Nye bilder

Flyktninger

De av våre europeiske forfedre som ikke godtok slit i fattige kår ble lykkejegere i Amerika. De slakta ned og forviste de innfødte til områder våre forfedre ikke ville ha. De stjal mennesker fra Afrika og brukte dem som slaver. De bygde et samfunn av den sterkestes rett og skrev “Gott mit uns”, nei det var på beltespennene i Hitlertyskland. I Amerika skrev de “In God we trust” på pengene sine.

Begge gjengene ville ha Gud på sin side.

Skal kommunane prioritere flyktningar framfor eldreomsorg?

Flyktningstraumen til Europa aukar no enormt. Krig og naud i mange afrikanske land har gjeve mafia mogelegheiter til å tene enormt på å organisere innvandring til Europa. Kan Europa ta imot alle desse flyktningane utan at det får konsekvensar for innbyggjarane som har bygd opp velferdsstaten? Kan vi både ta imot flyktningar og gje våre eldre ei verdig omsorg? Kommunane har 5000 flyktningar på vent og så skal det pressast inn 10 000 nye flyktningar i tillegg. Vi som veljarar har lite oversikt over konsekvensane av ein slik politikk. Kva vert kostnadane og kva må velferdsstaten redusere i andre velferdsytingar for å få rekneskapen til å gå opp? Det er på høg tid at vi ser nærmare på vår flyktning og innvandringspolitikk.

Skulestrukturen i Fjaler

Sjølv om eg per dags dato er utflyttar, kjem eg ikkje unna det faktum at eg forblir ein flekking uansett kvar eg bur, difor må eg engasjere meg i skuledebatten som nok ein gong går i Fjaler.

Gjennom arrangement som HAFS-treffet og framtidsfylket si messe har ein klart å skape ei positiv stemning og kjensle av tilhøyr til heimfylket. Men som det uunngåelege må diverre kommunane spare pengar, dermed må skulestrukturen nok ein gong under lupa. Denne gong er det Flekke og Guddal skule som blir vurdert for framtidig drift.

Kor mykje er 300 millionar tonn?

Nordic Mining har søkt om å dumpe inntil 6 millionar tonn avgangsmasse i Førdefjorden i 50 år framover. (totalt ca. 300 milionar tonn) Det vil sei ca. 11,5 tonn kvart minutt. Det er eit godt lastebillass. Dersom ein tenkjer seg desse lassa tippa etter vegen med 2,5 meter mellom kvart lass (senter/senter) vil det på berre eit år tilsvare ein avstand på 1314 km.

Når blir flagget misbrukt?

Asbjørn Steen meiner i Firda i dag 21. april at flagget blei misbrukt i samband med motstanden mot fjorddeponi. Dersom det er tilfelle, blir sanneleg flagget misbrukt ofte elles og.

Flagget blir brukt overalt. Det er å finne på klede, puter, vesker osv. i lange baner. I samband med idrettsarrangement til dømes, malar ein gjerne flagget i ansiktet, og ein tullar seg inn i flagget. Idrettsutøvarar viser seg med flagget, og slenger det respektlaust frå seg når dei er ferdige med det, men det er kanskje ikkje så nøye når det gjeld idrett? Nei, då blir det langt verre når folk heiser flagget på halv stang for i vise si sorg over fjorden og vedtaket som vart gjort. Forstå logikken den som kan.

Høgre driv billigsal

Ordføraren i Askvoll jublar for utsleppsløyvet i Førdefjorden og averterer arbeidsrute over fjorden frå Kvammen. Ein svær kompensasjon for at regjeringa gir grønt lys for eit giganteksperiment med naturen vår! Miljøinteresser og eksisterande næringar over eit stort område blir sett på spel. Det minste vi burde forlange er ny giv for Kystvegen, med bru over det 290 meter smale Ålesundet ytst i Førdefjorden. Og kor skal hovudkontoret til dette selskapet – Nordic Mining – ligge??

Dette begynnar å likne eit miljørøveri.

Alt skal dumpast

Regjeringa går inn for gruvedrift i Naustdal med tilhøyrande sjødeponi. Det har vore og er ein stor folkeaksjon mot at dette skulle skje. Turistforeininga, naturvernorganisasjonar, fiskarlaget og andre næringsinteresser står opp mot dette saman med eit stort tal menneske. Høgre, det største partiet i regjeringa, har tidlegare gått ut med slagordet ”Mennesker, ikke milliarder”. Statsminister Solberg har til og med skrive bok med denne tittelen. I denne saka har Høgre derimot valt å demonstrere sitt eigentleg ego; milliardar, ikkje menneske og miljø.

Høgre har naturleg nok full støtte frå sin meir mørkeblå kampfelle; det såkalla Framstegspartiet. KrF, MDG, SV og V talar mot, og ære vere dei for det. Ap og SP går derimot inn for den mørkeblå regjeringa sitt standpunkt. AP gjer som partiet plar når det er viktige miljøspørsmål som skal avgjerast og SP gjer eit hopp i feil retning.

