Nye bilder

Klimapolitikk på avvegar.

Det er vanskeleg å finne påstått samanheng mellom temperatur og CO2 i atmosfæren bortsett frå at i dei store klimaendringane, så var det alltid temperaturen som endrar seg først.Endring av CO2 kom omlag tusen år etter. Klimautviklinga mellom 1900 og år 2000 var langt frå eintydig. Fram til 1940 var det auke i både temperatur og CO2-innhald i atmosfæren. Så gjekk temperaturen nedover fram mot slutten av 70-talet. Midt på 60-talet var det snakk om ei ny istid. I heile denne perioden var det jamn oppgang av CO2. På slutten av 80-talet og fram til 1998 fekk vi ein ny oppgang av temperaturen og det vart sett fram påstand om at vi hadde menneskeskapte klimaendringar p.g.a.vår bruk av fossilt brensel. Etter 1998 har vi halde fram med auka bruk av fossilt brensel, men temperaturen har stagnert. Likevel er det mykje snakk om ei klimakrise og det vert brukt enorme summar på å redde klimaet.

Ser vi klima i eit litt større perspektiv, så er det vanskeleg å få auge på at det er noko global oppvarming. Faktisk har 8 000 av dei siste 10 000 åra vore heitare eller like heite som i dag. Det som kjenneteiknar klima i tidlegare tider var store svingingar i temperaturen og av dei siste hundretusen åra var kanskje 85% av desse åra istider og det må vi vel kunne kalle klimakrise. Skulle vi få ei istid vil vår sivilisasjon gå under. Det vil ikkje vere råd å leve i Norge om vi igjen får 2-3000 meter tjukk is som vil dekke landet. Vi har hatt minst 40 slike istider og det er lite truleg at CO2-innhaldet i atmosfæren kan hindre ei slik utvikling. Det er derfor ganske utruleg at det finst politiske parti som har som viktigaste agenda å få ned temperaturen på Jorda. Her til lands hadde vi ein fin sommar i år. Det førte til at bøndene fekk større avlingar. Kornproduksjonen var 20 % over normalen og det må vi sjå på som positivt.

Førde, kvar går du?

Framtidas sentrum i Førde. Kva gjer vi med Brulandsvellene?

Det er vel få saker i Førde som har engasjert så mykje som diskusjonen om ny handelspark på Brulandsvellene. I februar skal ny arealplan for Førde Kommune fram til 2027 vedtakast av bystyret. Den 28.11 blir planen lagt ut på høyring i 8 veker. Det er difor viktig at innbyggerane seier si meining no før toget går og det blir for seint å uttale seg.

Grøn krig?

Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) har synt seg om ein konkurrent til Raudt fordi MDG naturleg nok gjer miljøspørsmål til ei hovudsak for partiet. For Raudt er miljøspørsmål er derimot berre ei av fleire hovudsaker. Vi er eit parti som kjempar mot dei aukande løns- og klasseforskjellane og seier frå om at det trengst eit sosialistisk samfunn for å fjerne det økonomiske grunnlaget for forskjellssamfunnet. Raudt meiner at det er kapitalistisk produksjon for profitt som er den eigentlege årsaka til ein miljøøydeleggjande økonomisk vekst. MDG derimot talar og handlar som om det er snakk om folkeopplysning og politiske grep for å skape ein kapitalisme som sikrar eit økologisk innretta samfunn.

Raudt er også eit antikrig-parti. Vi har gått mot all den norske revediltinga som vi har opplevd dei siste åra. Noreg har dilta etter USA i både Afghanistan, Libya og no i Irak. Meir enn ti år etter at den US-amerikanske kampen mot terrorismen starta, ser vi at desse terroristane i desse landa står sterkare enn nokon gong.

Aktiv på Dagtid

Så nettopp et innslag på Vestlandsrevyen i forbindelse med foreslått avvikling av ApD. Blir litt frustrert, men ser at dette er noe som kan ses fra flere sider mtp. om tilbudet bør sortere under spesialisthelsetjenesten alene.

