Nye bilder

Firda flyttar debatt-stoffet

Firda flyttar debatt-stoffet frå origo til firda.no

www.firda.no/synspunkt

Legaliser debatten

Mens narkodebatten endrer seg i flere land ser det ut til at i Norge er det fortsatt lang vei å gå. Bare å si at man ønsker en annen politikk enn dagens med høye straffer og null toleranse blir uglesett. Undertegnede mistet selv sitt radioprogram for å forsøke å sette saken på dagsorden. Jeg har lyst at denne debatten skal løftes opp på et høyere nivå enn i dag. Derfor har jeg nå tenkt å lansere en ny video hver eneste dag fra 1. juli til og med valgdagen den 14. september. Disse videoene kommer til å postes i bloggene Tronds orakel og Liberale engler.

Galskapen i Middelhavet

Åpent brev til Statsminister Erna Solberg.

Det tvetydige AP

Raudt skal arbeide aktivt for at FrP/Høgre skal ut av regjeringskontora – seinast ved valet i 2017. Det skal på ingen som helst måte bety at vi gjev blankofullmakt til AP-regjering eller eit anna regjeringsalternativ der AP dominerer. Raudt seier frå om dette både fordi vi er ueinige med AP på fleire punkt og fordi partiet, i saker der Raudt og AP er einige, ofte talar med to tunger.

AP presterer å stemme ned forslag om at Stortinget skal seie nei til bruk av atomvåpen. Dette partiet trass i at det er for eit internasjonalt atomvåpenforbod. Det er faktisk ikkje meir enn tre månader sidan leiaren i Stortinget sin forsvars- og utanrikskomité, Anniken Huitfeldt frå AP, stod saman med fleire titals organisasjonar mot atomvåpen. No grunngjev ho snuoperasjonen med at AP ikkje vil instruere FrP/H-regjeringa. Raudt meiner at om det er nokon parti som skulle vore instruert, så det FrP/H.

VÅRAVSLUTNING FØRDE SENIORKOR

Førde Seniorkor avslutta haust og vårsesongen med ei tilstelling på Aldersheimen 9.juni. Dette var ikkje ei vanleg våravslutning, det var samstundes ei markering av at Jorunn Bakkeli Nydal sluttar som dirigent for Seniorkoret.

Titansmelteverk på Engebø


I Firda 19.06 tek Per Storegjerde til orde for Titansmelteverk på Engebø. Samstundes gjer han seg nokre tankar om kva krav ein bør stille til prosjektet.

Kunne kanskje vore kjekt å produsere titanmetall i Naustdal kommune, men er dette realistisk? TiO2, som er det stoffet Nordic Mining ynskjer å framstille frå dagbrotet på Engebø, vert på verdsbasis nytta som kvitpigment(60%) og i plast(20%), papir(12%) og andre mindre produkt(8%).
Cristal Global, som er selskapet Nordic Mining har intensjonsavtale med, er ein av verdas største leverandørar av TiO2. Titanmetall er berre ein mindre del av titanproduksjonen, og Cristal har rikeleg kapasitet til å dekke framtidig leveranse på verdsbasis.
Les meir…

Ja til søndagsfri!

Høyrer du til dei som framleis vil ha søndagen som fridag? Folket seier nei til søndagsopne butikkar. Partane i arbeidslivet seier nei, dei frivillige organisasjonane seier nei, det lokale næringslivet i distrikta der folk bur, seier nei til søndagsopne butikkar.

Kvifor vil då den mørkeblå regjeringa ha søndagsopne butikkar? Er det meir fridom med søndagsopne butikkar, og i så fall for kven?

Partiet De Kristne klare til valet

Bjørg Sølvi Refvik

Partiet De Kristne Sogn og Fjordane, PDK Sogn og Fjordane, hadde Fylkesårsmøte i Førde 15 mars. Det vart då valgt nytt styre og det vart halde nominasjonsmøte for Fylkestingsvalet 2015.