Medvitslause styresmakter

Underteikna har lenge kjent på at regjeringa ville seie ja til deponi-vanvitet. Likevel var det som å bli treft av eit knyttneveslag når vedtaket først var fatta. Det er så uendeleg trist at vi har styresmakter som ikkje ser djupare enn som så, men det er slik det er, verda blir styrt av uforstand og då blir det som det blir.

Det har vore ei vanskeleg sak, blir det sagt. Kvifor let ein då ikkje tvilen sin komme naturen / livet til gode? Kva skal vi til dømes med ein miljøvernminister som er så grunn og tafatt at ho ikkje er i stand til å tale naturen og miljøet si sak, ikkje eingong når det verkeleg gjeld. – Og så har vi desse kommunestyremedlemmane som gassar seg med kake i glede over den vandalismen mot livet dei får vere med på, og som dei ser på som det store eventyret. Ja, slik kan det gå når ein let si ånd stagnere og forfalle, og med slike styresmakter blir demokratiet berre ei from maske.

Medvitslause styresmakter

Underteikna har lenge kjent på at regjeringa ville seie ja til deponi-vanvitet. Likevel var det som å bli treft av eit knyttneveslag når vedtaket først var fatta. Det er så uendeleg trist at vi har styresmakter som ikkje ser djupare enn som så, men det er slik det er, verda blir styrt av uforstand og då blir det som det blir.

Det har vore ei vanskeleg sak, blir det sagt. Kvifor let ein då ikkje tvilen sin komme naturen / livet til gode? Kva skal vi til dømes med ein miljøvernminister som er så grunn og tafatt at ho ikkje er i stand til å tale naturen og miljøet si sak, ikkje eingong når det verkeleg gjeld. – Og så har vi desse kommunestyremedlemmane som gassar seg med kake i glede over den vandalismen mot livet dei får vere med på, og som dei ser på som det store eventyret. Ja, slik kan det gå når ein let si ånd stagnere og forfalle, og med slike styresmakter blir demokratiet berre ei from maske.

To fjordar 9. april 1940

Skip vert senka ved alvorlege treff. Landkanoner kan få mange treff utan særleg skade. Kanoner bygde for å passe på smale farvatn, ligg spreidde og verna av stål- og betong-bunkersar. Ein gong før 1940 hadde ein stor flåtestyrke prøvd å presse seg gjennom smale farvatn. Under 1. verdskrigen ville England og Frankrike i 1915 sigle inn i Svartehavet og opprette ein ny front i Romania. Tyrkia var alliert med Tyskland. Krigsskipa måtte då forbi tyrkiske festningar ved Gallipolli. Tre slagskip og fleire mindre skip vart senka, og fleire slagskip og andre skip fekk store skadar før dei måtte trekkje seg attende.

Oslofjorden

RÅTT ?

Kvifor er vi nøydde til å sluke alt rått

Når alle veit at det er sunt å tygge?

Lesarinnlegg

Fråsegn frå landbrukskonferansen til SV på Gardermoen 10.-11. april:,

Forskingsstasjonane i NIBIO må haldast oppe!

Ingen tar ansvar for dyretragedier

Mattilsynet viser til at det er dyreeiers ansvar å ta vare på dyrene, og og at fellesskapet må bidra for å hindre dyretragedier. Men når dyr blir funnet døde har dyreeier forlengst sluttet å ta ansvar, og fellesskapet har også sviktet. Så lenge Mattilsynet også delvis fraskriver seg ansvar, faller dyrene mellom alle stoler.

I Fosnes i Nord-Trøndelag ble det i vår funnet 92 døde kyr, kalver og ungdyr i en fjøs der det ikke hadde vært stelt siden juletider. Først lenge etter at dyrene var døde ble tragedien varslet, og Mattilsynet kunne ikke gjøre annet enn å sørge for opprydding og anmelde eier. Igjen ble folk minnet om meldeplikten, og igjen kalles det inn til møter innen husdyrnæringen for å finne ut hvordan slike tragedier kan unngås i fremtiden. Samtidig er Mattilsynet klar på at det ikke vil være mulig å avverge. Det vil skje igjen.

Flinkare folkevalde må til

Statsvitar og professor Signy Vabo har leia ekspertutvalet regjeringa nedsette for å har lage utgreiinga som ligg til grunn for kommunereforma. Hovudtanken i utgreiinga er at stort er positivt; Vi må få større og færre kommunar.

Frå 11000 til 4000 representantar

Fylkesvegar over som riksvegar

Ser stadig på ansvars fråskrivinga til staten samtidig med sentralisering. Noko som ein i folkeleg tal vil kalle « ikkje heilt rett opp i hovudet». Dette er det våre fremste fokevalde med regjeringa i spissen som gjer. Sjølvsagt med god hjelp av sneversynte byråkratar. Kva dop er det dei tar inn inne i denna Oslogryta. Det er ialle fall ikkje klartenkte tankar som er tenkte ute i distrikts Noreg i Guds frie natur.

Kvifor ikkje i Gaular?

Har den seinare tid sett at millionær Trond Mohn har vore raus med gåver til organisasjonslivet i Sunnfjord.