Vil likevel nevne en episode fra min tid som poliklinisk pasient og bruker av ApD. En gang jeg var veldig dårlig, ville behandler ha meg innlagt, men jeg ville ikke. Neste dag reiste jeg innom Spenst, snakket litt med Harald Munkvold, (den gang vegleder) og jogget meg en lang tur. Tungsinnet mitt forsvant delvis, dette var noe jeg visste fra tidligere, og var lærdom jeg fikk gjennom ApD gjennom dyktige vegledere. Likeens var og er det sosiale knyttet til trening i ApD. viktig for meg.

Anerkjenn Palestina

Under sitt besøk i Norge ba den palestinske presidenten, Mahmoud Abbas, utenriksminister Jonas Gahr Støre om at Norge støtter forslaget om å anerkjenne ein sjølvstendig palestinsk stat når spørsmålet kjem opp i FN si hovudforsamling. Den nye Svenske regjeringa har no bestemt seg for å anerkjenne Palestina som stat, no må den Norske regjeringa kome etter slik LO no gjer. Dei siste åra har det vore stillstand i forhandlingane om ein tostatsløysing. Å få støtte til statsdanninga er et forsøk frå palestinarane si side på å presse Israel tilbake til forhandlingsbordet.

Raudt meiner Norge bør stemme for ei anerkjenning av ein palestinsk stat, og jobbe aktivt for at for å få flest moglege land til å gjere det same. Raudt meiner at den offisielle Norske politikken som er at : «Vi trur på ein tostatsløysning, men vi kan ikkje anerkjenne ein palestinsk stat før det er forhandla fram ein løysning», vert alt for passiv .Palestina har rett til sjølvbestemming og er klare for ein eigen stat. Sidan Oslo-avtalen i 1993 har støtte til palestinsk institusjonsbygging vore ein hovedprioritet for det internasjonale gjevarsamfunnet. De siste tre åra har dei palestinske sjølvstyremyndighetene gjennomført reformer og kan vise til ein økonomisk utvikling som peikar fram mot ei statsdanning. I tillegg er det ein ny vilje mellom Fatah og Hamas til å etablere ei samlingsregjering og forsoning på palestinsk side. Denne positive utviklinga bør det internasjonale samfunnet premiere.

Føre var-prinsippet eller miljøskandale?

Når vi diskuterer bruk av Førdefjorden som sjødeponi med folk som ikkje bur nær nok til å vere direkte engasjerte, vil dei først ikkje tru kva vi seier. Også vi i Raudt Sogn og Fjordane synest at det er bortimot uforståeleg dersom sentralstyresmaktene gjev eit gruveselskap lov til å sleppe 445 tonn bly og 251 tonn nikkel på fjorden kvart år i 50 år.

At gruveselskapet Nordic Mining får seg til å søkje om slike utslepp er meir forståeleg. For selskapet er det den kapitalistiske profitten dei neste 50 åra som tel. Selskap som tidlegare har deponert slike store mengder på fjorden har, når det beviseleg har gått gale, måtte slutte med dette (Titania, Rogaland). Det som gjekk gale, var at dei deponerte massane ikkje låg i ro slik det hadde blitt lovd, men spreidde seg utover og øydela meir av fjorden enn først rekna med. Også utsleppet frå gruvene i Kirkenes spreier seg no lenger utover enn det som var lovd. ”Historiske” erfaringar tilseier derfor at Nordic Mining ikkje må lov til slike utslepp som det er søkt om.

KrF-sigrar i budsjettet

Fylkespartiet til KrF sende inn viktige innspel til saker som vi meinte KrF måtte kjempe på plass i statsbudsjettet for 2015. Nesten alle fekk plass i KrF sitt alternative budsjett, og desse har også fått si løysing i statsbudsjettet for neste år.

Overordna for innspela våre var at saker vi vann i tingingane om samarbeidsavtalen etter valet, skulle på plass FØR «taksameteret» begynte på nye forhandlingar. Det galdt td 1%-målet for hjelp til dei fattigaste landa. Utan ei slik forståing i botn, såg ikkje Sogn og Fjordane KrF nokon grunn til å støtte regjeringa sitt budsjett.

Er grøn politikk verkeleg grøn?

