Nye bilder

Dei som eigentleg styrer landet

Statsministeren har halde kaffekos med journalistane og fortalt om rikets tilstand. Siv og Erna har vore på kosetur til born med radarparet Trine og Knut Arild i fylgje.

Tullejournalistikk i NRK Sogn og Fj.

Eg høyrer på radio og les på nettet at det skal ha vore ei målsetjing på 750 bilar i døgnet over Dalsfjordbrua etter eitt år. Målsetjing?? For kven? Derimot viste Sintef sine prognosar at brua kunne generere rundt 750 passeringar gjennom endra trafikkmønster – noko som kan ta fleire år. 750 var jo i si tid eit sjokktal for alle som opererte med anslag på 49 bilar.

At brua etter berre eitt år har over 600 passeringar pr døgn er vel bortimot ei suksesshistorie??

Den framleis mistenkjande Ness

Det er godt at provokatøren Jostein Ness trekkjer tilbake sine insinuasjonar om at vi tre raude i Høyanger kunne kome til å ta i bruk Gestapo-metodar (avisa Firda 18. des.). Det skulle berre mangle – elles kunne han lett fått ei injuriesak på nakken. Og: Underteikna har vunne injuriesaker mot borgarleg hetsprodusentar før.

Elles er Ness sitt innlegg krydra med påstandar om at Pol Pot og Røde Khmer var vårt ”store ideal”. Vi kjenner faktisk ikkje nokon Raudt-folk som kjem i den kategorien. Vi skal vedgå at vi såg opp til ei frigjeringsrørsle som leia an i kampen mot USA sine 2.756.941 tonn bomber over dette vesle landet. Til samanlikning slapp dei allierte i 2. verdskrigen totalt 2 millionar tonn bomber (inklusive Hiroshima og Nagasaki)! USA måtte gje opp i 1975.

Professor Olav Martin Kvalheim og Engebøprosjektet

Professor Olav Martin Kvalheim kastar seg i firda origo 14.des. d.å. inn i innspurten av debatten om Engebøprosjektet. Han er vepna med professortilltel og grunngjev dette med sin kompetanse innan bl.a. miljøkjemi, med arbeid han har publisert i internasjonale fagtidsskrift og med sin tidlegare karieære i jobbsamanheng.

Han oppgjev ikkje når han fekk sin kompetanse i bl.a miljøkjemi. Han oppgjev ikkje kva internasjonale fagtidsskrift han har publisert arbeid i, han oppgjev ikkje om det er sine eigne arbeid han har publisert, han oppgjev ikkje når desse arbeid er publisert, han oppgjev ikkje dei aktelle internasjonale fagtidsskrift med namn, nr., årgang , nettadresse, postadresse, han oppgjev ikkje når har i jobbsamanheng fekk den akuelle kariære.

hjelp til selvhjelp og verdien det har

avuna.blogg.no/1418651649_fred_i_verden_er_en_p.html
Her for alle som trenger noen å snakke med. Det er min terapi for å ikke kunne gjøre så mye annet. Nå må jeg bare ha stedet å gjøre det, for utdanningen er ikke tilpasset meg. At jeg føler hele tida er det jeg liker best. Du er ressursen vi trenger for å leve. Alt jeg baserer meg på er selvhjelp og kognitiv terapi, samt jeg trenger å bruke dette for å ha et liv som jeg er fornøyd med. Det kan være kirkelig sammenhenger hadde passet meg. Men hvor kommer jeg uten en utdanning? Har et godt ord, noe å si? Gi et håp til deg selv. Jeg regner med at jeg hjelper meg selv mest.) Protest må til når veien er lang å gå, men bare protester på det som er rundt deg og hva du gjør med deg selv og andre.

Skal Sogn og Fjordane bli eit naturreservat?

For dei som er oppteken av å få til vekst her i fylket, der også våre naturresursar inngår som viktige element så er det to lesarinnlegg i Firda dei siste dagane som verkeleg gjev grunn til bekymring. Uttalen til NHO-reiseliv torsdag 11.12 og Førde Ap sin laurdag 13.12. om Engebøprosjektet vitnar om at sterke krefter arbeider for at Sogn og Fjordane skal vere eit naturreservat. Der utvikling av næringsaktivitet basert på våre mange naturressursar ikkje skal vere tillate. Med argument som ein “ren og stille natur er et av kjennetegnene med Norge og hvor det kommer besøkende fra hele verden for å oppleve” ser ein kva eit fylke som kjempar for å få til utvikling gjennom nytt næringsliv må slåst mot.

