Nye bilder

Parasittar på Brulandsvellene

Spåkonepropagandaen frå Asplan Viak for gigantbutikkar på Brulandsvellene har ikkje mykje å bli klok av. Det meste ser ut til å byggje på spekulasjonar meir enn på kunnskap.

Prosjektleiar Olav Eikland i Asplan Viak vil til Firda ikkje kommentere rapporten som fortel at ti av elleve bysentrum har tapt handel i konkurranse med kjøpesenter utanfor byen. I staden viser han til unnataket, Arendal, der hans eige selskap var arkitekt for eit nytt kjøpesenter som fekk folk til å handle meir – ei kort tid. På Brulandsvellene ser Eikland for seg ei gradvis utvikling gjennom 15-20 år. Tala for Arendal viser at om det var oppgang i 2008, hadde dette snudd til nedgang i 2013.

utkant eigendommar

Eg har i det siste registrert at det er mange som er på jakt etter småbruk og andre tilsvarande landbrukseigendommar , men det viser seg at dette kan vere vanskeleg å få tak i fordi dei som eiger desse vel å sitte på dei istaden for å selje dei , ein av grunnane til dette, er at der desse eigendommane er , og som i si tid egentleg var ei perle , no er heilt øydelagt reint prismessig og på andre måtar , ein av grunnane er utplanting av granskog på 60 og 70 tallet , desse trea er no blitt store og har fjerna alt som heiter idyll og trivsel med å bo på nettopp sånne plassar , eg ser at naboen min prøver å selge eiendomen sin , men dette viser seg å vere svert vanskeleg på grunn av at skogen står rundt som ei ugjennomtrengeleg vegg , eg og kunne tenkt meg å selge her som eg bor , men det blir så lavt taksert at eg ser ingen hensikt .
spårsmålet mitt er derfor , kvifor er det ingen i kommunane som prøver å engasjere seg i dette ? dei snakkar so fint om at dei vil få tak i fleire innbyggarar ? korleis skal dei klare det når dei plassane folk kunne tenke seg å bu på er heilt nedgrodd ? her som eg bor på Furset er gjennomsnittsalderen 50+ , om ti femten år kjem det til å stå masse tomme hus her som ingen ser fordi dei er nedgrodd , det er mykje produtivt areal her, med potensiale til både jordbruk fiske og turisme ja alle slag aktiviteter , men det er vel også sånn i Fjaler som i andre tilsvarande kommunar , at det som ikkje er i kommunensenteret da gir me blaffen i ? for folk e vel ikkje så dumme at dei vil bu i ein utkant ? eg veit at mange av desse som eig skogen som står sånn og ødelegger for mange , egentleg har lyst til å få den hoggd ned , men på grunn av ekstremt dårlege prisar blir den heller ståande , noko som og smittar over på taksereinga av eigenommane som er i samme området , i si tid når desse trea vart planta skulle det jo vere arvesølvet til kommande generasjoner ? men i staden har dei arva eit stort problem som øydelegger for mange , burde ikkje politikarane snart sjå på om det gjekk an å få til ei kompensasjons ordning sånn at dei kan fjerne denne skogen ? eller håpar dei at desse brysomme bygdene skal bli avfolka ? for i deira auge er vi vel egentleg berre skatteintekt til kommunen? men også desverre ein utgiftspost .

Innvandringspress på kommunane

Kommunane mottar stadig oppmoding frå Integrerings- og mangfolddirektoratet (IMDI) om å busetje fleire asylsøkjarar/flyktningar. I fjor var det 38 prosent av asylsøkjarane som fekk innvilga flyktningestatus. Resten av søkjarane som fekk opphaldsløyve fekk dette på såkalla ”subsidiær beskyttelse” , eller opphald på humanitært grunnlag. Innbyggjarane i kommunane vert såleis feilinformerte ved at desse innvandrarane vert omtala som flyktningar av media, Utlendingsdirektoratet (UDI) osv.

