Nye bilder

OLE TORP PROGRAM AKTUELT PÅ NrK 2 BLIR TATT AV LUFTA NESTE ÅR.

Ole Torp program Aktuelt blir tatt av lufta neste år, for å erstatte det med et ungdomsprogram. Ole Torp er en av de beste journalistene NrK, har. Han setter på dagsorden tema som er aktuelt til hver tid, får rikspolitikere på banen, og får frem en livlig diskusjon.

Nå skal dette programmet erstattes med et humor program for ungdom, hva med vi voksne som er samfunnsengasjerte , som vil ha skikkelige debatt program.

Svekka arbeidsmiljølov setter likestillinga i revers

Av Ann-Kristin Nygård, fylkesleiar i Fellesorganisasjonen (FO) Sogn og Fjordane

I år feirar vi 8. mars i det stortingsfleirtalet er i ferd med å svekke vernereglane i arbeidsmiljølova. Det er eit tankekors at endringane som fleirtalet ligger an til å ville vedta, også setter likestillinga i revers. La 8. mars i år bli en kampdag for bevaring av arbeidsmiljølova.

Psykisk helsevern – får pasientar og pårørande den hjelpa dei treng?

LPP arrangere eit ope møte i Førde denne veka. Vi har invitert Tore Eide, leiar psykiatritenesta i Førde og Christoffer Fink, medisinsk fagleg ansvarleg psykiater ved Psykiatrisk klinikk. Tema er tenestetilboda innan psykisk helsevern i kommunane og helseføretaket. Gjennom korte innlegg vil det bli sett fokus på aktuelle problemstillingar og vi ynskjer å få til ein open og god dialog om generelle saker. Aktuelle tema er brukar/pårørandemedverknad, samarbeid, behandling i kommune og helseføretak, læring og meistringskurs osv.

LPP har gjennom mange år erfart at det ikkje finst arenaer i fylket der brukarar, pårørande og fagfolk kan møtast for felles undervisning og dialog. I andre deler av landet er det vanleg at helseføretak i samarbeid med t.d. brukarorganisasjonar arrangerer kurs og undervisningskveldar for publikum – brukarar, pårørande, tilsette og andre. Slike samlingar kan i tillegg til formidling av kunnskap også vere ein arena for utveksling av erfaring og sosialt samvær. LPP arrangerte mange opne møte dei fyrste åra etter at vi etablerte fylkesorganisasjon i Sogn og Fjordane. Når Opptrappingsplanen for psykisk helse gjekk mot slutten og det vart reduksjon i ressursar og redusert fokus på openhet så vart det vanskeleg for LPP å halde fram med desse arrangementa. I mange området i landet var det på dette tidspunktet etablerte fagmiljø der brukarmedverknad og formaliserte samarbeidsordningar med brukarorganisasjonar var sjølvsagt. Dette var ikkje tilfelle i Sogn og Fjordane.

Ein elendig arbeidslivspolitikk

Det er ikkje lenge sida at Nordfjord Kjøtt vart politimeldt for fleire brot på arbeidsmiljølova, etter at Arbeidstilsynet var innom på tilsyn. Nå nyleg melde Elektroarbeidernes Fagforening i Hordaland og Sogn og Fjordane verksemda RCA til politiet, etter at Arbeidstilsynet oppdaga telearbeidere som mellom anna jobba usikra på tak, samt en kontrakt hvor arbeiderne måtte betale arbeidskjøpar 5.000 euro om de skulle si opp jobben i Noreg. Dette er to av mange saker som syner kor viktig det er med eit sterkt lovfesta arbeidervern.

I sitt høyringssvar om framlegget til endringar seier Arbeidstilsynet at dei framlagde endringane i arbeidsmiljølova kan føre til meir sjukdom, stress og ulykker, i tillegg til at Arbeidstilsynet seier at dei er redd for at lovendringane vil legge til rette for meir arbeidslivskriminalitet.

Viktig og nødvendig reform

Firda har den siste tida levert ei brei dekning av den kommande politireforma, og har kome med skarp kritikk på leiarplass av underteikna og Venstre. Firda er ei avis eg har stor glede av og respekt for, men i spørsmålet om politireforma meiner eg avisa snakkar mot betre vitande.

Venstres utgangspunkt for politireforma har vore å sikra eit politi som er til stades der folk bur og oppheld seg. Vi ønskjer å få meir godt politiarbeid ut av dei midlane vi brukar kvart år. Både 22. julikommisjonen og Politianalysen peikar på ei rekke utfordringar det er heilt avgjerande at vi som politikarar tek på alvor. Å la vere å gjere noko med dagens strukturar er rett og slett ikkje eit alternativ. Og å ta til orde for status quo, slik eg opplever at fleire aviser og politikarar i fylket gjer, meiner eg er direkte uansvarleg.

