Nye bilder

Enden er nær!

Eg vil først gratulere Ketil Solvik-Olsen og regjeringa med eit godt E 39-vegvalg i Møre og Romsdal. Dette viser handlekraft. Turen er komen til Nordfjord og over Påske vil vi få ein heilt ny kvardag og må byrja å forholde oss til eit vedtak. Eg er spent på korleis vi taklar det etter årevis med krangling og spekulasjonar.

For innbyggarane i midtre er E 39 saken vesentlig viktigare for mange fleire enn i indre. I sosiale media kjem det stadig fram kommentarar frå indre Nordfjord som “Vi lever godt med E 39 i Midtre, men det er nok verre for midtre å leve med indre” Dette er kloke ord og seier mykje om at det faktisk er mykje viktigare med ferjeavløysing i midtre og nedkorting av avstandar til dei større sentera i Nordfjord og på Møre. Ser ein på antall følgarar på dei største “E 39 sidene” på Facebook er der 3-4 gangar fleire som følger midtre enn indre. Dette seier også ein del om kva folk meinar er viktig.

Er ei historie som er 95% sann, ei sann historie?

FN sitt klimapanel er 95% sikre på at det finst menneskeskapte klimaendringar og det verkar imponerande på norsk presse. Men i vitskapleg samanheng er ikkje 95% godt nok. Skal menneskeskapte klimaendringar bli ein teori, så må vi vere 100% sikre, og det er ikkje IPCC. Dei vedgår at CO2 ikkje har så stor innverknad på klimaet som dei tidlegare trudde. Etter som åra går og temperaturen held seg stabil, medan konsentrasjonen av CO2 aukar, så vert hypotesen om menneskeskapte klimaendringar svekka. Studiar av temperaturkurva og CO2-kurva frå tidlegare tider syner klart at CO2 aldri har styrt utviklinga av klimaet. Så langt har heller ikkje IPCC kunne legge fram bevis for at CO2 styrer klimaet på Jorda.

Påstanden om at vi vil få meir ekstremvær framover med høgare temperaturar, verkar merkeleg. Høgre temperaturar verkar mest i polområda og vi får mindre skilnad i temperaturen mellom polområda og varmare deler av Jorda. Då får vi mindre lågtrykk inn mot landet vårt. Høgtrykk gjev godt ver og lågtrykk uver. Då burde det ikkje bli våtare og villare, men varmare og rolegare klima dersom temperaturen stig.

Hvor hen går Attføringsbedriftene?

I de siste årene har det skjedd store endringer i Attføringsbedriftene, spørsmålet er i hvilken retning går Attføringsbedriftene, den nye regjeringen vil at det skal bli flere anbud, større konkurranse i Attføringsbedriftene.Blant annet har de trukket tilbake en stortingsmelding.

Opprinnlig var Attføringsbedriftene en arbeidsplass for yrkeshemmede

Lærarsatsing; vidare- og etterutdanning

Gjennom fleire stortingsval har ulike parti brukt store ord om korleis dei ville satse på skule. Siste valet var som normalt; skule på topp. Vi fekk ny regjering med både statsminister og kunnskapsminister frå Høgre. Dei lova at alle elevar skulle få møte sin draumelærar. Eit flott slagord! Og Høgre sa det same som alle forskingsarbeid om skule har vist; kvaliteten på lærarstanden er avgjerande for kvaliteten på skulen. Høgre skulle difor satsast på etter- og vidareutdanning av lærarar på eit heilt nytt nivå. Dette må dei få ros for!

Jeg har en plan

Bandhund

Det er heldigvis ikke vanlig i Norge at hunder står permanent bundet utendørs, og aldri løses fra lenka. Men fra tid til annen kommer det meldinger om slike tilfeller, der Mattilsynet er blitt varslet uten å ta affære.

I følge dyrevelferslova skal dyreholder sikre at “dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov, herunder gi mulighet for stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile og annen naturlig adferd. Dyrs levemiljø skal fremme god helse og bidra til trygghet og trivsel.”

Produksjon av mat og kulturlandskap

Gjennom heile etterkrigstida har talet på bønder og gardsbruk minka her i landet. Ulike politiske parti har hatt regjeringsmakt, men nedgangen har vore nær den same heile tida. Korfor er det slik? Og er det slik vi vil ha det?