I dag ser vi at veksten i innvandrarbefolkninga, særleg av muslimar aukar, og ei destabilisering av vårt tradisjonelt fredelege samfunn er i emning, særleg i byane, utan at vi løyser nokon av problema i konfliktområda. I mange kommunar har spørsmålet om oppretting av asylmottak og mottak av innvandrarar gjennom asylinstituttet utløyst ein heftig debatt på nettet, særleg innan sosiale media. Alle meiningsmålingar syner at den førde innvandringspolitikken ikkje har støtte i det breie lag av folket. Kommunestyra fattar som oftast likevel vedtak om mottak på trass av at dei manglar støtte hos fleirtalet av kommunens innbyggjarar. I viktige saker som er av stor betyding for framtida hadde det vore naturleg å spurt innbyggjarane om råd gjennom ei folkeavrøysting etter den sveitsiske modellen. I følgje ein SSB- rapport i mars i år er kvar tredje mottakar av sosialhjelp i Norge ein innvandrar. Det er stor skilnad i prosentandelen i dei ulike kommunane.

Dette åtvara KrF mot

Alle politiske parti var samde om at staten ikkje skulle kreve 25% skatt på frivillig arbeid. Dvs. at ein skulle ha ei ordning som gjorde at frivillige lag og organisasjonar slapp å betale meirverdiavgift (MVA / moms).

KrF har heile tida meint at det skulle gjerast gjennom overslagsløyvingar, slik at laga fekk att momsen uansett kor mykje som var sett av i stortinget sitt budsjett til ordninga. Men nei; Ap, SV og Sp ville ha ei ordning der det var sett av ein fast sum. Dvs at i år der mange investeringar er gitt tilskot og gjennomført, så blir det avkorting på kva dei får igjen på momsen.

Hvem er dette?

For noen dager fikk jeg tilsendt noen bøker fra Straumsvågs Antikvariat i Fjaler, blant disse antologien Tenk Selv! Religionskritikk og humanisme fra Kon fu-tse til Carl Sagan, red. Vemund Blomkvist. (Humanist forlag 1985).

Inne i boken lå bildet som jeg har gjengitt her.

Mot en ny høstjakt

Det går mot hjortejakt, og med en tidlig jaktstart som hvert år legger opp til store dyretragedier.

Jaktstart 1. september skulle i utgangspunktet vært forhindret, med begrunnelse i dyrevelferdslovens forbud mot å hensette dyr i hjelpeløs stilling. At det ble vedtatt viser hvor lite dyrevelferdslovens minimumskrav for beskyttelse av dyr gjelder i praksis.

Arbeidstid for lærarar - Fagforeiningane og demokratiet

Demokratiet føreset organisering. Med industrisamfunnet vaks mengda av lønsarbeidarar. I siste halvdel av 1800-talet bygde arbeidarar fagorganisasjonar for å kunne stå disiplinert samla og dermed utvikle makt til å kjempe for løns- og arbeidsvilkår. Både dei som selde arbeidskraft og dei som kjøpte rbeidskraft, organiserte seg. Og med kvart vart det framforhandla tariffavtalar. Eit kjernepunkt var at avtalane skulle omfatte alle som var organiserte. Arbeidarane måtte stå samla under ei leiing, og unngå all oppsplitting. I Noreg er 1907 eit merkeår, for då inngjekk Jern og Metall og NAF den første landsomfattande tariffavtalen. Vil KS attende til tida før 1907?

Skuleverket no

Utakk er løna frå KS

KS arbeider sjølvsagt for ein skule med best mogeleg kvalitet. Men kva kvalitet er dei i argumenta deira, og dermed i heile tenkinga deira om kva som legg best til rette for ein god skule? Slik det er no utfører lærarar årsverket på 38 veker med eit snitt på 43,2 timar, pluss ei planleggingsveke. Vi passar på at alle slags oppgåver vert utførde når dei kjem, og gjennom skuleåret kjem der mange storrykk for at arbeidet skal gli godt både for elev og lærar.

Hald læraren på skulen

NO KAN POLITIKARANE FÅ DET SOM DEI VIL - PÅ BRULANDSVELLENE

No har fleirtalet av politikarane truleg fått akkurat det svaret dei har ønska seg. Asplan Viak har gjort ein «god jobb» og har svart på dei spørsmåla dei har stilt. Det heile handlar om dei store stakkars kjedane sin økonomi, og det at butikkane eventuelt kjem hit, kan kallast «utvikling».

Men kva for spørsmål har politikarane ikkje stilt? Kva med t.d. å få vurdert miljø, kultur, arkitektur, gåavstand og trivsel i Førde ?

Nei til fjorddrap!

Raudt Sogn og Fjordane har meir enn ein gong teke til orde mot bruk av Førdefjorden til deponi for dei enorme overskotsmassane frå ei eventuell gruvedrift i Vevring. Landsmøtet vårt gjekk inn for forbod mot sjødeponi.