La Høgskulen få fred til å utdanne!

Også Høgskulen i Sogn og Fjordane skal bli offer for FrP/H-regjeringa sin forsterka samanslåings-, fusjons- og sentraliseringsmani. Heldigvis viser skulen teikn til å stå mot. Høgskulen bør få støtte frå alle ”opposisjonsparti” i fylket.

Desse tiltaka frå den mørkeblå regjeringa si side, har ikkje anna siktemål enn å styrke sentralmakta på kostnad av dei desentraliserte skulestrukturane som er kjempa fram gjennom årtider. Dette var godt planlagde mottrekk for å motverke den ibuande sentraliserings- og veksttrongen som styrer nær sagt alle forhold under kapitalismen.

Eit inkluderande samfunn, eller ei kald skulder?

Ordføraren i Naustdal viser liten forståing for verdien av eit godt forhold til Førde, når han på ny, i Firda 27.02.2015, målber den “kalde skuldra”, då med referanse til Engebøsaka. Er dette arbeidarpartiet i Naustdal si haldning?

Les meir…

Sekstimarsdagen er løysinga

Kva ville du ha brukt tida til om du fekk 1,5 time meir fritid kvar dag? Tenk over det!

Strir dagens klimapolitikk mot naturlovene?

I ein debatt om klima på TV den 03.04 2014 uttalte Eystein Jansen, som var med å skrive FN sin siste klimarapport, at den CO2 som vi slepp ut no, vil verte verande oppe i atmosfæren i dei neste tusen åra. Det å kome med ei slik løgn på TV seier mykje om kor lite vi kan tru på FN sitt klimapanel. Ei slik forståing av korleis CO2 oppfører seg som gass, strir mot naturlovene. Det går føre seg ein stadig utskifting av CO2 mellom hav, atmosfære og grøne plantar. Hav som vert oppvarma gjev frå seg CO2 og hav som vert nedkjølt tek opp CO2 (Henrys lov) og plantar tek opp CO2 for å vekse.

SV seier nei til felles ungdomsskule i Jølster

Etter at Jølster kommune kjøpte eigedomen ved tidlegare Mo og Jølster vidaregåande på Vassenden (MOJO) vart det sett ned ei prosjektgruppe som arbeider med forslag til bruk av eigedomen til skuleformål. Prosjektgruppa er no sluttfasen av arbeidet sitt, og har presentert fire ulike alternativ til bruk av eigedomen. To av alternativa legg opp til samanslåing av dei to ungdomsskulane i Jølster til ein felles ungdomsskule på Vassenden, noko som har skapt stort engasjement allereie før prosjektgruppa har lagt fram si endelege tilråding.

For SV har formålet med kjøp av MOJO-eigedomen heile tida vore å sikre bygningar og areal til ei utbygging av skulen på Vassenden, som har eit stort behov for utviding. Sjølv om det er moglege økonomiske innsparingar i å slå saman ungdomskulane, er det likevel fleire grunnar til at det ikkje er eit godt alternativ.

Nei til fjernstyring av Noreg

Hausten 2014 bestemte regjeringa at Noreg skal delta i forhandlingar om ein ny handelsavtale som skal regulere handel med tenester, kalla Trade in Services Agreement (TISA). Forhandlingane er strengt hemmelege, men det som har lekka ut, syner at poenget med TISA er å gjere det lettare å privatisere offentleg sektor i Noreg, samtidig som det skal bli mykje vanskelegare å reversere ei privatisering.

Dette skjer samtidig som EU og USA prøver å få på plass ei handelsavtale kalla Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), ei avtale som vil påverke Noreg gjennom EØS dersom den blir ein realitet. Denne avtala har den nyvalde Syriza-leia regjeringa i Hellas sagt at dei skal legge ned veto mot. Viss motstanden blir stor nok, er det håp om at avtalen blir skrinlagd.

Gruveavfall og demokrati

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Det norske veritas (DNV) GL har på oppdrag frå Nordic Mining utarbeidd rapportar om fjorddeponering av gruveavfall. Rapportane inviterer politikarane til avgjerder på sviktande grunnlag.
Les meir…

Miljøtoget forlét Engebø

Ordførar Håkon Myrvang og nokre andre freistar iherdig å framstille det som uproblematisk for livet i Førdefjorden å dumpe det meste av Engebøfjellet i sjøen. Ein minkande minoritet, ser det ut til, trur på dette.

Arbeidarpartiet i Førde har med styrke spelt andre tonar enn vi er vane med frå den kanten. Så sprakk også Sogn og Fjordane Høgre, med innlegget frå Finn Ove Njøsen, partileiar i Førde, på årsmøtet i fylkespartiet. Folk flest har lenge sett at Engebøprosjektet i det minste er usikkert, og kan gå svært gale. Gode politikarar legg merke til slikt. Vi høyrer heller ikkje noko rungande rop etter jobbane som Nordic Mining lokkar med.