Les meir…

Naturen sine grenser

Nesten 900 kvadratkilometer inngrepsfri natur gjekk tapt i Noreg i åra 2008-12, i følgje ei undersøking av Miljødirektoratet. Sogn og Fjordane er det fylket der naturen har ofra mest—nesten 100 kvadratkilometer. Det tilsvarar arealet av om lag 1000 fotballbaner! Det har gått til jord- og skogsvegar (48 %) , kraftutbygging (44 %) og kraftlinjer (5 %). Dessverre er det mykje som tyder på at denne avviklinga av inngrepsfri natur vil halde fram.

”Næringssjef-saka” og kva så?

På kommunestyremøte 27.3. stilte Raudt to spørsmål til ordføraren. Det første var om ordføraren meiner at Høyanger Næringsutvikling no skal halde hemmeleg kven som får tilskot (før 2011 kunne ein lese på nettsida kva/kven som hadde fått tilskot). Det andre var om ordføraren meinte det var rett at næringssjefen skal sitje i styret for ei av bedriftene i kommunen (Øren hotell).

Ordføraren svara klokt på det første spørsmålet når han varsla oppgradering av HNU si nettside – underforstått med opplysning om tilskot. Raudt sa seg fornøgd med det. Svaret på det andre spørsmålet var mindre klokt. Ordføraren referererte til at ingen i HNU-styret, dvs. inkludert han sjølv, hadde merknader til Søreide sine styreverv. Søreide sit m.a. også i styret for Osland havbruk og avisføretaket Ytre Sogn. Det betyr at ordføraren aksepterer næringssjefen sine dobbeltroller. Raudt oppmoda ordføraren om å snu i tide.

Fanst det global oppvarming i tidlegare tider?

The arctic ocean is warming up, icebergs are growing scarcer and in some places the seals are finding the water too hot. Reports all point to a radikal change in climate conditions and hitherto unheard-of temperatures in the arctic zone. Expeditions report that scarcely any ice has been met with as far noth as 81 degrees 29 minutes. Great masses of ice hav been replaced by moraines of earth and stones, while at many points well known glaciers have entirely disappeared. Sitat slutt. Dette er ikkje teke ut av den siste klimarapporten til FN sitt klimapanel, men vart skrive for 92 år sidan av US Weather Bureau. Det var innan den industrielle revolusjon og før våre store utslepp av CO2 og før vi fekk såkalla menneskeskapte klimaendringar.

Den siste klimarapporten teiknar ei dyster framtid om vi ikkje reduserer våre utslepp av CO2. Men rapporten er heilt tom for vitskaplege bevis for sine påstandar. Den tek heller ikkje omsyn til at vi i 16 år har hatt ei flat temperaturkurve som ikkje fylgjer auken i CO2-utslepp. Det er såleis vanskeleg å sjå samanhengen mellom temperatur og CO2 som skal underbygge hypotesen om menneskeskapte klimaendringar.

I ÅR BØR 17. MAI BLI EIN DEMONSTRASJONSDAG

Etter alt som skjer av overgrep frå EU mot Noreg og den tafattheita vi ser frå styresmaktene, må det norske folket på grunnlovsdagen reise seg i protest mot raseringa av norske verdiar og neglisjeringa av GRUNNLOVA. To folkerøystingar og no ca. 70 % på gallup avviser EU i Noreg.

Likevel driv den eine etter den andre regjeringa og innfører EU sitt system, som folket er imot.

Når kommer bolig fallet?

Boligene steg med over 1 % i mars mnd. meklerne er glade for boligene stiger i pris, det gir mer penger til meklerne og bankene, og mer dokumentavgift til staten.Men er det bra for de som skal inn i bolig markede,neppe?

Mange sier at skal boligene gå ned i pris må det bygges nye boliger, i Bergen er flere 1 000 nye boliger lagt på is, på grunn av kravene til nye boliger er for dyrt. Blant annet har myndighetene forlangt at alle boliger skal være tilpasset rullestol brukere, og breiere dører, noe som fordyrer boligene.

Dei sit der inne

I siste nummer av kyrkjelydsbladet på Jølster har Idar Grindheim ein artikkel som samsvarar lite med tittelen «Enkle tankar om levd liv». Han skriv at «for dei som les det eg kjem til å skrive, er bibelen fundamental.» Han tek feil. Eg les det han skriv og for meg er ikkje bibelen fundamental.

