Nye bilder

MYLDRESAMFUNN

Fra vårt utsiktspunkt ser det ut for at maursamfunnet er et sammenhengende liv, et myldresamfunn.

En observatør fra rommet vil vel kanskje oppfatte menneskelivet på jorda på samme måte?

Endå færre fast tilsette?

I fleire lokalaviser har regiondirektør Jan Atle Stang i Næringslivets Hovedorganisasjon i Sogn og Fjordane applaudert FrP-/H-regjeringa sitt forslag om utvida rett til mellombelse tilsetjingar. Forslaget vil innebere ei så sterk svekking av arbeidsmiljølova at det må takast kraftig til motmæle.

Arbeidsfolk og tilsette i både offentleg sektor og i det private næringslivet blir heile tida stilt overfor nye krav og fleire oppgåver. Det skjer ei brutalisering av arbeidslivet som gjer at altfor mange ikkje lenger greier å henge med, får svekka helse og i mange tilfelle hamnar på uføretrygd. Det er derfor behov for fleire fast tilsette for å motverke dette og for å oppfylle formålet med arbeidsmiljølova.

Prinsessa og åndene

Menneska har utvikla førestillingar om ånder til alle tider. Tidleg i menneskehistoria budde åndene i stokk og stein, og korleis menneska forheldt seg til desse åndene meinte dei var viktig for liva deira. Menneske utvikla med kvart meir samansette samfunn, og utviklinga av førestillingane om åndene kravde spesialistar. Presteskap oppstod. Og førestillingar om ånder har vorte fleire og meir omfattande. Eg såg at nokon som hadde arbeidd med å finne ut kor mange variantar av kristen tru som finst i verda i dag, kom fram til om lag 2000. Ein tredjepart av menneska på jorda er kristne, og variasjonane om ånder i andre religionar er også talrike.

Fascinerande

Stortingspolitikarar utan ryggrad.

Avisa Firda skriv om den høgaktuelle OL-saka og stortingsrepresentantane frå Sogn og Fjordane i dag. Kva meiner dei om dette? Det viser seg at dei meiner både det eine og det andre. På same tid! Ingen av dei mannar seg opp til eit klart standpunkt! Her skal vi altså svi av eit tosifra milliardbeløp på ein fest i Oslo samstundes som det skal kuttast inn til beinet i Sogn og Fjordane. Svaret frå stortingspolitikarane burde sjølvsagt ha vore eit rungane NEI til OL i Oslo i 2022.

Kva skal vi med slike politikarar? Kva skal vi med politikarar som ikkje maktar å ta klare standpunkt? Kva skal vi med politikarar som ikkje maktar å stå rakrygga opp mot makta i Oslo? Kva skal vi med politikarar som berre er opptatt av taktikk og snur kappa etter vinden? No må vi snakke eit språk dei forstår. Vi må skape veljarflukt. Stem på dei partia som seier nei til OL i Oslo i 2022, både ved kommunevalet neste år og ved neste stotingsval. No er det lenge til stortingsvalet i 2017, og politikarane kjem til å spekulere i at vi veljarar har dårleg hugs. Men då trur eg dei gjer opp rekning utan vert.

STORTINGET I UTAKT MED FOLKET

GJENNOM PARTIPISK (fleirtalsvedtak i partigruppene om avrøysting) HAR UFORMELLEORDNINGAROPPHEVA GRUNNLOVA SI FASTSETTING AV VALDISTRIKT.

Arbeiderpartiet var først ute med partipisking under sterke autoritetar som Einar Gerhardsen og

Wiborg-saka

Forfattar Knut Lindh har i år gjeve ut boka Hvem drepte Jan Wiborg (sjå http://www.vg.no/nyheter/innenriks/ber-stortinget-gjenaapne-wiborg-saken/a/23281446/). I etterkant av boklanseringa har vi kunna lesa at at ein profilert TV2-journalist fuska i ein reportasje som førte til at teorien at Jan Wiborg vart drepen, vart avvist. Den saka kan lesast her: http://www.abcnyheter.no/nyheter/2014/08/28/tv-2-profil-fusket-i-reportasje-om-gardermoen-varsler