Derfor er det med undring eg registrer at Førde AP så tilsynelatande lettvint kan bygge sitt standpunkt i saka kunn på motstandarane sine tendensiøse og misvisande argumentrekkjer.

Hyklerisk dobbeltmoral

Heile det politiske establishmentet i Noreg, inkl. både noverande statsminister Solberg og den påtroppande(?) statsminister Gahr Støre, står no fram og hyllar fredsprisvinnarane Malala Yoursafzai og Kailash Satyarthi for arbeidet deira for barn sin rettar.

Det skjer samtidig med at den sitjande regjeringa sender ut asylbarn og barnefamiliar trass i eigne fagfolk sine råd. UDI har nemleg bedd om at færre asylantar vert returnerte til t.d. Afghanistan. KrF-Hareide skrytte av kva KrF og H hadde oppnådd overfor asylbarn ved å støtte FrP-/H-regjeringa. No ser vi den blåblå regjeringa held fram med same praksis som AP dikterte den raudgrøne regjeringa til. Ikkje uventa, særleg ikkje med den posisjonen FrP fekk i regjeringa, vil Raudt hevde.

Er føre-var prinsippet grunn til å si nei til fjord-deponi?

For alle som har ventet i spenning på Firdaredaksjonens holdning til gruveplanene på Engebø, er spenningen nå utløst. Etter at over 100 millioner kroner er brukt til konsekvensutredninger, utført av høyt respekterte og kompetente fagmiljøer ved NIVA og DNV, finner Firdaredaksjonen at føre-var prinspippet må anvendes og at miljøulempene ved Fjord-deponi må veie tyngre enn etablering av flere hundre arbeidsplasser i fylkets største pendlerkommune, Naustdal.

Firda er ikke alene om motstanden mot fjord-deponi. Oppdrettsnæringen som har gjort villaksen og sjøørreten utrydningstruet med lakselus og der hvert eneste anlegg genererer gjødselutslipp på linje med en norsk småby, vil gjerne ha fjorden for seg selv. Turistnæringen har også lagt bredsiden mot uten at noen har kalkulert hvor mange sysselsatte denne næringen har generert og kan generere i Engebø-området. Også lederne i det lokale Ap-laget i Førde sier nei. De viser til tonnevis av kjemikaliutslipp og tungmetaller i steinstøvet som skal deponeres og overser glatt at disse utslippene ikke er noe problem for sjømatnæringen. Eksempler på disse kjemikaliutslippene er fortynnet svovelsyre som raskt nøytraliseres i basisk sjøvann til sulfat som fjorden allerede er full av. Dette kjemikaliet har en gjødslende effekt, men det er ingenting i forhold til gjødslingseffekten fra et oppdrettsanlegg eller for den saks skyld gjødselavrenningen fra jordbruksareal langs fjorden. Et annet kjemikalium som har vært framme i debatten, er akrylamid fra Magnafloc. Dette brukes til å felle steinstøvet i deponi-området. Magnafloc består av polymere akrylmolekyler som er for store til å være biotilgjengelig på cellenivå for fisk og andre organismer. Kun en veldig liten andel, ca. 0.1%, er biotilgjengelig og med den fortynningsgraden som raskt oppnås i fjorden, er dette langt under alle biologiske faregrenser. Tungmetallene i steinstøvet er også bioutilgjengelig og svært lite av tungmetallene vil kunne løses ut pga. stadig ny sedimentering, lite tilgang på oksygen og at sjøvannet er svakt basisk. Dette i motsetning til et land-deponi der nedbør med tilførsel av oksygen vil kunne føre til noe oppløsning og på lang sikt problemer med grunnvannet. Så sjømaten fra Førdefjorden vil være spiselig både for både ordførerkandidaten til Ap i Førde og fremtidige generasjoner om fjord-deponi blir løsningen. Ordførerkandidateten til Ap har også en kommentar om antall ansatte i selskapet som vil starte opp mineralutvinning på Engebø. Da er det på sin plass å minne om at Norges største selskap, for øvrig med drahjelp fra Ap, startet med en ansatt for 42 år siden. Arve Johnsen har fortalt at han iden første tiden oppbevarte hele selskapets korrespondanse i en sko-eske. Med god hjelp fra internasjonal oljeindustri ble selskapet etter hvert bygget opp til det Statoil nesten alle i dag er stolte over.

Klasseskilja må og kan nedkjempast

Kvinner tener 85 prosent av menn si løn. Også innafor same yrkesgruppe er det store forskjellar. Når vi så kjem til pensjon er forskjellane endå verre. Kvinner sin pensjon er på berre 75 % av menn sin. Det er ”takka” for å vere underbetalt lønsmessig.

