Nye bilder

Varmare, våtare og villare

.

Varmare,våtare og villare er spådomane om klima framover og det kommunane må førebu seg på. Varmare, våtare og villare rimar, men stemmer dette med erfaringar med klima i tidlegare tider? Norges storheitstid var i den varme perioden frå 800 til 1300 etter Kristus. Det var vesentleg varmare enn i dag og det var nok heller ikkje store klimautslepp. Men så skjedde det noko dramatisk med klima som vi i dag ville fått store problem med å takle sjølv med klimaforlik på Stortinget, med klima-minister, med klimakvoter og med CO2avgifter, kollektivtransport,elbil, o.s.v. Vi hadde då hatt ein lang periode som var varmt klima, men det var ikkje vått og vilt. Men kaldt, vått og vilt vart det etter 1315. Våren 1315 var kald og våt i store deler av Europa og regnet og kulden heldt fram heile sommaren og avlingane vart ein katastrofe. Fornuftige folk meinte at Herren sin rettferdige vreide av ein eller annan årsak vart retta mot oss menneske. Sommaren 1316 vart like ille. Kyrkja helt seremoniar der det vart bedd om betre ver. I Paris marsjerte religiøse prosesjonar barbeint gjennom byen, men utan resultat. Først etter 1322 kom det nokre år med betre ver. Men det var likevel ingen tvil om at det hadde skjedd ei dramatisk klimaendring, vi var på veg inn i den vesle istida.

Eit inkluderande samfunn

I kommunestyremøte i Naustdal torsdag 12.02.15, gjekk ordføraren i Naustdal langt i å skulde Førde for å gje Naustdal ei “kald skulder” i Engebøsaka. Saka der dette vart tema var sak om kommunereform og framdrift i utgreiing av nye kommunemodellar/grenser.

Ordføraren hadde ulike vinklingar og tema føre seg, men det toppa seg då han drog Engebøprosjektet inn i debatten, som grunn for kvifor vi og burde sjå på eit alternativ der Naustdal går saman med Florø og Askvoll. Lattermildt er vel kanskje ei grei beskriving på denne argumentasjonen. I høyringsrundene i forkant av Naustdal sitt skjebnesvangre vedtak 11.05.2011 gav Førde tydeleg signal om kva dei meinte om Naustdal sine planar for Førdefjorden. Men dette brydde Naustdal seg lite om, og tura på som om ingen skade skulle skje.

Et prosjekt med miljøfordeler

Nye muligheter for Sogn og Fjordane

Den siste tiden har svakere prognoser for oljeindustrien og behovet for nye arbeidsplasser fått mye oppmerksomhet. Det må tenkes nytt og vi må finne nye ben å stå på. Dette representerer spennende muligheter for Sogn og Fjordane som har betydelige naturressurser. Langsiktige prognoser viser at vi vil få et betydelig kraftoverskudd i årene fremover. Dessverre gir hverken kraftproduksjon eller krafteksport høy aktivitet, sysselsetting eller særlig lønnsomhet slik det nå ser ut. Fornybar energi bør også brukes til å etablere nye konkurransedyktige bedrifter i fylket. Nordic Mining ønsker å vise vei med å bygge bærekraftig og langsiktig mineralindustri som en del av den omstillingsprosessen som Norge nå har startet på.

Vil kyrkja ha eit kaldare eller eit varmare klima?

Gjennom millionar av år har klima på Jorda alltid endra seg. Ser vi på dei siste hundre tusen åra, har kalde periodar dominert med istider opp imot 100 000 år. Normalen har vore ei iskappe over Skandinavia 2-3000 meter tjukk. Vi er no inne i ein varm periode, det vi kallar ei mellom-istid. Men denne perioden går mot slutten og då blir det kaldt også for bispane. Ser vi på klima over dei siste 10 000 åra, så var kanskje så mange som 8 000 av desse åra varmare enn i dag. Å snakke om global oppvarming i dag vert derfor tøvete. Vi er faktisk i den kalde delen av denne mellom-istida.

Fram til vi fekk FN sitt klimapanel i 1988, så vart varmare klima sett på som ei betring av klima, etter 1988 ei forverring av klima. Etter den vesle istida har vi kanskje hatt ein oppgang i temperaturen på under ei grad og vi snakkar om ei klimakrise. Det er langt igjen til dei temperaturar vi hadde for 8 000 år sidan og dei siste 18 åra har vi hatt ei utflating av gjennomsnitts-temperaturen.

Pengar spart?