Boka innheld mykje interessant informasjon om denne stygge saka. Ei sak som kjem fram i boka som det er grunn til merka seg, er at m.a. tidlegare stortingsrepresentant Hallgrim Berg har gått ut og fortalt om overvaking og grov sjikane i etterkant av at han har uttalt seg om dødsfallet til Wiborg. Det skriv Lindh om i kapittelet ‘Polite warnings’. På side 77 i boka blir me kjende med at Berg tidlegare hadde sagt i eit intervju i boka Post festum Gardermoen: maktspillet om Gardermoen at kvar gong han hadde uttala seg om Wiborg-saka, hadde nokon brote seg inn i bustaden hans. I intervjuet sa Berg:

Underleg trend

Om ein skulle tillegge “leiarspalta” under synspunkt/meiningar i Firda nokon intensjon og verdi, so måtte det vel vere debattskapande. Men eg lurar av og til på kven det kan vere som skriv denne leiaren. Er det ein fast? Er det tilfeldig utvalde innlegg? Går det på rundgang i redaksjonen? Ikkje veit eg. Men når ein les den kan ein om ikkje anna få inntrykk av at forfattaren opptrer noko distré, eller tek ulike sider i saker for å skape debatt. Der er ikkje akkurat noko raud tråd gjennom denne spalta, annan enn “debattskapande”. Og dette er heilt greitt, og for so vidt ikkje noko spesielt for Firda. Bortsett ifrå på eit punkt, avfallsdeponiet i Førdefjorden. So fort leiaren tek for seg dette, er det konsekvent på Nordic Mining si sida den hamnar. Er ikkje dette litt snodig?

I leiarspalta “underleg reknekunst” 23.09.14 tek leiaren på seg hatten som forkjempar for naturmiljø, lokalt næringsliv og busetnad. Eg vart rett begeistra over denne leiarspalta. Om ein derimot les notisen under leiaren 25.09.14 “Slik går no dagane”, får ein eit ganske anna inntrykk. Kvar vart det av den sunne fornufta omtala i “underleg reknekunst”. Dette fell meir i kategorien sure oppstøyt. Men so handlar det rett nok om avfallsdeponiet i Førdefjorden. Er dette tilfeldig? Eller er det slik at enkelte sine kalkulatorar ikkje alltid gjer same svar?

Det er også vår fjord!

Nordic Mining ynskjer å starte gruveverksemd i Engebøfjellet, og dumpe enorme mengder slam og kjemikalier i Førdefjorden. Mineralet rutil blir brukt som råstoff for å framstille titandioksid, som primært blir nytta som fargestoff i maling, plast og papir, men òg i kosmetiske produkt som tannkrem, sminke og kremar . Spørsmålet er om ikkje tannkremindustrien bør klare seg utan Engebøfjellet. Her står større verdiar på spel..

Tvil og verdiar *

Vindkraftindustrien har rana fylket

Sidan starten på 2000 talet har kraftverksemdene slitt ned golva på mange kommunekontor her i fylket, dette for å frista med solide inntekter til skrantande budsjett. Det einaste kommune måtte gjere var å vere med og banke gjennom konsesjonsvedtak til vindkraftutbygging ilag med kommunane og NVE. Mange kystkommunar har sagt sitt ja, kun Solund sa nei, men her vart saka seinare lagt på is. Men kva har vindkraft tilført fylket og kommunane? Ingenting anna enn splitta bygder og folkemøte.

Mange har sagt klart ifrå kva dette kunne innebere av økonomisk tap, så godt som ingen ville høyre på. Men no viser tal at scenario vi åtvara mot er godt i gong.

Klimadebatt på feil grunnlag.

.

Det er vanskeleg å føre ein dialog på nettet om klima når dine motstandarar baserer sine synspunkt på klima som eigentleg er berre politisk og ikkje vitskapleg fundert. Det vert produsert tusenvis av vitskaplege artiklar som skal vere med på å bygge opp om IPCC sine synspunkt på klimaendringar som menneskeskapte, men ingen kan bevise sine påstandar. Berre her i Norge blir det brukt noko slikt som 800 mill kroner årleg til forsking som skal bevise CO2 sin påståtte verknad på klima.

kva er egentleg problemet

eg satt i går kveld og såg på eit dokumentar programm på fjernsynet , det eg fekk høyre og sjå der var mildt sagt urovekkande og sterkt provoserande .

det det byrja med var tunnellane og vegen over strynefjellet , kor mange utgreingar skal ein ha ? og kvifor ? dei hadde jo allerede fått ei tillråding frå ein etter mitt syn ganske oppegåande person , men han vart som vanleg stoppa av at dei skulle ha fleire alternativ og for ikkje å snakke om konsulent uttaleleser , det som er mest skremmande opp i dette er at dei som er satt til å styre eit departemang ikkje sjølv veit korleis dei skal bruke sine eigne metodar .