Den såkalla pensjonsreforma som AP pressa gjennom til applaus frå dei borgarlege partia og med støtte frå LO sentralt skapte inntrykk av at heretter skulle alle kunne ta ut pensjon frå fylte 62 år. Berre dei meste oppegåande og radikaliserte fagforeiningane åtvara mot det store pensjonsforliket. No kjem sanninga på bordet etter kvart. Tal frå NAV syner at halvparten av kvinnene må halde fram å jobbe etter fylte 62 fordi dei ikkje kan ta ut pensjon, medan det gjeld berre 10 % av mennene.

"Aktiv på dagtid", Frisklivssentralen og Frivilligsentralen

Ja, så er det vedteke av Helse Førde sitt styre, « Aktiv på dagtid» er ikkje lengre Helse Førde sitt ansvar. Det er Førde kommune sitt. Det kjem vel ikkje heilt uventa, og er vel heller ikkje heilt ulogisk. Helse Førde sitt ansvar er dei pasientane som til ei kvar tid er innlagde, og ikkje dei som er utskrivne. Heller ikkje er det Helse Førde sitt ansvar med førebyggjande helsetiltak som fysisk aktivitet. Sjølv om alle i helseføretaket veit at «Aktiv på dagtid» sitt arbeid er sterkt delaktig i å redusere tal innleggingar i Helse Førde sine avdelingar. Med tanke på den økonomiske situasjonen Helse Førde no er i – der psykiatrien må redusere sitt budsjett med fleire årsverk, er det nok rett å avlaste dette budsjettet med kostnadane til «Aktiv på dagtid». Var det ikkje psykiatrien som for eit par år sidan var eit landsomfattande satsingsområde?

Å skaffe midlar til førebyggjande helsetiltak er ikkje lett. Det står heller ikkje øvst på politikarane sine prioriteringslister i budsjettarbeidet –verken sentralt, fylkeskommunalt eller lokalt . Vinsten av førebygging kan ikkje talfestast, og blir dermed oversett. Sjølv om alle er einige i at det er nyttig og nødvendig med fysisk aktivitet for å holde folk friskare og dermed redusere kostesame innleggingar i helseføretak.

Malala og dronekrigen

For 2014 vart fredsprisen delt mellom indiske Kailash Satyarthi, som i mange år har arbeidd mot barnearbeid i India, og pakistanske Malala Yousafzai, som berre er 17 år, men brått vart kjend over store deler av verda då Taliban skaut ho i hovudet fordi ho arbeidde for jenter sin rett til utdanning i Pakistan. Prisen har brei oppslutnad. At barn skal ha sine rettar, og at alle barn, sjølvsagt også jenter, har rett til utdanning, er det også brei oppslutnad om.

Ting heng saman

Førde Lufthavn, Bringeland som Sentralflyplass for Sogn og Fjordane

Førde Lufthavn Bringeland som Sentralflyplass for Sogn og Fjordane*

Trond Bendiksen

Årets fredspris set barneperspektivet og barnekonvensjonen i fokus

FO er glade for at Nobelkomiteen, gjennom fredspristildelinga i år, sette eit særleg søkelys på barn, og særleg jenter sine rettar.

Menneskerettsforkjemparane pakistanske Malala Yousafzi (17) og indiske Kailash Satyarthi (60) blei tildelt Nobels fredspris for 2014. Dei fekk prisen for kampen for barn, og jenter spesielt, sin rett til skulegang og for kampen mot barnearbeid.

BUP må skjermast mot nedskjeringar!

Sogn og Fjordane har tre poliklinikkar for barn og unge som treng psykiatrisk hjelp. Men for mange er det langt å reise til Eid, Førde eller Sogndal der desse ligg. Barna og ungdommane dette gjeld, har og ofte behov for at foreldre eller føresette reiser til behandling saman med dei. Slik går det fort ein arbeids- og skuledag med til kvar konsultasjon på BUP. For å bøte på dette, har Helse Førde hatt som praksis at spesialistar kan reise ut frå poliklinikkane for at pasientane skal få hjelp i eigen kommune. Med dei budsjettkutta som no er føreslegne vil det ikkje vere rom for dette lenger, og alle som skal ha behandling ved ein av poliklinikkane må reise dit. Personlege møte mellom behandlarane og dei som treng hjelp kan ikkje utan vidare erstattast med telefon- eller videomøte, til det er problemstillingane for vanskelege og pasientane for sårbare.