Korleis kan Stortinget påverke klima?

NRK høyrer vi stadig om dramatiske klimaendringar, og om at regjeringa gjer for lite for å stanse desse klimaendringane. Men kor finn vi desse klimaendringane? Vi har no hatt ein periode på 18 år der gjennomsnittstemperaturen har vore nokså konstant. 2014 var det varmaste året i denne perioden og temperaturen gjekk opp 0,02 grader Celcius. Er dette dramatiske klimaendringar?

Så langt er det ingen som har kunne bevise påstanden om menneskeskapte klimaendringar. Å påstå at det finst menneskeskapte klimaendringar vert då ei eventyrforteljing. Men det er mange politikarar som trur på dette eventyret. Då IPCC la fram sin første rapport i 1990, kunne dei ikkje skilje mellom menneskeskapte og naturlege klimaendringar. Den andre rapporten kom i 1995. Men også her vert det ikkje ført bevis for menneske sin påverknad av klima. Men det vart først skrive: Vekten av bevis indikerer en «appreciable»(synleg) menneskeleg påverkning på globalt klima. Dette var for svakt for IPCC sin formann Bernt Brolin. Ordet appreciable vart bytta ut med discernible (merkbar). Dette ordet vart ståande og gav verda det første «bevis» for menneskeskapt global oppvarming. Beviset vart bestemt av politikarar og ikkje forskarar.

NORTHUG-MANGEL PÅ FOLKESKIKK

Eg sat og følgde sprintfinalane i Falun i torsdag og vil sjølvsagt gratulere finalistane, men eg sit med ein flau smak i munnen etter Northug sin oppførsel på arenaen etter løpet. Under sigersrunden etter løpet fekk Northug eit norsk flagg i handa og som han gjekk nokre rundar med, for så å berre hive det i frå seg på plassen og gå vidare. Det hadde vel vore god skikk å levere det tilbake til den han fekk det hos. Eg har alltid vore opplerd til at flagget ikkje skal berøre Jordan men handsamast med ære.

Eg har berre eitt ord for denne åtferda: respektløyse for flagget og mangel på folkeskikk. Etter mitt syn burde han bli fråteken gullmedalja.

Dette lovar godt!

Det har synt seg å vere midt i blinken når Raudt-landsmøtet i mai 2014 valde kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet som ein av to kampanjesaker. Vi visste at EØS-avtalen, eit av arvegodsa etter Ap-dronning Gro Harlem Brundtland, innlemmar Noreg i EU sin arbeidsmarknad. Dette ville saman med austutvidinga skape eit alvorleg press mot reguleringane innafor norsk arbeidsliv. Vi visste at FrP/H-regjeringa ville gå inn for å øydeleggje deler av arbeidsmiljølova.

Kampen mot sosial dumping og forsvaret for arbeidsmiljølova har fått ein enorm oppslutning. LO og dei andre hovudorganisasjonane sin to timar politiske streik 28. januar var eit meisterverk. Slik må det gjerast for å markere at grensa er nådd. Kommune etter kommune har følgt på Skien bystyre sitt førebiletlege vedtak mot sosial dumping. I Høyanger kommune var det LO Ytre Sogn som fremja saka overfor ordførar Petter Sortland i november 2014. I slutten av januar 2015, dagen etter streiken, fekk han heile kommunestyret med seg.

Ytringsfrihet med eller uten men?

Vi vil ha ytringsfrihet, og da mener vi total ytringsfrihet. Vi tåler ikke engang et men i etterkant.

Andre viser med makt at de ikke tåler vår selvgode ytringsfrihet, en makt som koster menneskeliv.

Det varmaste året nokonsinne.

Det varmaste året nokonsinne.

Det var stort oppslag i NRK om at 2014 var det varmaste året nokonsinne. Det som ikkje kom fram var at den dramatiske temperaturauken var på heile 0,02 grader Celsius. Her er det verkeleg snakk om klimakrise. Når vi snakkar om nokonsinne så vert det vel ein gong etter1850, altså i enden av den vesle istida. Eg veit ikkje om det på den tid fanst termometer som kunne lese av anna enn heile grader.

I den ateistiske sonen som heter Tankesone, er Roar Gulbrandsen en dikterende sonevert.

Gudbrandsen herjer med de troende, og sletter fra sonen de som argumenterer mot han, og for Bibelen. Han sletter dem selv om de kommer med innrømmelser og nærmest ber han om unnskyldning, når de har gått for langt, etter hans syn!

Tidligere slettet han mine innlegg som han ikke likte, men nå har han endelig fått slettet meg som medlem av hans sone.

Varmare, våtare og villare

.

