Nye bilder

Innsamling til byste

Kva skal vi ta med oss og minnast frå historia? Det som nokre vil ha fram i lyset, ønskjer andre skal svinne bort i gløymsle. No er det teke eit initiativ for å få reist ein byste av major Oliver H. Langeland (1887 – 1958 ) ved eksersisplassen på Nordfjordeid. Han voks opp i Eid kommunen.

Langeland og åndsfridom i Noreg

Utan spiritualitet?

Ser i Firda 27.oktober at nokon driv med yoga utan spiritualitet. Korleis er det mogleg? Alt er energi/spiritualitet på ulike frekvenshastigheiter. Dess tettare masse, dess lavare hastigheit. Alt i den fysiske verda er skapt av ånd/energi, og det er det vi pustar inn og som held oss i live. Å fornekte det spirituelle er å fornekte Livet/Gud. Korleis vi forstår denne livsenergien og korleis vi bruker den, er det einaste som skil vondt frå godt.

Dessverre har kyrkja og det såkalla kristenfolket indoktrinert mennesket gjennom 1000 år med den vranglære at det spirituelle er noko skummelt og farleg som ein skal passe seg for. Denne oppfatninga har gjennom hundreåra kulminert i forferdelege ting som til dømes hekseprosessane og nedbryting av andre kulturar, då oftast kulturane til naturfolk. Slike forfølgjingar har nettopp sitt opphav i frykt, for kyrkja sitt vedkomande er det snakk om frykta for å misse kontrollen over mennesket. Egoistisk frykt er det motsatte av kjærleik.

Det norske veritas GL om fjordeponering av gruveavfall

Bustadpolitikk på ville vegar?

I Firda 18. Oktober 2014 kommenterer rådmann Ole John Østenstad og plan- og bygningssjef Odd Harry Strømsli den nye arealplanen for Førde kommune. Fortetting av sentrumskjerna og handelsutbygging på Brulandsvellene vert prioriterte, medan nye sentrumsnære utbyggingsområde for einebustader igjen vert prioriterte ned.

Det er ingen tvil om at det er på høg tid med nye tankar i bustadpolitikken i Førde. Vert dei skisserte planane førande linjer for dei næraste åra, vil bakevja snarare bli større.

Du må betale for EU`s klimamål

Var overskrifta som møtte VG`s lesarar på nett fredag kveld. Eu har på ny lagt lista for eigne land i energi- og klimapolitikken. Klimagassutsleppa skal vere på 40% av 1990 nivået, og energinivået skal vere dekka av minst 27% fornybar energi, men dette skal tydelegvis ikkje gjelde alle medlemsland. Måla er vel og bra, men ikkje for oss.

For her kjem norske forbrukarar inn, ikkje direkte men indirekte. For korleis skal Eu`s representantland klare dette utan norsk hjelp? Dette har dei siste regjeringane tatt inn over seg og planlegg storstilt utbygging av kraftlinjer til utlandet. Kraftnettet skal opprustast for 100 mrd kr, og vi har inngått samarbeid med Sverige om grøne sertifikat for utbygging av fornybar energi, prislapp;120 mrd norske kroner, dessutan skal det byggast store overføringskablar til Europa. Her på desse punkta kjem norske forbrukarar inn, for vi må betale for dette. Det er mange år sidan at land som f.eks Tyskland har sagt at dei kan gjerne kjøpe norsk overskotskraft, men dei ville ikkje vere med å betale utbygging av dette.

Kamp for rasering av arbeidstidsreglane

Regjeringa sine føreslåtte endringar av arbeidsmiljølova fører til negative konsekvensar for sosionomar, barnevernspedagogar og vernepleiarar sin kvardag. Fellesorganisasjonen (FO) er derfor imot desse endringane. Ei auke av midlertidige tilsettingar gir utrygge tilsettingsforhold, usikker økonomisk situasjon og vanskar med å få lån.

Auka tilgang til å pålegge overtid er fleksibelt for arbeidsgivar, ikkje så fleksibelt for

Værmelding

I dag vert det opplett 08-20 ( Yr.no)

Værmelding

I dag vert det opplett 08-20 ( Yr.no)

Bra i særklasse

Hilde Genberg, UWC, skriv i onsdagsnr. av papiravisa Firda om båttur på Dalsfjorden.

Innhaldet og oppslaget ellers har etter mitt vit toppkvalitet.

KOMMUNESAMANSLÅING

Ser i Firda 21/10 at saka har vore drøfta i Førde formannskap. Krf v/Haugsvær og Sp v/Varlid ser ut til å halle mot ein storkommune i Indre Sunnfjord medan H v/Grotle og V v/Taule vil invitere Flora med i samanslåings-eininga.

Men kva har dei to sistnemnde tenkt seg for resten av kystkommunane, vil dei også invitere Bremanger, Askvoll, Fjaler, Hyllestad og Solund med eller vil dei berre plukke frå øvste hylla og la utkantkommunane segle in eigen sjø? I såfall typisk blå tenking utan framtidsperspektiv.