I tillegg til helsepersonell som arbeider direkte med barna/ungdommane, har BUP og tilsett spesialpedagogar som har ei viktig rolle i å rettleie barnehagane og skulane der pasientane på BUP har kvardagen sin. Desse stillingane er no på kuttlista, og vi risikerer at den rolla BUP sine pedagogar har hatt no skal fyllast av kommunane sine tilsette i PP-tenesta.

Er Venstre sin miljøpolitikk rein symbolpolitikk?

Sveinung Rotevatn har hatt eit rosande lesarinnlegg i avisene i fylket om Venstre sin påverknad av statsbudsjettet for satsing på miljøvenleg drivstoff. Slik eg oppfattar det vil gass produsert av skog sleppe ei miljøavgift og bli 2 kroner billegare for literen. Dette vert gjort for å kunne konkurrere i pris med fossil gass pumpa opp av Nordsjøen. Spørsmålet er om gass frå skog er meir klimavennleg enn fossil gass? Endeproduktet vert det same, nemleg CO2. 4% av lufta vi menneske pustar ut, er den same som den som kjem ut i lufta frå kolkraftverka, frå gasskraftverka, frå biltrafikk osv. Å kalle det eine for klimavenleg og det andre for forureining vert meiningslaust når vi i realiteten snakkar om same gassen, nemleg CO2!

-BUPLIKT I SOLUND, EIN UROVEKKJANDE TILSTAND?

OPE BREV TIL ORDFØRAR OG ADMINISTRASJONSSJEF.

Vedlagde skriv frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til Solund kommune og Midtgar Invest er svar på spørsmål frå Nord Solund Vel om oppklåring av konkrete forhold i saka. Desse forholda er omtala i mange skriv, f.o.m. 22.01.2007, då vedtak om konsesjon og buplikt vart fatta i sak om kjøp av Gnr.54 bnr.2 i Leknesund. Heimel for vedtaket er ikkje endra, og heller ikkje oppheva av Solund kommune etter søknad frå eigarane.

Av omsut for folket

Regjeringa har sett i gang ein stor prosess for å reformere kommunesektoren. Demokrati betyr folkestyre. I kommunane kjem folk tettast på representantane dei vel, og engasjementet i lokaldemokratiet er omfattande. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner skriv i eit lesarinnlegg i Klassekampen 20.november 2014: ”Kommunereformen må drives frem nedenfra”. Javel; Dette var betryggande å høyre. Men kva vil det seie?

Nøytrale misjonærar

Spørsmål frå tre raude i Høyanger

Kystparti-medlem Jostein Ness opnar sitt innlegg med å påpeike at Ingunn Kandal, Einar Rysjedal og Ottar Uglum har hatt mange interessante innlegg i Firda. I innlegga våre gjer vi greie for kva som tener arbeidsfolk, kvinner, miljøinteressene og fredssaka. Vi konkluderer av og til i innlegga med at dette er argument for eit sosialistisk Noreg og at det trengst ei heil omvelting for å få det til.

Ness går vidare til noko kan kallar ”dette med liv og lære” og lurer på om vi lever i det han kallar ei ”draumeverd”. Vi får ikkje heilt tak i kva han meiner med dette og med konklusjonen i innlegget hans. Der skriv han: ”Som kjent var norske Gestapo-tilsette så brutale i sin tortur av motstandsfolk under krigen, at sjølv garva tyske offiserar var sjokkerte, og faktisk greip inn i enkelte tilfelle for å stoppe den grufulle torturen. Så Ola Nordmann kan også bli ein djevel når sjansen byr seg.”.

"HAARKLOUHALLEN".

”HAARKLOUHALLEN”

Det er ein positiv trend at bystyret no tek tak og heidrar kjente personar gjennom namn på plassar og gater. Men i den samanheng er det med ei viss undring ein registrerer at Førde bystyret enno ikkje har drøfta korleis ein bør heidre komponisten Johannes Haarkklou ein stad i Førde by.Bystyret har nok ikkje ein styrt motvilje til komponisten, men heller ei manglande innsikt og kompetanse til å vurdere Haarklou sin innsats på kulturfronten som komponist,dirigent, organist og kulturskribent. Ein innsats han vart heidra for med St. Olav medaljen av kong Haakon. Når Førde by i dag har fått både Førdehus, Kunstmuseum og Rådhus, utan at Haarklou vert knytt til nokon av bygga og plassar, er det eit negativ signal og ei kulturell tåkelegging som ikkje står i stil med den enorme kulturinnsatsen komponisten står for.

Ein streik, eit Lærarløft, eit statsbudsjett og kva så?