Kva kostar dette, Naustdal?

Nokre spørsmål til rådmannen i Naustdal, og til varaordførar Harald Kvame som ivrar etter å fylle Førdefjorden med avfall.

Rådmannen i Naustdal er ute å “fyrer opp under…” i media i dag(23.09.2014). Naustdal kan tene gode pengar i eigedomsskatt frå avfallsdeponiet i Førdefjorden…….. Men er dette reèlt? Kva er kostnadane? Kven må ta kostnadane? Og er det desse pengane åleine som skal avgjere saka? Er det greit at Naustdal kommune skor seg på unødvendige og enorme naturøydelggingar?

Trua på drivhuseffekten.

Trua på drivhuseffekten til CO2 er no på eit stadium som er tragikomisk. Når ein ny biskop tek med i si preike faren for overoppheting av kloden i dette hundreåret, då har vi kome til eit lågmål i folkeopplysning. Har klima vorte religion der du ikkje treng bevis, men berre tru? Kanskje er det også på tide å fornye religionen etter kyrkjemøtet i Nikea der begrep som Den heilage Ande vart innført?

Mange trur det skal bli varmare framover. IPCC har brukt auke i CO2 som skræmsel i klimautviklinga. Temperaturen skal auke proporsjonalt med auken i CO2. Dette er vitskapleg feil. Auken er logaritmisk. Det vil seie at effekten avtek med aukande CO2-konsentrasjon og er no komen så langt ned at vi har brukt opp 99,7 % av alt vi kan få ut av CO2 som klimapådrivar. Auka CO2-konsentrasjon i atmosfæren kan ikkje lenger gje temperaturauke. Alle spådommane om dramatiske temperaturar i slutten av dette århundre er ikkje tufta på vitskap, men på politikk. Her eksisterer ikkje lenger vitskapleg grunnlag for å tru på IPCC sine spådommar.

Kor høgt skal lista ligge?

I fredagsspalta ”Ettertanke” i Firda 19. sept. lurer konsulent i det norske misjonsselskap, Ingvald Andersen Frøyen på kor høgt han som kristen skal legge lista. Kva skal eg strekke meg etter, spør han. Han siterer Jesus: ”Ver då fullkomne, slik dykkar Far i himmelen er fullkomen”. Ein annan stad (Johs.14.12) seier Jesus: ”Den som trur på meg (les: den som forstår min bodskap) skal gjera dei gjerningar som eg gjer, ja, han skal gjera større gjerningar enn dei.” Merkeleg nok er dette komme med i Bibelen, men når blir det nemnt i kyrkja?

Det er slett ikkje slikt ein får høyre frå kyrkjeleg hald. Frøyen meiner at dette er umogleg, og han er ikkje åleine. Presteskapet i den norske kyrkja veit best. Det er umogleg, og dermed basta. Dessutan blir det for slitsamt. Er det slike haldningar ein så fint kallar ”det kristne håp”?

NIVA motseier seg sjølve

Hevdar partikkelskadar var «svært begrenset», endå 30% av fisken døydde

Min kronikk «Feil bruk av forsking» vart 14. august publisert i Bergens Tidende. Der hevda eg at rappportar om fjorddeponering av gruveavfall inneheld feil og undervurderer skadeverknader frå sevepartiklar på livet i sjøen. NIVA v/Trine Dale med fleire svarar i BT 10. september under tittelen «Tvilsom kritikk av forskningsrapporter» og i Firda 16. september under tittelen «Tvilsam rapportkritikk», men utan å tilbakevise kritikken min.

Er Norge ein totalitær stat i klimaspørsmålet?

