Nye bilder

Nordlandsbåt?

Hilde Genberg, UWC, skriv i onsdagsnr. av papiravisa Firda om båttur på Dalsfjorden.

Innhaldet og oppslaget ellers har etter mitt vit utvilsomt potensiale til toppkarakter.

KOMMUNESAMANSLÅING

Ser i Firda 21/10 at saka har vore drøfta i Førde formannskap. Krf v/Haugsvær og Sp v/Varlid ser ut til å halle mot ein storkommune i Indre Sunnfjord medan H v/Grotle og V v/Taule vil invitere Flora med i samanslåings-eininga.

Men kva har dei to sistnemnde tenkt seg for resten av kystkommunane, vil dei også invitere Bremanger, Askvoll, Fjaler, Hyllestad og Solund med eller vil dei berre plukke frå øvste hylla og la utkantkommunane segle in eigen sjø? I såfall typisk blå tenking utan framtidsperspektiv.

Bylag vs smålag

Fotballkretsen har kritisert småklubbane i Sunnfjord for dårleg talentutvikling, og meiner bylaga er i ferd med å “springe i frå” smålaga.

Ser vi på slutt-tabellane haust2014 for småguttelag og guttelag – der det har vore deltakande lag frå Sunnfjord (og der det er avgjort i toppen) finn vi:

Vindkraft vil ingen kjøpe

Berre til vindkraft her i landet har NVE delt ut konsesjonar til 19,5 TWh (milliardar kWh), nesten tre firedelar av dei 26,4 TWh som sertifikatordninga skulle skaffe i Noreg og Sverige til saman. Problemet for selskapa er at ingen vil ha denne krafta.

Men Stein-Arne Ottesen i Vindkraftforum Sogn og Fjordane lengtar etter meir. Han fortel her i avisa 20.10. at dersom svenskane stengjer eit atomkraftverk, må vi erstatte den krafta med anna svensk kraft eller nye utbyggingar.

Kommunereform

Stortinget diskuterte kommunereform 18. juni 2014. Diskusjonen viste at der er fleirtal på Stortinget for ei kommunereform. Men kva innhald fleirtalet er einige om, er det vanskeleg å få tak i. Talet på kommunar skal reduserast, frå no 428, men kor mykje er uvisst. Alminneleg vitige folk som freistar orientere seg, møter eit rikt utval av plussord; Effektivitet og stordriftsfordelar skal det bli, meir økonomisk solide kommunar, større valfridom for innbyggjarane, meir lokaldemokrati. Lista over minusord er tom. Eg har ein målestokk for meg sjølv; Eg har studert 7 år på universitet, og har lært det teoretiske og abstrakte språket som dominerer samfunnsteoriar og det politiske liv. Og eg har diskutert politikk med mange slags folk. Når eg ikkje greier å forstå kva kommunereforma skal føre til, så er det ikkje meininga det skal vere forståeleg for folk flest.

Absurditetar

Kan det bli verre?

I Firda sitt nedslagsfelt er det minst 100 personar som med ei årsinntekt på over 2 millionar vil få redusert inntektsskatten sin med 38.400 kr. Det er svært mange av dei same millionærane som også vil nyte godt av redusert formueskatt. Dette er lett å lese ut av Firda si laurdagsutgåve (18. oktober).

Dette skal visstnok motivere desse personane til å arbeide meir. Då skal dei vel tene endå meir og dermed få endå meir skattelette dei neste åra?

Pedofili og forfylgjing av ein varslar i Storbritannia

Etter at Jimmie Saviles dobbeltliv er vorte kjend, er det god grunn til å spørja i kva grad Storbritannia var vore ein skjerma tumleplass for pedofile. Ein kan t.d. sjå dette intervjuet med ein journalist som har vorten nekta innreise til Jersey: http://victims-unite.net/2014/09/18/justicenow-should-apply-to-childabuse-victims-on-jersey-leah-mcgrath-goodman-interviewed-by-max-keiser/

Ei stygg sak gjeld Brian Pead, tidlegare rekor ved ein skule i bydelen Lambeth i London. Han har skrive ei bok om korleis han fekk alvorlege problem med styresmaktene etter at han fekk sparka ein kvinneleg lærar som m.a. forsøkte å få kontakt med skulejenter etter skuletid. Boka kan lesast på http://nationalinquiry.files.wordpress.com/2014/07/12-from-hillsborough-to-lambeth.pdf

Kappløp med svenskane om vindkraft?