Fødd til fridom

Dette var den paradoksale overskrifta på eit innlegg av Asbjørn Massnes frå Kystpartiet i Sogn og Fjordane i Firda 18. juni, der han argumenterer for at dyr har det betre i bur enn ute i den naturen dei høyrer heime i. Då må eg lure på korleis Massnes definerer fridom.

For underteikna er fridom å kunne leve i pakt med sine naturlege evner og anlegg, og såleis oppfylle meininga med sitt liv. Mennesket har fri vilje, men dyr gjer akkurat det dei til eikvar tid skal gjere. Dei følgjer sine instinkt – dei naturlege og direkte impulsane frå den guddommelege kjelda. Det får dei ikkje høve til når det uvitande mennesket stengjer dei inne i bur, eller i merder for den del. Då blir dei i staden stressa og sjuke. Laksen er ikkje bra for oss å ete, og når det gjeld pelsdyr, veit vi at dei blir så stressa at dei kan skade og ete sine medfangar og til og med sine eigne barn, for dei er fullstendig i ubalanse pga. feilplassering.

Sustainable om hundre år?

I dag er ordet berekraftig på moten. Eg tykkjer det engelske ordet ”sustainable” gjev ei klårare og meir poengtert meining. ”Sustain” tyder å vare over tid, og ”able” tyder å vere i stand til; ”sustainable” tyder altså å vere i stand til å kunne vare.

Tidsperspektiv

Høyanger som solidaritetskommune.

Alt 6. mai i fjor stilte Raudt krav om at Norge burde ta inn 10.000 ekstra syriske flyktningar. Siden då har det blitt fleirtall både i befolkninga og på Stortinget for kravet. No blir det i staden 3000 flyktningar neste år og 3000 i 2017, pluss 500 ekstra i år. Partia bak forliket viser ein kvalmende dobbeltmoral. Norge har vore med på å skape den situasjonen som gjer at folk flyktar, gjennom støtte til Irak-krigen og våpensalg til arabiske diktatur, og ikkje minst bombinga i Libya. Likevel er det altså viktigere å få eit regjeringsparti med på laget enn å hjelpe flest mulig.

Raudt meiner Høyanger bør markere seg som Solidaritetskommune. Ja men vi er vel fyrst og fremst kjende som industrikommune vil mange hevde. Ja akkurat seier vi i Raudt då. Partia på venstresida og fagrørsla har alltid stått sterkt i industrikommunen Høyanger og dei har jo som eit kjennemerke å vise solidaritet. Vi meiner Høyanger og Norge bør ta imot fleire flyktningar enn det kommunestyret vedtok og på den måten stå fram som eksempel for andre. Både Lavik og Bjordal ser jo ut til å stå klare til å ta imot så det burde gå bra. I pressa ser vi no at privatpersonar i fleire kommunar står fram og vil ta imot flyktiningar, i Gaular vil ein person ta imot nesten heile kvoten som regjeringa spør om åleine. Meiningsmålingar viser og at det er stor solidaritet blandt folk, sjølv om det og er ei viss skepsis til at det kan gå ut over velferdstenester osv. Regjeringa må difor kome med støtteordningar slik at kommunane får råd til å ta på seg denne oppgava, dette må dei berre prioritere. Om andre land og kommunar gjer tilsvarande vil det faktisk hjelpe mykje.

Felles kviledag gjev betre kvile

I «Øyeblikkets tyranni» skriv Thomas Hylland Eriksen om at langsam tid burde stå på toppen av kvar ynskjeliste. Han peikar på bevisst veksling mellom langsam og rask tid som ei hjelp. Vårt samfunn, av mange kalla prestasjons- og perfeksjons-samfunn, kjenneteikna av slitenheits-epidemi, er ei livsform som står i fare for å bryte ned seg sjølv gjennom overforbruk av ressursar.

Dei mest sårbare i møte med dette er dei unge. Undersøkingane «Sykt bra! Ungdom i Norge – status 2013» og «Ung@Hordaland, Barn i Bergen» peikar på at ungdom i Noreg i aukande grad opplever ein kvardag som er prega av stress og slit. Dette fører med seg utfordringar som til dømes søvnproblem, dårleg sjølvbilde og opplevd håpløyse.

