Nye bilder

Føre var-prinsippet eller miljøskandale?

Når vi diskuterer bruk av Førdefjorden som sjødeponi med folk som ikkje bur nær nok til å vere direkte engasjerte, vil dei først ikkje tru kva vi seier. Også vi i Raudt Sogn og Fjordane synest at det er bortimot uforståeleg dersom sentralstyresmaktene gjev eit gruveselskap lov til å sleppe 445 tonn bly og 251 tonn nikkel på fjorden kvart år i 50 år.

At gruveselskapet Nordic Mining får seg til å søkje om slike utslepp er meir forståeleg. For selskapet er det den kapitalistiske profitten dei neste 50 åra som tel. Selskap som tidlegare har deponert slike store mengder på fjorden har, når det beviseleg har gått gale, måtte slutte med dette (Titania, Rogaland). Det som gjekk gale, var at dei deponerte massane ikkje låg i ro slik det hadde blitt lovd, men spreidde seg utover og øydela meir av fjorden enn først rekna med. Også utsleppet frå gruvene i Kirkenes spreier seg no lenger utover enn det som var lovd. ”Historiske” erfaringar tilseier derfor at Nordic Mining ikkje må lov til slike utslepp som det er søkt om.

KrF-sigrar i budsjettet

Fylkespartiet til KrF sende inn viktige innspel til saker som vi meinte KrF måtte kjempe på plass i statsbudsjettet for 2015. Nesten alle fekk plass i KrF sitt alternative budsjett, og desse har også fått si løysing i statsbudsjettet for neste år.

Overordna for innspela våre var at saker vi vann i tingingane om samarbeidsavtalen etter valet, skulle på plass FØR «taksameteret» begynte på nye forhandlingar. Det galdt td 1%-målet for hjelp til dei fattigaste landa. Utan ei slik forståing i botn, såg ikkje Sogn og Fjordane KrF nokon grunn til å støtte regjeringa sitt budsjett.

Er grøn politikk verkeleg grøn?

Fleire politiske parti seier at dei fører ein grøn politikk. Felles for desse partia er at dei vil redusere mengda av CO2 i atmosfæren. Det er grunn til å sjå nærmare på ein slik politikk. For det første, kan politikarar verkeleg påverke nivået av CO2 i atmosfæren? Det er lite som tyder på det. Mengda av CO2 i atmosfæren vert regulert av temperaturen i havet. Det ser vi att i kjerneboringar frå tidlegare tider der temperaturen i istider førte til at CO2 i atmosfæren gjekk ned til halvparten av dagens nivå. Vart det ein grønare klode i istider? Nei, tvert imot. Kor mange millionar menneske kan vi brøfø dersom vi på nytt kjem ned til 170 ppm CO2? Kvifor har vi kunstig høge CO2-nivå i drivhus? Er det ikkje fordi vi vil at tomatane skal vekse raskare og bli større?

Australske forskarar har sidan 1982 studert dei tørre områda på Jorda med bilde tekne frå satellittar. Det dreiar seg om det sørvestlege USA, nordlege Mexico, Patagonia, sørlege og nordlege Afrika, Sentralasia og indre deler av Australia. Felles for desse områda at dei sidan 1982 har vorte 11% grønare, stikk i strid med IPCC sine påstandar. Høgare innhald av CO2 i lufte verkar som gjødsel på plantane. Bladverket til plantane treng ikkje så mange porar for å oppta nok CO2 og dei avgjer då ikkje så mykje vatn lenger og kan såleis klare seg betre i tørre område. Høgre CO2-innhald i lufta gjev oss ein grønare klode. Høgre CO2-innhald i atmosfæren er gunstig for liver på Jorda, ikkje negativt slik dei grøne partia trur.

Sei opp EØS - Ta att norsk lovgjevingsrett!

28. november 1994 røysta fleirtalet nei til norsk medlemskap i EU-unionen. No kan vi feire 20 år sidan sigeren. 52,2 prosent røysta nei. Nei-et som no 70 prosent av folket ser som det rette valet.

Annleislandet

Er vi virkelig opptatt av oljeaktiviteten i Sogn og Fjordane?

For ei uke siden ble det installert et stort produksjonsskip på Knarr Feltet utenfor kysten av Sogn og Fjordane. Total investering på feltet er over 11 milliarder kroner.

Tonnevis av tungmetall i Førdefjorden

Nordic Mining søkjer om å få sleppe ut 6.5 tonn tungmetall og 10 tonn kjemikaliar i 16.500 tonn gruveslam i Førdefjorden, kvar einaste dag i 50 år. Alt dette for å hente ut eit par prosent av det helsemessig kontroversielle kvitingsmiddelet titandioksid.