Rekonstruerte minner

Jeg er en av dem som besøker Kunstmuseet. Jeg skriver ikke som kunstkritiker, en eksklusiv faggruppe jeg ikke vil driste meg til å sammenligne meg med. Jeg skriver som en skrivende kunstopplever.

Innovasjon, verdiskaping og "verdiskapninger"

I Firda den 25. mars 2014 presenteres Innovasjon Norge direktøren Halvor Flatland sine tanker knyttet til arbeidet med Verdiskapingsplanen for Sogn & Fjordane. Både i planen og i Flatlands kommentarer (slik disse er gjengitt i Firda) finnes etter min oppfatning både gode ting, mindre gode ting og helt selvfølgelige ting. Jeg er enig med Flatland i at det må satses der fremtidige arbeidsplasser blir skapt. Det er nok ikke der slaget vil stå.

Før det tas standpunkt til hva som skal være innholdet i ethvert offentlig dokument og utsagn, bør det markeres en holdning til rollefordelingen mellom offentlig og privat virksomhet. Det viktige spørsmålet i planer og aktiviteter innenfor den offentlige sfære er egentlig hva aktører som fylkeskommunen, kommunene og Innovasjon Norge kan gjøre for å bidra til næringsutvikling. Slike aktører kan vanskelig bli noe annet enn tilretteleggere gjennom effektivt planarbeid og ved bidra til å etablere møteplasser som bringer sammen næringsliv og næringskjedene, forskning og utdanning og relevante offentlige funksjoner som for eksempel virkemiddelapparatet. Tanker som presenteres om hva kommersielle aktører «bør» satse på og hvem de «bør» samarbeide med er langt på vei verdiløse, fordi næringslivet er bedre i stand til å vurdere dette selv. Er det et marked for en tjeneste eller et produkt vil kommersielle aktører (alene eller i fellesskap) komme på banen gitt at vedkommende er kjent med dette markedet. Offentlige organer har dermed en viss – men relativt begrenset – mulighet til å påvirke valg ved informasjon om mulighetene og å «framsnakke» fylket. «Nedsnakking» av fylket er et ikke fungerende – men stadig forekommende – virkemiddel.

Tusen takk Halvor og Hjørdis

Tysdag morgon vakna eg til ein av dei beste dagane eg har hatt på lenge, nydelig vær, blide ungar, nytrekt kaffi, og Halvor Flatland på framsida av Firda, kan vi ha det betre?

Hyrdingrøysta og Israel

I siste nummer av Hyrdingrøysta, kyrkjelydsbladet til Jølster, skriv Knut Osvoll artikkelen «Med hjerte for Israel». Artikkelen er så tendensiøs og full av feil, at den ikkje skulle ha vore sett på trykk, spesielt ikkje i eit blad som på mange vis vender seg til barn og unge. Dei unge som les dette vil få ei feilaktig og særs forenkla oppfatning av røynda. Eg kan ikkje forstå at Osvoll kan koke ned eit storpolitisk problem til ei knapp side, eller at han i det heile vil ha «storpolitikken» inn i bladet.

Ukraina - i mellom

Dei dramatiske hendingane frå dag til dag er kanskje over i Ukraina og på Krim? No kan det høve å sjå på dei større perspektiva, både i fortid, notid og framtid.

Stakkars dei folk som bur mellom to store makter. Dersom dei store brakar saman, får dei imellom betale dyrt. Etter at Tyskland vart samla i 1871 dominerte Tyskland Europa i vest. Russland har ein lang historie som dominerande i aust. I mellom bur fleire folk, dei to største polakkar og ukrainarar. Polakkane har hatt eigen stat, for deretter å ha vorte delt mellom mektige naboar. Og så kome att som eigen stat etter 1.verdskrigen. Etter 2. verdskrigen vart Polen flytt eit hakk vestover, og Sovjetunionen dominerte landet. Etter samanbrotet av Sovjetunionen omkring 1990 orienterte Polen seg vestover og vart NATO-medlem i 1999 og EU-medlem i 2004.

Nei til angrepskrig - Noreg ut av NATO

”Med anskaffelsen av F-35 kommer nemlig også en forpliktelse. Vi kommer til å ha det mest moderne flyet i alliansen og kan derfor få et ekstra påtrykk fra allierte både når det gjelder deltakelse i fredstidsoperasjoner og krisehåndtering”, sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide på det såkalla Luftmaktseminaret 11. februar.