FØRDE SENIORKOR PÅ AVSKJEDSTUR MED DIRIGENTEN

Foto :Malene Stenehjem

Førde Seniorkor har alltid hatt som vane å dra på songartur når våravslutninga nerma seg. Det har vanlegvis vore ein 2-3 dagars tur, men i år vart den korta ned til ein dag. I år gjekk turen 4. juni i vårt heimlege fylke, nemleg over Gaularfjellet til Balestrand og vidare til Høyanger og så heimatt.

Klage til Kringkastingsrådet

Eg sendte nettopp denne klagen til Kringkastingsrådet:

«Klage til Kringkastingsrådet

Offentleg annonsert godheit

Kokar kloden?

No er det ei veke att til sola snur, men framleis snør det i fjella på Jølster. I dag tidleg låg det nysnø ned på 3-400 meter. For dei som opptekne av klima og redde for at kloden skal koke, må det vere grunn til å heise flagg dersom det held fram med snøbyer fram til jonsok. Det må vere eit godt signal å sjå nysnø i fjella på høgste sommaren. Kanskje slepp vi å streve for å nå 2-gradersmålet? Men kva tid skal bøndene kunne sleppe husdyra til fjells? Treng vi eit nytt klimaforlik på Stortinget der ein legg opp til at klima ikkje må bli så kaldt at bøndene på Vestlandet ikkje kan drive jordbruk? Har dei politiske partia med sin klimapolitikk teke litt for mykje Mølles tran? Typisk, så går det ut over oss på Vestlandet!

Kloden koker, meiner Rasmus Hansson i Miljøpartiet De Grønne. Etter snart 19 år utan stiging av gjennomsnittstemperaturen på Jorda, men med snart 40 % meir utslepp av CO2 frå olje, kol og gass, er det vanskeleg å sjå for seg at vi menneske har så stor innverknad på klima. Det som skjer med klima her på Vestlandet i år, liknar svært på det som gjekk føre seg i den vesle istida. Å føre ein såkalla grøn politikk der det viktigaste er å få ned konsentrasjonen av CO2, er ein politikk for grønskollingar. CO2 er den viktigaste gassen for at vi menneske kan leve i denne verda. I istider går konsentrasjonen ned til under det halve av dagens nivå på 380 ppm. Då kan eg seie deg, Rasmus Hansson, at under slike forhold vil det vere vanskeleg å drive grøn politikk og få politisk gjennomslag for å redusere CO2!

Det trengst fleire profesjonar inn i skulen!

Fellesorganisasjonen (FO) organiserer barnevernspedagogar, sosionomar, vernepleiarar og velferdsvitarar. Desse profesjonane har utdanning på Bachelornivå med eventuell vidare-utdanning. Profesjonane arbeider mellom anna med miljøterapeutiske tiltak i høve barn med særlege utfordringar og behov. I skulen kan dette for eksempel syne seg som åtferdsvanskar, lærevanskar, emosjonelle vanskar og sosiale utfordringar.

FO meiner at våre profesjonar må trekkast inn i arbeidet og opplæringa kring einskildelevar i skulen. Skulen bør ha tverrfagleg kompetanse, der profesjonane har med seg ulik forståing og handlingskompetanse, noko som fremjar god helse og trivsel. Profesjonane i FO har lang tradisjon med tverrfagleg samarbeid med ulike samarbeidspartnarar og instansar, som BUP, barnevernsteneste, PPT og helsestasjon, noko som kan støtte læraren sitt arbeid i høve den einskilde elev. Alle unge i skulen skal kunne lære uavhengig av økonomisk og sosial bakgrunn. Vi vil arbeide med å fremje eit trygt skulemiljø og førebygge krenkingar, mobbing, trakassering og diskriminering.