Titania AS i Rogaland leverer 7-8% av verdsproduksjonen av titandioksid frå ein større og langt rikare førekomst enn på Engebø, og har sidan 1980-talet lagt restmassen i landdeponi, pålagt av SFT fordi utsleppt masse ikkje låg i ro slik saksdokumenta sa, men spreidde seg, nedslamma og gjorde stor skade på Jøssingfjord og seinare i Dyngadjupet.

Når vanvitet tek overhand

Høgre i Sogn og Fjordane legg no kraftig press på regjeringa for eit ja til utvinning på Engebø, står det å lese i Firda torsdag 13.11., med ei smilande Bodil Kidøy Lunde på framsida. Dette ”presset” har avspegla seg i Firda. Om lag kvar dag har det vore innlegg i avisa for Engebøprosjektet.

Kampanjen i Firda byrja laurdag 8. november med eit portrettintervju med dagleg leiar i Nordic Mining, Ivar Fossum. Der vart han bl.a. spurt om han trur på Gud. Svaret var slik: ” – Ja eg gjer vel det. Kor mykje i forhold til andre, er vanskeleg å seie, men i utgangspunktet ja”. Kva for utgangspunkt? Slike svar viser tydeleg at ein ikkje har noko forståing for kva Gud er, men det tar seg fint ut å kalle seg kristen og seie at ein trur på Gud. Legg berre merke til kor viktig det blir for politikarar framfor eit val å seie akkurat det.

Passe stor kommune

Det offentlege har mange oppgåver. Vi har tre folkevalde nivå; ein stat, 19 fylke og 428 kommunar. Fylkestinget vart folkevalt først i 1975. Kva oppgåver kvart nivå skal ha ansvar for har vorte endra mange gonger.

Flytting av oppgåver

Venstre - garantist for stagnasjon

Vil Sogn og Fjordane Venstre eigentleg ha ny industri til fylket? Nei til gruvedrift på Vevring syner at partiet er nøgd med stoda slik den er. Venstre står dermed som garantist for stagnasjon og sakte nedgang i folketalet i tråd med Statistisk sentralbyrå sine prognoser.

Å framstille Førdefjorden som noko meir enn det den faktisk er tener ingen. Sanninga er at den har høgst ordinære kvalitetar som naturoppleving. Verdiskapninga frå fjordfisket er marginal. Som turistattraksjon har fjorden ikkje synt seg å være interessant.

Krenkelsar i psykiatrien?

Psykisk helsevern får merksemd etter sensasjonsprega hendingar som drap og sjølvdrap og bruk av tvang blir debattert når det blir stilt spørsmål om samfunnet skal vernast mot alvorleg psykisk sjuke menneske. Politikarar og fagfolk diskuterer omorganisering, nedlegging av døgnplassar og overføring av ansvar til kommunane. Kommunane, institusjonane, NAV prøver å hjelpe så godt dei kan og mange tilsette gjer meir enn det ein kan forvente ut frå deira stilling. Pasientar og pårørande fortel om positive erfaringar, men dessverre er det alt for mange som har negative erfaringar frå møte med hjelpeapparatet. Mange kjenner seg krenka av hjelparar og system. Brukar- og pasientombod fortel om saker der den sjuke og/eller pårørande har opplevd krenkelsar når dei vore i kontakt med psykisk helsevern. LPP blir også kontakta av pårørande som fortel om slike erfaringar med psykisk helsevern.

Alle menneske kan oppleve å bli krenka. Årsaka til krenkelsen og opplevinga ved å vere krenka er ulikt. Krenkelse påverkar den psykiske helsa og kan føre til sjukdom. Når ein søker hjelp for psykiske helseplager eller kroppslege symptom så har ein ei forventning om å bli møtt med respekt. Ein har også ei forventning om å få hjelp – symptoma skal bli mindre og kvardagen skal bli betre. I denne situasjonen er alle sårbare. Stigma knytt til psykisk sjukdom og sjølve symptoma ved den psykiske lidinga gjer ein særleg sårbar.

Blåsinne

Etter å ha vore vitne til siste vekers samferdslepolitiske innspel, krumspring og tilbaketog, og etter å ha lese Helge Johnsen sin kommentar i Firda 13.11, datt det ned i meg eit nytt ord. Eg leverer det hermed fritt til bruk på den slags ville holmgangar på høgresida som ikkje minst førekjem i Florø (med og utan Jakob Nødseth) og Bergen, med fiendskading, naboskading og sjølvskading til følgje: Borgarkrig utkjempa i blåsinne.