Vindkraft vil ingen kjøpe

Berre til vindkraft her i landet har NVE delt ut konsesjonar til 19,5 TWh (milliardar kWh), nesten tre firedelar av dei 26,4 TWh som sertifikatordninga skulle skaffe i Noreg og Sverige til saman. Problemet for selskapa er at ingen vil ha denne krafta.

Men Stein-Arne Ottesen i Vindkraftforum Sogn og Fjordane lengtar etter meir. Han fortel her i avisa 20.10. at dersom svenskane stengjer eit atomkraftverk, må vi erstatte den krafta med anna svensk kraft eller nye utbyggingar.

Kommunereform

Stortinget diskuterte kommunereform 18. juni 2014. Diskusjonen viste at der er fleirtal på Stortinget for ei kommunereform. Men kva innhald fleirtalet er einige om, er det vanskeleg å få tak i. Talet på kommunar skal reduserast, frå no 428, men kor mykje er uvisst. Alminneleg vitige folk som freistar orientere seg, møter eit rikt utval av plussord; Effektivitet og stordriftsfordelar skal det bli, meir økonomisk solide kommunar, større valfridom for innbyggjarane, meir lokaldemokrati. Lista over minusord er tom. Eg har ein målestokk for meg sjølv; Eg har studert 7 år på universitet, og har lært det teoretiske og abstrakte språket som dominerer samfunnsteoriar og det politiske liv. Og eg har diskutert politikk med mange slags folk. Når eg ikkje greier å forstå kva kommunereforma skal føre til, så er det ikkje meininga det skal vere forståeleg for folk flest.

Absurditetar

Kan det bli verre?

I Firda sitt nedslagsfelt er det minst 100 personar som med ei årsinntekt på over 2 millionar vil få redusert inntektsskatten sin med 38.400 kr. Det er svært mange av dei same millionærane som også vil nyte godt av redusert formueskatt. Dette er lett å lese ut av Firda si laurdagsutgåve (18. oktober).

Dette skal visstnok motivere desse personane til å arbeide meir. Då skal dei vel tene endå meir og dermed få endå meir skattelette dei neste åra?

Pedofili og forfylgjing av ein varslar i Storbritannia

Etter at Jimmie Saviles dobbeltliv er vorte kjend, er det god grunn til å spørja i kva grad Storbritannia var vore ein skjerma tumleplass for pedofile. Ein kan t.d. sjå dette intervjuet med ein journalist som har vorten nekta innreise til Jersey: http://victims-unite.net/2014/09/18/justicenow-should-apply-to-childabuse-victims-on-jersey-leah-mcgrath-goodman-interviewed-by-max-keiser/

Ei stygg sak gjeld Brian Pead, tidlegare rekor ved ein skule i bydelen Lambeth i London. Han har skrive ei bok om korleis han fekk alvorlege problem med styresmaktene etter at han fekk sparka ein kvinneleg lærar som m.a. forsøkte å få kontakt med skulejenter etter skuletid. Boka kan lesast på http://nationalinquiry.files.wordpress.com/2014/07/12-from-hillsborough-to-lambeth.pdf

Kappløp med svenskane om vindkraft?

Vi treng ikkje noko kappløp med svenskane om å bygge ut kraft. Og den svenske kraftforsyninga er ei heilt anna enn den norske. Dette er to påstandar i leiaren i Firda 14. oktober. Begge påstandane bygger på ei stor misstyding.

Ryddesjau på Øyra i Askvoll

Kommunalt presentasjonsmøte om bruk av Øyra er unnagjort, høyringsfristen er utgått.

Praktisk ryddearbeid på Øyra ligg truleg nær.

Noreg må ut av skammekroken

Som ein følgje av borgarkrigen i Syria, er meir enn 3 millionar menneske på flukt. Nabolanda Libanon, Tyrkia, Jordan og Egypt har tatt i mot størstedelen av flyktningane, men det er grense for kor mange fleire dei kan ta i mot.

I Noreg, eit av verdas rikaste land, har regjeringa vedtatt å ta imot 1000 syriske flyktningar i 2014. Eit fleirtal på Stortinget vil auke dette talet for 2015 fordi situasjonen for dei syriske flyktingane er svært vanskeleg. Men i statsbudsjettet er det ikkje lagt opp til auke, og det vitnar om ei svært arrogant haldning frå regjeringa si side når dei ikkje vil bøye seg for stortingsfleirtalet. ”Det er betre å hjelpe flyktningane der dei er,” seier statssekretær Himanshu Gulati (FrP). Dette står i sterk kontrast til utanriksminister Børge Brende som seier at situasjonen for dei syriske flyktningane er den verste flyktningkatastrofen sidan den 2. verdskrigen.