Det er ingen nolevande menneske her på Jorda som kan seie med sikkerheit kva klima vi vil ha i slutten av dette hundreåret, eller om 15 år for den saks skuld. Men det blir framsett påstandar om dramatiske klimaendringar som alle går ut på at det skal bli ein kraftig temperatur-auke, kanskje opp imot 6 grader fram til 2100. Alt på grunn av oppgang i CO2-innhaldet i atmosfæren. Historisk har CO2 aldri hatt slik innverknad på klima. I den førre mellomistida for 125 000 år sidan sto havet kanskje 5-6 meter høgre enn i dag. For å få få havet opp på det nivå, må det smelte enorme mengder is. Vi kan vel trygt seie at på den tid var det ikkje snakk om togradersmålet og det fanst heller ikkje ansvarlege politikarar til å styre klimaet.

Her må det ha vore mykje høgre temperaturar utan klimautslepp. Her var det ikkje CO2 som førte til det varme klima og det var heller ikkje noko tipping point, for etterpå kom ei ny istid. Norske forskarar har elles funne ut at det under siste istid var fleire brå og store endringar av temperaturen opp mot 10 grader. Ingen av desse klima-endringane skuldast CO2.

Survival of the fittest

Darwin, og også andre i hans tid, tok til å forstå at livet på jorda alltid hadde endra seg. Kyrkja, som studerte Bibelen og ikkje naturen, kunne også her med sedvanleg autoritet slå fast at naturen ikkje endra seg, men tvert imot til evig tid er, var og vere skal akkurat slik Gud hadde skapt alt, inkludert alt liv, for grovt rekna 6000 år sidan.

”The fittest”

Kva bestemmer konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren?

Dagleg høyrer vi på TV og i radio om klimautslepp og om at dette er skadeleg for klimaet. Er dette reelt eller er det berre tøv som baserer seg på minimal kunnskap om CO2 og om klima. Det er langt tilbake at forskarar fann ut at det var ein plass mellom 18 000 og 22000 gonger så mykje CO2 lagra i havet åleine som i atmosfæren. Likevel vert det påstått at våre utslepp skal gjere havet surt. Om havet tok opp all CO2 frå atmosfæren, så ville det ikkje ha innverknad på ph i havet. Spørsmålet er om vi tilfører så mykje CO2 at havet og planteriket ikkje kan ta opp desse såkalla klimautsleppa og om dei kan verte lagra i atmosfæren og føre til auka CO2-konsentrasjon slik det no vert framstilt av Stoltenberg og FN.

Henrys lov om stor evne til oppløysing av CO2 i vatn gjer det vanskeleg å tru på teorien om menneskeskapte klimaendringar. Havet si evne til å oppta CO2 er avhengig av temperaturen i havet. Kaldt vatn tek opp CO2. Når vatnet vert oppvarma avgjer det CO2. Det ser vi igjen i iskjerner frå Grønland og frå Antarktis. Når Jorda gjekk inn i varmare periodar tok det nokre hundre år før havet vart oppvarma og frigjorde CO2 til atmosfæren. Men det tok minst like lang tid å redusere konsentrasjonen av CO2 når Jorda gjekk inn i ein kaldare periode. Havet skulle nedkjølast før det var i stand til å ta opp meir CO2 frå atmosfæren. Det er årleg ein utveksling av CO2 mellom hav og grøne plantar og atmosfære som er mykje større enn enn våre klimautslepp. Om vi prøver å lagre CO2 for å redde klima, så kjempar vi mot naturen. Det vi tek vekk av CO2 vil havet fylle på for å opprette balansen. Derfor var Mongstadprosjektet galmannsverk og det er også alle klimatiltak som går ut på å redusere utslepp av CO2. Aukar vi utsleppa, vil havet oppta meir CO2 for å skape jamvekt i systemet. Atmosfæren er berre eit mellomlager av CO2. 3/4 av våre utslepp kjem frå den nordlege halvkule der det er mest landområde. Men det er same konsentrasjon på den sørlege halvkule der det er mest berre hav. Er det havet som styrer CO2- konsentrasjonen eller er det våre utslepp?

Fridom - løyndom: ein skrivekonkurranse.

Sogn og Fjordane skrivelag fyller 30 år i 2015, og i det høve arrangerer laget ein skrivekonkurranse i haust. Leiar i Skrivelaget, Anne Marie Baugstø-Hartvigsen, lokkar med både pengepremiar og publisering av dei beste tekstane i ein antologi. Tema er fridom eller løyndom, og sjangeren er novelle. Konkurransen er for folk som bur i, eller har tilknyting til Sogn og Fjordane. Teksten skal vere på norsk, og det vert oppmoda om å bruke nynorsk.