Viser til Rattsø-utvalet sin rapport om lønsam drift gjennom meir effektiv bruk av pengar til jordbruk, distriktspolitikk og samferdsle.

Nei til sal av fylket

Direktøren i Konkurransetilsynet, Christine B. Meyer, har skrive ein kronikk som ikkje kan forståast på anna måte enn at ho vil ha kraftselskapa over på private hender.

Fylket vårt er eit kraftfylke. Vi eksporterer rundt halvparten av krafta vi produserer. Bortsett frå nokre småkraftverk er det offentleg eigarskap.

Fantomet, Jesus eller reelt demokrati

Statar har mange oppgåver. Kvar stat lagar sine lover, også lover for kva avgifter og skattar som skal gje staten inntekter nok til å kunne betale for helsestell, utdanning, vegbygging og mykje, mykje meir samfunnet treng. Men store beløp vert lurte unna beskatning ved å registrere proformaselskap i såkalla skatteparadis. Skatteparadis er i hovudsak ein reiskap for at dei rike skal manøverere unna å betale skatt. Kven skal greie å fjerne skatteparadisa? Mange snakkar tydeleg om kor skadelege dei er, men det passar visst aldri å fjerne dei.

Ærlege toppleiarar må til

Kvikksølv

Laurdag 7. februar hadde administrerande direktør i Nordic Mining, Ivar S. Fossum, eit merkeleg og lett gjennomskodeleg innlegg i Firda med tittelen ”Identitet og villaks”.

Innlegget hadde ein undertone av desperasjon. Til dømes fekk ein slengt rett i fleisen følgjande: ”Det er ingen tungmetallproblematikk knyttet til slike masser, eller fra restmineralene fra Engebø. For eksempel er konsentrasjonen av kvikksølv lavere enn det som finnes i foret som gis til oppdrettslaksen”. Akkurat, så kom det fram.

Ta steget fullt ut

Vi vil ha postombering på laurdagane også i distrikta. Vi aksepterer ikkje dyrare porto enn i sentrale strok. Kommunar og regionråd følgjer opp dette folkekravet. Det gjer også LO Sogn og Fjordane. Ingen av oss vil akseptere at posttenestene våre skal bli dårlegare. Vi aksepterer ikkje at EU sitt postdirektiv skal diktere norske posttenester. Diktatet skjer gjennom EØS-avtalen.

Vi vil ta vare på arbeidsplassane i distrikta for å motverke avfolking og sentralisering. Difor må ekstrakostnadane med å drive bedrifter i distrikta reduserast. Ei differensiert arbeidsgjevaravgift er det beste tiltaket. EU har fleire gonger gått ut mot dette distriktspolitiske verkemiddelet og har starta pulveriseringa via EØS-avtalen. Både lokale og sentrale styresmakter har teke til motmæle.

Tvangsflytting

Tenk om bare litt av engasjementet i saken om mulla Krekar hadde kommet tvangsflyttingstruete mennesker med utviklingshemming til gode!

Mulla Krekar er vedtatt tvangsflyttet. Det har justisministeren bestemt. Politiet skal iverksette. Men akk, så enkelt er det ikke å iverksette dette tvangsvedtaket. Advokat Meling vet bedre. Forføyningen påklages til tingretten. Da de ikke vant fram der, så er lagmannsretten neste stopp. Derfra om nødvendig og mulig til høyesterett. Og skulle vårt nasjonale rettsvesen i advokat Melings øyne ikke yte mulla Krekar rettferdighet, så bærer saken lukt til den europeiske menneskerettighets domstolen i Strasbourg. Berettiget eller uberettiget, det ligger utenfor det jeg har mulighet til å vurdere.

brøyting ?

eg kan atter ein gang konstatere at dei som brøyter vegane her ute hjå oss , antakeleg har ein spesialavtale , der fv 607 frå flekke til salbu og fv 61 frå hellevik til korssund eller gjennom skifjorden om du vil , den avtalen går sikkert ut på at da ute bur da vel ikkje nokon som arbeider , sjølv fer eg som regel på jobb kl 0545 og då ligger antakeleg dei som brøytar framleis og sover.

eg synest i grunn at det er forjævligt at vi som bur her i utkantane , og som dessuten har berrre ei kjøyrebane å foreholde oss til , må kjøpe oss bilar som er av ein sånn beskaffenheit at ein kan kjøyre både til lands og til vanns og kansje i lufta med , i vinter har eg stortsett kjøyrt på i snitt 10 cm med sørpe , av og til eg skulle ynskt at eg hadde med meg påhengsmotor på dei verste strekningane , vist eg er heldig kan eg holde ein gjennomsnittsfart på 40 km i timen , derfor vil eg spørre dåke som brøytar her , er der virkeleg so store problemar å ta seg ein tur av og til og prøve å få vekk denne sørpa ? de trenger ikkje komme med den samme ynskyldningen som de alltid har at vege er høgare på på midten enn ute på kantane , det finnes faktisk utstyr som taklar sånne vegar ,

Føre-var-prinsippet.