FrP-/Høgre-regjeringa er som forventa ikkje stort meir oppteken av miljø enn den raudgrøne regjeringa. Det ligg vel i korta at denne regjeringa er meir interessert i økonomisk vekst, dvs. profitt, enn naturlandskap og reine fjordar.

Sommartur til Stardalen

Som tidlegare har Førde Røde Kors Besøksteneste også i år arrangert busstur og spandert middag på brukarar av Helsetunet.

Kvinnekampen må styrkast!

Raudt meiner mykje tyder på at kvinnepolitikken vil få eit tilbakeslag med FrP-/Høgre-regjeringa. Kutt i fedrekvoten og mogleg oppheving av sexkjøp-lova tyder på det. Desse og andre kvinnefiendtlege tiltak må møtast med offensive krav – ikkje krav som er avgrensa til status quo. Kvinnene var nemleg ikkje frigjorde og likestilte under AP-SP-SV-regjeringa heller.

Lærarane og arbeidstidsavtale

På eit skuleår skal lærarane arbeide 1687,5 timar. Det er eit vanleg årsverk. Desse timane skal i skulen utførast på 38 veker med elevar og ei planleggingsveke utan elevar; altså i snitt 43,2 timar kvar veke. Streiken no gjeld ikkje pengar. KS vil endre arbeidstidsavtalen. Og vil endre den så drastisk at 73 prosent av lærarane sa nei til endringa som vart utsend til uravrøysting.

Frustrasjon over år

Den siste boka til Kjartan Hatløy

Ingrid Margrete Thorvaldsen hadde ei fin omtale av Kjartan Hatløy si siste bok. Fint med litt anna enn sport og annonsar i Firda av og til.

Skal du leva deg inn i Kjartan si verd må du våge å ta steg frå klårtekst, prosadikt og poesi og inn i biletkunsten.

No må lærarane slutte å syte……..,

var min tanke då dei fyrste skulane vart tekne ut i streik i byrjinga av sumaren. Kan ikkje lærarane vere på jobb 7,5 timar kvar dag, slik som så mange andre?

Det måtte mognast litt, men etter å ha sett seg litt grundigare inn i saka har lærarane mi fulle støtte og tillit, noko eg trur dei har hos mange ”ikkje-lærarar”- om dei set seg inn i saka.

For defensivt!

Eg blir provosert av at ordføraren i Askvoll som kommentar til raset i Eidsfjorden håpar det skal gå færre ras i framtida. Det mest sannsynlege, veit vi, er at det vil gå fleire ras. Når ikkje kommunestyret i Askvoll var villige til å oppretthalde skulen i Stongfjorden, bør dei og ordføraren gjere alt dei kan for å beskytte ungar og andre vegfarande, spesielt ved kjende raspunkt. Og kvar blir det av muligheitene for omkøyring ved ras i Heilevang når det også ramlar steinar i Eidsfjorden??

Inntil for ca 10 år sidan hadde Statens Vegvesen lokalberedskap i Askvoll som sørga for regelmessig tilsyn og vedlikehald. Gjennom den nye organiseringa av vegvedlikehaldet opplever vi som innbyggarar at dette er mykje meir sesongprega og tilfeldig. Då må vi kunne setje vår lit til at kommunestyre og ordførar gjer ALT dei kan for å beskytte sine innbyggarar, og ikkje overlet initiativ og ansvar til fylkespolitikarar – som består av lokalpolitikarar med same rasutfordringar som Askvollsamfunnet har.

Gode elevar og foreldre!

I dag skulle vi ha stått i klasserommet, møtt elevane våre til nytt skuleår, gått vidare med det viktige arbeidet det er å gje elevar undervisning, formidle kunnskap og kompetanse. Vi skulle så gjerne ha gjort det. I staden streikar vi. Kvifor gjer vi det?

Viktigere å fjerne dokument avgiften enn arveavgiften

Regjeringen har fjernet arveavgiften, men vil ikke fjerne dokument avgiften, arveavgiften har ingen innflytelse på boligprisene,i tillegg må søsken fremdeles kjøpe ut søsken og ikke alle har råd til det.Dokumentavgiften er på 2,5 %,, koster boligen 3 mill. utgjør 2,5 % nesten 100 000 kr.Og det kommer i tillegg til budet som leiligheten blir kjøpt for.