Fleire politiske parti seier at dei fører ein grøn politikk. Felles for desse partia er at dei vil redusere mengda av CO2 i atmosfæren. Det er grunn til å sjå nærmare på ein slik politikk. For det første, kan politikarar verkeleg påverke nivået av CO2 i atmosfæren? Det er lite som tyder på det. Mengda av CO2 i atmosfæren vert regulert av temperaturen i havet. Det ser vi att i kjerneboringar frå tidlegare tider der temperaturen i istider førte til at CO2 i atmosfæren gjekk ned til halvparten av dagens nivå. Vart det ein grønare klode i istider? Nei, tvert imot. Kor mange millionar menneske kan vi brøfø dersom vi på nytt kjem ned til 170 ppm CO2? Kvifor har vi kunstig høge CO2-nivå i drivhus? Er det ikkje fordi vi vil at tomatane skal vekse raskare og bli større?

Australske forskarar har sidan 1982 studert dei tørre områda på Jorda med bilde tekne frå satellittar. Det dreiar seg om det sørvestlege USA, nordlege Mexico, Patagonia, sørlege og nordlege Afrika, Sentralasia og indre deler av Australia. Felles for desse områda at dei sidan 1982 har vorte 11% grønare, stikk i strid med IPCC sine påstandar. Høgare innhald av CO2 i lufte verkar som gjødsel på plantane. Bladverket til plantane treng ikkje så mange porar for å oppta nok CO2 og dei avgjer då ikkje så mykje vatn lenger og kan såleis klare seg betre i tørre område. Høgre CO2-innhald i lufta gjev oss ein grønare klode. Høgre CO2-innhald i atmosfæren er gunstig for liver på Jorda, ikkje negativt slik dei grøne partia trur.

Sei opp EØS - Ta att norsk lovgjevingsrett!

28. november 1994 røysta fleirtalet nei til norsk medlemskap i EU-unionen. No kan vi feire 20 år sidan sigeren. 52,2 prosent røysta nei. Nei-et som no 70 prosent av folket ser som det rette valet.

Annleislandet

Er vi virkelig opptatt av oljeaktiviteten i Sogn og Fjordane?

For ei uke siden ble det installert et stort produksjonsskip på Knarr Feltet utenfor kysten av Sogn og Fjordane. Total investering på feltet er over 11 milliarder kroner.

Tonnevis av tungmetall i Førdefjorden

Nordic Mining søkjer om å få sleppe ut 6.5 tonn tungmetall og 10 tonn kjemikaliar i 16.500 tonn gruveslam i Førdefjorden, kvar einaste dag i 50 år. Alt dette for å hente ut eit par prosent av det helsemessig kontroversielle kvitingsmiddelet titandioksid.

Titania AS i Rogaland leverer 7-8% av verdsproduksjonen av titandioksid frå ein større og langt rikare førekomst enn på Engebø, og har sidan 1980-talet lagt restmassen i landdeponi, pålagt av SFT fordi utsleppt masse ikkje låg i ro slik saksdokumenta sa, men spreidde seg, nedslamma og gjorde stor skade på Jøssingfjord og seinare i Dyngadjupet.

Når vanvitet tek overhand

Høgre i Sogn og Fjordane legg no kraftig press på regjeringa for eit ja til utvinning på Engebø, står det å lese i Firda torsdag 13.11., med ei smilande Bodil Kidøy Lunde på framsida. Dette ”presset” har avspegla seg i Firda. Om lag kvar dag har det vore innlegg i avisa for Engebøprosjektet.

Kampanjen i Firda byrja laurdag 8. november med eit portrettintervju med dagleg leiar i Nordic Mining, Ivar Fossum. Der vart han bl.a. spurt om han trur på Gud. Svaret var slik: ” – Ja eg gjer vel det. Kor mykje i forhold til andre, er vanskeleg å seie, men i utgangspunktet ja”. Kva for utgangspunkt? Slike svar viser tydeleg at ein ikkje har noko forståing for kva Gud er, men det tar seg fint ut å kalle seg kristen og seie at ein trur på Gud. Legg berre merke til kor viktig det blir for politikarar framfor eit val å seie akkurat det.