Det som Eriksen Søreide kallar ”fredstidsoperasjoner og krisehåndtering”, er eigentleg at Noreg skal delta på USA si side i supermakta sin kamp for å oppretthalde sitt verdsherredøme – slik Noreg har gjort i Afghanistan og var på nippet til å gjere i Irak, men vart forhindra av statsminister Kjell Magne Bondevik. Høgre-folk i regjeringa ville så gjerne, men Bondevik sa heldigvis nei.

Skal kunsten frelse Førde? Neppe....

Etter å ha lest saken angående om å la Førde bli kunstsenter i fylke, og lest en del debatt innlegg angående saken senest i dag, synes jeg det kan være greit med en kommentar. Kunst i seg selv ikke er nok til å sette Førde på Norges kartet, om ikke verdens kartet. Skal vi bli sett må det bygges og kjøpes nok kunst til så store summer, at den som eventuelt tar dette opp kan risikere flere år på lukket anstalt. La oss nevne byer som blir besøkt, ikke bare på grunn av kunst, men også på grunn av historie, arkitektur og mat. Oslo har Vigelandsparken og nytt Operahus, København har tivoli, flotte restauranter og en liten havfrue, Sidney har verdens mest berømte Operahus, Roma har Pave og Colloseum, så hvorfor tar jeg dette opp? For sette ting litt i perspektiv.

Vi har brukt millioner på ett kunstmuseum som for å være ærlig, ikke så veldig mange har besøkt. Hvorfor?? I mine øyne skjer det svært lite der, og med en direktør som er fornøyd uten å strekke seg særlig langt, kan man jo ikke forvente det helt store. Kanskje man burde begynne der?

Tek du utfordringa, Hilmar?

Sogn og Fjordane vil bli skadelidande når arbeidsgjevaravgifta no blir auka. Denne avgifta er ein skatt som arbeidsgjevar i både privat og offentleg sektor skal betale som prosent-tillegg oppå lønskostnader. No er det energiselskap og transportfirma som blir ramma.

Bedrifter i distriktskommunar har hatt redusert avgift (her i fylket 10,6 % i staden for 14,1 %). Dette har vore eit viktig distriktspolitisk verkemiddel for å kompensere for auka kostnadar, f. eks. transportutgifter, som bedriftene i distrikta har samanlikna sentrale strok. Mange har hevda at redusert arbeidsgjevaravgift er det mest treffsikre distriktspolitiske verkemiddelet.

Greitt med cannabis?

Skal vi legalisere cannabis? Det går ein debatt om dette no. Eg seier nei. Høgt og tydeleg.

Aksepten for bruk av cannabis aukar i mange ungdomsmiljø. Det er kanskje ikkje så rart når vi ser at haldninga generelt i samfunnet til dette narkotiske stoffet har blitt meir positiv. Når viktige personar i samfunnet, som til dømes stortingsrepresentantar, argumenterer for gjere cannabis stovereint, sender dei ut farlege signal.

Utan tillit til KS!

Godt samarbeid mellom arbeidsgjevar og arbeidstakar er avgjerande for gode tenester i kommunar og fylkeskommunar. I regelen er samarbeidet lokalt godt, men som sentral aktør skaper KS misnøye og mistillit i den pågåande konflikten om arbeidstid for lærarane.

KS overtok forhandlingsansvaret for lærarane i 2004. Perioden fram til i dag kan summerast slik når det gjeld kampen for kvalitet i skulen:

Direktør eller fallskjermjeger?

Frå tid til anna dukkar stadig problemet om urimeleg høge sluttpakkar til diverse leiarar opp. Eg presiserer at eg her skriv på generelt grunnlag.

For leiarar på høgt nivå, er det i stor grad marknadskreftene som rår. I ei stor bedrift er ein spesielt dyktig leiar ekstra verdifull. Ein er villig til å betale ekstra godt, og gje gode vilkår, for rette personen.

Firda

Følgt av 1412 medlemmar.

» Reglar for debatt i Firda

» Arrangement til Det skjer (Rettleiing)

» Nytt debattinnlegg (Rettleiing)

» Last opp lesarbilete

Dersom du i tillegg kryssar av for «Publiser med ropert», så vert bidraget synleg på fylkessona Fjordaglimt.no, og du får maksimal merksemd kring det du har på hjartet. Meir om sona

Origo Firda er ei sone på Origo. Les meir
Annonse