Avisa Firda flaggar nei-standpunktet sitt til fjorddeponi på nytt i leiaren i avisa i dag (7/2). Eit nei-standpunkt dei byggjer på føre-var-prinsippet. Kan vi bruke føre-var-prinsippet i denne saka? Kva er eigentleg føre-var-prinsippet?

I 2005 vart det gjort ein grundig gjennomgang av føre-var-prinsippet. Rapporten “The Precautionary Principle” vart utarbeida av UNESCOs World Commision on the Ethics of Scientific Knowlegde and Technology (COMEST). Nordmannen Matthias Kaiser leia arbeidet.

Klimasvindel.

I 2007 fekk Al Gore Nobels fredspris for filmen «En ubehagelig sannhet.» I denne filmen set han opp to kurver over kvarandre. Den eine er framstilling av temperaturen dei siste hundre tusen åra og ei tilsvarande kurve over CO2 i same tidsrommet. Sjå kor like dei er, seier AL Gore. Dei som ser filmen får det inntrykket at det er endringane av CO2 i atmosfæren som gjer at temperaturen endrar seg. Hadde Al Gore lagt dei to kurvene oppå ein annan, hadde det ikkje vorte nokon Nobels Fredspris på Al Gore og FN sitt klimapanel. Alle ville då ha sett at det var temperaturen som styrde CO2 og ikkje omvendt. Først stig temperaturen og 800-1000 år seinare, når havet er oppvarma, stig CO2. Men dei som sat i Nobel-komiteen var ikkje så glupe at dei forsto at Al Gore eigentleg førte dei bak lyset.

Vinteren det var så mørkt

Åpent brev til Sunnfjord Energi AS frå indre Angedal.

Øystein Sunde syng om året det var så bratt. Det var vist i 1965. Denne vinteren har så langt ikkje vore brattare enn normalt, men derimot mykje mørkare enn vi lika. Spesielt inst i Angedalen. Eller indre Angedal som eg ser Sunnfjord Energi kallar området frå Grimelandshaug til Botnen når det blir lagt ut feilmeldingar på nettsidene. Noko som har hendt rett så ofte den siste tida.

HANDEL OG GRUVEDRIFT

Vi bur i Førde og vil ha det så bra som mulig her. Vi har mange arbeidsplassar, og det er svært mange som er arbeidspendlarar til Førde. Førde er ein by og vi ønskjer å vere urbane. Vi har og fin natur med fjord og fjell her og i nabokommunane, og vi reknar oss som eit friluftsfolk. Vi vil vekse, både i folketal og økonomisk-og vi vil ta vare på naturen.

Vi vil trivast og utvikle oss.

Nasjonale ressursar er samfunnseige!

Regjeringa har i Stortingsmelding 27(2013-2014 ) føreslege for Stortinget å selje seg ut av verksemder som er heilt, eller delvis, eigd av Staten. Dette gjeld m.a. Flytoget, Telenor, SAS, Statskog osb.

Raudt ser på dette føreslegne salet av folkets eigedom, som ei lekk i den blåblå regjeringa sin plan om ei privatisert verd. Den norske staten er søkkrik, og treng ikkje inntektene frå eit slikt massivt sal. Den blåblå regjeringa er driven av ideologisk tankegang og ei blåaugd tru på at ein privatisert økonomi, er himmel på jord.

*Bygde Noreg – hjelp dykk sjølv!*

Her om dagen dumpa det ned eit personleg brev i posten blant all reklamen. Det var frå Posten. På headingen på konvolutten står det. « Posten Vi lever for å levere»

Generalplan Ost og Holocaust

Holocaust, neddrepinga av 6 millionar jødar, vart ekstra markert 27. januar i år, den dagen for 70 år sidan då den sovjetiske hæren gjekk inn i utryddingsleiren Auschwitz. Når ein skal forstå Hitler-Tyskland, må ein kjenne heilskapen i planane regimet hadde. Det store målet var verdsherredøme. Først måtte Tyskland få herredøme over Europa. Nok Lebensraum (livsrom) for det germanske herrefolket til å kunne vekse fanst berre i aust, som måtte erobrast. Der var viktige ressursar som olje, kol og mat. Støtten for denne lebensraumpolitikken var stor i det tyske folket.