Passe stor kommune

Det offentlege har mange oppgåver. Vi har tre folkevalde nivå; ein stat, 19 fylke og 428 kommunar. Fylkestinget vart folkevalt først i 1975. Kva oppgåver kvart nivå skal ha ansvar for har vorte endra mange gonger.

Flytting av oppgåver

Venstre - garantist for stagnasjon

Vil Sogn og Fjordane Venstre eigentleg ha ny industri til fylket? Nei til gruvedrift på Vevring syner at partiet er nøgd med stoda slik den er. Venstre står dermed som garantist for stagnasjon og sakte nedgang i folketalet i tråd med Statistisk sentralbyrå sine prognoser.

Å framstille Førdefjorden som noko meir enn det den faktisk er tener ingen. Sanninga er at den har høgst ordinære kvalitetar som naturoppleving. Verdiskapninga frå fjordfisket er marginal. Som turistattraksjon har fjorden ikkje synt seg å være interessant.

Krenkelsar i psykiatrien?

Psykisk helsevern får merksemd etter sensasjonsprega hendingar som drap og sjølvdrap og bruk av tvang blir debattert når det blir stilt spørsmål om samfunnet skal vernast mot alvorleg psykisk sjuke menneske. Politikarar og fagfolk diskuterer omorganisering, nedlegging av døgnplassar og overføring av ansvar til kommunane. Kommunane, institusjonane, NAV prøver å hjelpe så godt dei kan og mange tilsette gjer meir enn det ein kan forvente ut frå deira stilling. Pasientar og pårørande fortel om positive erfaringar, men dessverre er det alt for mange som har negative erfaringar frå møte med hjelpeapparatet. Mange kjenner seg krenka av hjelparar og system. Brukar- og pasientombod fortel om saker der den sjuke og/eller pårørande har opplevd krenkelsar når dei vore i kontakt med psykisk helsevern. LPP blir også kontakta av pårørande som fortel om slike erfaringar med psykisk helsevern.

Alle menneske kan oppleve å bli krenka. Årsaka til krenkelsen og opplevinga ved å vere krenka er ulikt. Krenkelse påverkar den psykiske helsa og kan føre til sjukdom. Når ein søker hjelp for psykiske helseplager eller kroppslege symptom så har ein ei forventning om å bli møtt med respekt. Ein har også ei forventning om å få hjelp – symptoma skal bli mindre og kvardagen skal bli betre. I denne situasjonen er alle sårbare. Stigma knytt til psykisk sjukdom og sjølve symptoma ved den psykiske lidinga gjer ein særleg sårbar.

Blåsinne

Etter å ha vore vitne til siste vekers samferdslepolitiske innspel, krumspring og tilbaketog, og etter å ha lese Helge Johnsen sin kommentar i Firda 13.11, datt det ned i meg eit nytt ord. Eg leverer det hermed fritt til bruk på den slags ville holmgangar på høgresida som ikkje minst førekjem i Florø (med og utan Jakob Nødseth) og Bergen, med fiendskading, naboskading og sjølvskading til følgje: Borgarkrig utkjempa i blåsinne.

Sidan det i politikken viser seg å vere bortimot umulig å lære av andre sine feil – berre godte seg over dei – er vel det følgjande bortkasta, men eg prøver likevel: les om samferdslepolitisk sjølvskading i boka om Dalsfjordsambandet, “Den hersens brua” av Marianne Furevikstrand Truleg var splittinga i Dalsfjordområdet, særleg i Askvoll, sterkt med på å forsinke brua i over 30 år. For dette er den mulige konsekvensen av open krangel i blåsinne om samferdsleprosjekt her i fylket. Mens møringane gjer opp på kammerset og står samla utad.

Kjære Solund kommune, kjære Firda,

Noko av det kjekkaste som finns når ein er eit stykke heimafrå er å få nyhende frå heimlege trakter. Heimesider og nettaviser er kjelder som gjer at ein får lett tilgong på små glimt av livet “heime”. Veldig kjekt!

Når det gjeld Firda sin artikkel om eit par tomter i Solund denne veka sit eg her og lurer litt på dette og hitt. Litt lurer eg på kva som får politikarane i Solund til å prioritere denslags når kommuneøkonomien etter sigande er stram nok som den er? Dei om det, men no er det ikkje alltid slik at all PR er god PR.

