar mengda av CO2 i atmosfæren, kan vi på noverande stadi berre oppnå å auke temperaturen med 0,3%! Her er det sanneleg ikkje mykje å drive klimapolitikk på! Vi er komne til eit stadium der CO2 ikkje lenger har nokon påverknad på klimaet. Det er ikkje vitskapleg grunnlag for å påstå at det finst menneskeskapte klimaendringar. Det er ingen grunn for klimatiltak og det er ingen grunn til å engste seg for at vi endrar klimaet om vi køyrer bil eller om vi syklar. Auka CO2 i atmosfæren har berre ein positiv verknad. Det er at vi får ein høgre matproduksjon. Alt på 60-talet tok dei til å fylle drivhusa med CO2 der konsentrasjonen er 3-4 gonger større enn i atmosfæren.

Avstemminga på Firda nett 23. juli

Spørsmålet til lesarane på firda.no denne dagen var: ”Bør kommunen din busetje fleire flyktningar?” Av dei 658 som stemde var det 18,4% ja, og 81,6% nei.

Kanskje trudde redaksjonen i Firda at når dette spørsmålet vart stilt dagen etter treårsmarkeringa for terroraksjonen den 22. juli, ville resultatet verte noko annleis? Omkvedet i media heile denne dagen i høve markeringa av terroren den 22. juli 2011 var at no skulle haldningane bak takast på alvor og konfronterast. Det var ikkje til å misforstå at no skulle vi som ønskjer ein strengare innvandringspolitikk råkast og få nye skyllebytte med ”Breivik-gørr” over oss – så ubehaget for å ytre seg skal verte enno større.

GAZA’S ARK

Gaza har 1.8 millionar innbyggjarar på eit område på 360 km2. Under noverande tilhøve er 80 prosent av innbyggjarane avhengige av gåver frå det internasjonale samfunn. Dei ønskjer seg arbeid for å kunne brødfø seg sjølve. I 1967 vart Gaza okkupert av Israel. I 1994 tok palestinske sjølvstyresmakter over administrasjonen, men Israel kontrollerte framleis luftromet, vassforsyningar og tilgang til hamner. Kontrollen over ressursar ut frå og inn til Gaza var praktisk tala total. Då Hamas vann valet til sjølvstyresmakter i 2006 med 74 av 132 sete i Gaza, skjerpa Israel blokaden yttarlegare.

Å bryte isolasjonen

Mens graset gror står kua inne

Hvordan står det til med den oppskrytte dyrevelferden i Norge? Vi ser lite av den i praksis, i det hele tatt ser vi lite til dyrene.

TINE bruker flittig kyr på sommerbeite i reklamen for melkeprodukt. Men virkeligheten mange steder er beiter som gror igjen mens dyrene fortsatt står inne.

Firda

Følgt av 1422 medlemmar.

» Reglar for debatt i Firda

» Arrangement til Det skjer (Rettleiing)

» Nytt debattinnlegg (Rettleiing)

» Last opp lesarbilete

Dersom du i tillegg kryssar av for «Publiser med ropert», så vert bidraget synleg på fylkessona Fjordaglimt.no, og du får maksimal merksemd kring det du har på hjartet. Meir om sona

Origo Firda er ei sone på Origo. Les meir
Annonse