Vi treng ikkje noko kappløp med svenskane om å bygge ut kraft. Og den svenske kraftforsyninga er ei heilt anna enn den norske. Dette er to påstandar i leiaren i Firda 14. oktober. Begge påstandane bygger på ei stor misstyding.

Ryddesjau på Øyra i Askvoll

Kommunalt presentasjonsmøte om bruk av Øyra er unnagjort, høyringsfristen er utgått.

Praktisk ryddearbeid på Øyra ligg truleg nær.

Noreg må ut av skammekroken

Som ein følgje av borgarkrigen i Syria, er meir enn 3 millionar menneske på flukt. Nabolanda Libanon, Tyrkia, Jordan og Egypt har tatt i mot størstedelen av flyktningane, men det er grense for kor mange fleire dei kan ta i mot.

I Noreg, eit av verdas rikaste land, har regjeringa vedtatt å ta imot 1000 syriske flyktningar i 2014. Eit fleirtal på Stortinget vil auke dette talet for 2015 fordi situasjonen for dei syriske flyktingane er svært vanskeleg. Men i statsbudsjettet er det ikkje lagt opp til auke, og det vitnar om ei svært arrogant haldning frå regjeringa si side når dei ikkje vil bøye seg for stortingsfleirtalet. ”Det er betre å hjelpe flyktningane der dei er,” seier statssekretær Himanshu Gulati (FrP). Dette står i sterk kontrast til utanriksminister Børge Brende som seier at situasjonen for dei syriske flyktningane er den verste flyktningkatastrofen sidan den 2. verdskrigen.

Heller sosialisme enn skattelette til dei rike

Ikkje minst i Sogn og Fjordane vil det vere vanlege folk og samfunnsmessige forhold som vil bli skadelidande av FrP-/H-regjeringa sitt første sjølvavla statsbudsjettet. Budsjettet er som venta hakket verre enn kva den føregåande og raudgrøne regjeringa presterte av sparetiltak.

Allereie før statsbudsjettet er lagt fram, er det nedskjeringsprogram i Fjaler kommune. Grendeskular står for fall. No bli det endå verre å få dei oppretthaldne. Også i den relativt mindre fattige Høyanger kommune bles det høgreorienterte sparevindar. Fleire av dei vidaregåande skulane i fylket, der dei aller fleste fekk ei forlenga levetid i fjor, er truga av nedlegging.

Klimadebatt på avvegar.

Det er med undring eg ser på, spesielt politikarar frå venstresida, kva angst dei har for klimaet og kva tru dei har på at dei kan påverke klimaet med sin politikk. Men finst det politikk som kan styre klima? For det første har vi ikkje fått den globale oppvarminga som vart forventa av IPCC på 90-talet. Etter 1998 var det slutt på temperatur-stigninga som vart spådd, sjølv om CO2 helt fram å stige. Er det nokon samanheng mellom temperaturen på kloden og CO2 i atmosfæren? Etter 1900 har vi hatt varmare og kaldare periodar der det ikkje ser ut til å vere samsvar med CO2 i atmosfæren. Faktisk var temperaturen på 30-talet opp imot 90-talet. Likevel påstår IPCC at meir enn halvparten av temperatur-auken etter 1950 skuldast våre utslepp av CO2. Hadde CO2 hatt avgjerande innverknad på temperaturen, kunne vi ikkje hatt kuldeperiodar i dette tidsrommet. Omkring 1965 vart det spådd ei ny istid, 20 år seinare ei overoppheting av kloden.

Svekka lokaldemokrati

Då kommunane vart innførde med formannskapslova i 1837, vart det 392 kommunar. I 1930 nådde vi toppnivået for tal kommunar med 747. I 1967 var talet 454. I Noreg har vi no 428 kommunar. Over halvparten har færre enn 5000 innbyggjarar. Regjeringa fekk i juni 2014 fleirtal i Stortinget for å starte arbeidet med ein kommunereform, og det er sett i gang regionale prosessar som skal føre fram til færre kommunar. Alle kommunar er inviterte til å starte prosessar. Diskusjonar er komne i gang.