*Enkelte steder i Bergen må en betale over 3. mill.for en bolig. *

Ut med KS!

Lærarane sin tillit til KS er brukt opp. Derfor sa 3 av 4 lærarar nei til det framforhandla resultatet i tariffoppgjeret, og streiken var eit faktum.

Forhandlingsleiar i KS, Per Kristian Sundnes, har i media prøvd å forenkle biletet med at lærarane må vere meir til stades på arbeidsplassen, men dette handlar om mykje meir enn kravet om binding av 7,5 timar på skulen.

Homo economicus feirar grunnlovsjubileet

– Det er ein skandale om ikkje arbeidet på Ørskog-Fardal-lina snarast kjem i gang att, seier NHO-direktør Jan Atle Stang i Sogn og Fjordane.

Vikenhuset - berre litt utanfrå

Svært mange vil truleg meine at det no har vore snakka nok om Vikenhuset. At det er ein lokal verkebyll som har verka lenge nok, og at ein no må komme vidare. Det kan ein forstå. Ingen ønskjer seg vondt blod i ei bygd eller ein kommune. Ein kan også forstå at mange vil synast at det er ein uting at folk som oppheld seg i Oslo størstedelen av året skal leggje seg opp i ei slik sak.

Underteikna bur rett nok i hovudstaden, men har opphalde seg i Jølster, i kortare eller lengre tid, kvar einaste sommar, i nærmare seksti år. I eit elles omflakkande liv, har Jølster vore det fastaste punktet i tilværet, noko som har samanheng med at morfar min voks opp i Jølster, kom seinare att som prest, og fekk endå seinare sett opp ei hytte her, der han budde kvar sommar så lenge han levde. No ligg han då også gravlagd på Helgheim kyrkjegard. Dette gir meg sjølvsagt ingen spesiell rett til å uttale meg om Vikenhuset, men det gir meg iallfall lyst.

Ligg unna krigen mellom stormaktene!

Ingrid Heggø, AP si fiskeripolitiske talskvinne, vil at EU skal kjøpe meir fisk frå Noreg. Bakgrunnen er tap av norske eksportinntekter når Russland straffar oss for å støtte USA og EU sine sanksjonar mot landet. EU sin solidaritet med det ukrainske folket og Noreg strekkjer seg neppe så langt som Heggø let til å tru.

Norske sentralstyresmakter sin utanrikspolitiske dobbeltmoral vil ingen ende ta. Dei nektar å møte Dalai Lama fordi det kan gå ut over norsk eksport til Kina. Men gjennom si støtte til USAs og EUs sanksjonar mot Russland har regjeringa allereie oppnådd å øydelegge ein av Noregs største eksportmarknader for fisk og sjømat.

Viktigheten av å få bygd studentbustander i Sogn og Fjordane og Norge

Så er vi tilbake til august, og tida då dyktige studentar skal studere rundt omkring i landet og ikkje minst finne ein stad å bu. Som 5 års student har eg vært heldig å få studentbustad og dermed slepp å finne privat eller komme i bustad kø. I følgje Sisof Direktøren er det likevel 150 som står i kø i Sogndal og i fjor stod det i følgje Nso (Norges student organisasjon) over 14500 studentar i bustad kø på landsbasis.

Så lurer du sikkert på kvifor studentbustander er viktig for den jamne innbyggjar i Sogn og Fjordane. I følgje ein undersøking frå Høgskulen i Volda så blir ein såpass stor grad av studentar igjen i fylket etter studietid. Dette kan i stor grad overførast til HISF (Høgskulen i Sogn og Fjordane) som er flinke til å rekruttere studentar frå andre deler av landet. Vi veit at mange studentar utan bustad eller svært dyre husleige skader omdømme til studieplassen og svekker muligheitene for at studentar trives eller enda verre styrker muligheitene for at kompetente studentar slutter ved studiet.

Firda

Følgt av 1423 medlemmar.

» Reglar for debatt i Firda

» Arrangement til Det skjer (Rettleiing)

» Nytt debattinnlegg (Rettleiing)

» Last opp lesarbilete

Dersom du i tillegg kryssar av for «Publiser med ropert», så vert bidraget synleg på fylkessona Fjordaglimt.no, og du får maksimal merksemd kring det du har på hjartet. Meir om sona

Origo Firda er ei sone på Origo. Les meir
Annonse