Sidan det i politikken viser seg å vere bortimot umulig å lære av andre sine feil – berre godte seg over dei – er vel det følgjande bortkasta, men eg prøver likevel: les om samferdslepolitisk sjølvskading i boka om Dalsfjordsambandet, “Den hersens brua” av Marianne Furevikstrand Truleg var splittinga i Dalsfjordområdet, særleg i Askvoll, sterkt med på å forsinke brua i over 30 år. For dette er den mulige konsekvensen av open krangel i blåsinne om samferdsleprosjekt her i fylket. Mens møringane gjer opp på kammerset og står samla utad.

Kjære Solund kommune, kjære Firda,

Noko av det kjekkaste som finns når ein er eit stykke heimafrå er å få nyhende frå heimlege trakter. Heimesider og nettaviser er kjelder som gjer at ein får lett tilgong på små glimt av livet “heime”. Veldig kjekt!

Når det gjeld Firda sin artikkel om eit par tomter i Solund denne veka sit eg her og lurer litt på dette og hitt. Litt lurer eg på kva som får politikarane i Solund til å prioritere denslags når kommuneøkonomien etter sigande er stram nok som den er? Dei om det, men no er det ikkje alltid slik at all PR er god PR.

PRØVETUR

Elle melle Caravelle

Miljøkriminalitet med fjorddeponi!

Gruveselskapet Nordic Mining (NM) har søkt om å utvinne ca 3% rutil frå Engbøfjellet og utslepp av kjemikalieblanda gruveavfallet til fjorddeponi. I løpet av 50 år vil Førdefjorden vere 150m mindre djup og Engebøfjellet “ligge” på fjordens bunn.

Gruveprosjektet er eit testprosjekt for utvinning av fargepigmentet Titaniumdioksyd. Verken oppmaling eller utnyttingsgrad av malmen er kjent på førehand og ei heller kjemikaliebruken, sidan produksjonsprosessen ikkje tidlegare er utprøvd i stor skala. Jo finare oppmaling av malmen jo meir kjemikaliebruk og jo meir forureining. Ca 90% av Titaniumdioksyd blir brukt som “matsminke” og har ingen helsemessig eller ernæringsmessig verdi, men har vist seg å vere skadeleg i nanopartikkelform. Om titan er livsviktig kvifor bruke det som unyttig “matsminke”?

Ta minerala på Engebø i bruk no!

Ingen skal påstå at det er lett å starte næringsaktivitet i Sogn og Fjordane. Ikkje ein gong aktivitet som er tufta på noko vi har svært mykje av, stein.

Men etter åtte år med fram- og tilbakemanøvrar, utgreiingar og analysar, er tida no inne for regjeringa å gje startsignal for det store og viktige mineralprosjektet på Engebø i Naustdal. Etter at bl.a. Det Norske Veritas (DNV), Havforskingsinstituttet og Miljødirektoratet har kome med sine analysar og rapportar, viser det seg at det kun er usikkerheita kring djupvassartane skolest, blålanga, pigghå og spisskate som står att. Faren for at desse må finne seg andre område å leve på i fjorden er til stades. Men i følgje Havforskingsinstituttet (HI) sin eigen konsekvensrapport av 2008, heiter det m.a.:

Mjømen og ålen

Arve Mjømen, fylkesleiar i Høgre, finn det rimeleg at Miljødirektoratet brukte føre var-prinsippet då dei rådde frå å dumpe gruveavfall i Førdefjorden, men han vil ikkje bruke det sjølv. Mjømen viser til at dei fiskartane som var ein viktig grunn til å rå frå – blålange, kysttorsk, pigghå og ål – gyter langs heile norskekysten.

Dette er nesten sant, med unnatak for torsken, som finst i mange stammar som held seg innanfor små område heile livet. Poenget er at dei aktuelle fiskeslaga har fått sin posisjon på raudlista fordi talet på individ er lite, og raskt fallande.

Førde sin Cup

Ser at Førde (med enormt mange lag) ikkje var spesielt framtredande under Førde-Cup i helga med sine G og SMG-lag i sluttspelet:

Gaular: Ein første og ein andre plass

Strengare opptakskrav - ein blindveg!

Statistisk sentralbyrå varslar no at det vil mangle 23.000 lærarar i 2020, og dette talet vil auke ytterlegare fram mot 2030. 1 av 6 studieplassar står tomme ved lærarutdanninga for 1. -7. klasse, og bruken av ufaglært arbeidskraft og assistentar i skulen er stadig aukande.

I mars i år blei rapporten «Lærerutdanninger i endring» lagt fram av Kunnskapsdepartementet, og konklusjonen var klar: Noreg treng fleire lærarar. For å auke rekrutteringa til læraryrket, er det klart at statusen til yrket må hevast slik at fleire unge ønskjer å utdanne seg til lærarar.

STÅR FOLKESTYRET OG ROTNAR PÅ ROT?