Nokre konsekvensar

Er ikkje Firda lenger ei upolitisk nøytral avis?

Eg leser i avisa Firda datert tirsdag 7 okt 2014 på side 10 om kva “Leiar” skriver med overskrift “Gruvedrift dreg ut i tid”. Og eg må seie eg blir mildt sagt noko bekymra over det eg leser. Har leiaren i Firda gløymt kva avis han er leiar for ?

Før i “gamle dagar” so stod det over “leiaren” følgandes tekst om avisa Firda: “Grunnlagt i 1917 . Partipolitisk og økonomisk uavhengig avis”. I dag når ein leser Firda så står ikkje lenger dette over leiarens artikkel. Betyr det at Firda ikkje lenger er ei partipolitisk og økonomisk uavhengig avis ?

Den nye uføre reformen vil gi flere Fattige

Direktør i Attføringsbedriftene Johan -Martin Leikvoll forteller til VG at den nye Uføre reformen som kommer 1. jan. 15, vil gi flere fattige.

Neste år kommer det en ny uføre lov som går ut på at uføre skal skattes som de får lønn fra en bedrift. Brutto pensjonen skal opp, og de skal skattes mer, slik at de skal få utbetalt like mye som i dag, det er det som blir sagt.

Samanfiltring og superposisjon

Nyleg såg underteikna TV-programmet ”Den forunderlege kvanteverda”. Når ein veit at det som skjer i mikro også skjer i makro, blir slike program svært interessante. Programmet viste og kor illusorisk denne verda, som mange reknar som den einaste verkelege, er. Programmet ga mange assosiasjonar til eigne opplevingar.

Vi vart presentert for to samanfiltra lyspartiklar som utgjorde ein heilskap. Ein veit i dag at samanfiltra lyspartiklar har evna til å bevege seg frå kvarandre, men utgjer likevel ein heilskap i den forstand at dei reagerer med like rørsler som om dei framleis var samanfiltra, på trass av at dei har skapt avstand mellom seg ved å senke sin svingninsfrekvens til bølgeeigenskap. Denne tilstanden vart kalla superposisjon.

"Førdehatet"

”Hatar Florøfolk Førde” er det spurt om i Firda 2. oktober, der dei dreg inn gamal sjukehusstrid. Eg lurer faktisk på hensikta med den vinklinga.

”Hat” er eit altfor sterkt utrykk i dag, men det er ikkje rart at vi vart forbanna. Ikkje nok med at vi vart plukka for helsetenester, men kretsen rundt Sentralsjukehuset gjorde også sitt beste for å strø salt i såra. Då vi stilte 8.000 menneske i fakkeltog for liv å helse, var den vanlege kommentaren at vi satsa på å skrike høgast, at sjukehuset i Florø var eit ”luksusproblem”, og at vi berre var interessert i arbeidsplassane. Fekk Flora medhald i Fylkesting eller departement i noko, så vart det omkamp, til sentralistane fekk det slik dei ville.

MYLDRESAMFUNN

Fra vårt utsiktspunkt ser det ut for at maursamfunnet er et sammenhengende liv, et myldresamfunn.

En observatør fra rommet vil vel kanskje oppfatte menneskelivet på jorda på samme måte?

Endå færre fast tilsette?

I fleire lokalaviser har regiondirektør Jan Atle Stang i Næringslivets Hovedorganisasjon i Sogn og Fjordane applaudert FrP-/H-regjeringa sitt forslag om utvida rett til mellombelse tilsetjingar. Forslaget vil innebere ei så sterk svekking av arbeidsmiljølova at det må takast kraftig til motmæle.

Arbeidsfolk og tilsette i både offentleg sektor og i det private næringslivet blir heile tida stilt overfor nye krav og fleire oppgåver. Det skjer ei brutalisering av arbeidslivet som gjer at altfor mange ikkje lenger greier å henge med, får svekka helse og i mange tilfelle hamnar på uføretrygd. Det er derfor behov for fleire fast tilsette for å motverke dette og for å oppfylle formålet med arbeidsmiljølova.