Grøn krisepakke mot arbeidsløysa

Det er ingenting som forsterkar forskjells-Noreg meir enn arbeidsløyse. Dei nyaste tala frå SSB viser at arbeidsløysa nettopp har passert fire prosent og at 114 000 var arbeidslause i mars. Det mest urovekkande er at den største veksten skuldast at fleire går utan arbeid over lengre tid.

Derfor er det alvorleg at den mørkeblå regjeringa gjer alt feil i møtet med den auka arbeidsløysa. For det første raserer dei arbeidsmiljølova, slik at dei som er ledige no risikerer å berre få tilbod om mellombelse stillingar. Slik blir dei fanga i ein spiral av manglande tryggleik og kan måtte vente tiår på å få skikkeleg fotfeste i arbeidslivet igjen. At denne lovendringa kjem no, mens arbeidsløysa aukar, vil gjere situasjonen for dei ledige endå verre.

I går og i dag er merkedager for det Norske samfunnet

I dag ble det meldt at nye 3 200 mennesker mister sitt arbeid. I hovedsak kommer disse fra olje og gass sektoren, men også mer enn 500 tas ut fra Coop/Ica systemet. 120 000 personer er nå arbeidsledige og tallet øker uke for uke. Tradisjonell industri klarer ikke lenger å absorbere de mange høyt kvalifiserte “overtallige” fra oljevirksomheten.

Kommunene og staten mister en stadig større del av sine skatteinntekter. Bare de 3 200 nye, ledige i dag, representerer er budsjettutfall for det offentlige på 600 millioner. I tillegg kommer arbeidsløysetrygd på mer enn en milliard – og som etterhvert må utbetales til disse nye ledige.

Ei krevande og spennande kommunereform

Gjennom lokalmedia si dekning av kommunereforma kan det sjå ut som det felles formannskapsmøtet i Førde i slutten av mai var reine vekkelsemøtet for ein storkommune i Sunnfjord.

Så enkel er nok ikkje denne saka. Tvert om; det blir meir og meir klart for meg at dette er ei krevande, men også spennande, sak både for politikarar og folk flest.

sida vi er miljøfylket

Kva med å ta inn litt ekstra og betre transport, å gjere jobben om til noko meir nyttig og billigare kan jo være ein ide. også skog og mark kan være rein for omgjeringar som går imot naturen. Alle nye ting er ekstremt mykje betre enn det som var. Men å ha eit alternativ ville vært bra.

leter etter en ide for miljøforvandling, som renser naturen. Hvis fokuset er at det går utover miljøet så glemmer vi at tankene kan være å gjøre så mye som mulig for at det fungerer.

Sogn og Fjordane er vert å forsvare.

Til

Stortingsbenken i Sogn og Fjordane

Om Fylkesveg 607 og vegstandard:

I Firda si åvisutgåve i dag, onsdag 10.juni, kan vi lese om Stig Are Hoddevik og Førde Kranutleige AS som måtte køyre om Knarvik for å få utført ein jobb for Havyard Leirvik. Som følgje av svake bruer og dårleg vegstandard vart det ikkje gjeve dispensasjon for mobilkran, som vert rekna som spesialtransport, og verksemda fekk i staden beskjed om å reise om Mongstad. Dette er 15 mil omveg som inkluderer tre ferjestrekningar, i staden for ei reise som elles kunne vore gjort unna på ein halvtime.

NAF avd. Fjordane og ytre Sogn er klar over, og har drøfta, vegstandarden på Fv. 607. Vegstrekninga mellom Lavik til Leirvik er smal, svingete og uoversiktleg. I møtesituasjonar mellom personbil og større køyretøy vert det vanskeleg å passere, med til dels krevjande og farlege manøvre frå sjåførane.

Firda

Følgt av 1451 medlemmar.

» Reglar for debatt i Firda

» Nytt debattinnlegg (Rettleiing)

Dersom du i tillegg kryssar av for «Publiser med ropert», så vert bidraget synleg på fylkessona Fjordaglimt.no, og du får maksimal merksemd kring det du har på hjartet. Meir om sona

Origo Firda er ei sone på Origo. Les meir
Annonse