PRØVETUR

Elle melle Caravelle

Miljøkriminalitet med fjorddeponi!

Gruveselskapet Nordic Mining (NM) har søkt om å utvinne ca 3% rutil frå Engbøfjellet og utslepp av kjemikalieblanda gruveavfallet til fjorddeponi. I løpet av 50 år vil Førdefjorden vere 150m mindre djup og Engebøfjellet “ligge” på fjordens bunn.

Gruveprosjektet er eit testprosjekt for utvinning av fargepigmentet Titaniumdioksyd. Verken oppmaling eller utnyttingsgrad av malmen er kjent på førehand og ei heller kjemikaliebruken, sidan produksjonsprosessen ikkje tidlegare er utprøvd i stor skala. Jo finare oppmaling av malmen jo meir kjemikaliebruk og jo meir forureining. Ca 90% av Titaniumdioksyd blir brukt som “matsminke” og har ingen helsemessig eller ernæringsmessig verdi, men har vist seg å vere skadeleg i nanopartikkelform. Om titan er livsviktig kvifor bruke det som unyttig “matsminke”?

Ta minerala på Engebø i bruk no!

Ingen skal påstå at det er lett å starte næringsaktivitet i Sogn og Fjordane. Ikkje ein gong aktivitet som er tufta på noko vi har svært mykje av, stein.

Men etter åtte år med fram- og tilbakemanøvrar, utgreiingar og analysar, er tida no inne for regjeringa å gje startsignal for det store og viktige mineralprosjektet på Engebø i Naustdal. Etter at bl.a. Det Norske Veritas (DNV), Havforskingsinstituttet og Miljødirektoratet har kome med sine analysar og rapportar, viser det seg at det kun er usikkerheita kring djupvassartane skolest, blålanga, pigghå og spisskate som står att. Faren for at desse må finne seg andre område å leve på i fjorden er til stades. Men i følgje Havforskingsinstituttet (HI) sin eigen konsekvensrapport av 2008, heiter det m.a.:

Mjømen og ålen

Arve Mjømen, fylkesleiar i Høgre, finn det rimeleg at Miljødirektoratet brukte føre var-prinsippet då dei rådde frå å dumpe gruveavfall i Førdefjorden, men han vil ikkje bruke det sjølv. Mjømen viser til at dei fiskartane som var ein viktig grunn til å rå frå – blålange, kysttorsk, pigghå og ål – gyter langs heile norskekysten.

Dette er nesten sant, med unnatak for torsken, som finst i mange stammar som held seg innanfor små område heile livet. Poenget er at dei aktuelle fiskeslaga har fått sin posisjon på raudlista fordi talet på individ er lite, og raskt fallande.

Førde sin Cup

Ser at Førde (med enormt mange lag) ikkje var spesielt framtredande under Førde-Cup i helga med sine G og SMG-lag i sluttspelet:

Gaular: Ein første og ein andre plass

Strengare opptakskrav - ein blindveg!

Statistisk sentralbyrå varslar no at det vil mangle 23.000 lærarar i 2020, og dette talet vil auke ytterlegare fram mot 2030. 1 av 6 studieplassar står tomme ved lærarutdanninga for 1. -7. klasse, og bruken av ufaglært arbeidskraft og assistentar i skulen er stadig aukande.

I mars i år blei rapporten «Lærerutdanninger i endring» lagt fram av Kunnskapsdepartementet, og konklusjonen var klar: Noreg treng fleire lærarar. For å auke rekrutteringa til læraryrket, er det klart at statusen til yrket må hevast slik at fleire unge ønskjer å utdanne seg til lærarar.

Firda

Følgt av 1431 medlemmar.

» Reglar for debatt i Firda

» Arrangement til Det skjer (Rettleiing)

» Nytt debattinnlegg (Rettleiing)

» Last opp lesarbilete

Dersom du i tillegg kryssar av for «Publiser med ropert», så vert bidraget synleg på fylkessona Fjordaglimt.no, og du får maksimal merksemd kring det du har på hjartet. Meir om sona

Origo Firda er ei sone på Origo. Les meir
Annonse