Mat

TISA – ein trussel mot velferd og demokrati

Nett no når du les dette, deltek Noreg i hemmelege forhandlingar om ein ny handelsavtale om tenester, Trade in Service Agreement (TISA). Amerikansk storkapital pressar for å skape ein global marknad for tenester, der all velferd, utdanning og andre viktige samfunnsområde skal kunne kjøpast og seljast til høgstbydande. Dei 50 landa som forhandlar om TISA står for 70% av tenestene i verda. Dei raudgrøne tok initiativet til å få Noreg med i forhandlingane, og den mørkeblå regjeringa følgjer sjølvsagt opp. Ideologien bak TISA passar som hand i hanske til regjeringa sine planar om å selje ut store delar av Noreg til private.

Makt blir flytta frå politikk til marknad

Regjeringa og klimaproblema

Eg ser i Firda onsdag 28. januar at statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet hevdar Firda har publisert ein misvisande leiarartikkel om korleis regjeringa meiner kommunane skal rustast for å takle klimautfordringane. Meiningsytringa om Firda byggjer han på eit intervju med NRK Sogn og Fjordane, der han hevdar vi berre har brukt ein setning av det han sa. NRK Sogn og Fjordane meiner ingenting om regjeringa sin miljøpolitikk, men det er vår oppgåve å formidle den politiske debatten rundt den. Det inkluderer også synspunkt frå politiske motstandarar, organisasjonar og fagmiljø.

Det er viktig å halde seg til fakta når ein meiner at noko er misvisande framstilt. I det kring fire minuttar og 30 sekund lange intervjuet understrekar Lunde heile fire gonger at det viktigaste kommunane no kan gjere er å slå seg saman for slik å byggje større, og det han kallar meir robuste fagmiljø, for å møte klimautfordringane. Intervjuet startar med spørsmålet om kva Lunde meiner om korleis kommunen handterer klimaendringane, men svaret på oppfølgingsspørsmåla er også større fagmiljø og færre kommunar.

SKAL EIN HA MEIR KULTUR ELLER MEIR ”KOMMERS” I FØRDEHUSET?

SKAL EIN HA MEIR KULTUR ELLER MEIRKOMMERS” I FØRDEHUSET?

Vil Førde kommune satse på å bli ein tydelegare kulturkommune? Vil ein setje av areal til kreativ aktivitet? No er det viktig å samle alle aktivitetar og utvide kulturbegrepet. Det er snart eit år sidan vi lanserte ideen om å lage eit kreativt senter i Førde. Det er behov for eit slikt senter i Sunnfjord / Sogn og Fjordane, og det er naturleg å plassere dette i Førde. Vi treng å eit samspel mellom skular, kultur og næringsliv. Dette er viktig for framtida til Sogn og Fjordane, kulturelt, økonomisk, nasjonalt og internasjonalt og i samband med å hindre fråflytting. Kommunen bør skape eit Kreativt senter som inneheld rom for fleire aktivitetar – t.d. innan dans, korps, kor, kreative fag i grunnskule og vidaregåande skule, kunstlag, kunstskule for vaksne, scene for musikk og amatørteater, husflid, utstillingsrom og atelier/arbeidsrom for kunsthandverk/biletkunst.

Skal Fossedalen bli utan fossar?

Fossedalen på nordsida av Dalsfjorden er igjen truga av kraftutbygging. Det same er området sør for Rørvika ved Førdefjorden, ein kjend oppgang til det kjende turmålet Blægja. For mange vil tapet bli stort om kvalitetane i så viktige og kjære landskapselement vert borte.

Forum for natur og friluftsliv i lag med Sogn og Fjordane Turlag og Naturvernforbundet går sterkt imot desse utbyggingsplanane. I Askvoll, Førde og Naustdal er det 12 utbyggingssøknader med i den “pakken” som NVE har sendt på høyring. Vi held på å misse fosselandskapa i store område.

Firda

Følgt av 1454 medlemmar.
» Dette var tidlegare Firda si sone for innsending av bidrag frå lesarane: Debattinnleg, bilde og oppføringar i kalenderen vår Det skjer. Sona er ikkje aktiv lenger, og lesarane sender no inn bidrag ved å klikke på «Meny» på firda.no og deretter klikke på type bidrag som skal sendast inn under menypunktet «Del med oss».

» Reglar for debatt i Firda

» Nytt debattinnlegg Meir om sona

Origo Firda er ei sone på Origo. Les meir
Annonse