Prinsessa og åndene

Menneska har utvikla førestillingar om ånder til alle tider. Tidleg i menneskehistoria budde åndene i stokk og stein, og korleis menneska forheldt seg til desse åndene meinte dei var viktig for liva deira. Menneske utvikla med kvart meir samansette samfunn, og utviklinga av førestillingane om åndene kravde spesialistar. Presteskap oppstod. Og førestillingar om ånder har vorte fleire og meir omfattande. Eg såg at nokon som hadde arbeidd med å finne ut kor mange variantar av kristen tru som finst i verda i dag, kom fram til om lag 2000. Ein tredjepart av menneska på jorda er kristne, og variasjonane om ånder i andre religionar er også talrike.

Fascinerande

Stortingspolitikarar utan ryggrad.

Avisa Firda skriv om den høgaktuelle OL-saka og stortingsrepresentantane frå Sogn og Fjordane i dag. Kva meiner dei om dette? Det viser seg at dei meiner både det eine og det andre. På same tid! Ingen av dei mannar seg opp til eit klart standpunkt! Her skal vi altså svi av eit tosifra milliardbeløp på ein fest i Oslo samstundes som det skal kuttast inn til beinet i Sogn og Fjordane. Svaret frå stortingspolitikarane burde sjølvsagt ha vore eit rungane NEI til OL i Oslo i 2022.

Kva skal vi med slike politikarar? Kva skal vi med politikarar som ikkje maktar å ta klare standpunkt? Kva skal vi med politikarar som ikkje maktar å stå rakrygga opp mot makta i Oslo? Kva skal vi med politikarar som berre er opptatt av taktikk og snur kappa etter vinden? No må vi snakke eit språk dei forstår. Vi må skape veljarflukt. Stem på dei partia som seier nei til OL i Oslo i 2022, både ved kommunevalet neste år og ved neste stotingsval. No er det lenge til stortingsvalet i 2017, og politikarane kjem til å spekulere i at vi veljarar har dårleg hugs. Men då trur eg dei gjer opp rekning utan vert.

STORTINGET I UTAKT MED FOLKET

GJENNOM PARTIPISK (fleirtalsvedtak i partigruppene om avrøysting) HAR UFORMELLEORDNINGAROPPHEVA GRUNNLOVA SI FASTSETTING AV VALDISTRIKT.

Arbeiderpartiet var først ute med partipisking under sterke autoritetar som Einar Gerhardsen og

Wiborg-saka

Forfattar Knut Lindh har i år gjeve ut boka Hvem drepte Jan Wiborg (sjå http://www.vg.no/nyheter/innenriks/ber-stortinget-gjenaapne-wiborg-saken/a/23281446/). I etterkant av boklanseringa har vi kunna lesa at at ein profilert TV2-journalist fuska i ein reportasje som førte til at teorien at Jan Wiborg vart drepen, vart avvist. Den saka kan lesast her: http://www.abcnyheter.no/nyheter/2014/08/28/tv-2-profil-fusket-i-reportasje-om-gardermoen-varsler

Boka innheld mykje interessant informasjon om denne stygge saka. Ei sak som kjem fram i boka som det er grunn til merka seg, er at m.a. tidlegare stortingsrepresentant Hallgrim Berg har gått ut og fortalt om overvaking og grov sjikane i etterkant av at han har uttalt seg om dødsfallet til Wiborg. Det skriv Lindh om i kapittelet ‘Polite warnings’. På side 77 i boka blir me kjende med at Berg tidlegare hadde sagt i eit intervju i boka Post festum Gardermoen: maktspillet om Gardermoen at kvar gong han hadde uttala seg om Wiborg-saka, hadde nokon brote seg inn i bustaden hans. I intervjuet sa Berg:

Firda

Følgt av 1425 medlemmar.

» Reglar for debatt i Firda

» Arrangement til Det skjer (Rettleiing)

» Nytt debattinnlegg (Rettleiing)

» Last opp lesarbilete

Dersom du i tillegg kryssar av for «Publiser med ropert», så vert bidraget synleg på fylkessona Fjordaglimt.no, og du får maksimal merksemd kring det du har på hjartet. Meir om sona

Origo Firda er ei sone på Origo. Les meir
Annonse