Varmare,våtare og villare er spådomane om klima framover og det kommunane må førebu seg på. Varmare, våtare og villare rimar, men stemmer dette med erfaringar med klima i tidlegare tider? Norges storheitstid var i den varme perioden frå 800 til 1300 etter Kristus. Det var vesentleg varmare enn i dag og det var nok heller ikkje store klimautslepp. Men så skjedde det noko dramatisk med klima som vi i dag ville fått store problem med å takle sjølv med klimaforlik på Stortinget, med klima-minister, med klimakvoter og med CO2avgifter, kollektivtransport,elbil, o.s.v. Vi hadde då hatt ein lang periode som var varmt klima, men det var ikkje vått og vilt. Men kaldt, vått og vilt vart det etter 1315. Våren 1315 var kald og våt i store deler av Europa og regnet og kulden heldt fram heile sommaren og avlingane vart ein katastrofe. Fornuftige folk meinte at Herren sin rettferdige vreide av ein eller annan årsak vart retta mot oss menneske. Sommaren 1316 vart like ille. Kyrkja helt seremoniar der det vart bedd om betre ver. I Paris marsjerte religiøse prosesjonar barbeint gjennom byen, men utan resultat. Først etter 1322 kom det nokre år med betre ver. Men det var likevel ingen tvil om at det hadde skjedd ei dramatisk klimaendring, vi var på veg inn i den vesle istida.

Eit inkluderande samfunn

I kommunestyremøte i Naustdal torsdag 12.02.15, gjekk ordføraren i Naustdal langt i å skulde Førde for å gje Naustdal ei “kald skulder” i Engebøsaka. Saka der dette vart tema var sak om kommunereform og framdrift i utgreiing av nye kommunemodellar/grenser.

Ordføraren hadde ulike vinklingar og tema føre seg, men det toppa seg då han drog Engebøprosjektet inn i debatten, som grunn for kvifor vi og burde sjå på eit alternativ der Naustdal går saman med Florø og Askvoll. Lattermildt er vel kanskje ei grei beskriving på denne argumentasjonen. I høyringsrundene i forkant av Naustdal sitt skjebnesvangre vedtak 11.05.2011 gav Førde tydeleg signal om kva dei meinte om Naustdal sine planar for Førdefjorden. Men dette brydde Naustdal seg lite om, og tura på som om ingen skade skulle skje.

Et prosjekt med miljøfordeler

Nye muligheter for Sogn og Fjordane

Den siste tiden har svakere prognoser for oljeindustrien og behovet for nye arbeidsplasser fått mye oppmerksomhet. Det må tenkes nytt og vi må finne nye ben å stå på. Dette representerer spennende muligheter for Sogn og Fjordane som har betydelige naturressurser. Langsiktige prognoser viser at vi vil få et betydelig kraftoverskudd i årene fremover. Dessverre gir hverken kraftproduksjon eller krafteksport høy aktivitet, sysselsetting eller særlig lønnsomhet slik det nå ser ut. Fornybar energi bør også brukes til å etablere nye konkurransedyktige bedrifter i fylket. Nordic Mining ønsker å vise vei med å bygge bærekraftig og langsiktig mineralindustri som en del av den omstillingsprosessen som Norge nå har startet på.

Vil kyrkja ha eit kaldare eller eit varmare klima?

Gjennom millionar av år har klima på Jorda alltid endra seg. Ser vi på dei siste hundre tusen åra, har kalde periodar dominert med istider opp imot 100 000 år. Normalen har vore ei iskappe over Skandinavia 2-3000 meter tjukk. Vi er no inne i ein varm periode, det vi kallar ei mellom-istid. Men denne perioden går mot slutten og då blir det kaldt også for bispane. Ser vi på klima over dei siste 10 000 åra, så var kanskje så mange som 8 000 av desse åra varmare enn i dag. Å snakke om global oppvarming i dag vert derfor tøvete. Vi er faktisk i den kalde delen av denne mellom-istida.

Fram til vi fekk FN sitt klimapanel i 1988, så vart varmare klima sett på som ei betring av klima, etter 1988 ei forverring av klima. Etter den vesle istida har vi kanskje hatt ein oppgang i temperaturen på under ei grad og vi snakkar om ei klimakrise. Det er langt igjen til dei temperaturar vi hadde for 8 000 år sidan og dei siste 18 åra har vi hatt ei utflating av gjennomsnitts-temperaturen.

Firda

Følgt av 1441 medlemmar.

» Reglar for debatt i Firda

» Nytt debattinnlegg (Rettleiing)

Dersom du i tillegg kryssar av for «Publiser med ropert», så vert bidraget synleg på fylkessona Fjordaglimt.no, og du får maksimal merksemd kring det du har på hjartet. Meir om sona

Origo Firda er ei sone på Origo. Les meir
Annonse