Ein er kjend med at den nye idretts parken i Førde har fått om lag 20 mill. kroner til prosjektet Like før påske kunne ein lese i media at same Trond Mohn hadde sponsa eit skitrekk til Jølster skisenter. Omlag samstundes var det eit oppslag der Naustdal hadde fått ei gåve på 3.5 mill. kroner i samband med bygging av ny fleirbrukshall.

Hestehandel med barn

Raudt Sogn og Fjordane meiner det er bra at barn som blei sende ut mellom 1. juli 2014 og 18. mars i år, og som har budd i Noreg i meir enn 4 år, får sakene sine behandla på nytt. Men dette det hjelper ikkje barna som blei sende ut før 1. juli i fjor. Og medaljen som støttepartia KrF og V no prydar seg med, har også andre baksider.

Vi meiner at alle lengeverande asylbarn som har blitt tvangsutsende, må få kome tilbake til Noreg. Barn som har vore her i meir enn tre år, må få varig opphald. Raudt meiner at barna sitt beste må ha prioritet framfor innvandringspolitiske omsyn.

Førde Naturreservat på Øyrane

Det var gledeleg å lese i Firda onsdag 1 april (heldigvis var det ingen aprilspøk) at Førde skal få eit internasjonalt forskningssenter for raudlistearten Stilkvasshår, som berre finnast 3 stadar i Norge og alle i Sunnfjord (Grønøyra i Naustdal, Osen i Gaular og Ytre Øyrane i Førde).

I denne samanheng burde Førde Kommune “gripe sjansen” og vere framsjåande nok til og frede Indre Øyrane (Bergkvamjordet) for nybygg, og etablere eit stort Naturresevat midt i hjerte av Førde.

Fjord1, Norled og kollektivarbeidsplassar i Sogn og Fjordane

Dei siste vekene har debatten rasa om framtida til Fjord1. Styret med Reidar Sandal i spissen ønskjer fusjon med Norled og ser føre seg å utvide marknaden til utlandet, men fusjonsprosessen vart stoppa av fylkesutvalet. Kva som vil skje i framtida er høgst uvisst.

Dei siste tiåra har transportselskapa her i landet blitt stadig færre og større, ei utvikling som har følgt naturleg etter innføringa av anbodssystemet i kollektivtrafikken med EØS-avtalen. Dei mange små og mellomstore selskapa har gått inn i dei store i frykt for å sitje att med unyttig mannskap og materiell dersom dei skulle tape anbod. Storselskapa derimot kan spreie seg over mange anbodsområde og minske risikoen.

Lødemøl, Høgre og EØS.

Bjørn Lødemel bryr seg ikkje med å svare på spørsmål. For nokre veker sidan spurde vi om Høgre er for slaveri. Bakgrunnen var statsminister Erna Solberg si utsegn til britiske media om at EØS-avtalen er ein slavekontrakt. Når Høgre ikkje vil seie opp avtalen, betyr det vel at partiet er for slaveri, Lødemel?

Raudt forstår kvifor Høgre ikkje vil seie opp EØS-avtalen. Det er fordi avtalen bind Noreg til å etterleve EU si lovfesting mot å styre kapitalmakta. Det er ofte taktisk for skiftande regjerings- og stortingsfleirtal. Når dei møter motstand mot høgrepolitikk kan dei vise til kva ein internasjonal avtale forpliktar Noreg til.

De tre på Skallum gård

P2 i dag mellom 08 0g 09,

lyttende og skissende som vanlig.

Minnemarkering for CO2-hypotesen

.

Dersom dagens utvikling av klima held fram, bør NRK den 1. oktober 2016 ha ei minnemarkering for hypotesen om CO2 si rolle som klimapådrivar. Vi vil på den datoen ha hatt 20 år utan oppgang i temperaturen på Jorda. På same tid vil vi i desse 20 åra ha hatt ein auke på omlag 40% i utslepp av klimagassar. Klimautslepp vert under markeringa høgtideleg fjerna frå ordlista til NRK-reportarar.

Katten ut av sekken

Også i Sogn og Fjordane vil kommunesamanslåing føre til privatisering av offentlege velferdsytingar og tenestetilbod. For svært mange av innbyggjarane, vil avgjerdene og makta i kommunen bli flytta endå lenger bort enn i dag. Begge delar passar godt inn i FrP og Høgre sine program. Det er sørgjeleg at V og KrF følgjer etter. Er tretti sølvpengar utbetalt allereie?

Dei mørkeblå seier sjølvsagt ikkje at målet er privatisering. Det ville nemleg skapt sterkare motstand. Dei argumenterer i staden med at kommunesamanslåingane vil skape meir robuste kommunar, utan å konkretisere så altfor mykje.

Firda

Følgt av 1447 medlemmar.

» Reglar for debatt i Firda

» Nytt debattinnlegg (Rettleiing)

Dersom du i tillegg kryssar av for «Publiser med ropert», så vert bidraget synleg på fylkessona Fjordaglimt.no, og du får maksimal merksemd kring det du har på hjartet. Meir om sona

Origo Firda er ei sone på Origo. Les meir
Annonse