Heller sosialisme enn skattelette til dei rike

Ikkje minst i Sogn og Fjordane vil det vere vanlege folk og samfunnsmessige forhold som vil bli skadelidande av FrP-/H-regjeringa sitt første sjølvavla statsbudsjettet. Budsjettet er som venta hakket verre enn kva den føregåande og raudgrøne regjeringa presterte av sparetiltak.

Allereie før statsbudsjettet er lagt fram, er det nedskjeringsprogram i Fjaler kommune. Grendeskular står for fall. No bli det endå verre å få dei oppretthaldne. Også i den relativt mindre fattige Høyanger kommune bles det høgreorienterte sparevindar. Fleire av dei vidaregåande skulane i fylket, der dei aller fleste fekk ei forlenga levetid i fjor, er truga av nedlegging.

Klimadebatt på avvegar.

Det er med undring eg ser på, spesielt politikarar frå venstresida, kva angst dei har for klimaet og kva tru dei har på at dei kan påverke klimaet med sin politikk. Men finst det politikk som kan styre klima? For det første har vi ikkje fått den globale oppvarminga som vart forventa av IPCC på 90-talet. Etter 1998 var det slutt på temperatur-stigninga som vart spådd, sjølv om CO2 helt fram å stige. Er det nokon samanheng mellom temperaturen på kloden og CO2 i atmosfæren? Etter 1900 har vi hatt varmare og kaldare periodar der det ikkje ser ut til å vere samsvar med CO2 i atmosfæren. Faktisk var temperaturen på 30-talet opp imot 90-talet. Likevel påstår IPCC at meir enn halvparten av temperatur-auken etter 1950 skuldast våre utslepp av CO2. Hadde CO2 hatt avgjerande innverknad på temperaturen, kunne vi ikkje hatt kuldeperiodar i dette tidsrommet. Omkring 1965 vart det spådd ei ny istid, 20 år seinare ei overoppheting av kloden.

Svekka lokaldemokrati

Då kommunane vart innførde med formannskapslova i 1837, vart det 392 kommunar. I 1930 nådde vi toppnivået for tal kommunar med 747. I 1967 var talet 454. I Noreg har vi no 428 kommunar. Over halvparten har færre enn 5000 innbyggjarar. Regjeringa fekk i juni 2014 fleirtal i Stortinget for å starte arbeidet med ein kommunereform, og det er sett i gang regionale prosessar som skal føre fram til færre kommunar. Alle kommunar er inviterte til å starte prosessar. Diskusjonar er komne i gang.

Nokre konsekvensar

Er ikkje Firda lenger ei upolitisk nøytral avis?

Eg leser i avisa Firda datert tirsdag 7 okt 2014 på side 10 om kva “Leiar” skriver med overskrift “Gruvedrift dreg ut i tid”. Og eg må seie eg blir mildt sagt noko bekymra over det eg leser. Har leiaren i Firda gløymt kva avis han er leiar for ?

Før i “gamle dagar” so stod det over “leiaren” følgandes tekst om avisa Firda: “Grunnlagt i 1917 . Partipolitisk og økonomisk uavhengig avis”. I dag når ein leser Firda så står ikkje lenger dette over leiarens artikkel. Betyr det at Firda ikkje lenger er ei partipolitisk og økonomisk uavhengig avis ?

Den nye uføre reformen vil gi flere Fattige

Direktør i Attføringsbedriftene Johan -Martin Leikvoll forteller til VG at den nye Uføre reformen som kommer 1. jan. 15, vil gi flere fattige.

Neste år kommer det en ny uføre lov som går ut på at uføre skal skattes som de får lønn fra en bedrift. Brutto pensjonen skal opp, og de skal skattes mer, slik at de skal få utbetalt like mye som i dag, det er det som blir sagt.

Samanfiltring og superposisjon

Nyleg såg underteikna TV-programmet ”Den forunderlege kvanteverda”. Når ein veit at det som skjer i mikro også skjer i makro, blir slike program svært interessante. Programmet viste og kor illusorisk denne verda, som mange reknar som den einaste verkelege, er. Programmet ga mange assosiasjonar til eigne opplevingar.

Vi vart presentert for to samanfiltra lyspartiklar som utgjorde ein heilskap. Ein veit i dag at samanfiltra lyspartiklar har evna til å bevege seg frå kvarandre, men utgjer likevel ein heilskap i den forstand at dei reagerer med like rørsler som om dei framleis var samanfiltra, på trass av at dei har skapt avstand mellom seg ved å senke sin svingninsfrekvens til bølgeeigenskap. Denne tilstanden vart kalla superposisjon.

Firda

Følgt av 1426 medlemmar.

» Reglar for debatt i Firda

» Arrangement til Det skjer (Rettleiing)

» Nytt debattinnlegg (Rettleiing)

» Last opp lesarbilete

Dersom du i tillegg kryssar av for «Publiser med ropert», så vert bidraget synleg på fylkessona Fjordaglimt.no, og du får maksimal merksemd kring det du har på hjartet. Meir om sona

Origo Firda er ei sone på Origo. Les meir
Annonse