*Ser vi resultat av lærarstreiken, eller har alt gått tilbake i gamle spor? Får lærarane tillit og skulane stor nok pengesekk til alt som skal gjerast? Korleis blir framtida? Skal lærarane og KS stå mot kvarandre i ti nye år, eller vil kommunesamanslåinga skape nye frontar?

*

Klimapolitikk på avvegar.

Det er vanskeleg å finne påstått samanheng mellom temperatur og CO2 i atmosfæren bortsett frå at i dei store klimaendringane, så var det alltid temperaturen som endrar seg først.Endring av CO2 kom omlag tusen år etter. Klimautviklinga mellom 1900 og år 2000 var langt frå eintydig. Fram til 1940 var det auke i både temperatur og CO2-innhald i atmosfæren. Så gjekk temperaturen nedover fram mot slutten av 70-talet. Midt på 60-talet var det snakk om ei ny istid. I heile denne perioden var det jamn oppgang av CO2. På slutten av 80-talet og fram til 1998 fekk vi ein ny oppgang av temperaturen og det vart sett fram påstand om at vi hadde menneskeskapte klimaendringar p.g.a.vår bruk av fossilt brensel. Etter 1998 har vi halde fram med auka bruk av fossilt brensel, men temperaturen har stagnert. Likevel er det mykje snakk om ei klimakrise og det vert brukt enorme summar på å redde klimaet.

Ser vi klima i eit litt større perspektiv, så er det vanskeleg å få auge på at det er noko global oppvarming. Faktisk har 8 000 av dei siste 10 000 åra vore heitare eller like heite som i dag. Det som kjenneteiknar klima i tidlegare tider var store svingingar i temperaturen og av dei siste hundretusen åra var kanskje 85% av desse åra istider og det må vi vel kunne kalle klimakrise. Skulle vi få ei istid vil vår sivilisasjon gå under. Det vil ikkje vere råd å leve i Norge om vi igjen får 2-3000 meter tjukk is som vil dekke landet. Vi har hatt minst 40 slike istider og det er lite truleg at CO2-innhaldet i atmosfæren kan hindre ei slik utvikling. Det er derfor ganske utruleg at det finst politiske parti som har som viktigaste agenda å få ned temperaturen på Jorda. Her til lands hadde vi ein fin sommar i år. Det førte til at bøndene fekk større avlingar. Kornproduksjonen var 20 % over normalen og det må vi sjå på som positivt.

Førde, kvar går du?

Framtidas sentrum i Førde. Kva gjer vi med Brulandsvellene?

Det er vel få saker i Førde som har engasjert så mykje som diskusjonen om ny handelspark på Brulandsvellene. I februar skal ny arealplan for Førde Kommune fram til 2027 vedtakast av bystyret. Den 28.11 blir planen lagt ut på høyring i 8 veker. Det er difor viktig at innbyggerane seier si meining no før toget går og det blir for seint å uttale seg.

Grøn krig?

Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) har synt seg om ein konkurrent til Raudt fordi MDG naturleg nok gjer miljøspørsmål til ei hovudsak for partiet. For Raudt er miljøspørsmål er derimot berre ei av fleire hovudsaker. Vi er eit parti som kjempar mot dei aukande løns- og klasseforskjellane og seier frå om at det trengst eit sosialistisk samfunn for å fjerne det økonomiske grunnlaget for forskjellssamfunnet. Raudt meiner at det er kapitalistisk produksjon for profitt som er den eigentlege årsaka til ein miljøøydeleggjande økonomisk vekst. MDG derimot talar og handlar som om det er snakk om folkeopplysning og politiske grep for å skape ein kapitalisme som sikrar eit økologisk innretta samfunn.

Raudt er også eit antikrig-parti. Vi har gått mot all den norske revediltinga som vi har opplevd dei siste åra. Noreg har dilta etter USA i både Afghanistan, Libya og no i Irak. Meir enn ti år etter at den US-amerikanske kampen mot terrorismen starta, ser vi at desse terroristane i desse landa står sterkare enn nokon gong.

Firda

Følgt av 1433 medlemmar.

» Reglar for debatt i Firda

» Arrangement til Det skjer (Rettleiing)

» Nytt debattinnlegg (Rettleiing)

» Last opp lesarbilete

Dersom du i tillegg kryssar av for «Publiser med ropert», så vert bidraget synleg på fylkessona Fjordaglimt.no, og du får maksimal merksemd kring det du har på hjartet. Meir om sona

Origo Firda er ei sone på Origo. Les meir
Annonse