Vi håpar å nå ut til fleire skrivelystne i Sogn og Fjordane, seier Anne Marie. Vi trur det er mange som gjerne vil utforske skrivinga, og som kan ha glede av å gjere det i eit fellesskap som Sogn og Fjordane skrivelag. Ho legg ikkje skjul på at litt av intensjonen med skrivekonkurransen er å rekruttere nye medlemmer til Skrivelaget. Kjekt om mange ungdommar tek utfordringa og sender inn tekstar. Laget har kring 30 aktive medlemmer, frå unge forfattarspirer til heiltids forfattarar i alderen 20 til nesten 90 år. På skrivekursa har det vore deltakarar heilt ned i ungdomsskulealder.

Politisk havari i kraftbransjen

Vindkraftplanane syg pengar ut av kraftselskapa. På fire år har dei sju største kraftselskapa på Vestlandet tapt ein kvart milliard kroner, melder NRK. BKK har fått nok og gjev opp vindkraft, men Vestavind Kraft seier eigarane vil satse vidare.

Største eigaren i Vestavind er Sogn og Fjordane Energi, med 56 prosent. Tafjord kraftproduksjon har 34 prosent og Sognekraft 10 prosent. Vestavind har inntekter av nesten 700 GWh vasskraft i Svelgen, men resultata før skatt har kvart år vore negative. Selskapet betaler altså ikkje skatt.

Talentutvikling

Jan Tore Jåstad ved Fotballkretsen kjem i eit tilsvar til mitt innlegg om talentlaus forballutvikling i SUNNFJORD med ei rekke utgreiingar som ikkje var tema for mitt innspel (flink 14 åring frå Vikane, jentefotball , flinke spelarar frå klubbar i Nordfjord og Sogn, storleiken på Førde Fotball og mykje meir). Ser det difor berre naudsynt å kommentere nokre punkt som er relevante i høve mitt innlegg.

Kretsen vil gje foreldre og trenarar eit meir nyansert bilde, skriv Jåstad. Noko av bakgrunnen for mitt innspel var pågang, over tid, frå mange av desse desse om å ta opp dette temaet. Over femti postitve tilbakemeldingar på mitt innlegg tyder på at ein del kjenner seg igjen i mi framstilling.

Har den «sunnfjordske skepsisen» innhentet østlendingen Roy Sævik?

En har i de siste dager kunne lese at undertegnede er beskrevet som en pessimist både på sosiale medier, i nettavisen til Firda og i senest i papirutgaven av Firda 12.09.2014.

Bakgrunnen er at undertegnede ved et ærend i nærbutikken i Stongfjorden traff på en ivrig Firda journalist som ville intervjue tilfeldige kunder om deres syn på nedleggingen av butikken i Stongfjorden.

Gaza; militærdoktrinen og menneska

Ein militærdoktrine uttrykkjer den strategiske tenkinga for kva denne militærmakta vil oppnå, og korleis oppnå dette. Den som er sterk vil ha ein annan doktrine enn den som er svak. Eit velkjent døme: Hitler ville tvinge Storbritannia til å inngå ein avtale i 1940 ved å bombe britiske byar. Men han hadde ikkje bombekapasitet nok. Seinare i krigen hadde Storbritannia og USA bygt opp bombeflykapasitet til å bombe tyske byar nok. I begge tilfella var tenkinga lik: å påføre sivilbefolkninga store lidingar med fullt overlegg for å skremme dei frå å yte motstand. Begge mislukkast, for folket kjempa vidare.

Dahiya-doktrinen

Firda

Følgt av 1426 medlemmar.

» Reglar for debatt i Firda

» Arrangement til Det skjer (Rettleiing)

» Nytt debattinnlegg (Rettleiing)

» Last opp lesarbilete

Dersom du i tillegg kryssar av for «Publiser med ropert», så vert bidraget synleg på fylkessona Fjordaglimt.no, og du får maksimal merksemd kring det du har på hjartet. Meir om sona

Origo Firda er ei sone på Origo. Les meir
Annonse