BREVET FRÅ SYLVI LISTHAUG TIL KOMMUNANE.

Regjeringa Solberg v/Sylvi Listhaug, landbruks- og matminister, vil endre eller heilt fjerne konsesjonslova for landbrukseigedomar, men fleirtal i Stortinget er tvilsamt. Før forslag er teke opp i Stortinget sendte ho brev til kommunane med oppmoding om ikkje å legge avgjerande vekt på prisreglane i konsesjonslova ved overdraging av jordbrukseigedomar. Ho sette med det konsesjonslova sit bod om priskontroll til sides og kom med det også i konflikt med grunnlova.

Feil av Venstre.

Venstre er i mot Nordic Mining sine planar om eit sjødeponi i Førdefjorden. I ein artikkel på NRK Sogn og Fjordane sine nettsider seier nestleiaren i partiet at etter Miljødirektoratet si tydelege fråråding, må Engebø-prosjektet skrinleggjast. Dette er eit standpunkt som ikkje er bygd på fakta.

Miljødirektoratet si fråråding var faktisk ikkje så tydeleg. Det er betydeleg tvil om bestanden av dei raudlista fiskeartane pigghå, ål, kysttorsk og blålange vil la seg påverke av sjødeponiet. Mest tvil om kysttorsk og ål. Litt mindre tvil om pigghå og blålange. Det er, etter massiv kunnskapsinnhenting, ikkje grunnlag for å hevde at deponiet vil vere til skade for liv i Førdefjorden.

«Vår jord skal odlast og dyrkast på»

Slik seier Aa.O.Vinje i diktet Kunnskap skal styra rike og land. I 2014 er vi komne dit at jorda heller skal byggjast på, – det vere seg hus, kjøpesenter, vegar eller jernbanar. Jadå, vi treng alt dette, men framleis er det berre jorda som kan odlast, dyrkast og gje oss mat.

Kva vil regjeringa med politikken sin? Ut frå det vi les, ser og høyrer, driv Erna & co ein politikk som på sikt vil avfolke distrikta og samle folket i og rundt byar og bynære område. Skal vi då sitje i ro og håpe at «det går over»? Nei. Det er på tide å stille spørsmål og krevje skikkelege svar. Slik det er no, styrer dei unna. Dei unngår å svare på konkrete spørsmål.

Arbeidsplassar og miljø, ikkje enten eller!

Nordic Mining har kome med utgreiingane Miljøverndepartementet, og miljøvernminister Bård Vegard Solhjell kravde i 2013. Eller har dei det?

Eg har lese meg gjennom den enorme mengda med dokument og underlagsrapportar som Nordic Mining(NM) har lagt fram. Og sit med ein lei følelse av at: “Dette har eg sett før”.

Les meir…

Budsjett og Arbeidsmiljølov-sjokket over ?

Mange vart meir eller mindre sjokkert over dei «blåblå» sine forslag til endringar i Arbeidsmiljø- lova og Statsbudsjettet. Det er det ingen grunn til, dei gjennomfører berre det som står i parti- programma deira. Men det var naturlegvis ikkje slike upopulære forslag dei hadde fokus på når dei skulle vinne valkampen. Då ville dei bevare den norske velferdsstaten og trepartsamarbeidet i arbeidslivet. No har dei måtte trekke tilbake angrep på sjukelønnsordninga fordi dei ikkje respekterer dette samarbeidet og fekk partane i arbeidslivet mot seg. Skattepolitikken deira med reduksjon i formueskatten har og møt kraftige reaksjonar. I Norge er vi vant med små forskjellar på folk. Dette forslaget går i motsett retning, tek frå dei fattige og gir til dei rike. Vi får håpe V og KrF greier å rette litt på dette. Men no veit vi i alle fall kva dei «blåblå» vil. Det klare svaret på dette er : Slik vil vi ikkje ha det !!

Veljarane forlet no dei «blåblå»; for godt får vi tru. No stormar dei skuffa til AP. Det er lett å forstå, dei er det største opposisjonspartiet. Dei tidlegare regjeringspartnarane SV og Sp har litt problem med oppslutninga. Enkelte i AP håpar nok no på rein AP regjering etter neste val. Andre ser at den tida er forbi. Difor ser vi og «frieri» til KrF.

Firda

Følgt av 1431 medlemmar.

» Reglar for debatt i Firda

» Arrangement til Det skjer (Rettleiing)

» Nytt debattinnlegg (Rettleiing)

» Last opp lesarbilete

Dersom du i tillegg kryssar av for «Publiser med ropert», så vert bidraget synleg på fylkessona Fjordaglimt.no, og du får maksimal merksemd kring det du har på hjartet. Meir om sona

Origo Firda er ei sone på Origo. Les meir
Annonse